- Strategisk Forskning:  Naturhistorisk Information < ()  >
   - Naturligt och Artificiellt system samt Evolution.
   
 • Naturliga informationssystem och historia.
 • Nod, överföring och mottagning.
 • Av maskiner och av mänskliga enheter.

 • Grässnittets hårdvara och mjukvara.
 • Historiskt Öppet system och Posthistoria.

Inledning.

 

Genom vår bio- mental utveckling uppfattar oss själva som tidresenärer. Men, historisk vid uppvaknande från vår självkänsla, var vi förvirrade snarare än förvånade. Opportunistiskt, vid historisk sammanhang, uppstod ett gränssnitt som representerade rädslans Gud utanför oss. Sedan dess växte vår osäkerhet genom byggda grundstrukturer in i vår omedvetna och vår kollektiva tolkningsvärld.

Personligen har vi ännu inte hittat harmoni med att utföra viktiga uppgifter som ett kall och individuella beslut för idag eller i framtida perspektiv. Perspektiv som fortfarande är rutin- primitiva. Vi önskar ha fred för vår framtida mental potential. Fred som medvetna individer samt i våra inre liv för att kunna utrycka frihet och evolution i varenda av våra aktiviteter i omgivningens kosmos.

Tusentals år har gått, alltid inför en framtid i ett roterande hjul, det som vi oftast avskyr. Vi kan inte göra ett steg på ett transcendentalt sätt i våra liv utanför den normerade grässnitt. I dag står vi närmare ett kaos som oundvikligen är resultat av våra fel i kollektiva handlingar.

Förhoppningsvis finns kvarvarande alternativ att bygga en annan framtid, en orsak till högre liv i kreativa, harmoniska och uppfyllda löften. "

------------------------------------

- Naturliga informationssystem och historia.

Specialister frågar mig ofta, hur är det att min synsätt om "strategisk forskning" kan kombinera frågor om religion, kognition, system, information, natur, historia, framtid och teknik i en unik "soppa"?

 Kommer det att bli ett missbruk av de gamla och hederliga akademiska normerna, som säger vad som måste göras och vad bör tänkas, när jag eller vi, vill uttrycka på ett vetenskapligt sätt?

 

Eller tvärtom bör det förstås av sunt förnuft, det som liknar till exempel; att ingen kan förhindra ett krypande barn i sin evolutionära instinkt börjar ta sina första steg i två fötter. Inte heller kan den inre glädjen hos det barnet förbjudas i den första utmaningen av evolution och relativ självständighet som barnet uppnår.

 

Samtidig en frisk  förälder med sund förnuft, kommer att få en stor glädje att höra från sina unga barn, de första reflexiva avdrag om fri vilja när uppenbarar sig i  sina unga barn med handlingar i försök att uppnå sin individuella samvetsfrihet.

 

 

 

Kan någon anta att en moderfågel kommer att förhindra den första flygningen av sina avkomma, för att undvika risken till ett sannolikt fall eller tvärtom den fågelmodern känner en instinktiv tillfredsställelse i den ögonblick av potentiella livets triumf och utmaningen om kontinuitet av efterföljarens livsframgång i hennes hjärta som moder?

 

 

 

Den överraskande tanken är att mycket få i denna utmaning i livets utveckling är att kunna förstå "mirakel" när de som initierar ett stort utvecklingssteg lyckas; som den första amfibie som lyckades andas inte bara i vattnet, utan släpades själv mot okänt utrymme, som förutom vatten innehöll även luft.

 

Tja, där i dessa typer av empati för livet och evolutionsutmaning, är det att konformationen av intelligenta naturliga system utformar livet och dess informationssystemet förklarar steg för steg utformning av livets planet, till dess mål blir att uppföda liv, utveckling och medvetandes vaknandet.

 

För många, kan denna abstrakta syn på naturens system vara förbryllande eller okänd. Av denna anledning är nödvändig utforma en definition om vad "naturliga system" är, Det som är bas för strategiska undersökningar ":

 

Ett naturligt system är en komplex systemisk uppsättning av mentala observationer samt experimenterande fakta baserad på en eller flera kognitiva tolkningar. Tolkningar som eventuellt kan avgränsas i sin information av en eller flera vetenskap  i sitt "kausal universum" eller innehåller en eller flera definitioner av geologisk, biologisk eller ekologisk karaktär. De tolkningar som uttrycker det vi förstår om naturen som något vetenskapligt och normativt för tillfället.

 

För ovanstående; naturen i vår definition är inte bara vad som ses eller vad som mäts: det är vad vår kognitiva kapacitet för närvarande klarar av att tolka, att vara och närvara i naturen. Natur observerade som en fysisk kosmisk miljö och som en miljö som tillåter liv och dess nivåer av kausala existens (1)

Ett naturligt system har en integrerad funktionell logik, är av ett logiskt bioekologiskt innehåll. Detta ekologiska system syftar till att forma, balansera ett naturligt, hållbar överlevnadssystem; Det är ett system av liv och evolution som fungerar i och med sin fysiska miljö: Biologisk, Geologisk, och kosmologisk utformar en informationsdynamik.

 Formulering gör det möjligt att definiera naturligt och intelligent informationssystem, som mycket liknar vår definition av biohistoria och psykohistoria (2).

En grundläggande referensram för att förklara processen för mänsklig evolution; Evolution från instinkter till den mentala tolkningsprocess genom vad vi kallar som medvetandes tillstånd: är en process som identifierar det mänskliga kognitiva tillståndet med sitt eget gränssnitt av sensorisk uppfattning, inom sitt mest avgörande uttryck.

Eftersom det är genom vår kognitiva kapacitet som vi tänker, planerar, beslutar, skapar och producerar i ramen för vår dagliga existens, måste denna kapacitet vara tillräckligt nära i sina tolkningar och dess tillämpningar för att i viss mån kunna tillfredsställa biologiska behov eller instinktiva behov, och i synnerhet tillfredsställa den emotionella, sociala, kulturella och intellektuella behov. Kognitiva förmåga inom långsiktiga parametrar, som skall ses som grundläggande överlevnadsstrategier hos vår art (3); Annars skulle vi vara på väg till en rutinartat kontinuerligt djurisk tillstånd eller oftast till vår egen utrotning.

- Nod, överföring och mottagning. .

 Genom att sammanföra begreppen information, historia, kognition och system kan vi fördjupa oss i vår tankeverksamhet om samspelet mellan dessa begrepp, för att ge djupgående svar på mänskligt beteende i deras samhällsbyggande och till studier i geo- historia vid utformning av biohistoriska och psykohistoriska perspektivet. Nödvändiga kunskaper i förhållanden och konsekvenserna i denna konstanta mänskliga handling och misshandling av information, tolkning och tillämpningar.

När det bildas slutna konstgjorda system, varje tankeverksamhet begränsas vid tillämpning och andra begränsar sig själva, genom att utforma en förmodad huvudstyrning och dess motsvarande grupp av kontrollerade medföljare tills det systemet oundvikligen stannar på grund av dess begränsade tillstånd eller ackumulerad entropi.

Enligt vårt nuvarande evolutions förhållande tolkas det, att vi lever i ett naturligt informationssystem som rör sig i fyra dimensioner (tidsrum). Vi är en art där vi liknar noder som skulle utbyta information och handling i den naturliga oändliga etern. Men i vår nuvarande tillstånd är vi mest uppslukad i förhållande till vår konstruerade artificiell värld;

-Vi är beroende av hur vi kommunicerar i det naturliga, intill de konstgjorda gränser .-

Allt är beroende på hur vi använder våra sinnen och hur vår uppfattning om verkligheten sammanblandas mellan vårt eget naturliga gränssnitt framför de andra artificiella gränssnitt, där många och ackumulerade gränssnitt säger eller bestämmer vad vi ska göra. Gränssnitt som skapar ackumulerande rutiner och normerade vektorriktningar.

Inför det regressiva eller evolutionära liv och överlevnads- eller utrotnings- villkoren för var och en av oss, är definitiv viktig att tolka verkligheten i sin sanna natur. Villkor som påpekar hur vår art av specialister för närvarande kan ge svar endast genom våra omfattande artificiella handlingar. Mindre bestämma vad är som är rätt eller fel i vår nuvarande tillstånd och framtida verklighetstolkning om oss och våra handlingar i oändlighetens verklighet.

 När det gäller vår nuvarande mänsklighet, Sändarna och mottagarna kommunicerar och agerar i ett ackumulerande informationssystem enligt reglerna för användning och spridning av slutna informationssystem med mycket buller (vi har koloniserat det naturliga systemet och dess former av naturlig information). Formerna för överföring från den naturliga etern till den naturliga mänskliga uppfattningen har praktiskt taget upphört att existera. Därför hävdar vissa teoretiker med rätt att vi är i en nedsänkt värld eller "Matrix värld".

Vi har blivit hel beroende av gränssnitt som inte representerar  "gemenskap med naturliga evolutionsvillkor". Våra sinnen och den direkta naturliga verkligheten är avlägsnat, vi är inneslutna eller boxade in i normativa, tekniska och speciellt ekonomiska former av förtryck, bombarderade av skräpp som disinformation och på grund av vår materiell rädsla och rädsla på avsaknad av information av högvärde accepterar vi vår öde.

Kan hända att vi lever sista perioden av civilisations dekadens och förfall i så fall finns förhoppningar att ändra det som gav upphov till de långa historiska fel som idag har knutit oss till ett system med "mellanstänger" och växande kaos.

- Av maskiner och av mänskliga enheter.

Kan en människa gå tillbaka i sin evolution och bli en laboratorieråtta, en androgyn eller något annat?

Ja, och detta är ett kategoriskt uttalande. Det måste förstås att människan är för närvarande tränad av utbildningssystem, traditioner eller normerade lådor i sin instrumentella sociala miljö, det är ännu av större vikt deras historiska, individuella och kollektiva förflutna (ackumulerade omedvetna tillstånd) som orsakar rädsla och fruktan, inte längre av ”det vilda tillstånd”, utan det vilda och rutinbelastad handlingar som skapas i samhällets felaktiga länkar i sin struktur när den gav upphov till strukturerade och historiska enorma fel.

Historisk "misshandel" på grund av kontinuerliga och repetitiva dogmer, med vilka omvandlades människors hälsosamma tillstånd och rätt till fri vilja till en sjuklig tillstånd, där många blev desperata och förnedrade varelser på väg till en traumatisk socialvärld.

Om vi ​​ville förenkla det dagliga arbetet på allt vad idag alla människor gör kan vi bekräfta och förenkla beskrivningen genom att säga att vi utan undantag är marknadsyrkare, det vill säga vi är enligt kristen ideologi,  "enkla och desperata köpmän i templet" som förgör sanningens interaktion mellan naturen och vår dagliga liv.

Det spelar ingen roll om man är ingenjör, läkare, kommunikatör, professor, kassör eller bankir. Vi alla söker vinster på bekostnad av ett liknande företag, organisation eller Stat. Följaktligen är det oundvikligt att vi är föremål för en sådan trikå i själviskhet, korruption, förfall och kaos för den mänskliga arten.

 

Ett dödligt skott mot den mänskliga reflekterande kapaciteten är specialisering av en "artificiell intelligens" som ett ekonomiskt sätt att kontrollera och skapa virtuella värden, vilket ersätter alla känslor av mänsklig- natur- interaktion med naturresurser.

Det är när människa blir en maskinvärd, en älskare av rutiner, en cirkusnörd utsatt för oro som närmar oss till kaoset. Då vi hänger i en pendlande enhet i ett virtuellt ekonomiskt hjul och inte längre kan talas om naturlig evolution. Det finns inte lägre de väntade förhållandena för naturlig utveckling.

Från pengarnas suddiga kärlek till digitala kortets kärlek (inte längre kärleken till den gyllene kalven) upptas alla utrymmen för information som redan kodats eller lagrats i minnet: Mänsklig behov av en högre nivå av medvetenhet tagits bort, vilket bara lämnar ångest samt desperationen av material ackumulering och tvång att få mera.

Denna avvikelse av att spekulera, vänder sig globalt till att använda ett nytt sätt att mätta: de är maskiner som ger drömmarna "kraft".  Då maskiner som simulerar en verklighet visar sig sin mekaniska verklighet i människans själ, det sägs att dessa utvecklar oss, men tvärtom bryter de oss själslig och de ersätter oss.

Humana varelser var i själva verket inte automater vid födseln, de blir "tillverkade" generation efter generation, i felaktiga familjetraditioner, skolans döda regler, det specialiserade yrket, rutinarbetet, företaget och statens byråkrater och rutinfantaster.

 Inledningsvis formulerades detta inlägg genom beskriva vad historien är. Detta på grund av den absolutistiska och hierarkiska tolkningen av en viss monoteistisk religion och dess elitära mening i form av materiella rikedomar,  vapenkontroll över majoriteter och manipulering av varje individens medvetandetillstånd (för de icke-valda).

"Till skillnad från den klassisk Matrix -filmen är vi inte födda eller infödda i virtuella världar, men idag klarar det konstgjorda systemet att begrava mänsklighetens verklighet i en virtuell värld som ersätter den som var av ett fritt väsen. Väsen som har förlorat sin väg till evolution. "

I den bittra verkligheten att vara ett implantat av olika nivåer av utbildande rutin, är vi experiment råttor, utbildade för att korsa tunnlar för att hitta mat. Människan måste arbeta och måste lyda regler som skapats för mer än 500 århundraden sedan.

Människan för att ta emot motsvarande ranson kontrollerade av andra lika primitiva djur bör bearbetas; en kontroll som passerar genom marknadsröret, lagen och politiken, det vill säga vi har utvecklats ett fulländat systemet för slaveri privat eller statligt, och alltid under och över dess växande korruptionsgrunder.

 Men, Det är uppenbart att det finns ett "frälsningskort":

Ingen är en totalautomat i en värld av maskerad eller fräck kontinuerlig manipulering. Det finns grader av rutinberoendet och grader av eventuellt oberoende tack vare de observerade och ökande kontrasterna. Vi upptäcker reflektions krafter motiverade vid observation av dessa kontraster.

Speciellt i den kognitiva processens finns en kontinuerlig kamp, en oundvikliga kamp och nyfikenhet om vad som är fel som en basstrategi för evolution och individuell visdom och frivilja.

Å andra sidan kan det inte nekas att trots de ökande gränser för disinformation, buller och socioekonomiska manövrer ofta i förvrängande händer, sjunker framtiden både för de exploaterade som för de mest materiellskickliga, eftersom det finns människor som upptäcker sina egna uppvaknande, upptäcker sina fel och kan upplysa sig själv och andra, dessa som kommer att förstå.

Det är och gäller en inre kamp om hur man ser vår nuvarande verklighet och vad man skall göra för att uppnå större medvetenhet, sanningsenhet och fri vilja inför de förändringar som närmar sig.

- Grässnittets hårdvara och mjukvara. (Det artificiella systemet)

De som antas kontrollerar den artificiella kraften, kan definiera och tillämpa lagen och bestämma straffet. Detta bildades som kärnan i ett normativt program från tusentals år sedan. Samhället kläcktes ur religionens dogmer och församlingar. Enkla medborgare lärde sig att lyda genom en arv av gudar, kungar och regeringar, vilka lärde sig att skapa tränade anhängare. Alla dessa utformade traumatiska upplevelser som förblev traditioner.

Detta är grunden för vilka samhällen i deras hårda struktur och program formades att följa rutinregler. Ursprunget av sådant faktiska artificiella faktum, är att människans i konditionering för träning, måste acceptera principer och regler som ur sundförnuft kan ses som omöjliga men accepterades principiell som dogm från destruktiva normer och ekonomiska tolkningar som senare omvandlas till monument till framsteg.

Normativa system, från religionens ursprung till våra dagar: Användning av rädsla, ekonomisk utpressning och terrorkrig.

Programmeringen av våra sinnen i de programmerbara delen av vårt liv påverkade våra egna tolkningar och dess gränssnitt, det vill säga det artificiella gränssnittet tämjde oss och applicerades genom:

 • Den differentierande monoteistiska religionen.

 • Marknaden och de ekonomiska systemen.

 • Hierarkin: präster, kungar, regeringar.

 • Den giftiga hierarkin av dom, lagar och förordningar.

 • Teknik, som en vetenskap om hot, kontroll, krig och våld.

- Öppna system och Posthistoria.

Historisk vetenskap, bör och skulle kunna ha en viktig roll i djup betydelse för medvetandets utveckling.

Historia, med hög sanningsvärde kan hjälpa oss att inse att loppet till avgrunden via utarmning av naturresurser under en icke stoppbar artificiell tillväxt kunde ändras. Tillväxt som krossar den potentiella utvecklingen av mänskligheten i "resonans" med den levande omgivningen i tidsrumsperspektiv.

Man bör veta det viktiga att arbeta för att definiera och undersöka hur cykliska naturliga dynamiken ska i den tidsmässiga och rumsliga kursen bibehållas. Detta kommer att bli en ny roll av historiska,  vetenskapliga och strategiska karaktär om människan överlever från sina misstag.

Vetenskapen vid integrationsvärde bör ligga över politik, ideologier, teknik och specialisternas syn på sociala strukturer. Det som bör ses är; hur kommer vi till ett helhetsstrategi för mänsklig överlevnad.

Det är när dessa vetenskaper, kan analysera individuella samt kollektiva beteendet i aktion och interaktion mellan samhällen och naturen, som samhällen i resonans med ett transparent gränssnitt, kan i dagens handlingar blir transparenta sanningar vilka matas tillbaka för att utforma dynamiska projekt av framtida kongruenta strukturer. Kongruenta i hållbarhet för liv och därav i överlevnadsvillkor kan projiceras med tanke på kontinuerlig evolution.

-----------------------------

Uppdaterad 2020-09-28.

Obs! användning av "Google translator" (spanska till svenska) i mina andra artiklar gav plats till feltolkningar och galna fraser. Ovanstående översättning är egen, hoppas att översättningen är tillfredställande för läsaren.

--------- 

 1. I naturen sker utvecklingen;

Våra begrepp om vad som är natur i evolution har utvecklas som  biohistoriskt  och  psykohistoriskt begrepp i den fysiska och psykostrukturerad värld; eftersom vi förstår att "vara" naturen inte bara är modellera eller bli ursprungsort för primitiva celler.   

Det är också den plats där dynamikens liv uppstår, utvecklas och blir möjlig. Samt evolution / involution av mänsklig intelligens i dess tolkningar av miljön där den intelligensen existerar och utvecklas.         

Naturligtvis denna definition av naturen fördjupas med termen naturliga systemet, förklarar att människans kognitiva tolkning är bara en del av expressionen av intelligenta uppenbart kosmologiska naturliga upplevelse i dess tillstånd; vårt sinne är en del av det systemet som är avsett att tolka och från vilket vi kan reflektera oss hälsosamt.    

Våra tolkningar om naturen kan innehålla fel, även om de inte alltid är felaktiga, de är ganska begränsade eller ofullständiga.

Med definitionen av natur som ett kosmologiskt system accepterar vi att det är vår begränsade nuvarande tolkning och även vår potentiella framtida tolkning, och bredare utifrån en potentiell kunskap om evolution: Det finns alltid möjlighet att tolka och veta det i större essens:

Allt detta är möjligt om en riktig interaktion (information) finns mellan den mänskliga evolutionen och utvecklingen av naturen i sina levnadsvillkor och för att möjliggöra ett evolutionärt kausala interaktion inom och utanför beståndsdelar.

2) Den giltiga analytisk och integrerad information, introspektion och reflektion (utan förvrängning) i evolutionär mening, bestämmer på individuellt och kollektivt nivå sina försök till gruppbildning och med tiden informations utformas utrymmen för mänsklig kommunikation, där beteenden av mentala, kulturella och evolutionära händelser bildas.

 (3). Informationen är i sin tur elementär faktor som möjliggör någon möjlighet att veta. På så sätt utvecklas den kognitiva processen i våra insats studier av -Psykohistoria, för att kunna studera vad som har deponerats i vårt sinne, med speciellt vikt på informationssystemen transparens och de nuvarande skillnaderna mellan vad vi har benämnt som naturliga system eller blivit anpassad till en artificiellt informationssystem. 

-----------------------------

(4) Sammanfattning :  ¿ Vad är en konstgjord system? 

Ett konstgjort system enligt föreliggande tillvägagångssätt är ett fysiskt eller representativt system som interagerar som en beroende variabel i ett socialt system. Som sådan förstår och utvecklar den i grund och botten:

 • ett  normativt system,

 • ett  tekniskt system,
 • ett  ekonomiskt system.

Systemet är artificiellt i den mån det innefattar åtminstone två av de funktionella delsystemen som nämns ovan, enligt: ​​(Figur)

--------------------------------

Viktigt:

 

... Det måste förstås att min närvaro som forskare och författare om ämnena: vetenskap, teknologi, biohistoria, psykohistoria, intelligens, system, kognition, information och posthistoria är att forska, arbeta och publicera nya hypoteser.

Tillvägagångssättet har ett enormt strategiskt värde vid utveckling av samhällen med tanke på transparenta gränssnitt mellan den inre och individuella verkligheten och våra yttre överlevnads livsrum.

Även bör ses detta arbete som studier av ett naturligt förhållande mot den artificiella utvecklingen. (Naturliga system visavi Artificiella system). Förutsatt att resultaten av forskningen kan visa tydligt att mina hypoteser är vägen till verkliga lösningar framför vetenskapens ofta katastrofala påståenden om mänsklighetens framtid.

Jag söker samarbete/arbete i ovannämnda forskningsområde. Meningen: att kunna leda, delta och arbeta med enheter  eller forskningsinstitutioner. Institutioner som på grund av sin strategisk karaktär kan göra det möjligt att lösa flera systemiska problem som plågar mänskligheten.....

J.A.R.H  Gbg, september 2020.

 

Julio Alberto Rodriguez H.

 (LinkedIn: Julio Rodher)

Referenser:
 
- Kognitiva förutsättningar för utveckling. http://supervivir.org/jar/indice0.html
- Naturliga och konstgjorda system. https://supervivir.org/dsr/sistema01.html
- Kunskapssamhällets scheman (1). http://supervivir.org/cgn/conocee.html
- Kunskapssamhället. Planer (2). http://supervivir.org/gpi/conoce01.html
- Vad är ett infologiskt system. http://supervivir.org/cgn/infologico1.html
- Teori om Intelligens trienighet. http://supervivir.org/herra/inteligencias.html

>>>  andra artiklar på svenska:

 

För strategiska undersökningar:

J. Alberto Rodriguez ( Julio Rodher)

 

Ph D. kognitiv vetenskap. MS. SC. Informationssystem. Ing. TI.

 

 Naturhistoriskt Informationssystem 

--> En español aqui:

 

-------------------------------------------------- -------------

J.A.R.H  Gbg, september 2020.

 

 < Andra Artiklar    Huvudsida:   Stöd för Strategiskt arbete >

"Är mänsklig Beteende Ekologiskt?  PDF;