Mellan evolution och regression.

   - Sammanfattning II, om mänsklig utveckling.

Introduktion

- Arbetet: ¿ evolutionära språng i en ny art? beskriver en hypotes i form av sammanfattning, där det framgår att:

 •  Ett konstgjort social- teknisk system i sin påverkan har bildat civilisationer, särskilt den nuvarande. Bildandet gav upphov till en eller flera nya artificiellt beroende livsformer. Det vill säga, existens variation under artificiellt "inkapslade" kommando.
 • Människor under inflytandet av den artificiella dynamiken, på sikt ger upphov till flera regressiva former av evolution.
 • Att förstå detta överträdelse på naturvillkor för att ge sig till kapslande artificiella "moderkakor", kan uppfattas med svårighet, men i utbyte, med en helhetssyn på situationen kan uppfattningen ge mentalt frigivning i sin reflekterande medvetenhet om en miljö och kosmos som i  verklighet är oändlig.
 • Den konstanta växelverkan mellan människan som invaderar globalt med sin konstgjorda miljö samtidigt koloniserar och utarmar planetens naturliga system är orsak till att livets nätverk försvagas tills det når sin slutgiltiga kollektiv självmord.
 • Historia, med vår nuvarande strategisk forskning om biohistoria och psykohistoria ,  kan förklara historiens gång och dess framtida potential. Med denna perspektiv upptäcks att mänskliga arten i samhang med livets komplexiteten i naturliga evolution: antingen kan uppfatta denna viktiga samspel eller tvärtom fanatisk agera med stöd av sina ekonomiska, rättsliga och tekniska system, till en total underkastelse i sitt - monumentet till framsteg -.
 • Det noteras att det ekonomiska delsystemet, är domän över de andra  artificiella delsystemen. Det ekonomiska lyckats globalisera all mänsklig aktivitet. Det omsluter människan i en enkel rutinmässig nisch. Genom att minska mänsklig växelverkan med naturens omfattning, utsätts den civiliserade individen till den monotona och mekaniska aktiviteten. I en miljö med artificiella åtgärder odlas stress under handlingen av accelererade tvångsmässiga köp- och försäljningsmekanismer som styr allt detta.
 • Nästan alla är inblandade i en icke-harmonisk "produktiv" process som förbinder oss att köpa och sälja rutiner som en viktig mental och verklig aktivitet i livet. Vi omvandlas sålunda gradvis till potentiella mutanter. Mutantes utan hopp om ett dimensionellt steg i evolutionen mot ett förståelse som har inte att göra med rutiner eller lopp i det onda hjulet i "logikens tjänst".

--- Köp-sälj rutin påverkar mänsklig psykohistoria, det är ett ackumulatorfel av instinkter, det är en evolutionär regression. Det förser oss med den enkla kampen för grundläggande behov som är typiska för primitiva organismer. Med andra ord, de ekonomiskt-artificiella mekanismerna tvingar oss till den fysiska gluttonen att ackumulera. Processen att bli rovdjur returnerar oss till en ständigt konfliktnivå. Det förhindrar  empatisk intelligens utvecklingen och ännu mindre att uppnå transcendentala nivåer för vår intelligens, där balans, konsensus och harmoni är element i medvetenhets utveckling.

Version ljud: Introduktion, Evolution eller regression )

Accelerationen av mänskliga konstgjorda framsteg.

 Det är uppenbart att genom att förstå tidsrymd logik kan de som är dedikerade till studien av universums fysik och dess fenomen gått snabbt, från den "industriella revolutionen" till den nuvarande som "artificiell intelligens" bemyndigande med hjälp av en systemisk acceleration; där det ekonomiska systemet är dess motor.

Katalysatorn för tillväxten av det konstgjorda systemet: den ekonomiska påför sin "triumf" av kontinuerlig tillväxt. Med denna "revolutionära handling" läggs utvecklingen av empatisk intelligens till den "logiska" och unika ångrullen, i kampen för grundläggande behov tillsammans med katalysatorn för att uppnå kontinuerligt rutinarbete.

Människans känsla, familj, hälsosamma sociala relationer och interaktion natur = människa, förlorar gradvis sin verkliga anledning till känslomässig och empatisk utveckling.

Under institutionerna för religion och stat, är individen och grupper i händerna på stagnerande, störande och kontrollerande gränssnitt, det vill säga begränsade svarta lådor med struktur, där den evolutionära känslan av frihet och ansvar är förlorad.

"Logiken" för en ekonomisk maskinordning, bildades som en världsbild för att legitimera "politiska åtgärder" de som liberalt, materialistiskt eller socialistiskt skulle väljas. Allt detta i frihetens namn. Eftersom de nya dogmatiska och "heliga" politiska definitioner var inbäddade i "regeringens politik" handlande, termer som demokrati, rättvisa, frihet, styrning, val, rättvisa, socialt kontrakt, alla blev legitimerade i manteln av en "konstgjord logik" med sin växande bubbla av konstgjort värde.

För närvarande, om en kandidatexamen i "statsvetenskap" frågas om sin definition om politik, Den specialist kan bekräfta att "allting är verkligen politik" .

Men de specialister, är helhets blinda, inser inte att politik och andra nära definitioner av normativ mental manipulation ingår i en svart låda av ett enkelt, abnormt och hierarkiskt förändrat konceptuellt universum. Alla krav på dessa "heliga definitioner" i deras handlingsområden är enbart reklam för administration inom den ekonomiska domän: Den domänen att motivera köp- och säljmekanismer; sälja och köpa även människa som en del av marknaden, som mättar allting.

Några upptäcker att människan egentligen befinner sig ovanför eller utanför det lilla och felaktiga "universum" av "politiska saker" som ägdes av köpmän. Även upptäcker att varje en är låst i en värld som instrumenterad är under pappersmekanismer, artiklar och normer i rutiner som upprepas i tusentals år.

Det var en gradvis mindre interaktion natur - människa, som gör var och en, en mindre del av det konstgjorda systemet; det som utarmar verkliga resurser och bromsar människans fantastiska och potentiella utveckling.

Det har nått ett stadium där det konstgjorda systemet har blivit en artificiell placenta.

Varelsen, fortfarande kallad "mänsklig", är en dvärg av hans verklighet, inom det spektakulära artificiella systemet, vi är  handikappade enheter i en värld som liknar en kuvös.

Med tanke på det ovan nämnda tillståndet är inte svårt att förstå att detta väsen, snarare än att utvecklas, försämras och omvandlas till en eller flera nya svaga arter, mycket beroende av sin konstgjord miljö, vilket inte förblir naturligt.

Det gradvisa steget i gränssnittsrelationen naturen - sinne mot att införa flera artificiella gränssnitt som speglar andra "realiteter". Allt som påverkas av det konstgjorda systemet, minskar människan förståelse av det kausala universum.

Åtgärden av de artificiella delsystemen: Normativ, ekonomisk och teknologisk, omvandlar människan till en enkel resurs med varierande ekonomiskt värde, beroende på börsen och maskiner.

Tillväxt av det konstgjorda systemet och levnadsförhållandet.

 För mer än 7 000 år sedan upptäckte en grupp nomadiska stammar spekulationens mekanismer för kontroll av resurser (disharmonins äpplet) utvecklingen av kumulativ vinst över de resurserna och objekten till förmån för ägande och kontroll över varandra växte.

Vad som senare definierats som övervärde är ofullständig rekonstruktion av den obalans som uppstått av försäljaren , från vilken de utvecklade:

 • Marknadsplatser som senare ledde till konstellationer som kallades städer och storstäder.
 • Förekomsten av "representativa" värde; symboler som utbyteshandlingar och valutor, som förvärvade nya spekulativa värden under enkel utbyte av fördel och nackdel.
 • I den snabba tempot acceleration av obalansen gav upphov till långivare och gäldenärer, kungar och vasaller, banker och förvaringsinstitut, ägare och slavar, ägare och proletärer.
 • Regeringssystemen har varit en kombination av aspekter som alltid drivs av den ekonomiska katalysatorn: den religiösa, monarkiska och statliga myndigheten med stödd av "gudomlig" eller legitimerade "representanter. Därefter, en politisk förevändning, blev mirakulös med ett antaget socialt kontrakt, egentligen ett system som liknar en kycklings farm.
 • Den mäktiga ekonomiska mekanismen, förutom att överleva civilisationernas fall, så som jordbrukssamhälle, industrisamhälle och nuvarande: globaliserad mättnads samhälle. Har lyckats begränsa och försämra människan vitala levnadsvillkor för att bli en viss varelse tränade och utbildad på marknaden.
 • Under den brutna fällan som reglerar basbehov blir varelsen "frestad" och motiverad till en desperat materiell ackumulering i ett roterande hjul, där nämnda entitet är i sin tur en liten resurs inuti hjulet.

En efterhistorisk förklaring av artificiell utveckling.

 Med vår definition av Posthistoria förklaras inte, vad ursprungligen definierade Fukuyama. Eftersom det inte finns något slut på historia  tvärtom det utformas en framtidsprognos utifrån bättre observationer av tidigare historiska händelser.

"Den initialt industrialistiska ideologin som även utformade vetenskap indelade vetenskap i små områden av kunskap som inte längre kunde observera helhets problem. Genom normativa, ekonomiska och tekniska tillämpningar, begränsades människa till de moderna enklaverna där i stället för religion skulle uppleva mirakel i den ekonomiska spekulationen, som i nutid appliceras globalt på världen (Babeltorn Syndrom). Brist på en vetenskap om integration blev förekomsten av  spekulationsvärldens infrastrukturmaskiner" mäktig över alla sina medborgare behov och tankar:

 • till  det artificiella gudomliga altaren
 • och den kompulsiva dominansen av ekonomin , utan utgång eller verklig öppning för sin omedelbara framtid.

Det sunda förnuftet  som utvecklades i andra kulturer baserade på endogen utveckling i naturen försvann med marknadens relationer. Den naturliga miljön och individ / socialt beteende i harmonisk sammanhang blev omöjligt. 

Krisen och problemen hos dessa samhällen härskade av de exogena samhällena. Invasioner och  missbruk på de inhemska livsmiljöerna gav upphov till naturens polarisering och förstörelse av interaktionen mellan ekologiska och sociala jämvikt.

Trots utvecklingen inom de olika vetenskapsområdena var det inte möjligt för en "utvecklad värld" att fastställa allmänna principer för samexistens och visdom för ett harmoniskt vardagsliv i världen.

Moderna fysiken förklarar att tiden inte är en självständig dimension, men överensstämmer med de övriga dimensionerna, under påverkan av det som i nutid förstås som rymdtid. Därför är de historiska händelser, kosmologiska händelser, ännu inte hel förklarade, tvärtom är de mycket reducerade ". (1)

Det ligger inom ett posthistoriskt perspektiv hur rätta tolkningar blir användbara för studier om konsekvens och utformning av rätt gränssnitt och interaktion mellan människor och dess kosmologiska miljön.

Posthistorisk utvecklingen och ett harmoniskt gränssnitt.

Mellan förhistoria och posthistoria finns ett kongruent förhållande, som har påpekats hittills ytligt, om vår synsätt blir strategiskt; Då måste innefatta en modifiering av det historiska arbetet, vilket skulle möjliggöra en observation av mänskligt beteende, dess triumfer och dess fel, därmed medföra en återkoppling till förmån för en verklig mänsklig utveckling.

Sanningen är att termen visdom (helhetsvision) är en komponent med de största kopplingarna med säkerhet för det historiska medvetandet. Huruvida denna säkerhet kommer att bli för att förklara den svåra vägen för den mänskliga artens evolution är helt beroende av interaktionen mellan mänsklig aktivitet och sitt gränssnitt med natur- kosmos dynamiken och dess biologisk psykologisk verksamhet (som naturen):

 De första erfarenheterna i att skapa modeller av historisk projicering , vid utformning av prototyper för "Strategisk forskning", blev inte exakta prognoser om vad framtiden innehar. Emellertid redan upptäcktes dessa nya verktyg lovande. Möjligheten att utveckla dessa verktyg, beror på hur tillsammans med motiverade forskare kan syften fullföljas. Syftet kommer att möjliggöra lösningar av stor betydelse för framtiden.

Det transcendenta fenomen för mänsklig utveckling.

Fig. Den felaktiga tolkningen av tillfredsställelse för mänskliga behov. 

Enligt den första bild (Maslows piramid) tolkas grundläggande behov som den bredda delen av piramiden: en större kvantitet för att tillfredsställa. Det är faktiskt det motsatta: De grundläggande behoven hos varje individ är grundläggande men mycket liten: En viss mängd kilokalorier per dag, anständigt boende och hälsa. Dessa behov måste uppfyllas utan villkor: Det är en grundläggande rättighet för alla. Den andra bild (Trädets utveckling) visar hur människan kan uppnå sin harmoniska och proportionella utveckling för sin utveckling där andra behov är viktigare.

- Ur referensramen av vad som är evolution, studerar vi människan och miljön i detta fall som strategiska perspektiv. Människan är en del av planeten och dess universum, vår identitet framstor som en levande enhet, från dess DNA, cellerna, deras gradvisa organiska komplexitet till sin nuvarande grad av relativ medvetenhet om sig själva och deras miljö.

Finns det många plan eller dimensioner ännu inte synligt (till exempel det som definieras som "gudomligt" av religionen) i verkligheten och enligt denna referensram, antas som en del ännu inte känd i vår världsbild av kunskap och erfarenheter som förvärvats. Det vill säga finns i den naturliga ännu okända miljö. Det innebär att universella lagar och många andra dimensioner som ses oändliga men begränsas av vår gradvisa kunskap i dimensionens tidrymden.

Enligt beskrivna påståendet, upptäcktes att vår begränsade verklighet som kallas rymdtids dimensionen är helt beroende på utvecklings- eller regressionsdynamik  vi utformar vår utvecklingsprojekt underförstått att för att uppnå ett evolutionärt och hållbart steg för den mänskliga framtiden är nödvändig :

 • Den gradvisa eller omedelbara ersättningen av ett ekonomiskt system med ett infologiskt system (Info-ekologiskt).
 • Varje mänskligt samhälle måste ha en integrerad kunskap (kunskapssamhället) som bas.
 • Vetenskapen förlorar giltighet i sin begränsade känsla av specialisering om inte skapar grunden för integrationen av kunskap .
 • Den största forskningen om den mänskliga framtiden är att hitta rätt gränssnitt för framtida mänsklig överlevnad.
 • Styrning: Omvandla tillämpning i rätten att styra:Den som vill vara den första, vara den sista i att uppsluka förmåner och fördelar en ledare måste vara vis och ödmjuk  tjänare, i sitt livsrepresentation som ett exempel för alla sina medlevande i art och liv.
 • ----------------

 

 Julio Alberto Rodriguez H . (LinkedIn: Julio Rodher)

Göteborg, 07-07-2019. (översättning: 22-07-2019)

Obs! användning av "Google translator" (spanska till svenska) i andra artiklar gav plats till feltolkningar och galna fraser. Ovanstående översättning är egen, hoppas att översättningen är tillfredställande.

(J.A. Rodriguez H)

 Hem : | Aktuella filer : | Om geostrategi : | stödd: