- Naturliga och artificiella system. Sökande efter rätt gränssnitt - (2)

 

 

- Systemisk korrigering? hur ett Infologiskt Resurssystem fungerar.

Först av allt, bör jag påpeka att, när vi studerar naturliga och artificiella system, bör vi använda integrerande tankeprocesser: Definitioner, observationer, reflexioner som ses på ett integrerat synsätt för vad verkligheten är. Människan har alltid haft ett huvud med förmågan att observera sin konceptuella universum som en helhet innan hon delar helheten i pusselbitar .

Människan söker det proportionella, logiska, integrerade förhållandet mellan någon detalj i sin miljö och själva miljön som referensram. Människan kan inte leva i kognitivt reducerade objekt/subjekt relation utan skadliga/traumatiska effekter i sin delad verklighetstolkning. Mental "verkligheten" som skulle slutgiltigt alieneras. När specialiteternas samhälle underordnade individens sundförnuft  i en social ekonomisk infrastruktur, samt i en apparat med regelverk, hierarkier och mekanismer under ett långt historiskt perspektiv byggde människan sin andra babbeltorn i en utanförskap med naturens universella villkor.

Ett grundläggande referensram för hur vi tolkar vår verklighet är genom den verkligheten som utformas av summan om vad vi fått genom nuvarande "tolkade" kollektiva kunskaper, tolkning beroendet på olika gränssnitt, samt vad vi tolkar i vårt individuellt synsätt. Kunskaper som är egentligen -begränsad information - om vad som uppfattas just som användbara i tidsrumsperspektiv; egentligen som en reducerad del av ”universums omfattning”.

Att närma sig till problemet om vad identifierar ett artificiellt system och därifrån  kunna dra nytta av vad som är tänkt delta parallellt med naturresurser, ärr att se problemet ur ett systemiskt perspektiv. Perspektiv med tanke på en ekologisk social utveckling, där våra naturliga system samordnar det artificiella. Utformar ett tekniskt system i form av gränssnitt. Det som här definieras som ett infologiskt system:

 

Ett infologiskt System, är inte direkt en modell för databashantering, men på samma sätt som ett ekonomiskt system är en förvrängd informationssystem som växer i "evigheter" och ser naturresursläget i dess förvrängd vision om utveckling utan någon toleransnivå.  Ett infologiskt system kommer att beskriva den rätta mängden av basresurser i tid och rumsperspektiv samt sin autonoma dynamik i sambad med resurser - konsumtion och produktion i varje ekologisk nisch och dess hållbarhet. Denna synsätt och applikation kan bli en avgörande modell för en gradviss ersättning av alla ekonomiska "cancerframkallande" applikationer  baserade på kontinuerlig tillväxt.

Nuvarande ekonomiskt tillvägagångssätt, ses som ett överlägset system, fortfarande som ett artificiellt ekonomiskt tillväxtinformationssystem. Det är ett slukande system, är ett slutet system och dess konstgjorda tillväxt blir destruktiva när upphör att ge mening till livets kontinuitet och livets utveckling eftersom det obegränsat icke levande material uppslukar den naturliga informationssystem i sin helhet, genom att sönderdela den ekologiska informationsprocessen.

På grund av den grundläggande principen för livets kontinuitet, kan tanken att utforma ett infologiskt system om globala och regionala resurser ska kunna reglera inflöde och utflöde av naturresurser under naturliga villkor och avancerade kognitiv tekniska lösningar. (Skulle kunna bli en artificiell intelligens som understödjer ett intelligent grässnitt mellan levande, dess överlevnad och dess evolution och aldrig tvärtom.

Nämnda Infologiska system är en demokratisk distributionsmodell, är cykliskt ampassad, är inte tillväxt manipulerande och stödjer inte det ekonomiska delsystemet: katalysatorn i det artificiella systemet.

Ur ramverk för ett biohistoriskt- och psykohistoriskt perspektiv:

 • Livet i tid och rum är en process av ständig evolution.
 • Naturlig verklighet är samtidigt för oss en känd och en okänd universum.
 • Livet är vital och konstant under en netto och frisk biosfärisk hållbarhet.
 • Livet i dess friska dynamik fungerar i harmoni med sin ekologiska miljö.
 • Överensstämmer med ekologiska sociala relationer med hög kognitiv nivå.
 • Det manifesterar sig i betydelsen av att vara och icke vara.

Det sociala utveckling med medvetandes intelligens bli vid användning av ett infologiskt system naturlig och evolutionär så länge artificiell utveckling blir en cyklisk tillväxt samt förekomsten av artificiell intelligens blir endast ett verktyg i mänsklig tjänst. I så fall, nämnda maskinella intelligens skulle fungera  parallell med förekomsten av naturliga resurser och dess icke påtvingade produktivitet, inte på basis av antagna virtuella värde med vilken kan köpas vår planet och livet men inte livets kontinuitet.

 

Till ett ekologiskt -tekniskt samhälle.

 

 

Enligt teorin om "Intelligensens treenighet" i dess transcendentala nivåerna, ser livets utveckling och mänsklig intelligens, en resultat som härstammar från vår planet och dess universala lagar. Konceptet "Universum" är helhets verklighet, finns inte annan universum för helighet. På något sätt,  med livet icke - entropin uppstår en ny avancerad ordnings information. Dess signalkod ger upphov till vad vi är: "replikanter för evolution" i tids- rums anda. Vi är egentligen livets evolutionsprodukter.

Denna fantastiska process i oss som inbyggd "naturlig intelligens" slutar inte sin sysselsättning, framträder i varje nya ögonblick, utvecklas i sin egenskap av transcendental individuell intelligent manifestation och medvetenhet. Hopp på differentiering i frigörelse process och komplexitet i förståelse i nya dimensionen uppstår och det är bevis för hur naturmiljön deltar i oss och med oss i dess mångfald av möjligheter.

Det är värt att ta hänsyn till hur de tekniska modellerna, kan vara begränsade i sin dynamik för stödja livet, om vi i det här fallet observerar etablering av IT, där alltid fastställs i deterministiska förhållanden, även om de fungerar genom program för självinlärning. I det sista blir beroende av experten Experten som avgör det slutgiltiga beslutet om maskinell  tolkning samt visst program som visar sig begränsad beteende i jämförelse med livets evolutionär beteende hos dess levande system i diversifiering och dimensionell trascendens.

Att följa realtidsförhållandena eller icke-deterministiska aspekter maskinell inte bidrar till att den naturliga dynamiken överträffas.

Vad gäller det tekniska och formellt informationssystem: infologiskt, är detta en relativt lösning som förklarar naturliga informationssystemet, endast i närhet till sin verkliga dynamik. Att bekräfta värdet på en empirisk information beror på "atmosfären" av information och dess kommunikationsmedel som uppnås via det yttre faktum (och där den kognitiva atmosfären bildas på rätt sätt). Är formell, sann och användbar endast när den speglar den information som förvärvats och extraherades från det öppna naturliga systemets resurser.

På samma sätt får all naturlig informationsprodukt om resurser bör ha en tydlig, uppriktig och tillförlitlig uppskattning om sitt tillstånd,  som en produkt av den mänskliga kognitiva observation, ett högt värde som information, i den mån att denna information blir data när man flyttar till en ny nivå av systemisk observation och genom det att ansluta sig till en slags ekologisk informationsvärld. Det infologiska systemet ger då färre fel i sina resultat om övergripande åtgärder för att ge upphov till en integrerad kunskap om verkligheten om basresurser och naturens cykliska produktion.

Det är just med hjälp av empirisk informationsvärdet blir det möjligt att förstå det ursprunglig relation om produktivitet och resurser: nätet i det transcendenta värdet av en naturlig information i sin ekologiska kosmologi via ett artificiellt informationssystem.

Informationsvärdet om naturliga produktionsinnehåll är summan av all empirisk information, som läggs till den icke empiriska men kvalitativ uppskattningen av den naturliga världen vi tolkar, den som gav upphov till vårt livs nödvändiga materiella behov och vår manifestation av intelligens i sitt icke traumatiserade skick .

Till skillnad från något givet ekonomiskt värde, vilket alltid medför en motsvarande och proportionell grad av tillsatt entropisk spekulation; värdet av en empirisk, naturlig och ekologisk information (Infologiskt System) går i den motsatta riktningen till den entropiska principen på så sätt dess framväxande värde är neg - entropiskt.

I detta fall är det infologiskt systemet, ett system med specifika regulatoriska värden av empirisk karaktär, dess sannolika strategi för kvantitativ och kvalitativ information som system inte påverkar och inte överbelastas genom ett artificiellt system, tvärtom, genom att ersätta det ekonomiska systemet I sin helhet möjliggör det ett medel för jämvikt mellan den naturliga miljön och dess levande komponenter, där detta system verkar genom det reglerande grässnittet av det teknologiska systemet.

Eftersom utvärderingen och funktionerna hos ett infologiskt värde skiljer sig från utvärderingarna eller syftet med ett ekonomiskt ackumulerande värde vilket alltid bygger på ett spekulativt värde, förvärvar det infologiska systemet fakulteterna för empirisk regulator för livets utveckling, inklusive inuti in i den "artificiell placenta" där den moderna människan lever, det som vi definierat som samhällets framsteg i dess konstgjorda infrastruktur.

Ett empiriskt infologiskt värde kan bestämma ungefär naturtillgångarnas flöde, deras produktion, deras underhåll och en adekvat konsumtion av dem. På samma sätt är det möjligt att etablera ett flöde av industriell eller teknisk produktion samt definiera och sätta i bruk adekvata normer som ger hållbarhet till systemet bättre referensrammar och därifrån reglera regionala och globala miljö.

Naturligtvis är ett empiriskt infologiskt värde, det som utgör grunden för det infologiska systemet, ett av de medel som bidrar till observationen och tillnärmning för ett netto ekologiskt värde, det vill säga av konstant naturliga resursers återhämtning. De övriga verktygen för ekologisk validitet är kvalitativa eller approximativa och har att göra med den utvärdering som kommer att upprättas och ge upphov till värdena för en netto ekologisk kognition.

Värdena för studier mot en netto ekologisk kognition i parallellt med naturens netto ekologiskt resultat har givetvis många kunskapsområden som funktion av integrationen.

En direkt och omedelbar referensram för sektorn av de kvantitativa värdena för en studie av nätets ekologiska värden börjar med studier av de ursprungliga ekologiska värdena och värdena för netto ekologisk kognition ur historiskt perspektiv. Det vill säga en historisk och antropologisk studie är nödvändig för de kulturer som ligger närmast det naturliga och deras förmåga att ge upphov till hållbarheten i deras levnadsmiljö, och även är en studie av deras praktiska former av produktiv hållbarhet och deras hållbarhetskultur.

Ett sätt att lösa kognitiv miljö på stranden av harmonisk naturlig utveckling är att, det finns ingen abstrakt eller verklig betong mur som kan bestämma mentala gränser. Detta är den fundamentala skillnaden jämfört med kognitiva atmosfärer tillverkat för att vara föremål för ekonomiska, regulatoriska och tekniska egenskaper hos en destruktiv artificiellt system, som tvingar att bryta eller neutralisera individens potentiella kreativitet samt förorenar normal mänsklig kognitiv utveckling.

I mitt förslag om utveckling som skisseras med definitioner Livets integralt träd, principen baserad på Maslows behovs pyramid, tillämpas iden som en inverterad triangel eller "evolutionens träd", då mänsklig behov bör ses inverterad och proportionell till dess verkliga behov och evolutionär utveckling och har påpekats att:

 • Fysiska behov: Människans fysiska behov är faktiskt mycket litet, i form av en proportionell åtgärd för adekvat mat till klimatet, människans geografiska område, ansträngning och biologiska metabolismen, dessa kan tillgodoses över hela världen med mycket mindre än vad idag produceras den i form av marknaden av grundresurser. (2000 till 3500 K. Kalorier per dag)
 • Problemet med bostad och säkerhet kan förändras radikalt om samhällen inte längre försvåras av det ekonomiska systemet för att tilldela bostäder och inte genom bostadsmarknad och konkurrens; skadligt system av polarisering och förödelse bör ersattas med ett empiriskt informationssystem som tilldelas bostad som en basresurs.
 • Överbefolkningskris och länder med minskad befolkning är resultat av de ekonomiska ojämnheter orsakad av marknaden och dess tryck på människan psykosociala situation. Befolkningsplanering kan inte normeras på kommando, utan genom människans individuella förståelse av regionen eller nationens empatiska behov.
 • Gott hälsotillstånd är produktivitets katalysator och grundläggande behov för en psykosocial jämvikt och samordning.
 • Emotionella behov: Empati, social medvetenhet, konsensus, vänskap, solidaritet individualitetsmognad, emotionell frihet kan utvecklas obegränsad, allt beror på hur basbehov för varje individuella ”enhet” har varit tillgodo.
 • Själsliga, kreativa, transcendentala behov: Det är här som kan talas om verklig och möjlig mänsklig evolution utan gränser vad gäller mentala välbefinnande. Det skulle inte finnas några gränser för att uppnå sådan evolution, eftersom finns det inte kostnader tvärtom kan skapas nytänd dynamik i samhällets kreativa möjligheter.

Mänsklig utveckling under evolutionära perspektiv:

 

Ett empiriskt informationssystem är helt enkelt uttrycket för informationsflödet och ungefär korrekt kunskap om existensen av resurser, medel, levande varelser och deras behov.

Utveckling, vare sig det hållbara karaktär eller om det definieras som en integrerad utveckling, tillämpas och på de åtaganden aktiviteten hos dessa människor i bidrag av den nya mindre konstgjorda och mer kreativa systemet tillåter korrekt information och mindre spekulativa. Det korrekta förhållandet mellan vad som är, vad som produceras, vad som behövs ger också en viss grad av tillväxt eller minskning - I den Anpassningssystem hållbarhet tillämpas i flödet för dess naturliga basresurser .

Detta är det första steget mot nästa utvecklingsnivå, den grundläggande som måste ta hänsyn till människors fullständiga känslomässiga, psykologiska, sociala och kognitiva behov.

Intresset för det infologiska utvecklingssystemet , baserat på värdena på informationen och den ekologiska kognitiva utvärderingen, i stället för ett ekonomiskt system.

Alla nuvarande samhälle bör rikta alla produktiva krafter att uppnå ett kunskapssamhälle som utbyte av det ekonomiska samhället genom att uppnå full tillfredsställelse både för de mänskliga fysiologiska behoven och för de andra mänskliga behoven, som enligt vår modell av "utvecklingsträdet" skulle prioritera resultaten eller "frukterna" mot en avancerad utvecklad nivå, och dess resultat enligt den specifika utvecklingen som uppnåtts i sin helhet:

 • Emotionell / social.
 • Psykologisk / social
 • Kognitiv / framväxande

Integrerad utveckling innebär den integrerade utvecklingen av den naturliga miljön och alla människor under taket av ett medvetet ansvar för sina handlingar i den naturliga miljön där de lever.

 

----------------------------

Det måste förstås att min närvaro som forskare och författare om ämnena: vetenskap, teknologi, biohistoria, psykohistoria, intelligens, system och posthistoria är att utforska och arbeta med nya hypoteser.

Tillvägagångssätt som kan ha ett enormt strategiskt värde vid utveckling av samhällen med tanke på transparenta gränssnitt mellan den inre och individuella verkligheten och deras yttre universella överlevnads livsrum.

Även bör ses mina teorier och hypoteser som studier av ett naturligt förhållande mot den artificiella utvecklingen. Förutsatt att resultaten av forskning visar tydligt att mina hypoteser är lösningar framför vetenskapens katastrofala påståenden om mänsklighetens framtid.

Julio Alberto Rodriguez H.

-----------------------------------------------

(reviderade: 2019-07-16)

- Referenser

 • Rodriguez, JA (2005) Kognitiva förutsättningar för hållbar utveckling. GU. Göteborg. Sverige.
 • Rodriguez, JA (2006) Kunskapssamhället: Scheman och (1), (2), (3)
 • Rodriguez, JA (2006) Strategier för en ny världsplan och (1), (2), (3)
 • Rodriguez, JA (2001) Kognitions- och informationssystem. GU Göteborg. Sverige.
 • Rodriguez, JA (2001) Kognition, Information och Teknologi. GU Göteborg.
 • Rodriguez, JA (2006) Överlevande kunskapssamhälle. Göteborg, Sverige
 • Várela, Francisco J .; & Maturana, Humberto R. (1973). Maskiner och levande varelser: En teori om biologisk organisation. Santiago de Chile: Universitetsredaktionellt. 
 • Luhmann, Niklas R. (1997). Organisation och beslut, autopoies och kommunikativ förståelse. Barcelona: Antropos. 
 • Niklas Luhmann. (1998). Sociala system, Barcelona: Antropos,