Strategins Värld.

 • Är strategin Guds?
 • Vad motiverar strategin?
 • Strategisk forskning
 • Knuten som samlar repen.
 • Från mystik till verklighet.
 • -------------------------------------

- Är strategin Guds?

 • Det är inte känt exakt om religionerna i allmänhet byggt sin Gud, som en kontrollstrategi, eller människan är en strategi för en av dessa gudar.
 • Naturligtvis har konst, vetenskap och tillämpningar genom strategier sitt ursprung och syftar till att bestämma mänskliga uppgifter, mål i förväg och specificera resultat så att effekten och förändringarna görs utifrån den eller de strategierna, så mycket som möjligt de som förväntas av strategen eller strategerna.

Var det judarnas Gud en strateg?

I så fall var det meningen att detta ”skapelse” var att ge upphov till den nuvarande tids- och rymdstrategin på oss, som i så fall har bildat en nära Jordens katastrof som i sanning inte liknar det åtminstone antagna syftet av den gåvan som gavs av "den gudomliga ordningen"?

Eller kanske den gudomliga i det här fallet var en mörk plan, som från den antagna ordning på den tid skulle leda till störst möjliga oordning bland sina "leksaker", i synnerhet de varelser självbetecknade - intelligenta -. De som själva skrev beskrivningen om "Genesis" och Gud i sina motsägelsefulla förmågor?

Det är underförstått att det finns olika religiösa tolkningar om universums skapare eller skaparna och dess syften enligt olika religioner. Om dessa gudomliga syften är avsedda att vara livets destruktiva, konstruktiva eller summan av båda är oklar.

Kort sagt, vill inte med denna fråga, höja något anti-religiösa eller pro-religiösa uppsats. vad som måste förstås är;

 • att allt som sägs och vad som är skrivet. Eller vad som görs genom våra erfarenheter är en produkt av mänsklig tolkning om sig själv och dess miljö, annars skulle det vara en "alienerad" tolkning.

Vad som uppfattas och vad som tolkas med avseende på ordningen och den natur-, kosmologiska och sociala miljön, Är därför av mänskligt ursprung eller åtminstone av en ”humanoid” natur.

Vad motiverar varje strategi?

Strategiska åtgärder härrör från det faktum att inte alla mänskliga mentala förmågor tänker strategiskt; det vill säga i dess djup eller bredd som krävs för att ge plats till ett strategiskt mål. I så fall skulle långsiktiga strategier enligt den nuvarande definitionen skulle bli en del av introspektion, djup eftertanke, fri kreativitet och transcendental tankeprocess av en hög dynamisk kapacitet för varje persons egen mental förmåga.

I referensram för verksamheten inom vad  är - Strategisk Forskning -,  vetenskap har konstruerade tolkningar av den naturliga verkligheten, och från dessa tolkningar kan strategier uppstå. det vill säga ett djupt och omfattande sätt att undersöka och bestämma intelligenta åtgärder mot mål och riktlinjer med tydligt syfte och beslut. En högre plan där det är underförstått att det finns:

 • - Hög grad av integrerande intelligens,
 • - Hög Nivå på sanningsvärde enlig information och
 • - tillgängliga medel eller resurser som avgör resultatet av en specifik strategi.

- Strategisk forskning.

All strategisk forskning behöver en uppsättning medel eller verktyg för att, genom användningen av adekvat intelligens, sanningsenlig information och resurser, starta den specifika handlingsplanen och på så sätt strategins utredning kan bestämmas, detta för att ge effektiv resultat i en dedikerad strategi.

Av angivna skäl är följande viktiga:

 • - Kognitiv vetenskap och studier om människans beteende.
 • - Teorier, tillämpningar om systemvetenskap. (naturlig, artificiell)
 • - Tidsrums studier om evolution och reflektion.
 • - Tolkningar om religion, dogmer, legender, myter och mysterier.
 • - De naturligt biologiska förhållandena som informationssystem.

Medel för mänsklig kunskap, som observeras med stor omsorg att utföra i benämning – Strategisk Forskning -, utredningar som tas till en strategisk nivå och leder till teoretiska och praktiska beslutsprocesser.

 

- Knuten som samlar alla repen.

Det finns grundläggande principer för strategiskt arbete, det som gör möjligt för objekt att se och förena eller utspridda aspekter genom specialisternas handlingar eller av de utarbetade dogmerna som förvränger historiens gång. En av dem är studier av historia som en multipel disciplin som inkluderar tid och rum synsätt för mänsklig handling.

Den andra grunden är tillvägagångssättet för mänsklig intelligens som en interaktion på tre nivåer av intelligent mental handling:

 • - Logisk, analytisk eller pragmatisk intelligens.      (IQ)
 • - Emotionell intelligens, empatisk eller proaktiv.   (EQ)
 • - Kreativ intelligens, systemiskt eller transcendental. (TQ)

Den tredje grunden som används, enligt vår mening är definition av system , som inledningsvis skulle bestå av en naturlig karaktär och andra konstgjorda, den senare så länge är en begränsad imitation av principerna i den natur- kosmologiska relationer.

- Från mystik till verklighet.

Utan att tänka på det mystiska om Guds existens, änglar eller djävlar, vår existens inte beror på de förmodade äldre order av de människor som i "Gud" namn,  skapade hierarkier, kungar eller härskande regler, lagar, påbud, våld, inrättades juridiska normer, krig, domare, herrar och slavar, etc.

Ur en praktisk synvinkel: Den överlägsna strategi av de humana arter är att överleva. Det är inte en nationell, regional, ras eller privilegiums strategi är en strategi för alla arter i sin mångfald och i sina försök att förstå dess potentiella utveckling, både för sig själv och för sin omgivning. Mål ur holistiskt och naturligt miljö perspektiv. "

Vilket innebär nödvändigtvis det harmoniska förhållandet mellan varje individs överlevnad med överlevnaden av vår naturliga eller bioekologiska omgivning,  en basimplementering till förhållandet "text och sammanhang" som gör att arten kan överleva. Därför måste förstås att det finns en gemensam dynamik och integrerad syn i detta förhållande. Det gäller att ge upphov till en samexistens av  individuell-biologisk-social-ekologisk jämvikt. Och allt ovan kommer att bero på vårt intelligenta svar att uppnå individuell visavi social utveckling och förståelse.

- Det är inte att hitta Gudspartikel som bör motivera en förändring i en stor strategi för mänskligheten, men att förstå och upptäcka att miljön i vår meta- information om vår levande, växande planet och vårt beteende är avgörande. Våra tolkningar har varit dålig- konstruerade eller felaktiga sedan tusentals år.

För att upptäcka de fakta om stagnation eller degradering av vår potentiella utveckling behöver vi en djup och brådskande strategisk utredning. Förhoppningsvis kan vi ännu utföra det, vi anser leva osäkra historiska ögonblick som skulle kunna förändras till bättre.

Uppdaterad: För strategisk forskning: JA Rodriguez (Göteborg, 28-05-2020)