Systemteori: öppna infologiska system.

 

 >>>>>En español:    

 

- Termen Infologisk introducerades av Börje Langefors (1) som en informationsmodell för databaser. En logisk-funktionell anpassning av datalogi för att bilda information i slutna informationssystem som är lämpliga för objekt som representationer.

Detta intressanta perspektiv fick mig att observera olika nivåer av system och informationssystem i förhållande till naturresurser för en definition av ett "naturligt system". 

Eftersom denna naturliga värld är ett cykliskt och öppet system med funktionella förhållanden både autonoma med egna ekologiska konformationer av den naturliga världen liksom mänsklig handling i användningen av denna "motor för resurser och data." Det visar sig att förstå resursmotor  som en funktion av naturen dynamik i dess nivåer; geo-bio- och psyko- energi gav plats till att utforma en infologisk modell för öppna informationssystem. Med andra ord, uppsättningar av kausala manifestationer som producerar grundfunktioner i livet i form av resurser som är vitala för livskontinuitet  med hjälp av ett naturligt informationssystem. IS att utformas på ett artificiell sätt och fungera parallelt med naturresurs produktion av  under ekologiska grund-principer.

Naturligtvis jag presenterade ämnet och min teori initialt som ett schema under mitt arbete "Kognitiva villkor för hållbar utveckling". 

Idéerna och efterföljande hypoteser om det aktuella ämnet tycktes vara komplexa under de följande åren vid jämförelser av den ursprungliga Langeforsmodellen och  den grunddefinitionen av "Infologisk" för slutna konstgjorda system.

Emellertid, jag upptäckte att människan i allmänhet har en omedveten sammanklang  med naturen eller "synkronicitet" med olika grad av harmoni i sin naturvärld eller sin naturliga miljö som i början är helt enkelt en uppsättning "data" när förutsättning i denna miljö är ren och inte prefabricerad eller konstgjord miljö vilken i så fall hindrar ett naturbeteende i harmoni med resursexistensen. 

Varje naturlig systemmiljö genom ett masivt tekniskt, ekonomiskt och normativt system leder till överbelastning, deformation eller förändring av den naturliga världen; särskild om detta reducerande system har inte skapat ett gränssnitt som filtrerar och begränsar sina effekter som stängda system framför den öppna natursystem med sin dynamiska miljö i öppna och cykliska livsprocesser.

Under identitet och resonans mellan den naturliga miljön och den enskilda levande enheten i dess mentala tolkning det är möjligt att upptäcka att ett naturligt informationssystem kan utformas. Och vi kan börja förstå att detta system har mycket gemensamt med vår fysisk-biologiska och mentala struktur i ett tillstånd av god hälsa i en ständigt växande systemisk interaktion. Sådant naturligt informationssystem  i naturens öppna system har i så fall sin egen och anpassande dynamisk datamodell som socialekologisk interaktion av resurser.

En bred logisk-transcendent dörr öppnas när ett infologiskt system som följer cikliska data kan möjliggöra naturliga informationssystem för resurser.

Med det här tillvägagångssättet förklarar jag hur idén överensstämmer med min tidigare teori om " Naturliga system och artificiella system ".

Jag kan också påpeka att denna nya "infologiska" strategi med en omfattande kognitiva strategier är av strategisk karaktär eftersom den kommer att ersätta eller undvika ekonomiska fallgroppar samt kan täcka viktiga frågor i förhållandet krig och fred, katastrofer, överlevnad, hållbarhetskris, återhämtning , och särskilt gradvis utforma harmoniska möjlighet att vara mänsklig i sin interaktion med naturmiljön  eller snarare den kosmologiska miljön i nonentropisk bildning som inte lätt kan sluta i en kaotisk katastrof.

På grund av den enorma arbetsbelastningen i dessa uppgifter, för vilka egentligen en stor forskningsinfrastruktur var nödvändig, har jag en lång väg att gå i försök att ge upphov till en prototyp för denna viktiga fråga.

Ursprungligen publicerades min avhandlingsarbetet " Kognitiva Villkor.. " på spanska och inte på svenska eller engelska, ett sannolikt faktum att det inte gav tillräckligt intresse för inflytelserika aktörer eller administratörer i den svenska forskningsinstitutioner för att samarbeta och delta i detta gigantiska projekt.

Jag anser att denna forskningsuppgift bör främjas. På grund av dessa omständigheter, erbjuder jag  alla internationella kanaler öppen allt intresse för denna strategiska uppgift att nå detta mål och bidra till ett gemensamt arbete.

Julio Alberto Rodriguez H. (LinkedIn: Julio Rodher)

 
 • Från databaserna till värdet av naturlig information.
 • Förklaringen   av resurser och informationssystem.
 • Hypotesen som lägger till interaktion mellan miljö och enheter.
 • En kausalitet som förklarar grunden för liv och evolution.
 • Rutinansamling av objekt, mot intelligent synkronicitet.

 

 • Från databaserna till värdet av naturlig information.

Att förstå och definiera vad som är tidsrum är nödvändigt för att upprätta en formaliserad tolkning av vad som är slutna informationssystem jämfört med befintliga informationssystem, särskilt de som definieras inom termen biosfär som en strategisk komponent för livet.

Objektorienterad analys och design samlar och samordnar alla dess attribut för att uppnå en objektorienterad strategi, men inte nödvändigtvis mot individens mentala utvecklingen och mindre mot verklighetens kausala universum som matar värdet av resurs och kunskap i dess oändliga synkrona process.

När termen öppna system används i dagens affärs- eller institutionella applikationer, betyder det att dessa är öppna inom gränserna som tillåts av en specifik organisationsstrategi, eftersom utanför dessa verkliga gränser skulle ekonomisk nytta försvinna snarare än teknisk av allt som hade motiverat den valda strategin med öppen systembetydelse för ändamålet.

Om betydelsen av  nyttan  mättes snarare under förutsättningar att förvärva kunskap och integrerad mänsklig utveckling i förhållande till naturresurser i så fall  naturligtvis definitionen av öppna system, skulle vara begränsad och oanvädbar.

I studierna av riktigt öppna system står vi inför en obegränsad mängd nivåer i form av miljöer, element och system i deras ömsesidiga relationer, där varje funktionellt element kan ses som ett universum med nätverk och sammanhang där åtminstone De följer tre villkor (inom vår förklaring i tidsrumperspektiv):

 • Mikroperspektivet, där elementet som ger information om dess situation och dess möjliga reaktioner observeras. (levande enhet)
 • Makroperspektivet, där miljön (miljön) som en relativ totalmängd ger information om vissa förändringar eller variationer.
 • Verkligheten av perspektiv, makro- mikro är tolkningar av den mental-miljömässiga utvecklingen i det historiska ögonblicket som vi lever i och kommer att förändras i dess tillämpningar på jakt efter en högre nivå av förståelse och användning av hållbara resurser.

Fig. I detta fall har mentala tolkningar av system, från kognitiva tolkningar av systemintegrerade kapaciteter, förändrats från rent mekanistiska system, till vad som nu kallas aspekter av det biologiska fältet oför kvantfysik, där det mänskliga sinnet, Användningen av resurser, utbyte, interaktion och applikationer har andra medel och argument till deras fördel. Det kan inte sägas att området kvantfysik studier är en värld förutom vad den verkliga världen vi lever i är. Allt vi upptäcker är resultatet av vår observation av den nuvarande naturliga miljön där vi finns.

Enligt arbetet  "Kognitiva förutsättningar för hållbar utveckling" har jag definierat  ett  infologiskt system  som ett informationssystem av en kognitiv, ekologisk och informatisk karaktär som beskriver dynamiken i befintlig och tolkad information i naturen vid ett givet historiskt ögonblick.

Naturligtvis är den "infologiska" definitionen i detta fall knappast nära den gamla definitionen för relationsdatabasmodeller. Snarare förstärker och fördjupas termen för att förklara användningen av den naturliga logiken i ett ekologiskt informationssystem för resursanvändning, vilket inte bara möjliggör livsupplevelsen utan utvecklingen av levande varelser. Det infologiska systemet skulle i detta fall vara ett databassystem i kontinuerlig utveckling och i förhållande till biosfäriskt beteende i interaktion med beteendet hos våra arter i direkt relation till:

 • Den mest uppdaterade kunskapen om miljön, dess resurser och dess naturliga försörjning, beroende på livsmiljöer och ekologiska hållbarhetsnischer samt dess relation med mänsklig arbete.
 • Ett nätverk av kunskap och information som förenar varje livsmiljö i sina relationer mellan utbyte, underhåll, hållbarhet och distribution.
 • Den använder den verkliga och integrerade kunskapen om miljön i varje ekologisk livsmiljö och dess vitala dynamik, för att ha ett databassystem om den dynamiska verkligheten, dess underhåll, dess resurser, dess hållbarhet och fördelningen av resurser enligt alla invånarens naturliga behov.

 • Det fungerar inte av ekonomiska skäl för ansamling och vinster eller förlust, tvärtom, det ersätter varje ekonomiskt system enligt en integrerad och gemensam logik för basresurser.

 •  Detta infologiska system syftar till att informera och utforma ett naturligt överlevnadssystem; Det är ett högt kognitivt utvecklingssystem som fungerar parallellt med den ekologiska miljön och dess hållbara produktivitet.

Ett infologiskt system för detta fall är ett teknologiskt och socialt system för en hög datorutveckling, eftersom det inte är baserat på materiell tillväxt av apparater, utan på den dynamiska detaljerna i förekomsten av tillgängliga naturresurser och interaktion mellan kognitiv, medveten kvalitet , där var och en av människorna har lika grundläggande resurser, i samhällen som tillämpar sitt infologiska system i förhållande till naturresurser. Allt detta för att ge upphov till ett kunskapssamhälle och av en hållbarhet i evolutionär karaktär .

För att ett infologiskt system skall fungera i enlighet med de normala och harmoniska behoven hos var och en av dess sociala komponenter, har en förenklad modell för resurs användning vid integrerad utveckling föreslagits:

Där det infologiska systemet antar funktionen att kunna tillgodose alla mänskliga behov enligt logiska proportioner: I det materiella / fysiska;

 • Varje människa har en omistlig rätt att ha tillräckligt med kilokalorier av daglig mat som naturen erbjuder henne utan någon artificiell / statlig tvång eller konditionering. Det infologiska systemet övervakar och tillåter den rätten att gå i uppfyllelse.
 • Varje människa har en oförstörbar rätt till bostäder, inte av hierarkier, men med tillräckliga möjligheter som tillåter deras kontakt med känslan av naturlig produktion, med det produktiva landet och dess livsmiljö.
 • Varje människa har en omättbar rätt att disponera och använda de medel för hälsa och medicinsk vård som det infologiska systemet erbjuder henne eller som hennes ekologiska sociala miljö erbjuder.

I det emotionella och kreativa: (utrymme för ett träd som "bära frukt")

 • Varje människa har en omättbar rätt till befintlig kunskap i den ekologiska sociala miljön.
 • Varje människa är en del av den sociala, kognitiva och arbetsmässiga interaktionen utan hierarkiska konsekvenser eller etniska eller sociala skillnader.
 • Varje människa har rätt att bilda sin familj och integrera den i alla fördelar och aktiviteter som utgör det harmoniska ämnet i det sociala systemet som stöder relationer genom det infologiska systemet. System som är öppet och är inom räckhåll i sin information, för alla medborgare .
 • Kunskapen och utredningen av var och en och miljön är den maximala aktiviteten för dessa mänskliga centra som utgör detta samhälle av verklig kunskap.

 

 • Varför en förklaring av resurser och information?

Förmågan att skapa tekniska, ekonomiska och normerade system vilka tillåter att bygga konstgjorda strukturer utan begränsningar uppnår brytningsnivåer. I vår minskade tolkning  de skapade verktygen förvandlade vår konceptuella värld och gav upphov till vårt konditionerade beteende. I synnerhet gav vår specialisering upphov till kontinuerlig tillväxt genom den ekonomiska katalysatorn.

När vi överväger utforma "hållbar" utveckling gentemot globalisering blev våra iakttagelser av verkligheten fragmenterade och begränsade på grund av vår utbildning och specialisering i den nuvarande standardiserade och civiliserade formen.

Vår disciplin anpassades till det "systemet där vi existerar", det är en anpassning till ett slags "konstgjord moderkaka", av systemisk interaktion mellan apparater och normer och ackumulerade död material som kallat för samhället (urbaniserat och / eller landsbygd): Socialt system där vi finns och vars mekanismer vi är beroende av.

Med den mänskliga mentala tolkningsfaktor i det sociala, historiska och geostrategiska sammanhanget det som kallas utveckling och framsteg i dess aktiviteter, uppstår de endast för att legitimera det konstgjorda komplexet skapat men ohållbart. Artificiell komplexitet hjälper inte att fördjupa studier och/eller lösningar inför det växande resurskris, miljöproblem och kaotisk framtid.

 

Fig. Den exponentiella tillväxten av den så kallade BNP är det implicita erkännandet av att det representativa pappersvärdet är inte den verkliga vitala rikedomen tvärtom är det motsatta.

 Av de angivna orsakerna, återkomsten till jämvikt mellan vad som produceras av de specifika möjligheterna till liv och evolution på planeten bör söka en rättvis produktiv jämvikt och fördelning, tvärtemot ett ekonomiskt system i kontinuerlig tillväxt.

Med tillämpningen av ett infologiskt system för det naturliga:

- Den strävar efter att integrera kunskap, att tolka miljön som levande, 

- Det är nödvändigt att hitta grunden för en ekologisk kognition som i sin tur möjliggör en kognitiv ekologi av relationer och resursanvändning :

- Det är från att förstå det dynamiska förhållandet mellan naturlig ekologi och vårt integrerade sätt att tänka kan integrerade förändringarna i vårt konstgjorda system blir möjliga. På så sätt kan säkerställas att detta konstgjorda system anpassar sig, integreras och fungerar parallellt med naturvillkor i vår naturliga värld.

- Hypotesen som lägger till interaktion mellan miljö och enheter.

I det historiska perspektivet har det mänskliga drama som initierats av den kvantitativa och / eller kumulativa tillväxten av en konstgjord och ekonomisk natur, tillämpat långsamt under jordbrukssamhällen, sedan snabbare efter den så kallade industriella revolutionen, skapades en markant bakgrund genom en våldsam psykologisk skakning och ideologiskt karaktär inbyggd så småningom i våra kollektivt minne, initialt genom religiös påverkan (hierarkisk och normativ )Den doktrinära styrkan skakade med sin styrka. Var som en slags stark medicin för sin tid. Medicinen som lämnade djupa spår i det dagliga mänskliga beteendet, men få giltiga tolkningar för ett innehåll av balans och hållbara avsikter. 

Maskinernas "mirakel" och miraklen att berika vissa människor, där tillämpad rikedom blev en maktresurs stagnerade massor. Var kraft som använder mänsklig kunskap för att förbättra maskiner. Det är inom denna blandade dogmatiska ordning som ersätter den tidigare religiösa ursprung som en konstruerades mer onaturlig verkligheter och accepterades inom en värld som blev inkongruent i hållbarhet och ersatt hälsosam mänsklig aktiviteter med rutiner och konstgjorda intelligenta system.

Den ekonomiska, teknologiska och normativa "realismen" och dess socialpolitiska verktyg infördes till tjänst för ett enormt konstgjort system, allt svårare att upprätthållas men som monopoliserar mänsklig intelligens tillägnad rutiner i en förmodad framtid med artificiell intelligens överlägsen dess mänskliga skapare .

På så sätt är det omöjligt att förstå saker så enkla som det faktum att den tvingade konkurrensen och ansamlingen bland de rika och som gjorde vissa med mer makt av rikedom, var en oundviklig orsak och resultatet av naturrelaterandet utarmning som gjorde de fattiga, fattiga . Mindre genomförbart, men mer brutalt var det faktum att tillväxten av ett konstgjort system koloniserar, ockuperar och förstör både naturliga geografiska utrymmen och livets dynamiska existens i de egna upplevelserna av evolutionen i det naturliga systemet.

Det blev svårt att förstå att ett så kallad risksamhälle inte bara är ett samhälle som har nått sin katastrofala nivå av global mättnad, utan att risken väger och verkar redan med sina primära och sekundära effekter i vår förfluten och förvandlade människan till någon tvetydig enhet.

 

 - Fig. Metropol till sin storlek är enorma centra för ackumulering, förgiftning och exponentiell energiförbrukning. Dess ekonomiska nytta är noll om vi inkluderar dess underhåll.

Ur ett kognitivt och systemiskt perspektiv behövs en fullständig historiköversikt av begreppet artificiellt som symboler för ett tänkt framsteg mot dess framtida projektion på jakt efter överlevnad.

Det är i den översynen att blir möjligt separera materiell ackumulation från  nettokunskap om resurs i vår naturliga miljö, under dess fysiska, kemiska, biologiska och naturliga lagar som gäller. På liknande sätt gäller att ett kosmologiskt, infologiskt och transcendentalt informationssystem kan sakärställa. människan överlevnad.

När det konstgjorda systemet ersätter det naturliga systemet. Levande varelser som lever i detta system, anpassar sig till förhållanden som skiljer sig från de som fanns under ett ekologiskt ursprungliga system med värde. En kultur bildats inte bara av beteende, utan av gradvis biologiska egenskaper eller deformationer. En kultur av konstgjord odling, under en kognitiv atmosfär reducerad till specialitet, rutin, normer och alltmer blir en helhets kolonisering av det instrumentella.

I den sociala och infrastrukturella atmosfären blir varje individ objektet för transformation. Individen blir tränad ifrån möjlig och potentiell utveckling i fri vilja  till en strukturerad och bestämd byrå av rutiner (eller olika gränssnitt implanterade).

Av ovanstående kan förstås att, krig eller fred, fattigdom eller rikedom, försämring eller skydd av naturen, frånvaro eller ansamling av makt, är mänskliga produkter som grundas på vår mentala tolkning; ögonblickens av historisk fel har samlas i det kollektiva minnet. Minne som i sin tur beror på vår grad av utveckling eller mental underutveckling. Våra sätt att tillämpa tolkningar inom sociala strukturer upprättades och blev införda av ackumulerade århundrades normer.

 

- En kausalitet som förklarar grunden för liv och evolution.

- Relationer mellan arter och arter med sin omgivning, förklarar händelser, förändringar och utveckling, som enligt naturliga villkors karaktär, sker inom perspektiven i tid och rymd. Dessa observerade förhållanden och relaterade förändringar, i ett komplext nätverk av överlevnad och evolution, ger upphov till vad som kan kallas som arten biohistoria . 

Natursystem för sig själv bildade biosfären och gav upphov till biohistorien på planeten Jorden. (2)

Fig. Artenas biohistoria som en historisk process är både produkten av variationen i grupper av arter med specifika utvecklingstrender, såsom den individuella variationen inom varje art. (Biologi, Peinerud, Bonniers.)

Utvecklingen av vår planet är en icke-kaotisk och negentropisk process som inkluderar både icke-biologiska material och de som utgör allt levande material.

I en kontinuerlig utveckling av strukturer och funktioner i motsatt riktning än vad vi kallar entropi , bildades komponenterna i ett "vitalt system" som idag kallar vi  liv och biosfär.

I denna långa makroskopiska process, och från de mest elementära atomerna och molekylerna, gavs det första transcendentella språnget, det som växte fram till vad som är och betyder villkoret att leva, dess diversifiering, dess ömsesidiga relationer och dess gradvisa komplexitet , både i sitt arbete från cellenheter, för att bilda organismer och organisation i ett naturliga informationssystem bildat för dessa naturliga ändamål. (3)

Förändringarna mellan vad vi definierar som liv och vad som inte lever, gör det möjligt för oss att definiera dessa förändringar som transcendentala och inte av tillfälliga grunder .

Fig. Oavsett den historiska förlängningen eller dess bredd som princip, förklarar den fysiska lagen om entropi inte det transcendentala fenomenet med uppkomsten av liv eller intelligens som vi tolkar idag, därför livet förklaras som ett negentropiskt fenomen . (4)

De angivna relationerna innehåller i deras interna dynamik processer som har gjort det möjligt att skilja mellan vad som är liv och vad som inte har något liv; enkla och komplexa processer som gav upphov till den grundläggande skillnaden som gjorde det möjligt att nå den stora variationen av nivåer av existens och mångfald i sättet att hitta biologiska existensstrategier.

Överlevnadsstrategier och förhållanden som ett resultat som inte alltid blir omfattande eller som bidrar till fylogenetiken i livets träd och dess evolutionära distribution, men i många fall är regressiva, upphör sedan att existera och försvinner. (5)

Livets manifestation kunde observeras under linsen av fem biologiska varv:

 • Livets existens som sådan. (basceller)
 • Förekomsten av organismer och system. (6)
 • Förekomsten av ett globalt ömsesidigt nätverk. (livsmiljö) (7)
 • Förekomsten och utvecklingen av intelligens och dess medvetna tillstånd.
 • Det troliga kvantstoppet som kan leda till att förstå nya dimensioner.

 

- Från rutinansamling till intelligent synkronicitet.

Baserat på det ovanstående, som anges i denna sammanfattning om ämnet som kallas "Infologiskt system" för naturligt informationsystem, kan det förstås att ansamlingen som benämns som utveckling i kontinuerlig ekonomisk tillväxt inte är den lämpliga formeln för att möjliggöra vår och andra arters framtida existens för bibehåll av livet.

 • Flödet av dricks- eller färskt vatten kunde ha tillfredsställt miljoner människor om det hade observerats dess strategiska livsvärde och hållits inom gränserna för att inte bryta dess kvalitet som "vatten" istället för att vara förorenad och förgiftad av den döda ansamlingen av fel framsteg.
 • Luften i dess okontrollerade föroreningar har gett upphov till en atmosfär i obalans och förstörande miljön för överlevnad och den så kallade globala uppvärmningen som utarmar jorden och de levande.
 • Livsmedelsproducerande mark har fyllts med kemiska komponenter för att leda till accelererad och konstgjord produktion i en självmordstävling för livsmedelsförsäljning.
 • Precis som människan placeras i mindre och mindre nischer i gigantiska städer som förbrukar energi över det stöd som tillåter deras existens.
 • Det kan bekräftas att den obalanserade formen av distribution av resursflödet, blir nästan i 50% avfall eller förstörs innan de används för distribution, bara för att förbättra marknadsfördelarna. Detta utarmar jordens produktiva kraft.
 • Det påstås att överbefolkningen av vår art på denna planet är okontrollerbar, detta är ett felaktigt rättfärdigande, eftersom orsaken till överbefolkning är obalansen i den grundläggande resursfördelningen och bristen på psykisk harmoni bland invånare. Nåväl, det har redan noterats att reproduktionen i konstgjorda civiliserade enklaver lider istället av växande avvikelser.
 • Å andra sidan, kulturella avvikelser på fattiga platser ger upphov till varelser med en traumatiserad mentalitet och ytterligheter som uppstod på grund av förtvivlan. 
 • Det provocerade krigstillståndet mellan territoriell-politisk makt är inte lösningar, det är entropiska accelerationer som påverkar både de länder som orsakar krig och mycket för de mottagare som i massmigrationsprocessen obalanserade situationen för de förmenta stabila länderna.

Många fler argument kan läggas till om detta sätt att leva fullt av traumatiska upplevelser och att de enligt dessa synpunkter är orsaken till den allvarliga växande obalansen i globala mentala och miljö konsekvenser.

Av de angivna skälen och argumenten måste varje materiellt förslag som förstår vår planets nuvarande tillstånd och dess invånare undersökas på en strategisk nivå och baseras på en omfattande studie av överlevnad och framtid.

För vad som hittills har höjts och med avseende på flödet av basresurser, i harmoni med det naturligt- biosfäriska stödet från planeten, är ett infologiskt informationssystem av det naturliga, hittills utformad som en strategisk teori.

Allt genom reglering med ett jämviktsinformationssystem parallellt med informationssystemet för planetens livsstödd i stället för den ökande ansamlingen av dött material; är ett faktum för nödvändighet av ett infologiskt system på planetens tolerans för användning av basresurser. System som kan och bör neutralisera, förändra och återfå planetens hälsa inför den desperata situationen för liv och hälsa i den accelererade entropin som ackumuleras idag och neutraliserar den vitala icke-entropiska existensen av så kallade liv och dess framtida utveckling.

 

 

anmärkningar:  

 1. Langefors skiljer informationens konnotation genom att anpassa den till ett infologiskt system för formell beställning, liksom till ett logiskt datasystem, som definieras som ett datasystem.

   

 2. Det är tänkt att vara det specifika geologiska tillståndet för planeten Jorden, som tillåter något annat: Liv, som inte lyckas på de andra planeterna som tillhör solsystemet. Det är detta specifika tillstånd, som ger upphov till planetmiljön som tillåter liv, upprätthåller det och tillåter former av evolution som svar på de geohistoriska och biohistoriska förändringarna på Jorden. (The World of ekologin, Redaktion Ocean, 2002. Artenas ursprung, C. Darwin). Det hänvisar till den historiska processen från livets uppträdande som sådan, biologisk mångfald och bildandet av ett ekologiskt system som samverkar både i biosfären och med litosfären, hydrosfären och atmosfären, anpassning till specifika biologiska fysiska förhållanden tills nya förändringar tillåter markerade differentiering, vilket leder till förändringar i livsmiljöer och till och med utseendet på nya arter. (Evolutionärt tänkande; Lamarck, Darwin, Mendel)
 3. Biodiversitet, både i den differentierade och kvalitativa sorten tills den ger upphov till komplexa organismer (Artenas ursprung, Darwin)
 4. Av alla stjärnor vi känner, i det hittills observerade kosmos, den enda med organismer i sin egen komplexa, autonoma organisation är denna planet. När man försöker besvara frågan om skälet till livet i samband med kosmos, om varför det finns liv på denna planet, och om det finns liv på andra planeter i andra stjärnsystem, är det nödvändigt att åberopa principerna om termodynamik å ena sidan och allmän efterlevnad av samma fysiklagar vid alla punkter i universum å andra sidan. Vad gör det möjligt att anta att livet i andra stjärnor och i allmänhet i andra stjärnsystem är genomförbart. På vår planet har sex grundläggande milstolpar ägt rum i livets uppkomst och utveckling: 1. - Prebiotisk syntes av kemiska föreningar från vilka liv uppstår. 2. - Utseendet på en aerob miljö. 3. - De första djurens utseende. 4. - Utseendet på de första markplantorna. 5. - De första ryggradsdjurens utseende. 6. - Människans utseende. Olika teorier har olika scenarier, som beror på de ursprungliga geologiska förhållandena där man försöker belysa: Den lämpliga och tillgängliga tiden att ge liv. Planetytans tillstånd gav upphov till prebiotisk syntes. Förändringar av syntes och variation. Temperatur, klimattillstånd. Förekomst av syre och / eller andra gaser i atmosfären. - De första djurens utseende. 4. - Utseendet på de första markplantorna. 5. - De första ryggradsdjurens utseende. 6. - Människans utseende. Olika teorier har olika scenarier, som beror på de ursprungliga geologiska förhållandena där man försöker belysa: Den lämpliga och tillgängliga tiden att ge liv. Planetytans tillstånd gav upphov till prebiotisk syntes. Förändringar av syntes och variation. Temperatur, klimattillstånd. Förekomst av syre och / eller andra gaser i atmosfären. - De första djurens utseende. 4. - Utseendet på de första markplantorna. 5. - De första ryggradsdjurens utseende. 6. - Människans utseende. Olika teorier har olika scenarier, som beror på de ursprungliga geologiska förhållandena där man försöker belysa: Den lämpliga och tillgängliga tiden att ge liv. Planetytans tillstånd gav upphov till prebiotisk syntes. Förändringar av syntes och variation. Temperatur, klimattillstånd. Förekomst av syre och / eller andra gaser i atmosfären. som beror på de ursprungliga geologiska förhållandena där det försöks belysa: Den lämpliga och tillgängliga tiden att ge liv. Planetytans tillstånd gav upphov till prebiotisk syntes. Förändringar av syntes och variation. Temperatur, klimattillstånd. Förekomst av syre och / eller andra gaser i atmosfären. som beror på de ursprungliga geologiska förhållandena där det försöks belysa: Den lämpliga och tillgängliga tiden att ge liv. Planetytans tillstånd gav upphov till prebiotisk syntes. Förändringar av syntes och variation. Temperatur, klimattillstånd. Förekomst av syre och / eller andra gaser i atmosfären. ("Vad vet vi om universum?". Juan Pérez Mercader)
 5. Försvinnandet av dinosaurier, som en effekt av specifika naturliga förändringar, är ett känt exempel. I denna förklaring ingår inte den mänskliga kulturens ingripande i dess konstgjorda expansion, och med den försvinner många arter.
 6. Här är det viktigt att notera att specialiseringen, som har separerat botaniker, zoologer, fysiologer från ekologer och antropologer från resten av naturvetenskapen, eller att se människan vara mycket annorlunda från resten av de djur som finns i Biosphere har hindrat den integrerade studien av livet i alla dess manifestationer. (Skilja, förhålla, förena: kognitiv uppfattning är nödvändig och grundläggande för att förstå funktionella system som består på många nivåer.  Science, Order & Creativity, D. Bohm, FD Peat 1978. Den avsiktliga åtgärden DC Dennett 2000 Gedisa)
 7. Det är känt att det finns en hög grad av livslängd att mångfalden och omfattningen av ekosystem eller biomer bibehålls och inte sjunker till den oroväckande nivån som den är i dag. (De åtta kända är: den tempererade skogen, den tropiska regnskogen, öknen, prärien, tundran, taigaen, kapellen och havet. Var och en mycket annorlunda än de andra. Biologi, Peinerud Lager-Nyqvist Bonniers 2002. )

 Referens:

---->    (Skrifter på svenska :)