- Intelligensens treenighet -

 • ·         Teori om mänsklig mental utveckling.

 • ·       Biohistoria och psykohistoria.

 • ·       När började den mentala konflikten?

 • ·       Mental transcendens fossilisering.

 • ·       Transcendens: intelligens evolution.

 

 

Under doktorsavhandling " Kognitiva villkor för hållbar mänsklig utveckling , (2000-2005) höll jag påståendet att varje idé eller tillämpningen av mänsklig utveckling, beror på vår kognitiva förmåga att tolka vår verklighet och dess fenomen. Från den tolkade verkligheten om vår miljö och vårt sätt att tänka, samt att tillämpa tolkningarna om den verkligheten i tidsrum perspektiv, kommer de direkta och sekundära effekterna av det beteendet som uppstår under en samverkande och kontinuerlig process mellan oss och miljön (J.A.R.H)

Teori om mänsklig mental utveckling.

När religionshistoria kan tolkas idag med mindre dogmer, upptäcker vi missuppfattningar på grund av traditioner, rutiner och odlade insättning av traumatiska upplevelser i människans omedvetna.

Alla dessa historiska tolkningar är en produkt av det mänskliga begränsade beteendet som omedvetet ackummulerades. Men det fanns också visa tolkningar och symboler som innehåll signifikativa meningar.

Det är från dessa signifikativa och gamla tolkningselement upptäcker man vissa högre sanningsvärde, refererat till hur vi tänker och agerar i den naturliga miljön. Naturen, liknar en moderkaka med oss som innehåll. Natur som en del av en kosmologisk kausal omgivning observerad av oss i tidsrums perspektiv, där levande söker nästa evolutionära språng eller tvärtom hamnar i en misslyckad resultat med försvinnandet av arter och liv som konsekvens. Detta synsätt på den mentala utvecklingen kan argumenteras med följande slutsatser:

 • De evolutionära eller regressiva processerna hos arter och människor har inte slutat, tvärtom är dessa förändringar kontinuerliga, men inte alltid omedelbara eller synliga.
 • Inbördes samband med levande miljöer är kontinuerliga, dynamiska och utsatta under villkor för harmoni eller konflikt beroende på mänskligt beteende på vår miljö.
 • Vår planet åldras långsamt på grund av energins fenomen som kallas entropi, men på den här planeten uppstår liv, ger upphov till våra viktiga avkomma, ett fenomen som inte är entropiska och som projiceras evolutionära resurser.
 • I sin tur allt levande utsätts för entropisk energi, men som levande vi replikerar (återger), vilket ger en icke entropisk och cyklisk process av kontinuitet och potentiell utveckling.
 • Uppfinnings rikedom i jordens evolutionen är inte en tillfällig fenomen, är kausalt för livet och dess logiska grund är formad och är en integrerad del av det naturliga systemet. System för att tillåta evolution eller regression. I vårt fall innebär vid evolution ett högre självmedvetande om kausalitet för livets kontinuitet med evolution som perspektiv.

För hundratusentals år sedan var den mest aktiva delen av "livets" intelligens praktisk och instinktiv i oss  tills i sin utvecklings komplexitet lyckades uppnå sin första grad av medvetenhet, och i sin pragmatisk logik (IQ) gav upphov till de första verktygen. Redskap och artefakter byggdes.

Det är uppenbart att i arternas uppkomst, arterna såväl som människa, utformade en överlevnadsstrategi, i dess "CPU"  med en logisk-känslomässig aspekt av samexistens men också en växande känsla av empati i familje- och grupp konformationen: Det empatiska sinnet , känslomässigt eller socialt intelligens utvecklades i vårt fall: EQ.

Allt ovan om mänsklig mental utveckling, måste observeras från uppvaknandet av det mänskliga medvetandet som referensram. 

Gnistan att uppmärksamma ett yttre med det inre, att veta genom vårt medvetandet växte. Medvetenhet eller utvärdering där den vitala enheten som observerar det yttre gör det genom "sina sinnenas direkta gränssnitt " var en revolutionär förändring; fastän vi inte visste eller ännu inte kunde definiera vad sinnena var i de tidiga tiderna, eller vad nettovärdet var för vad vi definierar som kognitiv kapacitet som vi tolkar i nutiden.

Vad som är förvånande är att författare på studier av sinnet och intelligens länge har gått utan en klar förklaring om det kausala/evolutionära faktor vid uppvaknande av det mänskliga medvetandet, vilken egentligen är en transcendental mental process. Det är en försummelse som kan förklaras på grund av den befintliga skilsmässa mellan akademiska specialiteter och sina tolkningar i dess skilda konceptuella värld.

Detta innebär att från vårt synvinkel om den bio- psykohistoriska evolutionen kan transcendentala intelligensen förklaras från uppvaknandet av medvetenhet. D.v.s att vara medveten är den första steg om vad  definierats här som början till transcendental sinne och dess intelligens, (TQ ).

Det psykohistoriska ögonblicket där sinnet dyker ur sin instinktiva "arbetsplats", startade sin medvetna dynamik ur den omedvetna instinktiva nivån. Det var någon utveckligs kraft som öppnar en del av ens "mentala mekanism" eller föder en ny mental manifestation som skulle göra det möjligt att se på nya dimensioner (kreativ förmåga) i den "magiska miljön". Miljön för att ge plats till den interaktiva intellektuella processen att kunna imitera, skapa och uppfinna vad för ögonblick tolkas ur universums lagar, det vill säga; transcendera steg för steg i det nya evolutionära språnget. 

Evolutionshopp var en grundläggande faktum. Ett språng av nya mentala observationer som forskare har sett det som en biologisk process, men inte som ett hopp i utsikterna av en mental progressiv mognad och kärnan till nya nivåer av flerdimensionella förståelse av tidsrum perspektiv.

Ur denna synvinkel är denna studie och propositionen om den transcendenta mentala förmåga som kärnans existens, ger ny grund för forsknings- och utvecklingsprestationer. Förmågor mot det så kallade mänskliga samhällets individuella och kollektiva uttryck på väg till en transcendental högre steg av interaktion och samverkan i nutid och framtiden.

Den ursprungliga tanken och min inställning om framväxten och långsam utveckling av vår transcendentala intelligens baserades bland annat på observationen av kristendomens dogmatiska påståendet om sin oklara förklaring av vad som är "Guds treenighet"

Vad menas med treenigheten av "Fader, Son och Helige Ande" i en unik Gud?

Chansen är stor att i symboliken finner vi att föräldern (empati), Son (Nybildad Pragmatism) och heliga anden (transcendens i vardera minne), som förklaringen för en befintlig mental verklighet i var och en av oss. Utvecklingen från tiden det första ögonblicket av medvetenhet uppnåddes. (Eftersom enligt denna dogm är Gud överallt och ingår i vårt sinne).

Naturligtvis kan mängden och styrkan hos dessa intelligenser eller mentala energier i oss,  i sin samverkan varierar beroende på den mentala utvecklingen av varje sektor av de tre mentala energier (IQ, EQ, TQ). Som en konstant interaktion mellan sin djurbas och dess variabler i  medvetenhetsgrader. 

Eftersom våra mentala processer står också inför det motsatta förhållande: då rekyl, förfall och regression finns det som alternativ och orsakas av en rad mentala fel (eller villkor) som kan bli ett möjligt mental självmord för varandra och för samhället utbildade genom dessa destruktiva sätt att tänka och interagera i sina yttre åtgärder: Studera till exempel den destruktiva mental träning som orsakar terrorism, dogmatism, perversion, aberration bedrägeri, manipulation, etc.

Allt detta leder naturligtvis till djupgående studier och betyder mycket i vår vetenskapliga och akademiska pretention att få svar på ett transcendentalt synsätt och vad som ger upphov till sann utveckling för varje mänskliga sinnet: en "enhet" av individuell kreativitet, uppfinningsrikedom och  kollektiva handling i kontextuell sammanhang, liksom en katalysator till mental evolution.

- Biohistoria och psykohistoria i det naturliga.

 • Varför behövs en ny form och förklaring av historisk vetenskap som djupgående kunskap? 

 • Är studien av mental intelligens  och den historiska rättelsen av vad som ackumuleras i mänskligt sinne nödvändigt?

 Publicerade temaämne om biohistoria och  psykohistoria samt historiens problem som vetenskap, är beskrivningar som ger svaret om ämnet historia, dess brister och det akuta behovet av en paradigmförändring baserad på hur bör tolkas mental utveckling under tidsperspektiv.

Det måste förstås att, om vi har samlat feltolkningar sparade tills i dag planterade djupt i vårt undermedvetna, finns då ett brådskande behov av historisk introspektion, det vill säga; att vi måste hitta genom djupa studier, vad som hände med vårt förflutna som orsakade våra fel, och i så fall hitta "medicin som gör mannen frisk från besattenhet".

Vad vi önskar är fria individer med en enorm potential i sitt kreativa sinne. Mental förmåga och transcendentala dynamik som kan förändra världen och därmed ett syn på hur vi är och vilka vi kommer att bli och hur vi löser historiska missuppfattningar.

- När började de mentala konflikter?

Det är uppenbart att efter ytterligare studier om hur mänskligt beteende är i relation till sin stabila och harmoniska beteende  eller hur de andra, destruktiva och trauma belastande beteende är, det kan förstås hur kroniskt destruktiva sinne/beteende finns:

 • - Samlad i inre erfarenheter, det vill säga de har ett destruktivt samlad förflutet.
 • - I alla fall kommer mänskliga trauma inte ut ur ingenting, de deponeras och rotas i det mänskliga omedvetna (eller undermedvetna).
 • - I händelse av att den psykiskt trauma kan problemet vara medfödd, problemet vanligtvis är en process av biohistorisk och psykohistorisk konditionering.

Mänskligheten var i praktiken utbildad att lyda, anledningen till människans trauma och konflikter kommer från dessa träningar eller villkor fastställda för tusentals år sedan och fram till idag.

Det är att rekommendera läsa i detta fall: "Geostrategi och konflikter "   och geostrategi om krig . För att förstå hur människor som boskap blev inducerade med hjälp av en legitimitets apparat och institutionellt våld, att återvända till sin instinktiva nivå i konflikt. Blev förflyttad genom programmerade rutiner att tro på vad är "korrekt" genom flera artificiella gränssnitt.

Det var under en lång tid som en serie gränssnitt skapades och ingripit mellan individens uppfattning om naturfenomen, och kunde ersätta det naturliga gränssnittet i evolution till medvetenhet, till normerade instruktioner att följa det som härstammar från Guds, kungens, köpmän, präster, magiker, myndigheters auktoritet, regeringar, utbildare och politiker. Det bildades tusentals nya gränssnitt redan byggda på ett komplext konstgjort informationssystem med mycket brus och traumatiska upplevelser.

Fossiliseringen av det transcendentala sinnet.

"Det var för 7- till 9000 år sedan, som skaparna på hur man ska tolka verkligheten med lånad beteendet förstärktes i vårt dagliga liv och förvrängde vår tolkning om verkligheten via ständiga rutiner. Varje skapad dogmatiska uppföranderegler införde tusentals rutiner som blev omedvetna.

Dessa" strateger "av mänsklig medling i sin reducerade bild om verkligheten, uppfann regler som fastställdes med våld och skapade omotiverad rädsla.

Vi var och blev konditionerade att uppfatta vad som är ont eller gott i ett samhälle genom andras perception, och vi accepterade ett sätt att använda motiverad våld  av de "fel tolkarna" som egentligen bromsade vår utveckling och särskild vår kapacitet för transcendens.

Ur detta fientliga inflytande för lydnad och straff, minskade vår mentala deduktiva förmågan hos varje en av oss. Det vill säga, betydelsen av kreativitet och i synnerhet den mentala transcendensens betydelse minskades eller fängslades för praktiska materiella applikationer. 

Detta resulterade i en gradvis kreativ mental brist. Snabbare var effekten på de inflytelserika aktörer, de blev mer beroende av arbetstagare med mental innovativa förmågor. Resten blev offer för motstridiga vektorer av kraft och riktningar som inducerades till nya feltolkningar i praktiskt taget alla invånare på planeten i evighetens rutiner.

Den tolkning av Gudsmakt och handelsmannen hade ställt ojämlika lagar. Lagarna hade utvecklat en kronisk trauma som ledde till historien förfall samt kontinuerlig våld och krig i samhället.

Historien berättar om hierarkier baserade på att vinna eller förlora materiell tillhörighet och inte om möjliga mentala disharmoni mot önskad harmoni. Historia inte tar hänsyn till den mänskliga förmågan att skapa och lösa frågor som rör immateriella framgångar, däremot blev vi helt borlämnade till erbjudna marknader av saker, kroppar och själar i en verklighet där allt omvandlade till sak-objekt.

Problemet med samexistens och daglig människlig evolution var en kontinuerlig och växande trauma att bli ett enkelt fall av marknadens inköp och försäljning.

Rutiner invaderade våra dagliga liv och människan upphörde att reflektera, och mindre att veta hur man reflekterar och uppnå nivåer av ökande transcendens som porten till evolution.

Genom denna hypotes föreslås inte att införa anarkistiska, dogmatiska idéer eller teorier som dilktat för lämpliga rutiner, även om dessa kan ge vissa riktlinjer i kosmos-kaos-förhållandet. 

Eftersom det kreativa mänskliga hjärnan förstår det dynamiska förhållandet mellan dessa två extrempunkter och hur man kan uppnå från dessa referenser nya tankegångar som riktlinjer; det vill säga, viktig referesram är det ögonblick av  mental transcendens.  Att vi hittar nya lösningar, nya system och systemiska relationer i vår konceptuella värld är och kommer att bli beroende på en hög grad av mental frihet.

Med ovanstående förklaring bör det noteras att människan för närvarande använder sinne och intelligens på ett rutinmässigt sätt  som pendlar från sitt logiska sinne till sitt empatiska sinne och lämnar inte något annat i den intellektuella processen.

Det rutinmässiga sättet att  tänka är aktivt  i användningen av sina logiska (IQ) och emotionella (EQ) intelligenser. Det finns inte plats för användning  av vad här definieras som Transcendental intelligens (TQ) och dess innebörd som kan agera i bildandet av ett verkligt kunskapssamhälle.

Transcendensen av sann mänsklig utveckling.

Med definitionen av denna typ av mental manifestation, det vill säga  TQ,  följer vi inte någon rörelse av den nya eran, eller någon hippiegrupp från 60-talet i förra seklet.

Slutsatser blir tydliga resultat av en noggrann studie om den kreativa mentala kapaciteten och dess olika  nivåer  av evolution i sin intelligenta manifestation.

Transcendens är inte ett enkelt resultat av det logiska sinne eller en balans mellan IQ och EQ, som många författare eller specialister vill beskriva. Trascendetala sinne är mycket mer:

 • Det är vad som tillåter vår kontinuerlig utveckling i positiv riktning som människor.
 • Det är hoppet som ser materialet, känslor och dess mentala reaktioner genom en tidligt och transcendental lins ur en mångsidigt perspektiv.
 • Det är komponenten av möjlig mental introspektiva/reflekterande prestationer som skiljer sig från det nuvarande mentala rutinmässiga agerandet i mänskliga konformationer.
 • Det är i många, vilande potentiella förståelse av nya dimensioner.
 • Energi som tillåter observation av nya dimensioner ur de fyra (tidrymden) där vi  lever i rutiner idag.

 Transcendental Intelligens har i sin tur olika handlingsnivåer. Vid miniminivån i dess tillämpning framkommer  uppfinningsrikedom. (Ingenio).

Graden av uppfinningsrikedom beror på graden av kreativ kapacitet och ökad förmåga för innovation. Innovationsverksamheten för närvarande odlas av maktintressen (företag, statliga eller privata forskningscentra). De innovativa tankeprocesser är tillfälliga, har inte mycket att göra med inre mentala utveckling i varje individ; men som har noterats, innovation blir praktiska verktyg för kontrollstrukturer för ekonomisk tillväxt och social makt. 

Av denna anledning uppfinningsrikedom och innovationskapaciteten reduceras till att skapa förbättringar i redan skapade artificiella objekt för det artificiella systemet eller uppdatera komplicerade mekanismer. Mekanismer som i sin avancerade tillämpning blir "artificiella intelligenser", i sin framväxande kapacitet blir mycket snabba "mekanismer" som härmar eller överträffar människans IQ och delvis EQ under IQ. Men dessa mekanismer kan inte uppnå transcendens eller TQ.

Vi kunde bekräfta att i antiken ett social-ekonomiskt paradigm infördes på vår sätt att tänka. Alla individer tränades att leva under dessa betingelser ordnade i artificiella grupper och nationer. Sedan dess väldigt lite har förändrats i vår nuvarande situation, eftersom den producerade konstgjordhet håller på att bli globalt och mer och mer missbildat. 

Att stoppa naturbetingelserna för evolutionen och ersätta dem med svarta lådor, stoppar de verkliga naturliga evolutionsprocesser i oss men inte de universella lagar. Under sådan begränsande miljö den mänskliga arten kan missuppfatta dess regressiva utveckling som antagna framsteg för evolution.

Gränssnytt byggda för den mänskliga arten under artificiella villkor försvagar arten, Vilken till sist i denna stillastående och konstruerade "artificiella moderkaka" är inte längre närvarande: Livet blir virtuell och ses som framstegsegenskap för de lever inuti sina mekanismer.

Tydligt på fältet för det artificiella systemet, har mänskligheten utvecklats snabbt, men dessa framsteg innebär inte evolution, Under oändliga rutiner en möjligt självständig mental transcendens kan inte blomstra, mekanismerna triumferar även om:

 • Informationssamhället med sina tekniska mirakler mättar hela världen.
 • Vi kan skapa nivåer av "Nano-teknik" och makro tekniska objekt och dess resultat.
 • Universum kan observeras på avstånd av miljontals miljoner år.
 • Har vapen som kan förstöra vår planet tusentals gånger.
 • Problem med tidsrum löser sig och kan vi resa till andra planeter utan behöv av TQ.

Mänskliga uppfinningar väcktes av yttre motivationer under katalysatorn av praktiskt och materiellt intresse, tydligen detta gav en stor logisk "makt" i våra sinnen men den kraften var med hjälp av små uppvaknande i sinnet på grund av sin uppfinningsrikedom och innovativa kapacitet , inte i alternativ för den utvecklingen av transcendenta intelligens eller evolution av den själva "mänskliga enheten".

Men vår inställning till den transcendentala intelligens och evolutionär utveckling möjliggjordes  ändå?

Användandet av innovationer och användningen av mänsklig uppfinningsrikedom är på  transcendental manifestations låg nivå. Det är ett slags transcendens som är dedikerat till objektet. Det är inte en transcendens mot inre värld i mental utveckling. Det är inte en övergång till evolution inom det medvetna plan eller den mänskliga själen. 

Det bör noteras att mina uttalanden inte är avsedda att gå genom religiösa vägar eller deras institutioner. När denna nya definition av mental transcendens utvecklas är det att öppna den evolutionära språngens väg i mänsklig mental utveckling med egna resurser för vårt tankeförmåga.

Mental utveckling i vår transcendentala tillståndsdynamik antas få med tiden:

 • Utveckla en nivå av telepatiska känslor.
 • Omvandlingsförmåga på materia-energi.
 • Kroppskapacitet att flytta i tid.
 • Självläkning av sjukdomar.
 • Konformation av par med idealisk harmoni.
 • Gradvis harmoni mellan det yttre och det inre.
 • Harmonisk förhållande mellan livet och meningen med döden.
 • Ett korrekt gränssnitt mellan det artificiella och det naturliga.

Listan över evolutionens potentiella kvalitet kan vara lång, och för många av dem som läser denna artikel kan ses som science fiction eller bara spekulationer.

Naturligtvis definieras inte mina efterforskningar som absoluta sanningar. Mina undersökningar studerar den sannolika och den relativa med avseende på vår dynamiska mentala verklighet. 

Jag accepterar emellertid inte hel på definierade paradigm i vetenskapliga aktuella normer eller prognos. Att observera den mentala verkligheten i dess framgångar såväl som i dess misslyckanden är livslärande, när observationer är produkt av intuitiva, reflexiva, introspektiva och transcendentala slutsatser. Vilka bekräftar att det finns mycket mer att utforska i vår inre värld i relativ harmoni med vår yttre värld.

- Den som har ögon att se, öron att lyssna och den transcendenta uppfattningen att reflektera, kommer att förstå innebörden av vad som observeras i denna artikel.

---------------------------------------------

Uppdaterad 2019-08-22.

Obs! användning av "Google translator" (spanska till svenska) i mina andra artiklar gav plats till feltolkningar och galna fraser. Ovanstående översättning är egen, hoppas att översättningen är tillfredställande.

Julio Alberto Rodriguez H. (LinkedIn julio rodher)

------------------------------------

Det måste förstås att min närvaro som forskare och författare om ämnena: vetenskap, teknologi, biohistoria, psykohistoria, intelligens, system, kognition och posthistoria är att forska, arbeta och publicera nya hypoteser.

Tillvägagångssätt som kan ha ett enormt strategiskt värde vid utveckling av samhällen med tanke på transparenta gränssnitt mellan den inre och individuella verkligheten och deras yttre överlevnads livsrum.

Även bör ses uppsatser som studier av ett naturligt förhållande mot den artificiella utvecklingen. Förutsatt att resultaten av forskning tydligt visar att mina hypoteser är verkliga lösningar framför vetenskapens katastrofala påståenden om mänsklighetens framtid.

-------------------------------------------

 

 

 På svenska:  |  Indice del tema:  | Pagina principal: