- Strategisk Forskning:  Handlingar och konsekvens < ()  >
   - Artificiell Intelligens i balansgång.
 

Inledning.

 

Följande ämne handlar om forskning, utveckling och användning av olika former av artificiell intelligens.

Naturligtvis detta område av mänsklig kunskap är av grundläggande betydelse idag och i framtiden med hänsyn till hur och i vilken form målen av denna avancerade teknik ska tillämpas.

Om jag höjde före slutet av 1998, det akuta behovet av ett integrerat och omfattande nytt sätt att se vetenskap i tillämpade studier, särskild  strategiska studier, samt, en djup förståelse av artificiella system, blev det med tanke på människans överlevnadsstrategi (se artiklar). Min synsätt var motiverad: hur osammanhängande relationer mellan olika artificiella tillämpningar, dess specialiserade kunskap och den helhets relaterade verklighet skulle påverka villkor för naturens tillstånd.

Det måste även påpekas att min fria forskning under de senaste 20 åren, bygger på att förklara om hur otillräcklig är den tekniska utveckling eller dess marknadsresultat som mekanismer att lösa växande problem som orsakar enorma förändringar till följd av de nuvarande "globala" samhällen.

Samhälle under vars tillväxt parametrar fungerar via konkurrerande krafter. Samhällen som investerar enorma summor för att ge upphov till förväntade framgångar i forskning och tillämpningar av "Artificiell Intelligens".

Konstgjord intelligens som ses avgörande för att överleva precis i konkurrerande marknader samt för att säkerställa "autonomi" eller bli en respekterad krigsmakt men mindre att ge mänsklighet sin utlovade frihet.

De problem som leder till att uppnå en formell metod för att förstå -intelligens- och den mentala dynamiken, samt hur naturliga visavi konstgjorda applikationer ska samordnas är ouppklarade. Problemet uppmärksammas och betecknas som att det inte finns en överensstämmelse mellan den dynamiska och integrerade verkligheten i vilken vi lever, där man är och det som ska göras när vi konstruerar det konstgjorda systemet, speciellt om dessa ska klassas som intelligenta.

Verkligheten på den mänskliga mental utveckling och dess kontinuitet som en intelligent utveckling är för närvarande definierad av miljontals gränssnitt som skapas av samma tänkande varelse  i en nästan standardiserad träning (Passiv artificiell påverkan)– genom sin redan konstruerad specialiserade värld. Världsbild blev verklighets hybrid förståelse. Vilken antas vara en analys av helheten, emellertid den tolkning reduceras till inre eller yttre bitar av funktioner, handlingar och konstgjorda skapelser inför sina egna "lagar" i sin konstgjord miljö som återspeglar endast minimala delar av de ursprungliga egenskaper hos "kosmos och vad betecknas som ”naturlig", därmed så småningom förekommer konsekvenser både på mentala så som på den miljö i vilken individen lever.

- Julio Alberto Rodriguez H.

 - Naturliga system och konstgjorda system .

Enligt en reklam beskrivs Microsofts Cortana som"Den mest briljanta artificiella intelligensen i universum, är mer mänsklig än du tror ..." Cortana tycker bokstavligen som en person, men gör det mycket snabbare, säger Frank. O'Connor, chef för Franchise Development på 343 Industries. "Hennes etik, sin humor och hennes känslor är mänskliga; de är verkliga och tydligt organiska. " (1)

Framför dessa annonser, skulle kunna sägas att i nuvarande läge, människor i sina skapelser är redan mentalt kostgjorda, (på grund av enorm antal rutiner som är programmerade i dess omedvetna). Konstgjordhet som är mer än vad homo sapiens tror har hamnat i med sina antagande om den globala världen. Världssystem som är mättade och instrumenterade i den artificiella. 

Med annonsen vill Microsoft motivera glädjen i sina "mänskliga redskap" . Genom redskapen säges att varenda en skall känna sig viktiga i det intelligenta nätverket som ägs av mirakel "Cortana".

Enligt referensramen för mitt forskningsarbete, och baserat på principen om vad har definierats som ett artificiellt system, dvs. ansamling av redskap som utformar ett system. Detta konstgjorda system som helhet, i sin kärnform, är beväpnad med tre konceptuella tolkningar, som förverkligades i form av delsystem enligt:

  • Det normativa systemet.
  • - Det tekniska systemet och
  • - Det ekonomiska systemet. (2)

Konformationer som strukturerar ett alltmer komplicerat socialt system i sin dynamik, med en obegränsad artificiell tillväxt.

Dessa konformationer tillämpas inom reducerade gränser för kognitiva tolkningar av upplevda normerade ögonblick, som i sin tur är redan föremål för en ny artificiell växande domän i sin respektive och repetitiva begränsande låda.

Den begreppsmässiga världen hos den disciplinerade människan är då ett hybridresultat från den systemiska rutan av definitioner i sin värld av normer, teknik och ekonomi. Dessa delsystem styr och bestämmer all tolkning av vad som ska förstås, accepteras och betecknas som miljö eller värld av och om det naturliga.

Och språket, som är en hybrid form av det naturliga och det artificiella, definierar det naturliga under ett regelsystem men dessa formella och begränsande definitioner. Vår aktuella definition om naturen kommer inte att återspegla de oändliga möjligheterna av de natur- kosmologiska förhållandena.

Ett stort fel uppstår med den artificiella gränssnitt; religion - makt - hierarki - legitimitet, där myter eller dogmer lägger tanken i form av  hierarkiska nischer skiljd från dess naturliga miljön, där även aktuell vetenskap är föremål för dessa begränsade parametrar.

När människa, förutom att vara lydig mot normer och dogmer i dess motsägelsefulla karaktär,  känner sig en mäktig skapare över den naturliga miljön som antas blir "formbar" enligt dessa tolkningar, återvänder vi till varje felaktiga tolkning i mänsklighetens historia och dess ”civilisationer”. Bygg kultur som förändras i varje moment 22, till en destruktiv kultur som hamnar i kaos.

Konstgjord intelligens i verkligheten är inte något nytt, det fanns i sin linda för tusentals år sedan, drivet av normativa gränssnitt fantasier (virtuella svarta lådor) som mänskliga skapelser från antagandena och införande av:

  • - Profeter eller deras präster, i kommunikation med Gudar och superhjältar som utomjordiska.
  • - Ekonomiska tankar som ett slutgiltigt lösning: Ett heligt verktyg för social interaktion.
  • - Den uppfunna luren att äga för att göra eller bryta sin naturliga miljö på ett infall av egendom.
  • - Sina metropol som tecken på högre intelligens,  inte resultatet av ackumulering och övervinnings ”kvickhet” med sina växande skräp.
  • - Det historiska ögonblicket där den artificiella blir interrelaterade slutna system, de som omkullkastar all mänsklig kreativitet till sin egen ordning, reglerad som en klocka.

Det måste förstås, att definitionerna om naturliga eller exakt vetenskap om vad som är natur och kosmos är inget annat än kognitiva tolkningar av en temporal verklighet, som i sin tur och dimension är oändligt och större än de tolkningar som för närvarande formaliseras (och kanske helig förklaras).

För att förstå vad är ett naturligt system bör ingå i våra definitioner tolkning av det evolutionära eller regressiva ögonblicket som man lever, hur skall tolkas framtid i integrerande reflektionen. Observera en verklighet med handlingar, reaktioner och konsekvenser samt alla nuvarande och framtida åtgärder. Kanske på detta sätt att tolka verkligheten vår tankeförmåga kan närma sig till bättre beslut och korrekta evolutionära åtgärder (3).

Biohistoria och psykohistoria i det naturliga.

 "Känn dig själv att se som grundläggande referensram vad som finns i dig. Vad du tolkar om dig i ditt inre och förstå din verklighet i ditt yttre funktionellt agerande.

När du observerar från grunden din genetiska struktur, dina friska celler och din komplexa organism, detta biologiska beteendesystem visar utveckling av ett historiskt organiskt samhälle, och det är ett sätt att upptäcka, normalen eller avvikelserna i ditt livs nästa steg: det psykohistoriska och sociala beteendet i ditt nuvarande "samhälle".

Avviker du dig från dessa grundprinciper för din existens som en fysisk och tänkande enhet?  din avvikelse är då en avvikelse från din ursprung och mål" (Se tidigare artiklar om biohistoria och psykohistoria).

Varje en av oss är ett utvecklat biologiskt samhälle. Vi utvecklades och fungerade i miljontals år i den evolutionära anpassningen (celler - organism - intelligens) och uppnå den nuvarande mänskliga formen, där vår tankeförmåga blev så småningom triumfens eller katastrofens ägare. Av denna anledning bör vi förklara livet som en reflekterande naturhistorisk projekt och attityd, där finns korrespondens mellan det biohistoriska perspektiv och vår psykohistoria:

- Det viktiga är att se i oss som en komplex cellulär enhet, en produkt "av naturlig intelligens" dessa finns genom oss som ett bioorganiserat exempel på vad vår beteende skulle vara, med hänsyn till våra konstgjorda och reducerande skapelser i möjlig historisk beteende som kan förändras vid framtida social samexistens.

Våra cellarbete i samförstånd, handlar i enlighet med naturlagar, där varje cell inte monopoliserar, ackumuleras inte, inte förstör och mindre vilseleda andra som arbetar i samverkan med rätt information och samordning för "den komplexa mänskliga enheten." vilket möjliggör harmoni och naturligt skydd.

- Alla friska cellulära enheter arbetar i den "avancerade system" för den enskilda enheten som kallas för människans kropp och själ som ett exemplifierande samhälle.

Om det uppstår ackumulering av icke levande material under cellulär abnormitet, uppstår sjukdomar hos individen på grund av de celler som ackumulerar eller i värsta fall producerar cancer som förstör hela organismen.

Det finns inga ackumulerande hierarkier, "rätt" eller fördel i det dagliga cellulära arbetet i en avancerad organism, alla celler, från de som utgör håren, till hjärnans eller neurala hjärnfunktioner, tar bara det som är nödvändigt och användbart för de potentiellt utmärkta funktioner.  Eventuellt överskott kan orsaka förseningar, omedelbara hälsoproblem, onödig ökning av ackumulerad vikt och fetma som en gradvis nedbrytning av den levande enheten.

Ur biologisk synvinkel förekomsten av att ackumulera all icke-levande material resulterar i laster, nedflyttningar, missbildning och avfall. Vilket i sin tur innebär en dekadent och existentiell degenerativ process.

 

Människans biohistoria och den levande arten som åtföljer, kan förenklas ur fysikens vetenskapliga synvinkel: Livet är det ständiga försöket att neutralisera entropi och ge upphov till icke entropi genom replikering och existentiella utveckling i rymd- tidsdimensionen.

På den psykohistoriska nivån kan visas att beteendet hos komplexa enheter (människor) bör följa en kurs som liknar cellulärt beteende. Men av anledningar som ännu inte helt förklarats, interagerar människor inte som celler från en normal organism, tvärtom (sett från deras samhällen), de interagerar som en sjuk eller cancerframkallande samhälleliga organism i ständig konflikt med varandra, vilket omvandlar samhällen till en värld av trauma och kris mellan dess levande komponenter och deras naturliga miljö, deras tillämpningar, deras psykohistoriska erfarenheter och deras framtid som en art.

- När byggdes det som definieras som artificiellt?

Finns det naturliga gränssnitt när den individuella medvetenheten i perception, observerar naturen och i dess individuella perception ser man omgivningen.

Men historiskt, någon gång uppstod det artificiella som en produkt av fantasin/manipulation hos en tredje aktör kanske på grund av förändrade representation av påstådda "gudomliga budbärare" (profet, präst) eller införandet av gränssnitts standarder av andra aktörer (köpman, handelsman) som var i stånd att manipulera eller förändra uppfattningen av varje personlig perception, beroende på intresse och mervärde av information/aktion, dvs. en tredje filterelement som utnyttjar gränssnitt för att påverka andras perception och kontrollera nämnda perception för eget syfte.

Naturligtvis fungerade de gemensamma primitiva verktygen parallellt i den naturliga interaktionen mellan människor och deras uppfattning. Dessa verktyg och naturresurser fungerade då utan större störningar, även om dessa verktyg redan var artefakter av mänsklig uppfinningsrikedom, ännu inte hade funnits det filtrerande gränssnittet i de infekterade förhållanden som förändrade grupper på jakt efter ett slags mervärde (psykologiskt, socialt, materiellt) till förmån för manipulatorn.

Allt indikerar att de mänskliga problemen i sin harmoniska relationsvärld orsakades historiskt med stödd av "kommando tolkningarna” via flera artificiella gränsytor som filter, vilka interponeras över en grupp, social, teknisk och ekonomisk  genom olika gränssnitt som kom så småningom att bilda strukturer av kontroll i relationen personlig uppfattning och filtrerad uppfattning. På detta sätt även naturmiljö förändrades artificiellt gradvis.

- Informationssystemets gränssnitt.

Artificiella medel är användbara när vi upptäcker via dessa, vad vår direkta perception inte kan observera, dessa tekniska hjälpmedel, kan i positiv mening utforma ett verkligt kunskapssamhälle (4). Meningen är att kunna göra det möjligt för oss att hitta ett lämpligt gränssnitt mellan vår tolkning om mekanismer och vad vi uppnår med vår mentala förmåga enligt vår reflekterande och harmoniska existens uppnådda via naturens villkor och dess information utan störningar. 

Dock alltid finns risken att andra anordningar organiserad i rutiner resulterar i ett " strukturerat socialt gränssnitt " dessa som skapar slutna, monotona och förnedrande förhållanden mellan teknikaliteter (artificiellt) och mänskliga naturvillkor. Risken finns alltid vid ledning av fler aktiviteter i en kontinuerlig förkonstling; 

Handlingar av artificiella system, innebär en gradvis kolonisering från det konstgjorda systemet över naturen kosmologisk oändlighet. 

Reducering av verkligheten över den naturliga ordningen ger en konsekvensresultat, som påverkar inklusive människan kausala evolutionära dynamiken där existens inträffar.

Det måste förstås att konstgjorda informationssystem, oavsett om de är analoga, digitala eller kvantumbaserade, begränsas av den konceptuella värld som skapare eller konstruktörer har om vad som tolkas vid tidpunkten för intelligenta maskiner och dess tillämpningar. 

Dessa artificiella informationssystem interagerar i verkligheten inte i ett naturligt system. Med dessa mekanismer och dess informationssystem redan förändras människans biopsykohistoriska pretention, det motsvarar inte det  naturliga evolutionära projektet och mindre när naturliga förhållanden är mindre värda än vad det konstgjorda blir som uppstådda framgång. 

Om ett intelligent konstgjort system är avsett att bidra till den mänskliga artens intelligenta manifestation, det måste förstås det viktiga i att hitta ett harmoniskt gränssnitt mellan naturliga informationssystem och system som "motiverar det konstgjorda". Av denna anledning är detta tillvägagångssätt grundläggande som riktlinje för alla forskningsarbeten på vad kallas som intelligenta konstgjorda system. 

Vidare, studien av mänsklig intelligens som en naturlig produkt och dess potential inför sitt dagliga liv inte är en formaliserad process, utan är bara ett antagande att det finns en logisk och känslomässig nivå som mänskliga grunden för att införa forskning i ramverket för det artificiella och intelligenta verktyg som är tilltänkta att bygga. 

Hittills existerar inte maskiner som är skapare i betydelsen av att skaparens dynamik för alla tiders utveckling ingår i den systemiska skapelsen, så att den mekaniska skapelsen, kan fungera i alla viktiga läge (6) så som att den "intelligenta enheten" kan utveckla sig och anpassar sig till den naturlig miljö där befinner sig i ”existens mångfald”, i likhet och tillsammans med alla levande arter som utvecklades under miljontals år.

- Artificiell intelligens eller verktyg.

Med viss överdrift kunde man säga att mänskliga aktiviteter, i sitt dagliga rutinarbete, verkar och redan lever konstgjort som om dessa mänskliga varelser skulle ha blivit androider, hybrider, "arbetoider", zombier eller mycket nära maskiner som sväljer mynt.

När vi pratar om "Artificiell Intelligens" vi antar se och antar interagera med vänliga robotar med mänskligt ansikte och deduktiv intelligens. Robotar som agerar och imiterar människor, men inte motsatsen:

- Se nu det faktum att vi är sammankopplade i form av intelligenta -kommando genom olika  "expertsystem" –och styrande program via våra telefoner, Internet, globala sociala medier, snabba och fortlöpande transaktioner, bekväm information, monetära spekulationer och allt som motiverar oss genom en och tusentals gränssnitt som är typiska för ett konstgjort system som invaderar allt vår konceptuella världen, "expertsystem" som styr och kontrollerar vår intelligens och samexistens.

- Med andra ord är vi redan en del av ett "master-slave" systemförhållande, byggt från en gigantisk digital global apparat med egna intressesfär. Denna digitala apparat är som ett neuralt nätverk, där varje person är bara en knutpunkt för sambandet mellan den gigantiska och otydliga apparaten. Apparaten som verkar överträffa utvecklingen av all möjligt mänsklig transcendental tanke.

Det är inte förvånande att vi från en futuristisk synpunkt närmar oss till det som kallas Matrix med sin egen telepati, men det här är inte riktigt, det är virtuellt och bortom varje persons personliga vilja, eftersom det inte är ursprunget till utveckling i det "bio- psykologiska" förhållandet mellan människans evolutionära manifestation och dess konstruerade artefakter (svarta lådor).

Andra är läget i evolutionens potentialer för den mänskliga identiteten som självenhet och dess möjliga transcendenta fria vilja, med mentala möjligheter att nå en oändlighet.

--------------------

Enligt dokumentet FOI-R-3919 - SE av FOI. Sept. 2014 (Sveriges Försvars forskningsinstitut ) offentliggjordes en teknisk prognos för artificiell intelligens, enligt följande uttalanden:

”Att definiera artificiell intelligens är svårt men en vanlig och populär definition är människolik intelligens. I detta begrepp ingår det man brukar definiera som specifikt för vår intelligens: självlärande, kreativt, reaktivt och logiskt tänkande, för att bara nämna några aspekter”.

 ”AI är för närvarande i sin linda och även om många tillämpningar kan ses som intelligenta är de inte självlärande i dess rätta bemärkelse…”

 ”Tekniken är inte än mogen för att fullt ut använda självlärande metoder istället för deras förprogrammerade motsvarigheter, men inom många områden börjar man närma sig. Till dess gäller en mer pragmatisk inställning för kommersiella tillämpningar. Ofta benämner man dessa system som svag AI där intelligent teknik används men det finns inte så mycket lärande eller tänkande i algoritmen. Fortfarande kan dock en svag AI vara bättre än människor på specifika uppgifter även om de saknar dessa element. Att världens bästa schackspelare inte har en chans mot de bästa schackdatorerna visar att man inte alltid behöver den självlärande aspekten utan inom många områden har man nått långt ändå. 

”Gränsen mellan traditionella metoder och artificiell intelligens kommer att raderas över tid då tekniken fortsätter att utvecklas ". Dessa problem ska inte lösas innan AI: s centrala problem har lösts: för att få maskinerna att fungera på samma nivå som den mänskliga hjärnan. Det kallas ofta algoritmer som har nära mänsklig intelligens som stark AI. Exempel på egenskaper som förväntas ha en stark artificiell intelligens är abstrakt resonans och språkförståelse”.

”Tanken är att ett AI-antigen fungerar som en assistent till människan, eller helt och hållet ersätter människan funktioner och blir helt oberoende. " (5)

 Det är uppenbart att dessa definitioner är en referensram som rekommenderas i flera nuvarande forskningscentra om AI. 

Det måste emellertid bekräftas att framför dessa definitioner accepterade som positiva på AI: s utveckling, finns grundläggande fel och kan ge allvarliga konsekvenser i relation med mental utveckling, mänsklig kreativ potential och säkerhet i nuvarande globala mänskliga livssystem. 

Egentligen risken är befintlig på grund av vad som redan är skapat i flertal felaktiga artificiella gränssnitt i förhållande till tolkningen av den naturliga världen. 

Denna felaktiga syn på de naturliga realiteterna bör åläggas på den effektiva artificiella vision, eftersom en förmodad ideell värld som antas bli en sluten dröm, inte längre är inifrån de naturliga villkor. (6)

Definitioner för att bilda en referensram för tolkning om artificiell intelligens vis avi vad är människans nuvarande intelligens och dess skapelser, blir egentligen på hur beroende blev den strukturerad intelligens i sitt begränsat tidsrums perspektiv och högst oföränderlig i sin konceptuella värld kontra framtiden.

 Att AI skulle det vara ett aggregat som är lika eller överlägset dess referensram: människan, är och det blir självklart en annonserad "framgång" för de artificiella världens konstruktörerna, men sänkt i en relativ felaktighet i vägen att vara en absolut för konstruktörens redan mindre naturliga efterföljande .

Därför, om en intelligent konstgjordhet blir nödvändig, bör den definieras som ett verktyg som betjänar människans mentala förmåga i sitt fortfarande obefintliga kunskapssamhälle (7) och inte den som bestämmer sin långsamma utrotning via sin instängda värld av intelligenta leksaker. 

Av denna anledning måste forskning om det konstgjorda och dess "intelligenser" måste refereras till verktygsformer och nytta, samt att definiera tidligt vad som är lämpligt gränssnitt mellan konstgjorda system och naturvärldens system som levande i evolution under tids- och rumsperspektiv.

- Buller och skräpp som information.

Liksom fenomenen mänsklig aktivitet i förhållande till buller och dagligt skräp informationssystem  innehåller sina egna karakteristiska buller och skräp tillsammans med formellt "intelligenta" svar. Det är inte något som nödvändigtvis har att göra med mänsklig ineffektivitet eller kognitiva begränsningar i skaparens tolkning. Finns en X grad av skräp i kontinuerliga applikationer och skapandet av artificiella intelligent media i dess infosystem. Fenomen "Noise and Trash är också närvarande i ”transformationer”, via relation fysikaliska lagar, såsom entropi, tolerans, förhållande materia - energi, inriktning av vektorkrafter, tröghets och rörelse, harmoni- dysharmoni, makro – mikro -relation, grader av snedvridning, effektivitetsnivå och många andra aspekter och bieffekter som fortfarande är okända i processen entropi.

Om det grundläggande målet för mänsklig intelligens är att veta, existera och säkerställa långsiktig överlevnad strategier som en art, i dess organiserade och intelligenta planer, kan inte definieras och utformas något som strider mot dessa mål, på påståendet att varje person och art i allmänhet ska uppnå dess makromål omedelbar i sina långsiktiga "smarta" verktygs strategier så som verkligen kan anses som intelligenta.

Till exempelkärnvapen för att döda miljontals människor är den första motsättningen i att definiera vad som är en intelligensprodukt. Eftersom i en formaliserade definition av artificiell intelligens, måste det antas att kärnvapen är faktiskt destruktiva potentiella intelligenser, vilka dödar miljontals människor genom att trycka på en knapp, det vill säga; De är en garanti för artificiell intelligens när de tillämpas. Från motsatt synvinkel, är det uppenbart att nanoteknik och andra nya intelligenta åtgärder möjliggör till exempel komplicerade kirurgiska operationer som räddar liv, och det är också en systemisk gemensam intelligens, i samordning med kirurgens Intelligens, Det är så att säga en hybrid system som hjälper till att rädda människors liv. 

- Global dolk med många kanter.

Det är nödvändigt att förstå att den så kallade artificiell intelligen är ett faktum. Så snart den mänskliga fantasin kunde skapa slutna virtuella lådor av en verklighet som inte existerar utanför den naturliga, kunde skapas vad som helst, emellertid alltid under tolkning av uppnådda kunskap under begränsande lagar i kosmologin hos den naturliga, eftersom ingenting skapas av ingenting.

Båda det som gör möjligt att leva, och de som ger katastrofer sin plats och omöjliggör existens giltighet finns för närvarande i varje dagliga verklighet. Intelligens kan validera antigen som destruktiva eller konstruktiva i samhällen, att förstå hur en kombination av naturen och påläggningen av den konstgjorda kan sammanföras kan bli beroende av hur vi kommer att tolka framtiden ur ett integrerad perspektiv.

Därför, precis som det var oundvikligt dagen då kärnkraften påverkade våra liv, olika polariserade mål upptäcks i den så kallade artificiella intelligensen. Men samtidigt införts redan tillämpningar och bestämmelser som kommer att påverka mänskliga aktiviteter idag.

 

När regeringar eller utbildningssystem bestämmer planer på  konkreta forskningsmål om artificiell intelligens, rusar alla i sitt sökande efter framsteg och målet är att konkurrera, förverkliga och göra framsteg för deras sociala "nisch", i form av en ekonomisk triumf. Därför äventyrens maskiner överskrider det mänskliga förnuftet och därför drömmen är endast en dröm om kraftfulla mänskliga samhällen, som antar överträffa andra i deras anspråk på det konstgjorda miraklet.

"Artificiella intelligens" är verklighet och dröm som utmanar alla som söker svar på den typ av utveckligs arbete. Arbete vars perspektiv ger upphov till resultat som inte längre kommer att vara potentiellt intelligenta som kärnvapen, utan i dessa nya former kommer omedelbart att genomföra beslut och resultat på mänskliga liv genom konstgjorda handlingar. Artificiellt system kommer att utforma en artificiell historia.  Därmed bekräftas framtida händelser i att vi står inför utmaningar som liknar att hantera en dolk med många kanter eller enorma kraftvektorer i olika riktningar.

Självklart är det nödvändigt att utforska om dessa konstgjorda intelligenser blir verktygen till stöd för mänskliga resonemang eller möjligast blir dessa utformande att vara härskare och organisatörer av mänskligt tänkande och agerande. (8)

 

- Jag måste påpeka, att definitionen om - singularitet -, det vill säga bekräftelsen om att den tekniska skapelsen med konstgjord intelligens kommer att överträffa dess "skapare" faktiskt kommer att vara motsatsen till vad som förväntas om dessa skapelser.
Därmed e
nligt min egen huvudhypotes, existerar redan singulariteten  från början av den levande naturliga utvecklingen (biohistoriskt) tills den når det nuvarande "homo sapiens" utveckling (psykohistoriskt) och livets utveckling i sin möjlig fortsättning.

Och vad AI-experter hittills definierar, som "singularitet"  är snarare en definition av icke-singularitet.


Göteborg, 08-11-2019.

 Julio Alberto Rodriguez H. ( LinkedIn: julio rodher)

- Referens:

 (1) https://www.microsoft.com/es-es/windows/cortana

(2) http://supervivir.org/dsr/sistema01.html

(3) http://supervivir.org/jar/resumen0.html

(4) http://supervivir.org/cgn/conocee.html / 

(5) https://www.foi.se/reportsummary?reportNo=FOI-R--3919--SE

(6) https://www.alianzaeditorial.es/minisites/manual_web/3491295/

CAP8/1_

FindelaHistoria.pdf

( 7) http://supervivir.org/gpi/conoce01.html

(8) http://supervivir.org/cgn/emental0.html

 

Julio Rodher.

referenser:
 
- Kognitiva förutsättningar för utveckling. http://supervivir.org/jar/indice0.html
- Naturliga och konstgjorda system. https://supervivir.org/dsr/sistema01.html
- Kunskapssamhällets scheman (1). http://supervivir.org/cgn/conocee.html
- Kunskapssamhället. Planer (2). http://supervivir.org/gpi/conoce01.html
- Vad är ett infologiskt system. http://supervivir.org/cgn/infologico1.html
- Teori om Intelligens trienighet. http://supervivir.org/herra/inteligencias.html

>>>  andra artiklar på svenska:

 

För strategiska undersökningar:

J. Alberto Rodriguez ( Julio Rodher)

 

Ph D. kognitiv vetenskap. MS. SC. Informationssystem. Ing. TI.

-------------------------------------------------- -------------

... Det måste förstås att min närvaro som forskare och författare om ämnena: vetenskap, teknologi, biohistoria, psykohistoria, intelligens, system, kognition, information och posthistoria är att forska, arbeta och publicera nya hypoteser.

Tillvägagångssättet har ett enormt strategiskt värde vid utveckling av samhällen med tanke på transparenta gränssnitt mellan den inre och individuella verkligheten och våra yttre överlevnads livsrum.

Även bör ses detta arbete som studier av ett naturligt förhållande mot den artificiella utvecklingen. (Naturliga system visavi Artificiella system). Förutsatt att resultaten av forskningen kan visa tydligt att mina hypoteser är vägen till verkliga lösningar framför vetenskapens ofta katastrofala påståenden om mänsklighetens framtid.

Jag söker samarbete/arbete i ovannämnda forskningsområde. Meningen: att kunna leda, delta och arbeta med enheter  eller forskningsinstitutioner. Institutioner som på grund av sin strategisk karaktär kan göra det möjligt att lösa flera systemiska problem som plågar mänskligheten.....

J.A.R.H  Gbg, september 2020.

 

 < Andra Artiklar    Huvudsida:   Stöd för Strategiskt arbete >

"Är mänsklig Beteende Ekologiskt?  PDF;