Vetenskap, Normerat system eller misstag?

 • Grundläggande problem.

 • Tillämpad system och vetenskap.

 • Naturliga och artificiella system.

 • Information och kunskap.

 • Reflexiva dynamiken.

 
vår planet i tidsrymd dimensionen:
 

 "Det är inte nationell, regional, etnisk eller privilegiestrategi som kan valideras här. Det gäller att sätta igång en strategi för hela vår art i dess mångfald och i dess försök att förstå utveckling, ur individuell, kollektiv och naturmiljö perspektiv. Ett livsmål som är grundläggande för evolution ".

 - Vetenskapens grundläggande problem.

Finns det ett vetenskapligtinnovativt sätt för användning av naturens basresurser utan att dess bas för produktion utarmas?

Hur viktig är utveckling och tillväxt av ett artificiella system genom mänsklig uppfinningsrikedom och dess ekonomisk tvång för att uppnå kontinuerlig tillväxt?

Kan långsiktiga mänskliga strategier för artens  överlevnad vara beroende på hur avancerad är ett intelligent artificiellt byggt samhälle?

Hur ett artificiellt system utveckling i sitt helhet kan ersätta ett naturligt system?

En direkt relation med vår naturliga bio- ekologiska miljööverlevnad är nödvändig för liv och evolution i ett harmonisk förhållande mellan individens och artens överlevnad det är vad hittills vi vet om naturens villkor och tillstånd. Särskild, vad vi definierar som naturens basresurser.
Vi måste förstå med bakgrund av naturens universella villkor att det finns en gemensam och integrerad dynamik i förhållande: natur och liv: det som utformar en sfär för liv och själva livet. 

Lika nödvändig är förhållande som ger upphov till en konformation för individens social-ekologisk samexistens i evolutions sammanhang.

Detta helhetssyn kan beskrivas schematiskt som relationen "text och kontext" för livets förutsättningar.
Ur tidsrum perspektiv detta förhållande kan definieras som bio- psykohistorisk process. Dimension i vilken  möjliggörs utvecklingen av arter från sin ursprung till den gradvisa evolutionen under lång varaktighet: evolutions bana som bland annat är fortfarande att skapa en intelligent, frisk, harmonisk och naturlig relation mellan levande och planeten. Dynamisk miljö som bekräftar livs- och utveckligs kontinuitet samt dess hållbarhet.

Liv och dess miljö är en ständig systemisk konformation, med alltmer avancerade nivåer av liv. Naturliv är en sfär med komplexa relationer i dess mångfald och dess biosfäriska multidimension.

I vår planet i tidsrymd dimensionen utformandes en dynamiska miljö med hänsyn till ett närverk mellan varje existens i det kvalitetsperspektiv sökandet samt de integrerade eller hälsosamma relationer emellan i fall de är harmoniska för livets helhet.

Det vill sägas att vår planet är det enda sammanhängande levnadsutrymmet och permanent plats för utveckling eller regression för arter i tidsrums perspektiv för planeten.

I princip kan verktyg och teknik bidrar till att förbättra och inte förstöra, den harmoniska processen för de som lever och utvecklas och den levnadsmiljön de är tillhörande.

Emellertid natur i vårt aktuell utvecklade artificiella system, är ur "framgångs perspektiv" en primitiv omgivning. Natur är inte värd att betraktas ifrån "den överlägsna mänskliga intellektuella process. (verktygsmakare som var omedvetet påverkad av religions dogmer).

Fakta är att "verklighetens natur" är del av den oändliga kosmos. Är den unika platsen för vår egen evolution som kommer: "Inifrån naturen".

Det måste förstås att den så kallade natur gav uppkomst till källan för livet. Källan som startade i sina ursprungliga celler, organiska enheter, djur och mänskliga livsmångfald i en kontinuerlig evolution, där intelligens föddes ifrån det komplexa naturliga systemet. Det förklarar tidligt att det är "potentiella yttre i universum som gav upphov till våra inre upplevelser inifrån".
 

Från en systemisk och strategisk synpunkt, olika sociala normerade verkligheter har legitimeras  som en konceptuella värld. En artificiell konceptuella värld som antas dominera över naturliga lagar där:

 • - Den växande artificiella koloniseringen över det naturliga systemet bör uppta växande utrymme i rum och tidsdimensioner över naturen.

 • - De konstgjorda medlen bör ses som grundvalar för mänskliga framsteg.

 • - Tillväxt av den okontrollerad artificiellt byggandet bör ses positiv för själva livets reglering i de artificiella reglerande mekanismer.

 • - Förstörelsen av ekologiska nischer, är ingenting i jämförelse med de ekonomiska framgångar.

 • - Intelligens under rutiner samt normativa och ekonomiska regleringar är nodvändiga för erhållande av livssystem, enligt artificiell paradigm.

Emellertid ur ett djupare perspektiv (1) Ett artificiellt system  är ett system bestående av tre inbördes delsystem som representerar:

 • - normer, som svarta lådor

 • - tekniska konstruktioner

 • - och ekonomisk spekulation.

Genom dessa systemiska artificiella komponenter utvärderas  både mänskliga arbete och naturens dynamik som delsystem. 

Den konceptuella världen i sin konstgjorda ideologi, överträder de naturliga toleransnivåer och blir tillväxt konstant. Vilken expanderar som en cancer framkallande ämne. Därmed, monument till mänsklighetens framgång ur vetenskaplig, politisk eller ekonomisk synsätt är i grunden felaktiga.

I den artificiella framgångs ideologi bör påpekas flera felaktiga tolkningar:

 • - Även om "intelligenta artificiella system" ännu inte har införts fullt ut i vår miljö. Det ekonomiska systemet styrmekanismerna, kommer att kontrollera dess automatik och konstruktion.

 • - Ekonomiskt system bestämmer och kontrollerar den artificiella tillväxten och deras aktörer kommer att ge makt vid tillämpning i dess "ideal": införskaffande av mervärdes oändlighet. 

 • - Skapas redan en enorm virtuell spekulation med hjälp av globala informationsmedier, global kontroll över valutor och särskild; kontroll över politiska ideologier; vars metainformation är kontrollerade med ett konstgjort ekonomisk grepp:

 • - Skapande av normerad legitimitet standardiserar massbeteende.

 • - Utformning och omvandling av kontinuerliga pseudo- värden mot högre pseudo- värde, gör att resurser i den verkliga naturvärlden synas, utarmas och till sist förgörs.

 •  - Den mirakulösa teknik i flödesvärden (marknad) och särskilt vid konstruktion av innovativa krigsmaskiner, vare sig de är  låg- eller  höggrad intelligenta i sin destruktivitet, ger redan enorma vinster eller förlust beroende på hur många mänskliga liv tas som en värde mängd för lån och återuppbyggnad i efterkrigs perioder.

 • - Framtiden i händerna på skaparna av  det artificiella systemet, anses vara i kontinuerlig tillväxt. Det ekonomiska systemet är dess accelerator och då, definieras de mekanismerna som det bästa legitima verktyget för spekulation.

 •  - Konstruerade verktyg i försök att bli mer och mer avancerade med direkt stödd av artificiellt "intelligenta" maskiner i sin kvantum- hastighet. Möjliggör att konstruktörer och inflytelserika aktörer anser att dessa mekanismer kan ändå styras vad än de gör för mänsklighetens "bästa".

Det tekniska systemet, styrda av det ekonomiska systemet, kommer snart att bli ännu mer dominerande genom sin "intelligenta konstgjorda kraft"; de välbetalda specialister ska skapa virtuella marknader, normerade styrning av samhällen, skapande av varelser närmare "cyborgs" med avancerad artificiell intelligens baserat på artificiella tillväxten.
Maskinvaror, "som produkt av dess mänskliga skapare", kommer att ha specifika och specialiserade fakulteter. Dessa kommer att överträffa människan i vissa och alla biologiska aspekter.

Inom området krig och konfliktlösning, robotar, androider och cybor är redan i nutiden viktiga. I närmaste framtid kan dessa "intelligenta enheter" vidta omedelbara åtgärder, med tanke på deras digitala snabba beslutsprogram och deras stora mekaniska motstånd. Självklart kommer dessa "varelser"  att bli vinnarna i "krigs- konkurrensen", med deras programmerade mål. De artificiella enheter kan provocera och avsluta konflikter eftersom i deras beslutsystem ingår proceduren där mänskliga liv är en virtuell koncept.

Att ett konstgjort system kan ha befogenhet att utplåna sin skapare är inte nödvändigviss fantasy. Den mänskliga arten i den aktuella konceptuella världen är konfliktiv och därmed artificialitet är ett legitim konkurrans vapen. Vapen legitimerad bland annat genom vetenskap, där teoretiker talar om singularitet som "vetenskapens mirakel". Detta påstående beror främst på hastighetens katalysatorn som motiverar maskinens existens: Det ekonomiska konkurrenssystemet, system som kräver kontinuerlig kvantitativ och kvalitet tillväxt av artificiellt värde "utan gränser".

Det nuvarande "vetenskaps paradigm" ger upphov till att en naturlig värld eller ett naturligt system har inte längre något viktigt värde. Det naturliga världen kan invaderas, koloniseras, reduceras, utarmas och ersättas av detta "mirakulösa  konstgjorda system som upptar världen ".

I naturen är nödvändig en cyklisk process i ständig ekologisk relation. En vital balans integrerad mellan den biologiska intelligenta sfärens reproduktiva, kreativa, evolutionära och successiva cykel, för att ge livskontinuitet och att deras "levande skapelser" ger upphov till icke-entropi i triumf över död material.

Det som är grundläggande, signifikant och unik i det perspektiv som vi definierar som liv är den kontinuerliga interaktionen mellan liv och dess omgivning, där sådan process är naturlig. En process som kom att ta miljontals år av biologisk utveckling från den första cellen och senare den somatiska tänkandets konformationen.

 

Det måste observeras att för mänsklighetens överlevnad och dess livsviktiga miljö, i sitt individuella perspektiv så som i sitt övergripande kollektiv perspektiv, är det nödvändigt:

- En ekologiskt- naturligt integration.
- Befintlighet av Kognitiva sanningsvärde och medvetenhet.
- Evolutionära geo- bio- psykohistoriska processer.

Allt ovanstående tillåter oss att upptäcka den kausala och dynamiska kontinuiteten i betydelsen för liv hos befintliga och utvecklande arter; både under naturliga villkor för människan och alla levande.

- Tillämpad system och vetenskap.

Med tanke på analytiska och specialiserade aspekten inom vetenskapen sätter det systemiska tillvägagångssättet dagens ordning i förhållandet element och komplexitet samt hur komplexa dynamiska helheter utformas. Till exempel:

 • Den uppsättning levande varelser (biokenos) i sin naturliga miljö (biotop) utgör ett system som organiserar sig själv. Men det är inte så att "hela bestämmer delarna". Ur det systemiska perspektivet är det snarare interaktionerna mellan de delar som bestämmer hela, vilket i sin tur ger orsak till delarnas beteende.

  Enligt systemets allmänna princip är förhållandet mellan element som överensstämmer med allt som dynamiskt utformar och ger befintlighet till totalitet i dess dynamik. Principer som rör sig från det praktiska och fysikaliska till det mentalt transcendens:

Varje system vid en harmonisk konformation  liknar ett ekologisk system för systemiska införandet och överlagringen av element, cykler, flöden och integration.

Exempel: Om det är artificiellt; en sluten cykel av materia och ett öppet flöde av energi, båda kommer att regleras av deras ingång och utgång. (entropiska)
 

Vid ett naturligt system kommer detta system att vara öppet, i vilket fall det regleras av levande organismer genom de trofiska länkarna (avel, produktion, konsumtion och sönderdelning). Den uppsättning ekosystem, i detta fall utgör biosfären. (neg entropisk).
Genom denna typ av systemstudie kan vi komma in i det strategiska synsättet.
Det handlar om att uppnå enighet i vetenskaplig kunskap på grundval av en allmän systemiska studier. Till exempel; Varje civilisation är avhängigt och beror på ett mycket stort antal ekosystemiska faktorer och måste förstås som grundläggande helheter. Både ett ekosystem och plats där civilisation utformas och befinner sig bör vara en integrerad del av naturen.

I ett artificiellt pseudo- ekosystem (automatiska system) är omöjligt utveckla sådan dynamik som helheter kopplade till det cykliska ekosystemets funktioner. Därmed medför det artificiella systemet en utökad entropi.
 

Med dagens vetenskap, under kontext för mekanismer för ekonomiska pragmatism, utvecklas begränsade, uppdelade, specialiserade och motstridiga normer och tillämpningar, i motsats till den omfattande helhets relationer som ett ekosystem består i verkligheten: Därmed den "svarta lådan" som ett artificiellt system är, i sin tidsrum avgränsning, hamnar alltid in i kris, under gradvisa motsättningar i dess påverkan på det naturliga systemet.

I det avancerade konstgjorda systemet finns en slags "rationell okunnighet" som bara ser ett litet och mekaniskt område av verkligheten. I den rationella okunnighet, mänsklig kunskap är låst i en systemisk svart låda baserat på specialiteternas "logik". Dessa specialiteter stödjer icke-vitala del i det systemiska evolutionära produktivitet hos naturliga systemet och mindre kan uppfatta helheter i dess evolutionära process.

observera att hos friska biologiska organismer i dynamiken för livet, allt regleras både internt och externt från cellkroppen till varelsen som helhet. Så att varje enskild enhet (cell) och alla tillsammans, är nödvändiga för friska och harmoniska levande; utan överskott.

Varje cell- individ inom oss, interagerar som inriktad och hälsosam enhet i viktig roll för utvecklingen av vår fysisk levande helhet i det fortsatta arbetet som en komplex organism. Organism som dessutom kommer att förstå sig själv via medvetenhet både som intern verklighet och i sin externa manifestation inom de specifika prestandaparametrarna som våra tolkningar möjliggör.
 

Den enskilda människan som friska enhet, är ett biologiskt exempel på balanserad inre ekologisk reglering. Det är viktig att förklara, människan är inte en ekonomisk eller kumulativ tillväxtprocess i sig: om det skulle ske så i detta fall, individen skulle resultera produkt av defekter (frosseri), varbildning (förgiftning), sjukdom (obalans), och slutligen cancer (oundviklig okontrollerade tillväxt av celler).
Ekonomisk dröm att uppnå högre grad av ackumulation på bekostnad av levande (naturresurser), ledde både till utarmning av jordens ekosystem och av mänskliga reflexiva och transcendentala mentala färdigheter.

- Naturligt system och konstgjort system.

Enligt arbetet "Kognitiva förutsättningar för hållbar utveckling: Ett naturligt system, är en systemisk uppsättning element baserad på en eller flera tolkningar av kognitiv natur.
Tolkningar som eventuellt kan avgränsas av en eller flera vetenskaper (naturvetenskap) i deras "kausaluniversum" eller innehåller en eller flera definitioner av geologisk, biologisk och / eller ekologisk karaktär. Dessa som via nuvarande kunskaper uttrycks om vad förstår vi om naturen som något vetenskapligt och normativt.
För ovanstående; naturen i vår definition är inte bara vad som ses eller vad som mäts: det är vad vår kognitiva förmåga för tillfället klarar av att tolka och observera i naturen (universum) som en fysisk kosmisk miljö och som en miljö som tillåter livet.

I naturen sker utvecklingen; Våra begrepp om vad som är natur utvecklas, precis som vi har utvecklats i biohistorisk form; eftersom vi förstår att "vara" naturen inte är bara modellerar dess yttre eller endast är ursprungsort för primitiva celler.

Ett konstgjort system är ett fysiskt eller representativt system som interagerar som en beroende variabel i ett strukturerat socialt system. Som sådan innefattar den i princip följande delsystem:
 

 • ett normativt system,
  ett tekniskt system,
  ett ekonomiskt system

Fig. Artificiell tillväxtprocess baserad på tre delsystem: ekonomisk, normativ och teknisk, där det ekonomiska systemet fastställer direktiven och är katalysatorn för hela tillväxten för att bilda ett växande konstgjort system. (2)
 

Vikten av ett konstgjort system som dominant, växande och koloniserande på det naturliga kan förklaras enligt följande aspekter:


 • - Den uppsättning fysiska konstruktioner ger upphov till former av social relation som grundar sig på användningen av föremål med inneboende normativ avsikt. Dessa objekt, enligt användningsnormer eller rutiner, råkar bli legitimerade strukturer, de ger upphov till en form av mekanisk social kontrakt mellan individer och "legitimering".
  - Sociala relationer till följd av mystifikation av fenomenet under ekonomiska nyttan av föremål, ger upphov till känslan av "värde" och känslan av "ordning" lagen, hierarki, tro, organisation. Det som formar system under en kontinuerlig marknadsvärdering som definieras som framsteg.
  - I en grundläggande mening definieras ett objekt med antaget värde, som något fysiskt element eller legitim mentala konstruktion,  förvärvad genom kvarnen av legitimitet, makt och bruk.

Den pålagda ordningens spekulation på en naturlig process av förbrukningen ger därmed värde och förvärvar mellanliggande funktion att utsätta eller använda för mänsklig motivation ur själviskhetens perspektiv.
Det kan även härledas till att alla utvecklingsprocesser av människa har som referenspunkt idéer och uppbyggnad av föremål, som verktyg eller symboler, som blir grunden för mänskliga relationer etablerat kring dem som värde objekt, vilket det kallas som infrastrukturell realism och / eller tillämpad vetenskap.

Den kontinuerliga processen, som ger upphov till mänskliga ansträngningar att bygga, reglera och styra, möjliggör förbättring och anpassar verktyg, instrument och arbete, men också; organiserar och skapar hierarkier i alltmer komplicerade artificiellt system som disciplin under en deterministisk natur.
Den inrättade legitimitet omvandlas till inneboende hos individer (omedvetna) som föremål av ekonomiskt värde, mer giltiga än naturlig, biologisk och mänsklig arbete eller dynamiken i deras biosfäriska miljön. Denna kontinuerliga handling ställer ideologiska beteenden, normer , tillämpningar och konsekvenser som blir långvariga rutiner i en långvarig social historia.
Grund av den grad av komplexitet i intension och de beteenden gör att objekt, blir konstruerad för varje möjlig ändamål och förpassar människan till ett beroende objekt, typ "master / slave" av en krets i avsiktlig relation förinställda i mer tung och avgränsad nätverk. Med andra ord är människan en mindre delsystem inom den kontinuerliga normativa, hierarkiska och institutionella apparaten.

Ett mystifierat förhållande är etablerat, legitimerat och funktionellt ampassad mellan det som definieras som subjekt mot vad som förstås som objekt, ett faktum som gradvis blir ett autonomt system av relationer, kontinuerlig tillväxt, så som är en cancer tillväxt som sväljs under stagnerade "utvecklings generationer".

- Resursen för en dynamisk reflektion.


Definitionen för all kreativ verksamhet inte utser endast konstnärlig verksamhet, utan framför allt mänskliga aktiviteter som gör vägen till transcendenta kunskap, en reflektions ögonblick till ögonblick, för visionen av kritisk kunskap och utvecklingen av sunt förnuft och visdom.
Grunden för all biologisk existens beror på den biologisk- kosmologiska struktur på den här planeten och därför vi deltar som en del av ett öppet naturliga systemet som är ett filter men samtidigt erbjuder möjlig och fortsatt evolution.

Planetens liv för tusentals miljoner år sedan, utformades långt innan uppkomsten och ingripande normer och mänskliga knep. Dessa som bedrägligt hävdar sitt mirakel av teknisk skicklighet, men genom marknaden blev de flesta konstgjorda skapelser jätte dammsugare  av livskraft under nutidens samhälle.
 

Sunt förnuft berättar för oss att vi inte föddes eller kom ut från tomhet, vi är inte endast lera eller fallna änglar. Vi är en produkt av denna miljö och dess naturliga funktionalitet som omger oss och lär oss ögonblick efter ögonblick.
 

Om vi tänker systemiskt, alla förhållande mellan "noder" ur datasystemets tolknig i jämförelse med våra sinnen bör ses som tolkning av respektive historiskt ögonblick. Naturligtvis händelserna är oftast beroende av hinder, "brus" desinformation och ren information samt bristande kapacitet eller tillräckliga kunskaps kapacitet för att " stämma in "den data" som antas vara korrekt eller noggrann som giltig information, därför är absolut nödvändigt processen med kontinuerlig mental reflexion och introspektion i det dagliga mänskliga livet.
 

Det är inom naturen där harmoni och disharmoni finns för tolkningen som kan tillfredsställa vår egen personliga kunskap om interaktion, inre evolution i vårt tänkande. Genom våra kreativa avdrag som letar efter våra misstag kan tolkning i tidsrum perspektiv rättas för livets förutsättningar och framgång.

Vetenskap som en strategisk dynamik är inte en normativ konstruktion, begränsad av en apparat av legitimitet och särskild av ekonomiska vinster. Aktuella vetenskap är oftast främling till sina egna vetenskapliga avdrag.

Avdrag och induktioner och deduktioner måste vara resultatet av en uppriktig, lojal, omfattande och integrerad tolkning under observerad eller tillämpad verklighet som verifieras och särskild blir en förnyad resultat med mindre upptagna fel.
Att ha en vetenskap med integritet för utveckling av mänskligt intelligens bör ses logiska, empatiska och kreativa egenskaper hos den utvecklande intelligens  som en helhet. Att hitta nya svar på vetenskapens dynamik inte är endast en ansamlig av normerade svarta lådor.
"Det måste betonas att den biologiska aspekten i oss ger oss ett exempel om hur våra samhälle kan utvecklas. Vid process för självutveckling evolution betyder val och därför val genom ett inre beslut med rätt information från vår omgivning." -

------------------------------

(1, 2) sistemas naturales, sistemas artificiales

 
--

Uppdaterad 2019-09-02.

Obs! användning av "Google translator" (spanska till svenska) i mina andra artiklar gav plats till feltolkningar och galna fraser. Ovanstående översättning är egen, hoppas att översättningen är tillfredställande för läsaren.

Julio Alberto Rodriguez H. (LinkedIn julio rodher)

-

Min närvaro som forskare och författare om ämnena: vetenskap, teknologi, biohistoria, psykohistoria, intelligens, system och posthistoria är att undersöka, arbeta och publicera nya hypoteser.

Red de Investigaciones Estratégicas. (Gotemburgo, 02-09-2019)

 
   

Den största generella strategin för mänskligheten är den som skapar åtgärder för bevara livets utveckling. Ändringar utformas genom de yttre förhållanden som är naturliga eller kosmologiska i deras universella lagar och dess rätt uppfattning vid våra mentala tolkningar.
För detta, behöver vi utveckla vår intelligens och våra tillämpningar som en integrerad konformation mellan vårt logiska sinne, vårt empati och vårt transcendentala sinne. J. A. R

---