Strategisk ForskningStrategisk styrning .

 << () >>

 

 - strategisk styrning är oförenlig med politik.

 

 

 

 
 • Femte geostrategiska radar.
 • Det finns inga politiska strategier.
 • Prototyper av regeringsprogram.
 • Tolkningar och verkligheter.
 • Utvecklingen av misslyckade stater.
 • Prototyp strategiskt program.

 

 

- Femte geostrategiska radar.

 

Hypotesen, teorin och det strategiska tillvägagångssättet som här presenteras kommer från författarens erfarenheter. Kanske förklarade av den klassiska frasen: "Du kommer att känna händelserna genom deras effekter." Att leva, studera och reflextera om dagens sociala strukturer möjliggör upptäcka tydliga och växande anomalier.

 

Detta innebär att i varje individ, i varje nation som blir medveten av problem, reageras med en instinkt av bevarande känsla, samt med en annan, en mental upptäckande av transcendens som möjliggör reflektion. Det finns alltså olika utlösande faktorer i varje nationell situation, men konstanterna kan observeras:

 •  Varje politisk grupp som förmodligen representerar ett idiologiskt program  uppfyller nästan aldrig sina lovade program och aldrig sina mål.

 • Varje politiskt löfte är faktiskt direkt eller indirekt ett ekonomiskt löfte, som i mycket sällsynta och korta tillfällen ligger i politiska händer. Det är det ekonomiska byggda grunden för all mänsklig aktivitet som står över alla politiska beslut.

 • För att neutralisera politikens växande negativa effekt används en typ av artificiell (medveten defekta information) som inte längre motsvarar den naturliga verkligheten som stöd för överlevnad, hållbarhet och allmän hälsa på kort, medellång och lång sikt. 

 

 Detta tillvägagångssätt att observera, är det femte. Publicerades för första gång före de andra fyra, med tanke på meddelandets betydelse i sina förslag. (JARH)

- Det finns inga riktiga strategier i politiken.

För att definiera "Strategisk styrning" är det nödvändigt att förstå ursprunget till den klassiska strategin inom krigskonsten och hur dess tillämpningar gav upphov till kontraster i krigskonstens dynamik och dess informationssystem för vinnare och förlorare som påverkade dem på lång sikt. Detta, för att ge upphov till staternas öde och därifrån, till de uppenbara politiska manövrarna att styra dominerande och de andra; beroende stater.

Med andra ord kärnan till den strategiska frågan är redan märkbar, den inte beror på specifik politik, utan på en överlägsen domän som bestämmer  ödet över stater, organisationer och mänskliga grupper på jakt efter en gruppidentitet om ömsesidigt beroende som kan avgöra framgång eller misslyckande för individer och nationens överlevnad.

Politik är förmodligen användbar i administrativa handlingar, men i själva verket inom strategin är politik endast en administrativ kloss eller en enkel paragraf.

Det måste förstås, att den sammanflätningen av högre INTELLIGENS från mänskliga resurser och staternas  överlevnadskapacitet går hand i hand. I de möjligheterna för befolknings motiverade intelligens finns det gemensamma målet både för resursanvändning och för hållbarutveckling. Där självförsvar samt  nationell identitet förstärks.

Harmonisering mellan mänskliga resurser, naturresurser och höggrad av autonomi, möjliggör nationens grundpelare. Sådan strategi  används baserat på mål på längsta möjliga sikt, vilket är avgörande vid formellt nationell säkerhet och kommer att bli definierad som en frisk strategisk styrning.

Det som nämndes ovan om krig, betyder inte att krig är nödvändigt för en verklig och framgångsrik strategisk styrning.

konfliktvektorer naturligtvis ger oundvikligen en dålig resulterande vektor  för statens syfte i dess mål att vara en nation. Just orsak och problem för att det handlar om mångfacetterade"demokratisk politik" eller olika politiska tolkningar som faktiskt tar bort varandra. De inte följer  integrerade strategier för en statlig grund med självförsörjande och autonom strategi som kan ge framgång i nuet och framtiden.

Ofta situationer med vinnande eller förlorade politiska konflikter  ger upphov till folkets kollektiva trauma som neutraliserar nationes verkliga identitet. Det som är vektor riktning för "nationens god hälsa" i stället blir och ger upphov till alltmer korrupt politik. Följaktligen är förekomsten av olika politiska partier eller ideologier enkla "utseendevektorer i olika riktningar" som neutraliserar varandra och kan i sin egen nivå skapa politisk kaos.

Naturligtvis är det nödvändigt att se den andra ytterligheten vid helhets strategi vid en sådan situation;

- En strategi för att vara ett mål som koncentrerar alla medel för sitt centrala mål, kan bli en strategi för monopol, diktatur, leda till katastrofer eller orsaka allmän förstörelse. Av detta skäl kommer här i detta "forskningsnätverk" att lägga till termen -"Strategisk styrning"- vad som följer.

Strategisk styrning är:

 •  Det grundläggande villkoret där centrala parametrar och mål är att ge plats till varje människas överlevnad och utveckling samt utveckling av deras yttre miljö i ett harmoniskt förhållande mellan territoriell  koncept i "text och sammanhang" .
 • Naturligtvis är det inte socialism, det är inte kapitalism eller något som ligger nära en felaktig doktrin om ekonomisk-politisk tillämpning, vare sig det gäller ackumulering eller distribution av material.
 • Det är snarare tillämpningen av summan av allt som upptäcks av det mänskliga sinnet, i dess framgångsrika tillämpningar för livet och dess tolkningar gjorda i termer av liv. Det vill säga dess giltiga manifestationer som en intelligent och harmonisk enhet i sin vitala miljön.
 • - Det är också handlingen av mål och reparation av möjliga negativa konsekvenser, för att uppnå en miljö med kombinerad och harmonisk samexistens.
 • - det är ett gränssnitt mellan det naturliga och det artificiella, som nödvändigtvis kommer att vara i systemisk balans med varandra i dess evolutionära universella förändringsdynamik.

Att anta och legitimera existensen av en politisk makt (det vill säga en färjad taktik påtvingad av ekonomisk makt) eller att anta att det finns en demokrati är just svar på bristen på noggrannhet i de definitioner , eftersom i  själva verket båda termerna innebär mellanliggande och manipulerade sätt att administrera resurser, som används av vissa för att ojämnt fördela eller samla för de ena eller de andra.

- Prototyper av regeringsprogram.

I behovet att förenkla denna studie kan här resumeras fem typer av statliga system, som enligt denna klassificering motsvarar följande:

 • Politiska regeringar (ytlig identitet ) med liten eller ingen grad av strategier.

 • Kombinerade statliga system där politik och strategier samverkar.

 • System med politisk regering med ett permanent strategiskt team, men beroende på ledaren.

 • Långsiktigt strategiskt ledarskap, där den dolda ekonomiska politiken direkt dikterar och skapar strategier.

 • Strategiskt ledarskap och strategiskt team som möjliggör integrerade långsiktiga planer.

I en värld där biologisk mångfald och dess ekologiska potential praktiskt taget neutraliseras och förstörs av ett ekonomiskt monopol  av spekulativ ackumulering (pengar, valutor, börser, virtuella värdepapper etc.) Världs framtiden är då lät att prognostisera.

Genom att observera vilket ekonomiskt system som helst, är det uppenbart att praktiskt taget alla politiska program agerar under ekonomisk ledning och naturligtvis lovar "mer pengar" till statskassan och / eller deras folks och deras företags fickor.

Dessa har struktur utformas närmare bestämt följande:

 1 - Rent politiska styrning med minimal eller ingen grad av strategi .

I dessa beroende stater tillämpas sina politiska system i grunden av ekonomiska yttre faktorer som är samtidigt  och ömsesidigt beroende av ekonomiska främmande makt samt av sina ekonomiskt interna eller infödda klor.

På detta sätt är färgen på politiska partier en funktion av hur man distribuerar vad i det tillväxtekonomin oändliga hjulet som  påtvingar dem sina "sanningar" (en typ av mösslaboratorium i dess permanenta roterande hjul). 

Och av samma anledning är denna typ av styrning kroniskt beroende av både utländska faktorer och de av dess interna variabel. Detta innebär att nästan alltid politiken är engagerad i leverans och pris på dess primära grundläggande och mindre av sekundära resurser. Och särskilt, accepterar de att deras mänskliga resurser är en del av marknaden för priser som basmaterial (t.ex. de flesta utvecklingsländer).

2- Kombinerade statliga system där politik och strategier samverkar .

System som uppnår en viss paus i sina beslutssystem, eftersom vissa elementära aspekter i en statssäkerhet politik har skyddats noggrant på lång sikt och oavsett vilken politisk förändring som sker, behåller det strategiska militär läget en viss oberoende på bekostnad av deras folk. (T.ex. Chile; hög grad av militär oberoende, inför politisk variation. 1973-2021).

3.- Politiska regeringssystem med  beroende strategiskt team :

Dessa är hybridsystem eftersom  beror på hur den politiska faktorn använder sin strategiska komponent,  i sin tur beror på typen eller graden av strategiskt ledarskap. Under ledarskapets ideologiska skäl kommer ledarens strategiska logik. (Det mest effektiva exemplet på denna typ av styrning kan beskrivas genom Hitlers Tyskland 1933-1945).

- Händelserna, började i slutet av första världskriget, och accelererades genom den tyska nationens förödmjukelse som hamnade i ekonomiskt konkurs. Detta gav upphov till en strategisk kontrapunkt för det tyska landet. De valde Hitler, som identifierada situationen. Tyskland var mycket nära att besegra alla västländska stater.       

4-  Strategiskt ledarskap, där globala företag  fastställer strategier.

Här kan ses att i verkligheten inte är det politiska verktyget som skapar strategier, utan den ekonomiska makten i händerna på en utvald grupp eller elit av företags aktörer, banker kontroll av medel för en mäktig världs valuta. I ett sådant läge den uppenbara politiska ställningen som intar periodisk regeringsmakt inte arbetar självständig och mindre som en fri politik för att kunna uppfylla sina vallöften. I den hårda verkligheten måste partisanpolitiken, bli ett dockningssystem för företag. Politik anpassa sig till vad det ekonomiska "förtroendet" säger och helt styr det statliga systemet.(t.ex. USA, England och praktiskt taget hela Västeuropa).

5- Strategiskt ledarskap och strategiskt team vid integrerande planer:

 Det finns och det fanns alternativa variabler, de som tillät och möjliggör ett stort oberoende av handling trots landets eller statens storlek. Strategi  som samverkar med dess sociala och internationella miljö. För vilken det var och är nödvändigt en sammanhållning mellan regeringar med strategiska parametrar trots de politiska variablerna och folkets vilja. Detta med hänsyn till dess socialgeografiska miljö och värdet och identiteten hos dess mänskliga resurser med mer värde än kamp för pengar. (T.ex. Sverige, före, under och efter andra världskriget, tills  före mordet på Olof Palme. Ryssland, med den nuvarande Putins regering och dess säkerhetsråd samt Kina med sin långsiktiga hybridplan för utveckling).

---

Obs. Ett sjätte alternativ skulle vara en stat som förlitar sig för mycket på sina specialister och placerar dem som mäktiga rådgivare in till makten. Där alla dessa experter måste nå enighet inom sitt babbel-torn syndrom av specialist koncept.

---

- Tolkningar och deras verklighet.

Det är nödvändigt att förstå det förhållande och de motsättningar som finns mellan en global ekonomisk verklighet och de nationella intresse. 

Politiskt, ett konstgjort system bestämmer graden av autonomi eller beroende av en stat och dess regering. Strategiskt är endast intelligensen. Dessa är två olika aspekter som förstör eller samexisterar i utformning av en stat och dess grad av verklig och effektiv styrning.

En annan aspekt att överväga är graden av endogen mänsklig utveckling inför påverkan och läckage av exogena parasitfaktorer med större kompromisslös kraft att invadera. De som försöker skapa beroende, skuld och underutveckling.

För det samma; I varje strategisk styrning är det nödvändigt att ha i styrningssystem:

 •  en överlägsen intelligens,

 • rätt information i rätt tid  och det nödvändiga beslutet i omfattning och djupt. för att inte ge i hand och fot till någon utländsk eller uppfunnen virturll politisk tolkning som ses gynnsam och oftast är tvärtom; 

 • att vara engagerad både i text, samband och kontext med den dynamiska processen för ett lands eller stats "överlevnad och utveckling" åtgärder tillsammans med alla dess invånare som oumbärliga element (mänsklig kapital)för verkliga och konkreta utveckling.

För en stat med regering och strategisk styrning är följande systemiska handlingsmedel nödvändiga:

 • Intelligens och information med mycket lite "buller" och brett på alla beslutsnivåer.
 • Självförsörjning och självbestämmande, både individuell och kollektiv.
 • Hållbarhet både när det gäller grundläggande och artificiella resurser, där mänskliga resurser är grunden och strategiska resurser är verktyg för interaktion.
 • Mindre städer med harmoni mellan deras existens och deras ekologiska nischer.
 • Kunskapssamhället, som en dynamisk, konstant rättighet, som stöds av statens makter som grundprincip .
 • Oberoende och självbestämmande är aspekter som utvecklar identitet i kultur, harmoni och verklig mänsklig utveckling.
 •  

När det gäller termen hållbarhet kan det finnas begränsade och / eller felaktiga tolkningar: till exempel, artikeln i FORBES ;

Världen behöver en förändring. Hög konsumtion har en drastisk inverkan på miljö. Resurser som vatten, mat och energi är under konstant tryck, priserna ökar och de blir allt svårare att få. Ekosystemen minskar, skogarna upphör att vara livsviktiga lungor för livet och havet blir en soptipp. Som svar försöker regeringar minska koldioxidutsläppen, minska, återanvända och återvinna avfall, främja en effektiv användning av vattenresurser, Energi och material och främja grön innovation ”, säger KPMG i sin studie av det ekologiska skatteindexet . De indikerar att; Parametrarna som användes för indexet var: energieffektivitet. Förnybar energi. Kol- och klimatförändringar. Grön innovation. Förnybar energi och bränslen. Gröna byggnader. Gröna fordon. Effektiv användning av vatten. Effektivitet av materialresurser och avfallshantering. Föroreningskontroll och ekosystemskydd.

Men verkligheten är mer komplex: Det gäller att förstå USA:s och Västeuropeiska länder som redan hade planerat ett slags "service samhälle" för sina egna länder för mer än 40 år sedan. Därför fabriker, Industri företag  och andra som producerar föroreningar och förstörelse av den naturliga miljön överfördes till utvecklingsländer, som en ekonomisk strategi.

Och och så är det vad hänt och därför är länder med stor industriell produktion som Kina, Indien, Vietnam, Korea och andra "tigrar" förorenare under ansvar av företag eller utländska företag från första världen.

När det gäller staternas självbestämmande idag har nästan alla stater inte längre självbestämmande eller självförsörjnings möjligheter: Det finns ett grovt beroende och ett ömsesidigt beroende som tvingar dem att i sin styrning följa kommandona från den ekonomiska makten som hanterar dem via tidliga instruktioner. Och av samma anledning går den politiska faktorn och den växande korruptionens faktor hand i hand , oavsett vilken politisk organisation finns i bilden eller stats antagna ideologiska position.

Den mest destruktiva faktorn i den nuvarande civilisationen är den ständiga och okontrollerade tillväxten av städer eller städer och deras konstgjorda mättnadssystem utan ett harmoniskt gränssnitt med livets resurser eller dess evolutionära kontinuitet , vilket innebär en kronisk förstörelse av det naturliga rummet. Ekologiskt omöjlig att skapa i nu läge en verklig naturvänlig hållbarhet för världens överlevnad.

- De fel som misslyckas med stater som utvecklas globalt.

Helheten av de så kallade utvecklade staterna eller de som förmodligen utvecklas är till viss del misslyckade stater inom en snar framtid, eftersom de är beroende av konfunderande och ömsesidiga utländska fel information eller kommandon från "kasinoföretag" i de ekonomiska systemen. Sanningen försvinner för att fungera som uppenbara oberoende stater. Av denna anledning kan man tala om svag, patetisk eller manipulerad styrning när man vill formalisera termen politisk styrning vid olika regeringssystem.

Det kunde inte heller bekräftas nuvarande läge om globalisering som något positivt; Tvärtom, det faktum att  bildandet av en monopol världs regering med ekonomisk spekulation som huvudsyfte är i motsättning, både under naturliga principer (mångfald, variation och korrekta nischer som mål för livets överlevnad) och i förhållande till ansvar vid individualiseringen vid utveckling och den mentala evolutionära processen hos varje människa och praktiskt taget alla arter i evolution.

Å andra sidan de så kallade misslyckade staterna är nödvändigtvis en produkt av ekonomiska orsaker och därmed korruption, förfall eller förstörelse är ett sätt att leva. Deras ursprungliga värden och förlusten av deras sunt förnuft är dess konsekvens.

Dessa orsaker ledder till en  endemisk korruption i alla nuvarande stater och deras utnyttjande / utarmningspolitik blir en konstant i deras ekonomi som antagna tillväxt variabler med lite och inget inneboende strategiskt stöd, inför en framtid som i sin omedelbara projektion redan ger kritiska resultat.

Prototyp för strategiskt regeringsprogram.

Egenskaperna som definierar ett regeringsprogram med strategisk styrning är följande:

 •  Att lägga hållbarhet i utveckling, förutom att vara ett naturligt- ekologiskt problem, är ett problem med felaktig mänsklig tolkning av den naturliga verkligheten och dess potential för utveckling.

 • Att deras konstgjorda konstruktioner inte är korrekta i gränssnittet med det naturliga; vilket innebär det akuta utvecklingbehovet; mänsklig intelligens i dess integrerade och korrekta syn mellan det som är naturligt och dess gränssnitt för det artificiella.

Verklighetens miljö är avgörande, eftersom naturen är mer än summan av alla delar som utgör människan och dess artificiella skapelser, oavsett hur avancerad de kan vara.

Denna ledande tema förklarar det nödvändigt att utveckla ett säkert gränssnitt i förhållandet, naturens vitala utrymme, lämpliga städer, artefakter, logistik och miljö för en harmonisk relation med empatisk inbördes relation för:

 •  Alla medborgares rätt till utbildning bör bli kontinuerlig, integrerande och i direkt sambad med arbete.

 • Ödla kunskaps intelligens bör bli en statlig grund.

 • Biologiskt- ekologiska användningar av naturresurser och omfattande självförsörjning skapar säkerhet och autonomi.

 • Kunna använda gränser för städernas befolkningskoncentration och främja empatiska relationer.

 • Användning av teknik för en harmonisk process och interaktivt stöd mellan människa och natur. 

 • Desarmering av allt ekonomiskt- politiskt system Vilka som en social process har blivit och likanar cancerframkallande material.

 • På grund av alla nämnda aspekter rekommenderas att utveckla ett infologiskt system som ska ersätta det ekonomiska systemet, gradvis eller omedelbar.

 • Att kunna upprätta ett  integrerande kunskapssamhälle för alla är bas och referensram för friare och hållbar natur- artificiellt system-

Det  gradvisa eller omedelbara försvinnandet av hierarkier  och ekonomiskt missbruk? 

Omvänd då tillämpning av den påstådda rätten att hierarkiskt styra: " Den som påstår sig vara först, bör vara sista i försöket att få förmåner eller fördelar." Nämligen; de som vill styra ,  är De som skall vara tjänares tjänare.

 ---

Uppdaterad 2021-04-20. (J. A. Rodriguez. H)  Julio Rodher.

---

Obs!  Min närvaro som forskare och författare inom vetenskap, teknik, biohistoria, psykohistoria, information, intelligens, system och kognition är avsedd att arbeta med nya integrerande hypoteser och teorier.

Metoden önskas komma att ha strategiskt värde i samhällsutvecklingen i syfte att uppnå transparenta gränssnitt mellan den individuella inre verkligheten och livets yttre verklighet. Detta som ´nödvändigt utrymme för vår överlevnad. Nämnda aktivitet bör också ses som fördjupade studier i sambandet mellan naturliga och konstgjorda system.

Allt detta, förutsatt att resultaten av respektive uppgifter tydligt kan visa att mina teorier och hypoteser kommer att leda till verkliga lösningar i närmaste framtid, inför de normala vetenskapens ofta snäva påståenden om mänsklighetens framtid. 

Naturligtvis är jag intresserad att kunna leda, delta och arbeta med enheter eller forskningsinstitutioner som verkligen har strategiskt karaktär. Men jag ser detta som nästan omöjligt uppgift under den här perioden då svårigheter överväger dem som förmodligen fattar strategiska beslut men, på grund av sina egna regler förblir fasta i sina omöjliga uppdrag.  / J.A.R.H