- Intelligens och natur.

  • - Traditionell definition.

  • - Intelligens i ett naturligt system.

  • - Intelligens för ett konstgjort system.

  • - Uppfattning, gränssnitt, kognition.

 

 

 [frihet] [Intelligens] [Behov] [Interaktion] [Evolution]

 

Traditionell definition .

- Intelligens: "Mental fakultet som möjliggör att lära, förstå, begrunda, fatta beslut och bilda en viss ide om verkligheten".

- Begåvad med intelligens: Förslaget att en överlägsen intelligens styr universum och vi lär oss, från det på ett gradvis, temporärt och evolutionärt sätt (1).

Begreppet intelligens  kommer från det latinska  intelligentia , som i sin tur härrör från  inteligere Detta är ett ord som består av två terminer.  Intus  ( " mellan " ) och legere  ( " val " ) Därav sitt etymologiska ursprung. Intelligenskonceptet hänvisar till vem vet hur man väljer : intelligens möjliggör val av de mest praktiska alternativen   för att lösa ett problem. Enligt vad som beskrivs i etymologin är en person intelligent när han/hon kan välja det bästa alternativet bland de möjligheter som är tillgängliga för att lösa ett problem . "

------------------------------------ Strategisk vision:

- Intelligens i ett naturligt system.

Precis som vi är en del av verkligheten,  en del av den universella verkligheten i sin natur utvecklar vad vi kallar intelligens.

Intelligensen sprider sig via evolution. Därmed är intelligensen ur evolutions perspektiv en realitet integrerad i oss som en del av den universella verkligheten som ses genom oss som yttre. Det vill säga att vi är en original och korrekt del av den yttre "konstruktionen" eller en del av den naturliga dynamiken som formar oss samt utformar vår uppfattning om vår inre.

Vår inre, och naturligtvis måste jag förtydliga att, om det finns något "gudomligt" i oss deltagande i vår intelligenta verklighet; kommer i det här fallet att definieras den "yttre gudomliga" som en ännu okänd dimension i den naturliga universella verkligheten. Naturlig universum fortfarande okänd i vår begränsade kunskap (i tidsrum) framför andra dimensioner i ett Naturellt- kosmologiskt system i dess universella omfattning.

På detta sätt kan förklaras att vår intelligens har samma potential att utvecklas som den potential som gav upphov till vår, geo- historia, biohistoria och psykohistoria. Det vill säga intelligens uppstår "från ett universellt oändlighet" - som gradvis var integrerat i oss som en dynamisk evolutionär process, där det gäller att nå nya dimensionella nivåer av förståelse, medvetenhet och kunskap.

Aktuella kognitiva tolkningar, som i sin "evolutionärt värde" skulle kunna övervinna de som för närvarande finns integrerad i vår avgränsad  vision i tidsrymden,  i högsta grad är av intresse för våra tolkningar om intelligens och intelligensens nuvarande konstgjorda konstruktioner.

- Intelligens för ett konstgjort system.

Precis som vi är en utvecklingsprodukt där vår egen "intelligens" härstammar från ett universellt, naturkosmologiskt system. Samtidigt, vi "tolkar"  de observerade och uppnådda "lagar" upphittad för tillfället, i det oändliga kausalunivers, då utvecklar vi begränsade tillämpningar, enligt vår intellektuella kapacitet för ögonblicket.

Vi gör våra egna system av artificiella enheter; Vi egentligen liknar resonanslådor.

Vid egna reflexioner inser vi att våra egna skapelser är reducerade kopior, konstruktioner eller normer, som utformar ett begränsat, konstgjort system med egen dynamik utformad av "avgränsade lådor". Lådor kopplade eller inte med varandra.

Uppfattning, gränssnitt, kognition.

När uppfattning om verkligheten görs inom ramen för konsekvent eller icke konsekvent information (metainformation). Nämnda uppfattning är begränsade (via olika gränssnitt). De är i enlighet med de relationer som vår tolkning om vad uppfattas,  föreställningsvärld kommer att ha en plats i oss och därmed i våra artificiella tillämpningar.

Om våra "informationslänkar" utformar kontinuerliga rutin, blir vårt minne en ansamling  av rutiner och våra logiska - känslomässiga manifestationer kommer att manifesteras enligt denna rutinladdat lagstiftning. Oftast händer att den uppnådda kunskapsmängden är byggd på att skapa "gränssnittsfilter" med vilken vi styr och styrs eller tämjas att vara fogliga produkter i en regimensflock som är duktiga att skapa verktyg, normer och "en högre makt" i pyramidform; begränsad struktur antingen för ordning, rådgivning eller missbruk.

Genom den legitimerade "ordning" vi lever mindre utanför den konstgjorda system och dess gränssnitt. Byggda gränssnitt som filtrerar/undviker naturligt harmoniskt förhållande av vital-evolutionära princip i relation orsaks  sammanhang och verkan: vår intelligens blir en produkt av normativa system i sin metainformation.

Mänsklig perception har förändrats under det instrumentella universum, och det är möjligt att ett naturligt evolutionärt perspektiv är deformerat eller raderad. Då människor närmar sig till en värld som liknar "instrument -tillstånd" i en rutin belastad värld.

Eftersom förhållande mellan mänsklig dynamik i sin levande omgivning inte längre är av transcendental perceptiv karaktär inte heller utvecklas intelligensen i dess transcendental potential som vektor kraft för evolution.

Därför idén att definiera transcendens och kreativitet genom ett tekniskt enhet som kan utforma samvete och medvetenhet, samt artificiellt uppnå både fysisk och mental odödlighet, är en bedrägliga tanke.

Att utforma ett hybridsystem mellan vad vi betecknat som liv eller intelligens i det naturliga systemet, som inslagen i en konstgjorda system, är tanke som entusiasmerar aktörer i det teknologiska systemet.

Ideologin baseras på trycket av "mästersystem": det ekonomiska systemets permanenta ivrighet.

Ray Kurzweil, beskrivning som för närvarande ansvarar för att utveckla intelligenta maskiner. Kurzweil (Google) bland annat säger:

"Fusion (hybrid) är ett singularitet, i en tid där vår intelligens blir alltmer mindre biologisk och miljarder gånger kraftfullare än vad den är idag - är gryningen av en ny civilisation som gör det möjligt för oss att överskrida vår biologiska begränsning för att förstärka vår kreativitet.

I den här nya världen kommer ingen skillnad att finnas mellan människor och maskiner. Vi kan ta på oss olika kroppar och ta en rad personligheter. I praktiken kommer åldrande och sjukdomar försvinna"

I filmen  Transcendence , Johnny Depp, representerar en lysande vetenskapsman, som lurar döden genom att överföra sin hjärna till en superdator. Det antas att med denna hårdvara skall uppnås ett tillstånd av allvetenhet som överskrider människan. I denna karaktär; Dr. Caster frågar publiken:

Föreställ dig en maskin med samma känslomässiga förmåga hos en man och med en analytisk kraft som överträffar den kollektiva intelligensen i världens historia, då händelse kallar vissa forskare för Singularity. Jag bör kalla egentligen det för transcendensen . " 

Tanken är att när en artificiell intelligens har uppnåtts exploderar fram över naturligt intelligens på ett exponentiellt sätt.

Tja, i den filmrepresentationen finns det allvarliga fel:

  • En "hybrid transcendens" är inte en melodi mellan den oändliga naturliga transcendensen och dess utvecklande enhet (svart låda) som "förvärvar" transcendens.
  • Den som utsätts för detta experiment är en fånge av ett artificiellt binärt eller kvantum baserat system, logiskt och inte harmoniskt med det intelligenta naturbiologiska systemet i vår planet.
  • Nuvarande kunskap om människan är inte oändlig, den reduceras till sin dimensionella medvetenhet och vår tolkning om tidsrums dimesionen.
  • Som snabbt och "logisk" i kontinuitet ger den mekaniska delen, mental stress och biologiskt tänkande kollapsar i sin biologiska del i ett par minuter användning.
  • Den som antar att ett snabbt binärt logiskt system kan ersätta universums naturliga intelligens och anta att maskinerna överträffar sin egen skapare, förstår inte de enkla fysiska lagar om effektivitet och effekter av energitransformation i vilket entropiska system härskar.

I mitt arbete Artificiell intelligens, Tornet av Babel of Science" har jag påpekat vissa effekter och konsekvenser av de påstådda artificiella intelligens  triumfer som bör ses egentligen som anomalier.

Av nämnda skäl jag uttrycker att vi, som avancerade biologiska enheter har en transcendental intelligens, som kan förtvina under artificiella kommando och begränsad i hjulen av den ekonomiska rutinen. 

Naturlig intelligens i äktenskap eller låst i en annan konstgjord enhet är en experiment av maskinell karaktär. Det är nödvändigt att förstå detta, eftersom vårt mental utveckling behöver ständig interaktion med den kausala universum i vilken befinner oss, vi måste utvecklas i den "universella" naturliga riktningen.

Riktning för utvecklingen av transcendentala intelligensen är beroende på kontinuerlig, harmonisk och medvetna handlingar i linje med orsaks- sammanhang i omgivning, där vi har kontinuerlig förbättrade tolkningar. Där de finns oändlighet framför oss och där allt mekaniskt system är en enkel tillfällig imitation av naturens fysik, inte mer än ett användbart verktyg men aldrig en ersättning av mänsklig intern utveckling. 

Allt kommer att bero på den vise eller den rutin belastad attityd hos dem som dikterar mänsklighetens framtid i enlighet med sitt "Babeltorn" syndrom.

Att tro att förmodade ekonomiska framsteg är viktigare än hur intelligens skall utformas med tanke på den integrerade mänskliga utvecklingen i dess "naturlig moderkaka" är allför förenklad; Vår livsplanet är inte endast en produkt av mental tidsrums begränsningar och dess artificiellt system påverkan, utan innehåller flera dimensioner ännu inte kända i händelsernas universum.

---------------------------------------

Uppdaterad 06 september 2019  

Obs! användning av "Google translator" (spanska till svenska) i flera av mina artiklar gav plats till feltolkningar och galna fraser. Ovanstående översättning är egen, hoppas att översättningen är tillfredställande för läsaren. ( uppdaterat: 2019-09-04)

- Julio Alberto Rodriguez H. (LinkedIn: Julio Rodher) 

------------------------------------

 Julio Alberto Rodríguez H. (enero 1995. Todos los derechos reservados)

 

 

 På svenska:  |  Indice documentos:  | Pagina principal: