- Vi lever i en psykohistorisk verklighet

 • Psykohistoriens klasiska definitioner.
 • Psykohistoria och strategisk forskning.
 • Myter, religion, vetenskap och spekulation.
 • Katalysator i disinformation och dess gränssnitt.
 • Perspektiv av evolution eller regression.
 • Födelse, bom, förfall och kaos.
 • Från psykohistoria till posthistoria.

----------------------

 
   

- "Vi är tidsresenärer, men vi ännu känner oss främmande inför vår verkliga uppfattning om tid och rum. Vår uppfattning blev påverkade genom flera gränssnitt som utformade oss under uppbyggnaden av ett normerande samhällssystem. Normerade system, där vår egen perception och medvetenhet förlorade friheten att vara.

Vi tolkar vårt förflutna och vår verklighet genom byggda regler och förordningar utformade av inflytelserika aktörer och dess hierarkiska och normerande grässnitt.

Personligen vi utvecklar mycket lite av vår egen medvetenhet. Särskild när och hur vi kan göra vår arbete för en individuellt utvecklande framtid, det som skall vara den verkliga uppgiften för livet.  Vi ser hittills vår framtid endast som en ansamling av inlärda rutiner. Samtidigt vi  hindras från att utforma våra liv på ett fritt och harmoniskt sätt.

Vi har ännu inte lyckats se framtiden med djup känsla att vara och med löften som skulle kunna förverkligas. "

Traditionella definitioner av psykohistoria.

Den första akademiska användningen av begreppet psykohistoria, framgår av Erik Erikson bok, "En studie i psykoanalys och historia (Young Man Luther. 1958)"  enastående psykolog i evolutionär psykologi. Erikson definierar psykohistoria som disciplinen som undersöker effekterna av människans tolkningar på historien.

Listan över de viktigaste psykologerna om det specifika område skulle inkludera Alice Miller  och  Julian Jaynes , även om de knappast skulle klassificerats som psykohistoriker.

Lloyd deMause  har varit den främsta pionjären i psykohistorien. DeMause och andra påpekar att psykohistoria är ett visst vetenskapligt område med säregna och specifika metoder, mål och teorier och som sådant skiljs det från  historia  och  antropologi . Men några historiker, socialforskare och antropologer har hävdat i sina egna discipliner att det är möjligt att hitta beskrivningar av psykologiska motivationer till historiska fakta och att psykohistoria inte är ett självständigt fält.

Det är viktig notera, att det som ger strategiskt värde till ämnen psykohistoria är den klassiska science fiction författaren Isaac Asimov i sin saga ' Foundation '. En av de mest kända verk samt bästa arbetet i science fiction litteratur. I serien, Asimov uppfann en slags historisk vetenskap som kallas " psykohistoria , "ämnet som analyserar mänskligt beteende framåt till framtiden.

Psykohistoria och strategisk forskning

Ovanstående definitioner om psykohistoria inte förklarar de principer och definitioner som är resultat av våra studier och tillämpningar inom vad här anses som strategisk forskning på ett nytt synsätt att studera historia.

Inom  "Strategisk forskning" definieras Psykohistoria som en integrerande mänsklig historia, i text, kontext och sammanhang.

För att uppnå detta, används ett nytt och djupt sätt att undersöka tids- och rumsperspektiv .

För att beskriva de minnesvärda händelserna från det förflutna utforskas beteendet, social system, mänsklig geografi och människans artificiella system visa avi det naturliga systemet: verktyg, byggnader, industri, städer och dess normerande processer. Inbyggda rutiner som inte alltid är medvetna handlingar och mindre kan, reflekterar information i tids och rumsperspektiv. Det vill säga med de gamla historiska beskrivningar man kunde inte observera helhets fakta i det förflutna, fast, måste anses att historia är en integrerade ansamling av idéer, handlingar, misstag och konsekvenser i sin historiska handlingsperspektiv.

Ur Strategisk Forsknings perspektiv, en formaliserad synpunkt om psykohistoria är:

 • - Den analytiska och integrerad beskrivning i introspektion och reflektion av individuella och kollektiva mänskligt beteende i deras försök att gruppera och organisera, tids- och rumshandlande. Historia skall vara ett operativt försök att överleva, gång på gång i sina respektive territoriella områden, under tiden där påverkan i konstruktiva eller destruktiva beteenden samt mentala händelser överensstämmer eller inte, i dess kulturella och evolutionära process som en systemisk fenomen.
 • - Enligt denna definition anses Psykohistoria ett nytt ämne i bred historisk vision om människans beteende, agerande och uppgift. Agerandet i en strukturerad eller icke strukturerad vision att utveckla och nå sina mål som ett formellt och icke formell avdrag att ge olika framtida projektioner.

Det enorma nyttan av den aktuellt definierade psykohistoria, möjliggör utredningar och problemlösning i det historiska arbetet. Det är inte längre bara berättelsen om minnesvärda händelser; det är en analys av orsaker, sammanhang, effekter, relationer och konsekvenserna under historiska perioder i mänskligt handlande och hur skulle kunna ändras felaktiga beslut som belastar framtiden.

Historia som Fakta gör att varje psykohistoriskt projektet skapar "vektorer för framtiden". En avancerade nivå att utveckla det som Asimov antag som studier av tidigare beteende i sin genomtänkt strategi för framtida inriktning: Alltså Historisk beskrivning av händelser som förändrade delsystem inför framtiden.

·         Precis som geo- historia och biohistoria utgör grunden för den historiska och existentiella beskrivningen om liv och mänskliga arter i deras grundläggande livsbeteende, är psykohistoria en beskrivning av den historiska utveckling om mänskligt mentalt beteende. Beteende i sin tidigare förekomst i tidrymden av sina rums aktiviteter. Denna psykohistorieforskning kommer att ha ett förebyggande syfte. Det kommer att ge "kurativa" tillämpningar genom framtida prognoser. Särskild att lära sig att modellera framtiden ger framgångar för liv och  samhälle eller civilisation.

- Psykohistoria: Myter, religion, vetenskap och spekulation.

I den historiska uppvaknandet av det mänskliga medvetenhet (25000-9000 f.Kr.), var individens första steg skakad av de första medvetna handlingar, (efter tillverkning av verktyg) undertryckta av den första religionens hierarkiska system och användandet av rädsla.

Religion och handel hade en stor vikt i det rutinmässiga tänkandet och hur makten utformades. Makt att polarisera människor, tills alla mänskliga grupper blev påverkade i sin undermedvetna för att lära sig leva under hierarkiska handlingar som normala händelser.

Dogmer rådde och varje sätt att tänka och agera annorlunda utanför normer blev bestraffad.

Absurda normerande religionstolkningar ledde till slaveri, hierarkier, repressiva institutioner (kontroll av resurser och vapen). Grunden för all vår förmodade förnuft att samverka i våra mellanmänskliga och sociala relationer åtgärdades ofta genom bedrägeriernas standard.

Det är nödvändigt att påpeka att detta vårt tidens tänkande och agerande var inriktat på att öka systemiska fel, eftersom det maktsystem som regerade var samtidigt ett manipulerande gränssnitt, som tolkade genom slutna tankesystem. Tankesystem full av myter och dogmer för att ålägga dem på andra.

Antagna fakta, som egentligen var icke fakta som orsakade stor mänsklig olycka: Det var dessa felaktiga fakta som ackumulerades i kollektiva och enskilda  generations omedvetna värld. Kollektivets minne blev rutinernas minne som samlade allt vårt beteende under millennier.

Den historiska mänsklighetens förflutna i sitt uppvaknande av medvetandet, föll under förtryckt utsatt för dogmatiska handlingar och en sjuk hierarki genom vilka vissa utnyttjade andra genom tusentals gränssnitt.

Det är också sant att inte alla religioner eller hierarkiska system tvingade människor att bli slavar till grymma gudar. Att skapa fängelser för våra själar och vår växande kreativitet var emellertid en triumf från det primitiva över de som utvecklades eller skulle kunna utvecklas.

Det fanns emellertid vissa inflytelserika aktörer som lämnade historiska meddelande om mental-andlig befrielse för att komma ur dagens undertryckta samt traumatiserade kollektiva minne.

Exempel om tolkning av dessa meddelanden av religiösa befriare: ( apokryfiska och officiella  kristendomens evangelierna , som utesluter det gamla och skrämmande judiska testamentet )

 • - Älska och respektera din naturmiljö, inte med förpliktelse, men beroende på  din framtida existens, dina upplevelser och utveckling som en art, före steget för ditt eventuella evolutionära språng.
 • - Älska din nästa som du älskar dig själv (empatisk intelligens), du ska först känna essensen av dig själv, som en medveten enhet i konstant reflektion för att upptäcka din innersta motivation för andra.
 • -   förneka inte döda beskattningar eller reglering av primitiva förtryckare, deras magra virtuella värde medför endast död material (till kejsaren vad kejsaren representerar), men upplev den sanna kosmiska värdet på din egen utveckling i ditt eget inre för att vara fri i en värld som har inga gränser.
 • - Det transcendentala värdet av allt skapande finns överallt och är befintlig i varje människa väsen: finns i dess potential att bli upptäckt i själens kraft, desto större uppvaknande, när människan utvecklas på "hur hon planterande i god jord" (Liknelsen om utsädet).
 • - I barns oskuld finns överlägsenhet att uppnå makt för framtidens människa. (Låt barnen komma till mig).
 • Vem avviker eller förstör den potentiella vägen för visdom och tro på barns oskuld, är en förstörare för sin egen framtid (själ) och deras existentiella tillstånd som "rovdjur" och "tomt säck" (saknaden av själ) .

 1. - Med psykohistoriens definition och tillvägagångssätt är det möjligt att observera och analysera (vetenskap - religion) aspekter som ledde till traumatiserade eller sjuka samhällen i vårt förflutna, ger möjligheter att rekonstruera nutiden och bygga framtiden med en generös och harmonisk syn på verkligheten. Verklighet som skulle utformas som våra  främsta uppgift .

Förvrängd syn på verkligheten blev ett arv genom förflutna regler och dogmer. Dessa som byggde fängslade tankar och utformade förtryckta nationer;

- Människan är för närvarande ett konditionerat "levande enhet" i denna planet. Människan interagerar i sin växande omedvetna automatism. Detta fenomen som blev  som en "mentalt bortförande" eller mental reduktion av var och en, blev och är resultat av en mörk tid i dess kontinuerlig och repetitivt, automatiserade handlande (att beundra maskiner men inte människan inre vaknandet).

Idag lever vi i traumatiska längtan, inte längre direkt drivna av religion. Längtan att köpa och sälja vad som helst. Oftast kan vara kroppar och sinnen som dagens varor. Det normala värde på naturens resurs blev virtuella värdepapper. Mineraler eller några liter olja är värt mer än mänskligt liv för de människor som lever i denna förvirrade planet. Planet som hade arbetat under miljontals år för att utveckla liv och medvetenhet.

Vår historia, som inte tag hänsyn till fysiska och psykiska konsekvenser under en lång tid, var ett fenomen som inte observerade utvecklingen av psykiska sjukdomar, dessa sjukdomar inleddes med hjälp av felaktiga gränssnitt om naturens sanna verklighet. Deformationerna av det förflutna gav kausala effekter för fel och laster i de strukturerade samhällen (i form av svarta lådor).

Fakta som nämns ovan är inte skrivna av den gemensamma historien, men ja, kan beskrivas det genom psykohistoria. Med psykohistoria kan vi upptäcka flera  sjukliga beteende.

Det positiva är att traumatiserade beteende kan förändras vid interaktionen mellan den naturliga miljön och den sanna kunskapen om varje människa tillstånd efter generationer av reflekterande och introspektiva handlingar.

Vad gäller vetenskapen, oavsett om det var korrekt eller felaktigt normerad, blev den småningom dogmatiska genom att bli ett privilegium av "utvalda" eller genom att bli ett komplicerat babbeltorn men dyslexi och väl beroende av dess ekonomisk budget. Budget som köpte och trampade äkta helhets förståelse. (specialiteter som inte överensstämmer med ett  reflexivt funktionellt system ).

Vetenskapen blev oftast en komponent för att legitimera det artificiella systemet.  Med hjälp av encyklopedisk resonemang, flera vetenskapliga aspekter blev som psalmer och repetitiva övningar. Inte sanningar som kan frigöra.

Det var på så sätt att religionens, vetenskapens och "tempelhandlarnas" defekta tolkningar förvandlade varandras kunskaper till en fälla. Gav samhälle traumatiska upplevelser.  Samhällets felaktiga upplevelser gav plats till kontinuerliga konflikter och repressiva åtgärder, därmed mänsklig självförstörelse blev ett växande globalt kakofoni efter generation och civilisationer, mänskligheten befinner sig fortfarande i samma historiska svarta låda där rutiner överträffar och begränsar transcendensen i mänsklig evolution.

Katalysatorns gränssnitt och fel information.

Kognitiva förmåga avser förmågan att uppnå förståelse, det vill säga människans förmåga att förstå miljön och vad den själva gör i den miljön.

Kognitiv förmåga och vilja  avser förmåga att agera i enlighet med sin förståelse, det vill säga deras förmåga att kontrollera eller tolka deras handlingar som reflekterar verkligheten.

Men om dessa kognitiva funktioner har ändrats genom felaktiga eller traumatiska upplevelser (felaktiga gränssnitt), då dessa handlingar leder till felaktiga metoder och därifrån destruktiva eller självdestruktiva metoder. Metoder son ger plats till oberäkneliga, alienerade eller "besatta" interaktioner. Eller värre, omvandlar människan till en automat eller en Zombie.

Vår utveckling som tänkande varelser blev under "civilisations gång" betingad av ett artificiellt system. För att införa ordning behövdes kontroll över tänkandet. Då skapades många gränssnitt. (ekonomi, vetenskap, kungarik, regeringar, lagar, administration, politik och miljoner av rutiner), innan dess vi kunde lära oss att reflektera över oss själva och upptäcka harmoni inför våra handlingar  ( saknad av att lära känna sig själv).

Grunden för våra egna fel började i konformationen av ett dynamiskt artificiellt gränssnitt, uppfunna och byggda utanför oss, för att ersätta vår naturliga perception. På så sätt kunde det armerade systemet bestämma över oss och så småningom leda oss till ett kontinuerligt artificiellt handlande. Det handlandet som interagerar kontinuerligt med och på oss.

Det bör förstås att, när vi vaknade i att känna att vi var medvetna vid medvetenhets födelsen för tusentals år sedan, vi upptäckte oss som ett avspeglad tänkande varelser. Framför oss i våran sine fanns den naturmiljön utan några extra "gränssnitt": det fanns inget gränssnitt utanför vår perception som ett filter mellan mänsklig uppfattning och all observerade fenomen; 

--- intensiva känslor dominerade vid den tiden i varje människa som upptäckte sig själv, det fanns förhållanden som behaga henne och andra som missnöjde henne; situationer som gjorde henne glad eller skrämde henne.

Tänk på dig själv över den tiden som betydde kreativa handlingar i form av: verktygen, byggda skydd, skapande av användbara objekt.

 Om det fanns ett gränssnitt var unikt och passiv: den skapades av varje individ med närmast rätt att agera fritt och tillämpa praktisk information (inlärning utan stora fällor). Varje en gav den andra för sin överlevnad någonting i utbyte utan massiv förvrängning av information.

 • --- Det är troligt att primitiva religioner inte var avsedda att förslava människan, meningen var att respektera de naturliga krafter som interagerade med uppvaknandet av mänsklig medvetenhet och kunskap.

 • --- Men ett allvarligt historiskt ögonblick uppstår då där något eller någon, påtvingar införandet av normerade lagar, dessa son interagerar som gränssnittet mellan Gud och dess tolkare, en som kan bestämma allt om andra och uppnår obegränsad makt. Dessa nya gränssnitt har sin vilja över andra och kan programmera framtid: Ordnar nödvändigheten att resten skall följa förmedlarens ordet blint.

Naturligtvis är det nödvändigt att förstå vad ett gränssnitt är för att se allvaret i den situation där mänskligheten befann sig och befinner sig idag.

Enligt ordböcker som finns på Internet definieras ett gränssnitt som:

1.    DATOR gränssnitt: Enhet som kan omvandla signalerna som alstras av ett medium till signaler som kan förstås av en annan.

2.    TEKNISK SPRÅK:  Zon för kommunikation eller handling av ett system över en annan.

Det är inte mycket som förklarar ovanstående definitioner och mindre vad som ska förstås om vad är egentligen ett gränssnitt.

Ur vår strategisk synvinkel är varje gränssnitt ett system eller mellanliggande element (stängda) mellan två olika informations- eller kommunikationssystem. " Intervention som tillåter båda systemen att ta emot information avgränsad eller konditionerad av gränssnittet enligt deras respektive och egen struktur av metadata, "uppfattning", förståelse, sammanhang eller datakod.

 Några exempel:

- En präst, är ett gränssnitt mellan Gud och någon troende. Troende är baserad på övertygelse om prästens budskap, inte direkta budskap från en förmodad Gud (sanningsvärde okänd).

- En politiker, är gränssnittet mellan statsmakten (som också är en gränssnitt) och påstådda anhängare av en politik. Anhängaren värderar politikernas löfte, men inte riktigt vet något om vad som är sant i det politiska sanningsvärde och mindre på hundratals gränssnitt i "maktens" tillstånd och dess korridorer.

- Ett sätt att använda masskommunikation, är att tolka händelsernas gränssnitts som informerar eller bombarderar över på varenda individ, men individen har inte upplevt sådana händelser, inte heller kan det vara säker på att sådana informationsingrepp skulle ha något värde, giltighet eller vara sanna i sitt ursprung.

- Perspektiv i evolution eller regression.

Vi hittills har inte kunnat reflektera vår förflutna i sitt rätta tillstånd.

Våra förhoppningar att det förflutna skulle vara den direkta gemenskap av att vara människan i gränssnitt med naturen blev förändrad under tusentals år sedan där:

 • - Upplevelser och uppfattningar skulle tillhöra vårt eget levande gränssnitt. 
 • - Vår kommunikation och handling med naturen skulle oftast bli genom direkt perception,
 • - Vi skulle uppfatta, känna, observera och informera oss om den naturliga miljön i sitt gradvis sanningsvärde. 
 • - Vi skulle lära oss av den miljön och dess interaktion direkt genom oss själva.

När ett artificiellt gränssnitt förvränger information: det direkta förhållandet natur- perception blir omöjligt.

Ett mervärdets artificiellt gränssnitt uppstår som ett filter av "konstgjord" konstruktion (religion, myter, linjer -normativ vetenskap, disciplinär utbildning) Sådan mervärde lyckas närvärdera vår frihet och dessa system genomför sina egna, begränsande och nästan alltid repressiva tolkningar av verkligheten. tolkningar som via legitimitet blir normerade krav.

Idag, även om vi vet att fysiskt är vi en produkt av en komplex fysisk-biologisk harmoni (cellulärt samarbete). Livets harmoni som en naturlig inre grundprincip att finnas som levande och friska enheter; Den harmoni och fysiska cellulär eller organiska dynamiken är skild från vår liv i samhälle, där trauma och tvångsmedvetenhet är våra följeslagare: Artificiella gränssnitt i dess rutiner stoppar vår kreativ mental utvecklig och möjlighet att uppnå transcendentala former.

 • - Om våra första medvetna uppgifter var att utveckla verktyg ( objekt ) verktyg redan gav enorma fördelar med att kunna överleva som art. Religionens agerande som en osynlig kraft skapar en ojämn match mellan dynamiken i den naturliga miljön och den tolkning om tron på osynliga makter i varje överlevnadsåtgärder: Religion skapar en virtuell miljö (gränssnitt) med okända krafter som ställer sin dogmatiska sanning. Det är från denna "sanning" som kommer höljet av hönshusets beväpnat hierarkiskt system. System som ackumulerar materialet för några och på de andra fångar livet. Från detta redan förorenade idékonglomerat är kunskap begränsad som vetenskap, oftast dogmatisk förvrängd. Kontrollerande gränssnitt bromsar möjlighet till en kraftfull inre utveckling av personlig och social fri vilja.

Baserat på vår forskning och studier om vilka artificiella system som är emot naturliga system har vi förklarat två typer av gränssnitt.

 • 1.- Om naturmiljön är ett öppet system för liv och utveckling, är detta vårt direkta och kausal gränssnitt för vår uppfattning, känslor och kunskap. Under vilken är möjligt att utforma ett artificiellt system med ett rätt gränssnitt under naturliga villkor.
 • 2. Däremot är det artificiella systemet ett stort antal filter eller gränssnitt som definierar, förvränger, förminskar, ersätter det naturliga systemet med slutna system eller standard -krets, ekonomi och teknik. Då ett sådant system slutar alltid med sitt eget kollaps.

- Födelse, bom, förfall och kaos.

- Vid olika civilisationsutformning att införa en strategi på tids- rumsperspektiv med artificiellt basis är oftast felaktigt. Eftersom grundas inte på  livsstrategi. I början kan bli dess strategiska artificiella mål icke direkt destruktiva, men liksom en svart låda egentligen utformas ett entropiskt system med flera alternativa materiella resurser att ackumulera som viktiga värderat objekt men inte som ekologiskt helhetssystem utformad i naturens tidsrum perspektiv.

Skillnaden mellan livets process med födelsen, utveckling, tillväxt, stagnation, förfall och försvinnandet, är att livet i sin naturlig icke sjuklig omgivning ger plats till nya liv plus sin kontinuerlig potential för evolution.

Vad vi kallar för liv och dess kontinuitet beror på friskt sunt förnuft och naturens informationssystem , men inte samma sak gäller artificiell kolonisering av naturresurser via samhällssystem vid basis på obegränsad materiell tillväxt för att säkra sitt artificiella linjära system.

Faktum är mer komplicerad och det måste vi naturligtvis utgå med definitionen att den  konstanta existensen av icke-entropi (liv, evolution: högre energi) ingår i livets principer gentemot entropi som "förlamar" energi vid "tillväxt av entropi".

Och det är i processerna med icke-entropi som de levande varelserna svarar på varandra med empati, kreativitet och transcendens det vill säga genom att reproducera oss själva och utöka medvetenhets tillstånd. Dessa tillstånd ger upphov till nya generationer av vad vi uppvaknar i livet: en konstant ny föda dimension, mer förståelse om vad vi kommer att bli i framtid.

När i existensen på levande varelser börjar dominera entropi finns det ett slags destruktivt gränssnitt för dessa medvetna varelser som kan upptäcka vad kan hända men, oftast de verkar acceptera det regressiva domän som ett nödvändigt åtgärd i sitt förfall. I så fall, det verkar som att samhällssystem accepterar dess självutplåning. 

I sin tur kan en levande varelse i sina överlevnadsstrategier utveckla defensiva, intelligenta och reflekterande former av energiomvandling. Detta avdrag är inte science fiction, är verklighet. En individuell fri vilja är överlägsen än en "filtrerad" :

Den fri vilja kan och har övertigelse att bevara och förbättra relationen med energi på "högre" nivån. Vi lär oss bättre beteenden och utvecklar oss genom naturen i dess fysikalisk-kosmologiska principer (mental kreativitet).

Därför är det så kallade moraliska och etiska beteendet inte en religiös, juridisk eller administrativ införda beteende. Skrämmande repressiva system är oftast ett misslyckat gränssnitt som opportunistiskt förorenar och fördriver mening till styrkan i utvecklingen för varje mänsklig inre bestånd (allmän korruption). I motsatts till sitt försök att vakna och utveckla sin hälsosamma och befriande helhetsupplevelse.

Idag är världen full med informationsbrus, bildat av massfiltrerade tolkningar. Artificiella gränssnitt är oändliga. Den vitala ytan på planeten och varje mänskligt liv är avhumaniserat och livet fungerar under normerade rutiner.

Skulle ha varit väsentligt för varenda en av oss, att återvända till sig själv, att upptäcka den inre känslan av var och en i en introspektiv inlärning. Att söka i den innersta själen eller inre väsen i den nödvändiga svaren. Svaren som förklaring för liv och evolution. Evolution byggd på ständig reflektion över den naturliga miljöns kloka samband som möjliggör en hälsosam vital dynamik genom mentala introspektiva integrationer i våra tankar på väg till vår egen psykohistoria.

- Från psykohistoria till posthistoria.

Att börja, som konstruktörernas art och utforma olika gränssnitt, var början för många  artificiellt konstruerade objekt. Verktyg, hus, maskiner eller att producera basresurser. var passiva interaktioner som "filtrar av mänsklig tolkning".

 Allvarliga och kroniska fel uppstår när interpersonella - och grupprelationer blir kontrollerade av flera artificiella grässnitt:

 • Religionen, acceptans av en yttre utomjordisk makt som säger oss hur vår liv skall underordnas. (dogmer)

 • Handeln, acceptans av att alltid skall finnas en mellanhand som äger resurser eller bestämmer värde på resurser för att besluta värde ur perspektiv på mervärde. (konstruktion av hierarki och makt över jordens resurser).

 • Information som maktmissbruk och brus mer än mervärdes information.

 Betydelse av ovanstående ansamling av gränssnitt förhindrade allvarlig utveckling av en sund mental utveckling i mänskliga grupper och i deras sätt att tolka verkligheten. Sambandet mellan daglig och långsiktig aktivitet gav upphov till:

 • - Hierarkiska och kontrollerade besättningskonfigurationer,
 • - Relationerna med obegränsad ackumulering mot obegränsad förödelse,
 • - Den verkliga försvinnandet av fri vilja och dess redskap för reflektion.
 • - Byggandet av "virtuella värden" som är lika destruktiva som massförstörelsevapen.
 • - Förekomsten av permanenta verklighetsmanipulatorer, vars parasitära närvaro gav upphov till brist på både den fysiska och den mentala världen.

Via de tidigare misstagen och ackumulerade rutiner som liknade "fjärrkontroll", över våra erfarenheter blev vi som djur i en djurpark. Välståndet kunde jämföras genom kampen för en lyx djurpark mot en ynka djurpark; Ett förenklade värde och symbol för framsteg? Men ändå, upplevde vi en zoo alltmer automatiserat och dehumaniserad, lika bedrövlig för tänkande varelser vare sig de likas bli instängda i sin lyxiga park eller i den fattiga parken.

Naturligtvis inte alla människor hamnar i denna typ av fysiskt och särskilt mentalt fängelse. Skillnaden är att vissa lyckas vakna, andra har fortfarande möjlighet för uppvaknande under inverkan av varje reflekterande sinne om verklighetens natur.

Denna process för frihet inifrån "mänskliga själen", kan vara en svår uppgift, men om en gnista av möjlig förändring finns i dess inre i varje varelse, kommer alla att ha sina respektive tillfälle att förstå framtidens potential och frihet.

Naturligtvis våra studieperspektiv, inte stöds av traditionell vetenskapliga begrepp; Hypotetisk kan emellertid definieras här minst tre evolutionära eller regressiva framtida arter (ur aktuell "homo sapiens") som är på väg att utformas under artificiella framfart, från dagens humana arter till framtiden (posthistoriska studier) och kan ge plats till:

 • 1. Parasitus hominem , ättling eller resultat av artificiella fortplantningssyfte via den destruktiva gränssnitt ur generationens långsiktiga perspektiv - deras överlevnads möjligheter är praktiskt taget noll, eftersom de bidrar till en accelererad entropi (utarmning) av planeten och degenerering av deras biogenetiska tillstånd - deras sinne och deras deformerade efterkommande blir helt beroende av det artificiella systemet.
 • 2. Humanum passivum , Allt beror på deras tekniska konstruktioner och utformning av en typ av "artificiell placenta" för sin överlevnad. den här typ av mäsklig varelse under sin utvecklade "handikapp" kommer till en gradvis mental och fysisk försvagning. Blir en imitation av en larv eller en element i försämrad vitalitet dåligt förbered att reproducera eller motverka krissituationer.
 • 3.- Humanum reflexivun, från insidan av sig själv, kommer den utvecklade varelsen att försöka en harmonisk gemenskap mellan jaget och dess naturliga miljö under harmonisk eller krissituationer. Skapare av miljö som efter ett hårt arbete kommer att återföras till sin essens av evolutionär natur för överlevaren och hans avkomma.

Ur synvinkel för "Strategisk forskning" inte avvisas existens och utveckling av artificiella system. Däremot ses som mindre del i utvecklingen av mänsklig kreativitet.  Artificiellt system bör ses under villkor som etableras genom en tidligt grässnitt mellan det naturliga systemet i dess toleransgränser och det kostgjorda system: Grundmiljö som är unik för att bestämma livets kontinuitet.

 Inte heller avvisas existens och utveckling av artificiella system som medför utvecklingen av mänsklig kreativitet, och kännedom av de gränser som harmoniserar det artificiella i naturen så att inte finns risk för att denna konstgjorda systemet kommer att kolonisera det naturliga systemet.

 • Möjlig gradvis omvandling av artificiellt system på jakt efter en lämplig gränssnitt med den naturliga miljön eller naturliga systemet.

Uppdaterad 2019-08-09

Obs! användning av "Google translator" (spanska till svenska) i denna och andra artiklar gav feltolkningar och galna fraser. Ovanstående översättning är egen, hoppas att översättningen är tillfredställande.

(J.A. Rodriguez H)

-------------------------------

Julio Alberto Rodriguez H.  (LinkedIn: julio rodher)

 - Barcelona, ​​Spanien. 2018/05/25

 

 

 På svenska:  |  Indice del tema:  | Pagina principal: