- Strategisk Forskning:  Väg utan återvändo? < ()  >
   Kris mot mäsklighetens överlevnad.
   
 • Vilka platser är mer benägna att komma ur den nuvarande krisen?
 • Vilka regioner kan påverkas mest av dess geografiska situation?
 • Finns det avsikter från någon makt eller är det naturligt?
 • Kan ett politiskt eller ekonomiskt system lösa det aktuella problemet?
 • ------------------------

- Inledning.

Under de senaste 20 åren har grundläggande riktlinjer presenterats via beskrivning av viktiga strategiska åtgärder och medel för stabilitet. Vilka publicerats i detta nätverk inför förändring av det tekno- sociala beteendet i våra samhällen och nationer när de möter ökande krissituationer.

Medel och åtgärder som har beskrivits främjade strategier att ge grund för människors överlevnads möjliggheter eller åtminstone överlevnad för en stor del av dem.

Fakta publicerades tydlig definierade om;

 • endogen självförsörjning system,
 • ekologisk-social hållbarhet,
 • omfattande kunskapssamhälle,
 • hållbara små städer med egna basresurser,
 • humanistisk teknik, teknologi.
 • integrerad och evolutionär mänsklig utveckling,
 • grundläggande basresurser tillgängliga i närheten,
 • full rätt för alla individer och befolkningar.
 • försvinnande av ekonomiska hierarkier, ersätta dem med sanningsenliga informationssystem under livsvillkor baserade på naturresurser.
 • Säkra gränssnitt mellan den naturliga miljön och det konstgjorda systemet för en harmonisk och hållbar balans.
 • Regeringar bör finnas i kloka händer eller sann intelligent råd .
 • Ge förebyggande åtgärder för att skydda liv, hälsa och ett gott levande för vår art.
 • All konstgjord konstruktion måste studeras tidigare med avseende på biverkningar som kan uppstå innan de används.

Fastställande av faktorer som inte enbart kan ses som teoretiska uttryck; de är överlevnadsvillkor att tillämpa.

I Dr. avhandling (2005) om en modell med användningen av ett hållbart system för rättvis utbyte och naturlig balans har föreslagits; Det är det så kallade infologiska systemet. Det bygger på studien om naturens dynamiska informationssystem i dess uppförande att ge liv och upprätthålla det via ett parallellt avancerat IT med stöd av systemiska och dynamiska modeller.

Ett sådant infologiskt förslag bör ge upphov till prototyper för att gradvis eller omedelbart ersätta det ekonomiska systemet. Att ersätta förhållandet ackumulation mot fattigdom som en reglerande funktion är avgörande för människans överlevnadsframtid. Den verkliga destruktiva tillväxten och ansamlingen av enorma marknadsöverskott, avfall och farliga rester förstör planeten. De är ett kall för katastrofen.

 När Covid 19- viruset förvandlades till en accelererad pandemi, agerade och agerar fortfarande regeringar på ett motsägelsefullt sätt. De flesta vidtar makroekonomiska åtgärder för att skydda banker, börser och företag, i detta fall är desperata maktåtgärder. Andra social-förebyggande stater vill skydda sitt "mänskliga kapital" som den första fasen för att lösa världenskris.

Regeringarnas statspolitiska åtgärder kommer inte att kunna lösa det underliggande allvarliga problemet, eftersom dessa logistiska åtgärder är sektoriella och begränsade till dess beroende på ekonomi. Detta kristillstånd kan bara lösas via åtgärder med djupa överlevnadsstrategier.

Av denna anledning presenteras här en beskrivning om aspekter som visar att vi står inför en situation som liknar ett paradigmkaos i samhället och dess socialt beteende. Även om detta begrepp "paradigm" inte är tillräckligt brett eller korrekt nog för att förklara påskyndandet av allvarliga problem för både vår planet och mänsklighetens situation.

(J.A Rodriguez H) - Julio Rodher.

 

 Vägarna till ett infologiskt system:

Vilka platser är mer benägna att komma ur den nuvarande krisen?

 • Små isolerade länder. Till exempel öar eller infödda städer där turism eller kontakter med städer i kontinuerlig tillväxt, är sporadiska eller inga; och samtidigt skyddas av sina regeringar.
 • Regioner, länder och städer som är autonoma, självförsörjande, och där de mänskliga resurserna prioriteras, oavsett befolkningens ålder.
 • Länder med tillräckliga och nödvändiga resurser för att förhindra  all pandemi genom att ha läkemedel, vacciner, social organisation och andra hjälptjänster som kan möta ett hot, naturligt eller artificiellt.
 • Regeringssystem som föredrar att med radikala och samtidigt mänskliga åtgärder undviker höga livskostnader för deras befolkning, även med risk för stora förluster i deras ekonomiska reserver.
 • De mest solidariska länderna i sina medicinska -sociala utbyten som bidrar till de länder som har högsta risk. Och av samma anledning bidrar dessa länder faktiskt att undvika större ont för människor utanför sina gränser därmed hjälper sina egna befolkningar.
 • Länder med ett stort geografiskt område och liten befolkning, förutsatt att sina regeringar vidtar åtgärder som de länder som är mest utsatta.
 • Befolkningar väl organiserade,  utbildad i logik och sunt förnuft.
 • Regeringssystem med tillräcklig strategisk vision för att förstå, när samarbete, solidaritet och stöd är viktiga och när det är nödvändigt att vidta extrema åtgärder för självskydd för dess befolkning.

- Det bör förstås att denna relativt positiva situation för dessa länder eller regioner kommer att uppstå om det finns normala förhållanden, där det inte finns några utländska ingripanden som avsiktligt orsakar pandemi i vissa länder mot andra: Detta skulle bli katastrofal så fort situation blir värre med outhärdliga ytterligheter. Sådana situationer kan tvinga ointelligenta, desperata reaktioner och  användning av medel för aggression eller krig mot andra stater, regioner, medborgare. Således pandemin kan leda till generellt kaos.

- Det nuvarande exemplet på Kina och vissa andra länder, som vidtar radikala åtgärder för att stoppa viruset och glömmer under denna kritiska period sina relativa förluster i sin ekonomiska potential, är  positiva exempel, eftersom dessa länder blir en förebild för andra speciellt om konflikter mellan länder mot sina konkurrenter låser sig in desperata åtgärder och eventuellt krig.

Verkligheten i de dagliga akten i länderna, deras regeringar och deras befolkning inför krisen visar tydlig hur deras "inflytelserika aktörer" agerar inför epidemin, hur befolkning reagerar och vilka aktuella och framtida konsekvenser av deras handlingar kommer att bli.

Det är just i vägen för de respektive ekonomisk-politiska systemen i länderna eller regionerna som en ny makt föds eller väljs, och det kommer att vara ett nytt sätt att tolka Internationella Relationer i dess normativa traditioner. Dessa tolkningar blir i praxis  onödig funktioner vid paradigmförändring i den praktiskt -vetenskapliga visionen om mänskliga relationer.

Vilka regioner påverkas av regeringarnas besluts beteende?

 • Länder eller regioner med stora stadsbefolkningar och lite naturgeografi.
 • Regioner där turism och annan massiv verksamhet är konstant.
 • Regioner eller länder där missbruk av miljö inte har någon gräns.
 • System med katastrofutveckling, utan en hälsosam arkitekturplan.
 • Regioner eller länder vars regeringar inte är förenliga med befolkning och missbrukar sin befolkning.
 • Regioner som är mycket beroende av sina "ekonomiska spel" som väsentliga för att  säkra makt- eller kontrollsystem genom ekonomi.
 • Länder vars dagliga marknader i hög grad beror på andras resurser och därför är aktivt beroende, då påskyndar möjligheterna till smittsamhet och katastrof i överlevnad.
 • Länder med ekonomisk-politiska motsägelser som neutraliserar sina beslut. Missbruk av byråkratiska och politiska former invaderar och neutraliserar sunt förnuft för att försvara livet.
 • Regioner och länder som totalt privatiserat medicinska centra, sjukhus och vårdtjänster. Och därför finns inte möjlighet att massivt ta till omedelbara nationella åtgärder.
 • Länder som förfalskar data och information för att inte orsaka möjlig mänsklig oro och kollaps i sin ekonomi, men eftersom antalet smittade multipliceras för betala ekonomiskt för konsekvenserna.
 • Länder med äldre befolkningar kommer att ha en större inverkan på dödlighet samt svårighetsgrad att hantera vårdtjänster inför dödlighet för sina medborgare. Vissa politiker i dessa länder  kan se detta som positiva strategier på bekostnad av de äldres liv.

 - Det måste förstås att de regioner eller länder där aspekterna av utländsk inblandning eller extern makt är domän över nationella beslut eller interna regeringsbeslut, hamnar lättare i en större kris. Sådant beroende kan orsaka enorma problemnackdel. Externa "överordnade" system aldrig överensstämmer med de underordnade ländernas interna behov i varje beroende region.

- I takt med att situationen förvärras kan vissa regioner eller länder förberedda konflikter orsakade av de ekonomisk -politisk lägen snarare än för att självförvalta och försvara sina mänskliga resurser. Genom att använda styrmedel eller aggression utanför all internationell rätt kan situationen blir okontrollerbar. 

Eftersom pandemin i sina konsekvenser är av global karaktär skulle detta leda lätt till omfattande konflikter. Teorier om internationella förbindelser har för länge sedan förlorat sin "raison d'être". Krigsmedlen tillämpas med dolda eller direkta avsikter och ses som giltiga i dessa extrema kontrast polariseringar.

Avsikter: är pandemin provocerad eller en naturfenomen?

- Sannolikheten att virusstammar som Covid 19 är konstruerat, det som antagandet i visa informationskällor verkar rymligare än det är en naturlig expansion. De nuvarande geopolitiska belastningar på grund av kroniska ekonomiska händelser är allt aggressivare i det aktuella fallet. Antagandet om en programmerad åtgärd är större än att anta att det som händer är endast ett virus pandemi med enorm potential.

- Visst även kommer nya stammar av virus och andra farliga patogen, i samma spår som experiment  fortsätter med olika virus i länder med "resurserna" för sådant arbete. Och detta beror på att det kommer att finnas ett kontinuerligt kamp och intensivare ekonomiskt krig i dess nuvarande uppförandeform mellan länder och olika ekonomiskt politiska system, allt för att uppnå en global dominans över resurserna som håller på att försvinna eller inte längre är tillräckliga enligt nuvarande samhällskonstruktion.

Samtidigt riskerar regeringar och befolkningar underkasta sig till en överlägsen makt och ge upp sina egna identitets territoriella gränser. "Master - slave" underkastelse utformas genom utländsk makt vars slutliga mål inte är desamma som de beroende ländernas behov och förhoppningar.

- De regeringar eller maktsystem som dominerar ser inte konkurrens med etablerade spel regler som lämpliga, Ekonomisk krigföring utan regler antas vara avgörande, och  att använda biologisk krigföring kan komma att accepteras som en "viktig del" av krigsstrategier.

Vid antagen triumf i det ekonomiska kamp som utspelar sig inför våra ögon kan alla medel användas, inklusive de som riskerar delvis utrotning av egen befolkning, eftersom målet är i princip materiell-ekonomiskt.

Kan ett ekonomiskt -politiskt system lösa det aktuella problemet?

En politisk lösning under nuvarande ömständigheter ses som omöjlig.  Pandemin är praktiskt taget i alla länder. Att tänka endast ekonomiskt eller ännu mindre politiskt i det artificiella paradigm om resurser i den globala marknadstjänsten är ett nytt förlust av större konsekvenser.

Åtgärder kommer att kräva att återgå till en nära sammanhållning mellan mänskligt sunt förnuft och resurser i  samordningen med strategiska åtgärder. Länderna med de mest framgångsrika och kloka strategiska har framgång i sina överlevnadsåtgärderna. Vilket innebär radikala förändringar.

Sanningen är, att brytpunkten  i balansen mellan hållbarhet och samhällen i fritt fall har uppnåtts.

Uppdaterat: 2020-09-25

-----------------------------------

 Del I.  Historisk vision om kaoset:

----------------------------------

Materialreferens :

- Kognitiva förutsättningar för hållbar utveckling. http://supervivir.org/jar/indice0.html
- Naturliga och konstgjorda system. https://supervivir.org/dsr/sistema01.html
- Kunskapssamhällets scheman (1). http://supervivir.org/cgn/conocee.html
- Kunskapssamhället. Planer (2). http://supervivir.org/gpi/conoce01.html
- Vad är ett infologiskt system. http://supervivir.org/cgn/infologico1.html

- Integrerad teori om utveckling: https://supervivir.org/dsr/desarrollo1.html 

- Teori om intelligensens Treenighet. http://supervivir.org/herra/inteligencias.html
 

För strategiska undersökningar:

 

 

(J. Alberto Rodriguez H:) Julio Rodher

- Ph D. kognitiv vetenskap. MS. SC. Informationssystem. Ing. TI.

--------------------------------------------------

... Det måste förstås att min närvaro som forskare och författare om ämnena: vetenskap, teknologi, biohistoria, psykohistoria, intelligens, system, kognition, information och posthistoria är att forska, arbeta och publicera nya hypoteser.

Tillvägagångssättet har ett enormt strategiskt värde vid utveckling av samhällen med tanke på transparenta gränssnitt mellan den inre och individuella verkligheten och våra yttre överlevnads livsrum.

Även bör ses detta arbete som studier av ett naturligt förhållande mot den artificiella utvecklingen. (Naturliga system visavi Artificiella system). Förutsatt att resultaten av forskningen kan visa tydligt att mina hypoteser är vägen till verkliga lösningar framför vetenskapens ofta katastrofala påståenden om mänsklighetens framtid.

Jag söker samarbete/arbete i ovannämnda forskningsområde: för att kunna leda, delta och arbeta med enheter  eller forskningsinstitutioner. Institutioner som på grund av sin strategisk karaktär gör det möjligt att lösa flera systemiska problem som plågar mänskligheten.....

J.A.R.H  Gbg, september 2020.

 

 << Andra Artiklar      Huvudsida:             Stöd för Saken >>

"Är mänsklig Beteende Ekologiskt?  PDF;