- Naturliga och artificiella system. Sökande efter rätt gränssnitt - (2)

 

 

- Systemisk korrigering? .

Först av allt, bör jag påpeka att vid studier av naturliga och artificiella system, ur systemperspektiv bör vi använda integrerande tankeprocesser: Definitioner, observationer, reflexioner som ses på ett integrerat synsätt om vad verkligheten är.

Människan har alltid haft ett huvud inte flera. Tankar med förmågan att observera sin konceptuella universum som en helhet innan tankeprocesser delar helheten i pusselbitar .

Människan söker proportionella, logiska, integrerade förhållande mellan någon detalj i sin miljö och själva miljön som referensram. Människan kan inte leva i kognitivt reducerade objekt/subjekt relation utan skadliga/traumatiska effekter i en delad verklighetstolkning. Mental "verkligheten" som skulle slutgiltigt alienera individen.

När specialiteternas samhälle underordnade individens sundförnuft  i en social ekonomisk infrastruktur, samt i en apparat med regelverk, hierarkier och mekanismer under ett långt historiskt perspektiv byggde människan sin andra babbeltorn i gradviss utanförskap.

Ett grundläggande referensram för hur vi tolkar vår verklighet är genom den verkligheten som utformar summan om vad vi fått genom nuvarande "tolkade" kollektiva kunskaper beroendet på olika gränssnitt. Kunskaper som är egentligen -begränsad information - om vad som uppfattas just som användbara i tidsrumsperspektiv.

Egentligen vår verklighet är en reducerad del av ”universums omfattnings” verklighet.

- hur ett Infologiskt Resurssystem fungerar

 • Att närma sig till problemet om vad identifierar ett artificiellt system och därifrån  kunna dra nytta av vad som är tänkt delta parallellt med naturliga system och dess resurser, är att se problemet ur ett systemiskt perspektiv. Perspektiv med tanke på en ekologisk social utveckling, där våra naturliga system samordnar det artificiella: Utformar ett tekniskt system i form av gränssnitt. Det som jag har definierat som ett infologiskt system:

 

Ett infologiskt System, är inte direkt en modell för databashantering, men på samma sätt som ett ekonomiskt system är en förvrängd informationssystem som växer i "evigheter" och ser naturresursläget i dess  utvecklingsförvrängd vision utanför toleransnivå.  Ett infologiskt system beskriver den rätta mängden av basresurser i tid och rumsperspektiv samt sin autonoma dynamik i sambad med relationen resurser - konsumtion i jämförelse med produktion i varje ekologisk nisch och dess hållbarhet i naturen.

Den "infologiska modellen" och dess applikation kan bli avgörande för mänsklighetens överlevnad. Då behövs det en gradviss ersättning av de ekonomiska "cancerframkallande" världs applikationer allt  baserade på kontinuerlig tillväxt.

Nuvarande ekonomiskt tillvägagångssätt, ses som ett överlägset system. Ett artificiellt ekonomiskt tillväxtinformationssystem. Det är egentligen ett slukande system och är dessutom ett slutet system i konstgjorda tillväxt som blir destruktivt när upphör att ha överlevnads resurser och raderar livets mening, kontinuitet och utveckling.

Med nuvarande ekonomiska globala ideologin; växer obegränsat icke levande material och uppslukar den naturliga system och dess informationssystem i sin helhet.

Det ekonomiska systemet sönderdelar den ekologiska informationsprocessen.

Den grundläggande principen för livets kontinuitet har att göra med en harmonisk balans mellan jordens naturlig- levande produktion. Därmed tanken att utforma ett infologiskt system för globala och/eller regionala resurser som kan reglera inflöde och utflöde av naturresurser under naturliga villkor och summan av våra avancerade kognitiv- tekniska lösningar; Skulle kunna bli en positiv artificiell applikation som understödjer ett intelligent grässnitt mellan levande, dess överlevnad och dess evolution och aldrig tvärtom.

Nämnda Infologiska system skulle bli:

 • en demokratisk distributionsmodell,
 • cykliskt ampassad,
 • inte tillväxt manipulerande
 • och skulle stödja gränssnytt mellan naturproduktion och konsumtion och inte det ekonomiska systemet som hittills är katalysatorn i det artificiella systemet.

Den grundläggande tesen om det info-ekologiska systemets som perspektiv för närmaste framtid kan förklaras:

 • Ur ramverk för ett biohistoriskt- och psykohistoriskt mänskligt perspektiv:
 • Livet i tid och rum är en process av ständig evolution, inte ackumulering.
 • Naturlig verklighet är samtidigt för oss en känd och en okänd universum.
 • Livet är vital och konstant under en netto och frisk biosfärisk hållbarhet.
 • Livet i dess friska dynamik fungerar i harmoni med sin ekologiska miljö.
 • Överensstämma med ekologiska relationer med hög kognitiv nivå.
 • Det manifesterar sig i betydelsen av interaktion att vara och inte icke vara.

Det sociala utveckling med medvetandes intelligens blir vid användning av ett infologiskt system naturlig och evolutionär så länge artificiell utveckling blir ampassad till en cyklisk process samt förekomsten av artificiell intelligens blir endast ett verktyg i mänsklig tjänst. I så fall, nämnda maskinella intelligens skulle fungera  parallell med förekomsten av naturliga resurser och dess icke påtvingade produktivitet. Produktivitet inte på basis av antagna virtuella värde med vilka kan köpas eller säljas vår planet och livet som objekt.

 

Till ett ekologiskt -tekniskt samhälle.

 

 

Enligt min teori om "Intelligensens treenighet" i dess transcendentala nivåerna, vi ser livets utveckling och mänsklig intelligens, som en evolutionsresultat i vår planet och dess universala lagar.

Konceptet "Universum" är vår nuvarande tolkade som helhets verklighet. Därav kan tänkas följande slutsats: det finns inte annat universum för helighet än den heligheten som ingår i Universum. På något heligt eller icke heligt sätt i "universum" en icke - entropin uppstått för en ny avancerad ordningsinformation en "verb" där livet uppstår. Dess signalkod ger upphov till vad vi är: "replikanter för evolution" allt i vår nuvarande tidsrumsdimension  anda. Vi är egentligen livets evolutionsprodukter i vår dimension.

Denna fantastiska process i oss som inbyggd "naturlig intelligens" slutar inte sin sysselsättning, inneboende i oss och utför oss framträder i varje nya ögonblick. Vi utvecklas i egenskap av transcendental individuell intelligent manifestation i vår medvetenhet.

Hopp på differentiering i frigörelse process och förståelsekomplexitet  i nya dimensionen uppstår i medvetenhets utveckling och det är bevis för hur naturmiljön deltar i oss och med oss i dess mångfald av möjligheter.

Det är värt att ta hänsyn till hur de tekniska modellerna, kan vara begränsade i sin dynamik för stödja livet eller omkullkasta livet.

Om vi i det här fallet observerar etablering av IT, där alltid fastställs i deterministiska förhållanden, även om de fungerar genom program för självinlärning eller "avancerad intelligens". I det sista blir expertens beroende. Experten (maskinens gud) avgör det slutgiltiga beslutet om maskinell  tolkning samt program som visar sig begränsad beteende i jämförelse med livets evolutionär beteende hos det levande systemet i sin diversifiering och dimensionell transcendens. 

Att följa realtidsförhållandena eller icke-deterministiska aspekter i maskinellt perspektiv inte bidrar till att den naturliga dynamiken överträffas.

Vad gäller det tekniska och formellt informationssystem med hänsyn till infologiskt - ekologiskt system, bör ses detta:

 •  Det är en relativt lösning som förklarar naturliga informationssystemet, endast i närhet till sin verkliga dynamik.

 • Att bekräfta värdet på en empirisk information beror på "atmosfären" av information och dess kommunikationsmedel som uppnås via det yttre faktum (och där den kognitiva atmosfären bildas på rätt sätt).

 • Är formell sann och användbar endast när den återspeglar den information som förvärvats och extraherades från det öppna naturliga systemets resurser.

 • På samma sätt all naturlig informationsprodukt om resurser bör ha en tydlig, uppriktig och tillförlitlig uppskattning om sitt tillstånd,  som en produkt av den mänskliga kognitiva observation.
 • Det är ett högt värde som information för överlevnad, i den mån att denna information blir data när man flyttar till en ny nivå av systemisk observation och genom det att ansluta sig till en slags ekologisk informationsvärld.

Det infologiska systemet ger då färre fel i sina resultat om övergripande åtgärder för att ge upphov till en integrerad kunskap om basresurser och naturens cykliska produktion.

Det är just med hjälp av empirisk informationsvärdet blir det möjligt att förstå det ursprunglig relation om produktivitet och resurser: nätet i det transcendenta värdet av en naturlig information i sin ekologiska kosmologi via ett artificiellt informationssystem.

Informationsvärdet om naturliga produktionsinnehåll är summan av all empirisk information, som läggs till den icke empiriska men kvalitativ uppskattningen av den naturliga världen vi tolkar, den som gav upphov till vårt livs nödvändiga materiella behov och vår manifestation av intelligens i sitt icke traumatiserade skick .

Till skillnad från något givet ekonomiskt värde, vilket alltid medför en motsvarande och proportionell grad av tillsatt entropisk spekulation; värdet av en empirisk, naturlig och ekologisk information (Infologiskt System) går i den motsatta riktningen till den entropiska principen på så sätt dess framväxande värde är neg - entropiskt.

I detta fall är det infologiskt systemet, ett system med specifika regulatoriska värden av empirisk karaktär, dess sannolika strategi för kvantitativ och kvalitativ information. Infologiskt system inte påverkar och inte överbelastas genom ett artificiellt system, tvärtom fungerar parallellt med det naturliga. När del infologiska ersätter det ekonomiska systemet i sin helhet, möjliggörs det en jämvikt mellan den naturliga miljön och dess levande komponenter, där detta system är ett reglerande grässnittet av det teknologiska systemet.

Eftersom utvärderingen och funktionerna hos ett infologiskt värde skiljer sig från utvärderingarna eller syftet med ett ekonomiskt ackumulerande värde byggt på ett spekulativt värde, förvärvar det infologiska systemet fakulteterna för empirisk regulator för livets utveckling, inklusive inuti in i den "artificiell placenta" där den moderna människan lever (definierat som samhällets framsteg i dess konstgjorda infrastruktur).

Ett empiriskt infologiskt värde kan bestämma naturtillgångarnas flöde, deras produktion, deras underhåll och en adekvat konsumtion av dem. På samma sätt är det möjligt att etablera ett flöde av industriell eller teknisk produktion samt definiera och sätta i bruk adekvata normer som ger hållbarhet till livssystemet bättre referensrammar och därifrån reglera regionala och globala miljö.

Naturligtvis är ett empiriskt infologiskt värde, det som utgör grunden för det infologiska systemet. Ett av de medel som bidrar till observationen och tillnärmning för ett netto ekologiskt värde, det vill säga deltar även i en konstant naturliga resursers återhämtning. De övriga verktygen för ekologisk validitet är kvalitativa eller approximativa och har att göra med den utvärdering som kommer att upprättas och ge upphov till värdena för en netto ekologisk kognition.

Värdena för studier mot en netto ekologisk kognition i parallellt med naturens netto ekologiskt resultat har givetvis många kunskapsområden som funktion av integrationen.

En direkt och omedelbar referensram för sektorn av de kvantitativa värdena för en studie av världs nätets ekologiska värden börjar med studier av de ursprungliga ekologiska värdena och värdena för netto ekologisk kognition ur historiskt perspektiv. Det vill säga en historisk och antropologisk studie är nödvändig för de kulturer som ligger närmast det naturliga och deras förmåga att ge upphov till hållbarheten i deras levnadsmiljö, och även är en studie av deras praktiska former av produktiv hållbarhet och deras hållbarhetskultur.

Ett sätt att lösa kognitiv miljö på stranden av harmonisk naturlig utveckling är att, det finns ingen abstrakt eller verklig betong mur som kan bestämma mentala gränser. Detta är den fundamentala skillnaden jämfört med kognitiva atmosfärer tillverkat för att vara rutinföremål för ekonomiska, regulatoriska och tekniska egenskaper hos en destruktiv artificiellt system, som tvingar att bryta eller neutralisera individens potentiella kreativitet samt förorenar all normal mänsklig kognitiv utveckling.

- Relation mellan basbehöv och transcendental behov.

I mitt förslag om utveckling som skisseras via definitioner om "Livets integrerat träd", iden baserad på Maslows behovs pyramid, men tillämpas som en inverterad triangel eller "evolutionens träd", då mänsklig behov bör ses inverterad och proportionell till dess verkliga behov och evolutionär utveckling och har påpekats att:

 • Fysiska behov: Människans fysiska behov är faktiskt mycket litet, i form av en proportionell åtgärd för adekvat mat till klimatet, människans geografiska område, ansträngning och biologiska metabolismen. Dessa behov kan tillgodoses över hela världen med mycket mindre än vad idag produceras den i form av marknad och spekulation av grundresurser. (2000 till 3500 K. Kalorier per dag)
 • Problemet med bostad och säkerhet kan förändras radikalt om samhällen inte längre försvåras via det ekonomiska systemet och i stället tilldelar bostäder inte genom bostadsmarknad utan som basbehov.
 • Överbefolkningskris och länder med minskad befolkning är resultat av de ekonomiska ojämnheter orsakad av marknaden och dess tryck på människan psykosociala situation. Befolkningsplanering kan inte normeras på kommando, utan genom människans individuella förståelse av regionen eller nationens empatiska behov.
 • Gott hälsotillstånd är produktivitets katalysator och grundläggande behov för en psykosocial jämvikt och samordning i varje samhälle.
 • Emotionella behov: Empati, social medvetenhet, konsensus, vänskap, solidaritet individualitetsmognad, emotionell frihet kan utvecklas obegränsad, allt beror på hur basbehov för varje individuella ”enhet” har varit tillgodo.
 • Själsliga, kreativa, transcendentala behov: Det är här som kan talas om verklig och möjlig mänsklig evolution utan gränser vad gäller mentala välbefinnande. Det skulle inte finnas några gränser för att uppnå sådan evolution, eftersom det finns inte kostnader för sådan produktion; tvärtom kan skapas nytänd dynamik i samhällets kreativa möjligheter.

Mänsklig utveckling under evolutionära perspektiv:

 

Ett empiriskt informationssystem är helt enkelt uttrycket för informationsflödet och ungefär korrekt kunskap om existensen av resurser, medel, levande varelser och deras behov.

Detta är det första steget mot nästa utvecklingsnivå, den grundläggande som måste ta hänsyn till människors fullständiga känslomässiga, psykologiska, sociala och kognitiva behov.

Intresset för det infologiska utvecklingssystemet , baserat på värdena på informationen och den ekologiska kognitiva utvärderingen, i stället för ett ekonomiskt system.

Alla nuvarande samhälle bör rikta sina produktiva krafter att uppnå ett kunskapssamhälle som utbyte av det ekonomiska samhället. Det den specifika utvecklingen som uppnåtts i sin helhet är:

 • Emotionell / social.
 • Psykologisk / social
 • Kognitiv / framväxande

Integrerad utveckling innebär den integrerade utvecklingen av den naturliga miljön i harmonisk dynamik med alla människor under taket av ett medvetet ansvar för sina handlingar i den naturliga miljön där de lever.

 

Julio Alberto Rodriguez H. (LinkedIn: julio rodher)

Uppdaterad: 2019-09-10.

Obs! användning av "Google translator" (spanska till svenska) i flera va mina artiklar gav plats till feltolkningar och galna fraser. Ovanstående översättning är egen, hoppas att översättningen är tillfredställande för läsaren.

----------------------------

Det måste förstås att min närvaro som forskare och författare om ämnena: vetenskap, teknologi, biohistoria, psykohistoria, intelligens, system och posthistoria är att utforska och arbeta med nya hypoteser.

Tillvägagångssätt som kan ha ett enormt strategiskt värde vid utveckling av samhällen med tanke på transparenta gränssnitt mellan den inre och individuella verkligheten och deras yttre universella överlevnads livsrum.

Även bör ses mina teorier och hypoteser som studier av ett naturligt förhållande mot den artificiella utvecklingen. Förutsatt att resultaten av min forskning visar tydligt att mina hypoteser är lösningar framför vetenskapens katastrofala påståenden om mänsklighetens framtid.

Julio Alberto Rodriguez H.

-----------------------------------------------

(reviderade: 2019-09-08)

- Referenser

 • Rodriguez, JA (2005) Kognitiva förutsättningar för hållbar utveckling. GU. Göteborg. Sverige.
 • Rodriguez, JA (2006) Kunskapssamhället: Scheman och (1), (2), (3)
 • Rodriguez, JA (2006) Strategier för en ny världsplan och (1), (2), (3)
 • Rodriguez, JA (2001) Kognitions- och informationssystem. GU Göteborg. Sverige.
 • Rodriguez, JA (2001) Kognition, Information och Teknologi. GU Göteborg.
 • Rodriguez, JA (2006) Överlevande kunskapssamhälle. Göteborg, Sverige
 • Várela, Francisco J .; & Maturana, Humberto R. (1973). Maskiner och levande varelser: En teori om biologisk organisation. Santiago de Chile: Universitetsredaktionellt. 
 • Luhmann, Niklas R. (1997). Organisation och beslut, autopoies och kommunikativ förståelse. Barcelona: Antropos. 
 • Niklas Luhmann. (1998). Sociala system, Barcelona: Antropos,