Naturliga system och Artificiella system.

 

 

 • Vad är ett naturligt system?
 • Vad är ett konstgjort system?
 • Destruktiva konstgjorda system.
 • Process av systemisk rättelse.
 • Ett ekologiskt socialt samhälle.

 

Vad är ett naturligt system?

Enligt doktorsavhandlingen "Kognitiva förutsättningar för hållbar utveckling: Ett naturligt system, är en komplex systemiskt uppsättning av observationer och definitioner baserat på flera kognitiva tolkningar.

Tolkningar som eventuellt kan avgränsas av en eller flera vetenskaper i deras ”kausala universum" eller innehålla en eller flera definitioner av geologisk, biologisk och ekologisk karaktär. Dessa ansamlingar av definierade resonemang uttrycker det vi förstår som en världsbild av naturen som utgör ett legitimerat, vetenskapligt och normativt synsätt.

För ovanstående; natur i vår definition, är inte bara vad du ser eller vad du mäter: är vad vår kognitiva förmåga har son resurs för att tolka verkligheten om naturen eller för att observera (perception) det uppnådda närvarande tillståndet i/om naturen, som fysikalisk-kosmiska miljön i förändring samt en miljö som tillåter liv och dess evolution.

I naturen sker utvecklingen;

·         Våra begrepp om vilket natur utvecklas liknar begrepp om hur vi har utvecklats i biohistorisk dimension; det fysiska och det mentala. Eftersom vi förstår att denna "enhet" natur inte är bara den lera som ska modelleras eller ursprungslandet för primitiva celler.

·         Det är också den plats där kunskapsdynamiken uppstår, utvecklas och blir möjlig. Evolution/involution av mänsklig intelligens uppstår i dess tolkningar genom miljön (inre/yttre) och där den intelligensen är och befinner sig.

·         naturligtvis denna definition av naturen kan systemisk observeras med termen ”naturliga systemet”, som förklarar människans kognitiva tolkningar som en del av tillståndet "natur" och expressionen av intelligens uppenbarar sig som sin kosmologiska naturliga del i dess tillstånd där vårt sinne är del av det system som vi tänker tolka.

Våra tolkningar av naturen kan innehålla flera fel, även om de inte alltid är felaktiga. Tolkningar är alltid begränsade eller ofullständiga eftersom vi är en del av oändlighetens natur.

Med definitionen av natur som ett kosmologiskt system accepterar vi, vår begränsade nuvarande tolkning och även vår potentiella framtida tolkning. Det finns alltid möjlighet att tolka och veta det naturliga i dess större essens: Allt detta händer, som en harmonisk växelverkan mellan den mänskliga utvecklingen och naturens utveckling; ett möjligt steg i sina kausalförhållanden att ge livet och tillåta ett evolutionär systemverkan.

Ett naturligt system har en integrerad logisk, funktionell och gemensam ömsesidighet.  Är logistisk och strategi av ekologisk karaktär . Detta ekologiska system syftar till att forma och balansera ett naturligt överlevnadssystem; Det är ett system av liv och evolution som fungerar i den s.k. fysiska miljön, på ett Biosfäriskt, biohistoriskt och Geofysiskt sätt.

Evolutionen av vår planet med hänsyn till dess natur är en process som omfattar både icke-biologiska material och de som utgör allt levande ämne.

Inom en kontinuerlig utveckling av strukturer och funktioner i motsatt riktning till vad vi betecknar som entropi, bildades komponenterna i ett "system" som idag kallas biosfär . I den långa makroskopiska processen, och från de mest elementära atomer och molekyler, resulterade det i: 

·         Det första transcendentala språnget, som framträder mot vad kallar vi för liv och villkoret för att leva,

·         Dess diversifiering, dess relationer av ömsesidighet och dess gradvisa komplexitet, både i sitt arbete från cellulära enheter, till dem som utgör levande organisationer som naturliga informationssystem formade för dess interaktion för naturliga och evolutionära ändamål.

Förändringarna mellan vad vi definierar som livet och vad som inte lever, gör det möjligt för oss att definiera dessa förändringar som transcendentala snarare än tillfälliga fundament.

De angivna naturliga relationerna innehåller i sin inre dynamik, processer som möjliggjort att definiera skillnaden mellan vad som är liv och vad som inte har något liv; enkla och komplexa processer som gav upphov till den grundläggande skillnaden för den stora variationen av existens och mångfald i det evolutionära naturliga tillståndet sam att hitta strategier med varierad biologisk existens.

Livets manifestation och dess natur att vara, kunde observeras under linsen av fyra biologiska revolutioner:

 • Livets existens som sådan. (Replikation)
 • Förekomsten av organismer och system. (Livets organisation)
 • Förekomsten av ett globalt nätverk av ömsesidighet. (Biosfär)
 • Förekomsten och utvecklingen av intelligens. (Medvetandet)

 

Det är intressant att upptäcka att i våra försök att bättre justera våra tolkningar om hur naturlig verklighet är, har associeringsvillkor mellan det allmänna och det specifika som uppstådd. Observationen av det som kallas natur i modernitet börjar med de fysiska och matematiska vetenskaperna, vilket leder till att man glömmer vad som var föremål för breda studier och förfrågningar i vetenskapliga helhetssyn och filosofin, som ett integrerat synsätt att se vår verklighet.

I detta mot -möte blir hänvisningen till vad som förstås om naturen framför naturens dynamik, verkar motsägelsefull jämfört med vad som förstås av mänskligt eller kulturellt beteende. Detta möte med positioner är ofta felaktiga när vi observerar motsättningarna som:

 • Natur - Kultur
 • Natur - Historia
 • Natur - Ande
 • Natur - Kunskap

Kontrapositioner sker där idén om naturen framträder som oberoende av mänsklig ursprung och handling samt ger upphov till tolkningar som:

 • Den fysiska visavi det mänskliga, som olika eller som ämnets marginal.
 • Det "om" tillståndet av vad som observeras.
 • Det material med vilket människans verk görs.
 • Den fysiska Riken av konsekventa och nödvändiga lagar.
 • Primitivt och vilda element som är omöjligt att vara civiliserad.
 • Representation av en nödvändig och stabil ordning.
 • Observation begränsad till en tillfällig mental konstruktion.

 

Olika perspektiv som avgränsar den verkan av den mänskliga tanken fortfarande idag; beroende på hur " kultur av intelligent värld formas" där materialet utan form eller struktur betecknas vara enkel leverantör för primitiv överlevnad, om inte skulle träda i handling intelligent mänskligt liv (religionens tolkning, som skapar skillnader mellan den naturliga den heliga världen). Enligt denna deterministiska tolkning av den naturliga, uppträder mänsklig kultur och råder; förmodligen "gudomlig" eller civiliserad tillstånd. Tolkning som medför övernaturliga krafter; det vill säga, skulle finnas en andlig princip som är främmande för naturen, och ger kraft att ge och förbättra ordningen genom konformation av uppföranderegler, normer, strukturer och ledarskap över individens och över "naturens ofullkomlighet”.

Det är sant, att den senare utvecklingen av vetenskapen inte tar allvarligt perspektivet om att kultur och mänsklig överlägsenhet på naturens ordning är sanna, men denna ideologi tränger igenom (med omedvetna och normerade referensramar) och dominerar med sin dogmatiska, pragmatiska styrka, skapar dess handlingsnormer och dess institutioner om den nuvarande dominerande civilisationen som faktiskt bryter ut och förstör det naturliga systemets egen kosmisk dynamik.

 

 ¿ Vad är ett artificiellt system?

Ett konstgjort system enligt föreliggande proposition och tillvägagångssätt (1) är ett fysiskt eller representativt system som interagerar som en beroende variabel i ett socialt system. Som sådan samordnar och utvecklar i grund och botten interaktion och grässnitt mellan:

 • ett normativt system,
 • ett tekniskt system,
 • ett ekonomiskt system

Systemet är artificiellt i den mån att det innefattar åtminstone ett par av de funktionella delsystemen som nämns nedan, enligt: ​​(Figur)

Fig. Artificiell tillväxtprocess baserad på tre systemiska enheter: ekonomiska, normativa och tekniska, där det ekonomiska systemet fastställer direktiven och är katalysatorn för hela kontinuerliga tillväxten för att bilda ett växande konstgjort system till dess oundvikliga brytningsgränser (kollaps) för  artificiella byggda samhälle.

Vikten av en civiliserat tolkning är, att ett konstgjort system som dominant och växande oundviklig koloniserar det naturliga system, detta kan förklaras enligt följande aspekter:

 • Den uppsättning fysiska konstruktioner ger upphov till former av socialt förhållande baserat på användningen av föremål med inneboende normativ avsikt.
 • Dessa föremål enligt regler eller rutiner går vidare till att bli en legitim infrastruktur, vilket leder till former av  mekaniska instängda sociala kontrakt mellan individer.
 • Sociala relationer till följd av mystifikation av fenomenet under ekonomiska nyttan av föremål, ger upphov till känslan av "värde" och känslan av "ordning", lagen, hierarki, tro, organisation och utformar system med sociala validitet enligt en kontinuerlig märkbar ”materiell- virtuell” värdering som definieras som framsteg.
 • I grundläggande mening kan definieras ”artificiell” som ett objekt med värde, där fysiskt element eller en mental konstruktion är legitimerad, eller som förvärvar genom uppfinningsförmåga, och som nödvändigt använder virtuellt värde för spekulation; ett värde som skiljer sig från den naturliga ordningen.
 • Konsumtionsprocessen förvärvar därför en mellanliggande funktion (grässnitt) att skicka in eller använda mänsklig motivation ur själviskhets/glupskans perspektiv.
 • Det kan härledas till att varje process av mänsklig tolkningsutveckling, har som referenspunkt  legitimerade idéer med foga relation med naturliga villkor samt uppbyggnad av föremålen, som verktyg eller symboler, blir grunden för de mänskliga relationer etablerad kring "objektsvärde under långa historiska perioder, vilket kan kallas ”infrastrukturell realism” och/eller normativa inbundna vetenskaper.
 • Den kontinuerliga processen, som ger upphov till den mänskliga avsikt att bygga, reglera och styra, gör det möjligt att förbättra och anpassa verktyg, instrument och arbete, men också; det organiserar och skapar hierarkier i normerade system för mänskligt inlämnande av egen interaktion till "social interaktion" som blir alltmer komplexa men är av deterministisk karaktär.
 • Den inrättade legitimitet omvandlas till inneboende föremål av ekonomiskt värde, som deltagare och jämförbara enheter blir mer giltiga än naturlig tillstånd relationer. Det tar inte hänsyn till mänskligt biologiskt arbete i deras biosfäriska miljö: Detta etablerar ideologiska beteenden, normer, applikationer och resultat av en lång historisk social räckvidd (som är kollektiv omedvetna).
 • På grund av den gradvisa artificiella komplexiteten, blir intensionen och beteenden kring objektet ”artificiellt system” det som är byggda för ”utvecklings syfte”, men är endast en summa av rutiner. Människan är och blir ett enkelt beroende objekt, typ " mästare/slav " av en krets av avsiktliga relationer som är förutbestämda i tidens mekaniska klocka, avgränsade av det kostgjorda. Det vill säga blir en del av den normativa, ekonomiska och teknologiska system son grund för den institutionella apparaten.
 • en mytisk och mystifierad, legitimerande och funktionella förhållandet mellan vad som definieras som subjekt mot vad som avses föremål som objekt framställt gradvis bli ett system av  beroende förbindelser i kontinuerlig tillväxt, men, med de mental-framkallande rutiner son skall sväljas och som är etablerade över det naturliga tillståndet och dess möjlighet till obegränsade utveckling.  Det vill sägas att det normativa skils inte från dogmatiska grunder.

 

Därför kan förklaras att artificiella system:

 • På grund av den traumatiska och katalyserande dynamiken, vilken accelereras genom den ekonomiska pulsen, dess interagerande instängda normer, verktyg och maskiner, ampassade mekanismer underkastade till det ekonomiska drivande systemet. Där även vetenskap motverkas till sanningens syfte att förbli; vetenskap arbetande åt ekonomisk spekulation, framsteg blir artificiella.
 • Dessa delsystem inkluderar kontroll över naturliga geografiska områden.
 • Det förbrukar en större mängd material och högvärdes energi som inte längre kan förnyas.
 • Jordbruk fortsätter att existera som en grund för mänsklig överlevnad, men under effektiv utnyttjande av tekniker som kräver maximal produktion, minimipris och i kortaste möjliga tid. Orsak till den kroniska förödelsen och föroreningar av produktiva jordar i vår planet. Planet som förlorar sin ekologiska helhet, hälsa, hållbarhet och framtid.
 • Människans beroende av industriell infrastruktur är större än den för människan som levde under förutsättningar för jordbruks infrastruktur.
 • Industriell infrastruktur är i sin tur beroende på "tillväxt strategi" som matas i form av energi, mineraler och speciellt komponenter som levande resurser (arbetskraft, intelligens.) Och så gränskonfrontationer är oundvikliga, under påverkan av det ekonomiska katalysator system.

Katalysator för tillväxten i det artificiella systemet, är inte så destruktiva under den tekniska utvecklingen eller effektiviteten av regelsystemet, utan under tvång av det ekonomiska systemet som födds, mognar och växer utan gränser, och ur ett biohistoriskt perspektiv liknar en cancerframkallande ämne.

 Om enbar ekonomiska centra dikterar teknikens strategier och bestämmelser med dess normerade mänskliga samhällen, blir kontrast mellan naturligt och artificiellt system oundvikligt destruktiv.

Då ett användbart gränssnitt mellan det naturliga och artificiella systemet skulle utformas ett harmoniserande system skulle blir möjligt för att utforma som  överlevnadsperspektiv och livsstrategi.

- Artificiellt destruktivt system.

Historia, enligt Marx, är historien om människans ständiga ”framsteg och dess medel och produktionsinstrument”, och alla dessa historiska processer går genom klasskampen över ägande av dessa produktionsmedel. (entusiasm för det artificiella).

I gamla Rom hade patricierna och riddarna, för deras slavars hemma och jordbruksarbete och var ägare till deras liv. De feodala herrarna förvärvade eller tillägnat landen och sättet att odla dem, de fick underkasta de tjänare som gick till jobbet för livet i domens territorier. I det moderna samhället, där ägare ansvarar för att utnyttja arbetet hos sina anställda, framträder en mer förfinad exploateringsform. Varje nytt exploateringsstadium kunde försvagas och slutligen förstöra tidigare produktions- och exploateringsrelationer, för att ersätta dem med andra mer effektiva beroende framkallande former.

 • Detta nya sociala tillstånd stiger över den feodala, vilket ger upphov till nya klasser och nya förutsättningar för effektivare förtryck.
 • Den expanderar, och tar inte hänsyn till, ekologiska gränser, kulturella egenskaper eller nationella intressen som inte överensstämmer med dess vinstintressen.
 • Ökningen av varor, den accelererande användningen av teknik (industrialisering) expanderar och för dess syften, i dess instrumentering, kommer den att försöka bli global eftersom ekonomins drivkraft måste vara av kontinuerlig tillväxt.

Under detta socialpolitiska och socialt ekonomiska förhållningssätt uppstår flera frågor som ska ses som grundperspektiv:

Är det naturliga egoistiska tillståndet eller människans sociala träning till sina mest primitiva instinkter, som bestämmer att dessa förhållanden och ekonomiska övergrepp har funnits i sina olika former genom historien? Vilken är dess ursprung?

Hur är det möjligt att trots utvecklingen av de olika "civiliserade" sätten att agera, har de ”civilisationer” fortsatt att behålla den dubbla strukturen av egoism och organiserat missbruk, som växer och polariseras genom så kallade ekonomiska beslut? Naturligtvis blev det nödvändigt, ett nytt sätt att se saker, i en "normativ och artificiell ny moral" som skulle ersätta den hängivna tron på en antagen snäll Gud och hans mönster under en snäll straffbar hierarkisk ordning som ursprungligen var planterad.

Tydligen, även om detta faktum inte förklarades av Marx, existerade det och det finns ett katalysatorelement, motiverat av girighet, i detta konstanta förhållande mellan exploaterare och exploaterade, ett mellanliggande element, en slags relationspunkt som syftar till att ge liv och energi till en konstant obalans: ”Handelsmannen från Templet”: köpmannen, bankiren, långivaren eller den som finansierar alla rörelser för att få en ökad inkomst/vinst från de ökade börser (virtuella värde) som ger övervärden på bekostnad av andra delar av det artificiella systemet och speciellt på bekostnad av jordens natur- biologiska resurser. Men framför allt människans rutins villkor.

Denna nya form av exploatering och mänsklig kompetens expanderar från nivå av mikro relationer till makro relationer och kontroll (globalisering). Fenomen som kan förklaras på ett systemiskt sätt med tillvägagångssättet till världs artificiella system, som expanderar och koloniserar den vitala världen. (2)

Det är dock inte ägare av ”produktionens apparat” själv, som syftar till ökad anrikning till polarisering och dekadans genom att behålla sina privilegier och leva efter dem, naturligtvis är en annan drivkraft som orsakar fördjupning av dessa skillnader: handelsmannen. Osynligt vid första intryck är tillväxt av ekonomiska system som bryter natur resurser maximala toleransrammar. Det är denna katalyserande bildandet av ackumulera kraft, som behöver mera, även om det inte finns mera, utav via konflikternas väg.

Motiveringen för normativt samhälle sker via ökad obalansen i relationerna mellan vad som menas med:

 • Landet och staden.
 • Industri och jordbruk.
 • Det transnationella och det nationella.
 • Råmaterial och färdig produkt.
 • Utveckling och underutveckling.
 • Centrum och periferi.

Men speciellt minskningen av den naturliga produktiviteten mot "de artificiella erövringarna" hjälper handelsmannen att utöka sina vinster på bekostnad av jordens biosfärisk utplåning.

Det är inte nation eller stat som vill samla resurser och utnyttja dem, de är globala snäva intressen över regional makt som förgör sig själv som civilisation, för att kunna fortsätta att ha resurser i monoton ångest för ackumulering .

Vilka effekter producerar allt detta på de allra flesta människor som bor på jorden?

 • Människan blir en råvara. Även de som äger produktionsmedlen blir de ett ekonomiskt instrument, lika desperat som dessa som inte äger någonting. De enskilda individerna är föremål för den fortsatta konkurrensen hos sina medmänniskor tvingade att "effektivisera" sin slavarbete i hemska former av stress för att inte hamna i utanförskap.
 • De formerna av ekonomiska mekanismer för marknad och fri konkurrens genom att dominera över, ger förekomsten av sjuka samhälle i dess omöjliga onaturliga relationer som bryts och fullbordar mänskligt utrotning.

Det är här att en ny form av beroende uttrycks mycket tydligt; det mänskliga subjekt blir instrument både i sin roll som artificiell producent eller konsument. Det finns inga alternativ för dessa varelser, det finns inte längre en biohistoria om individens naturliga utveckling ännu mindre en psykohistoria, oavsett vad hierarkin kan vara. Inte heller finns det en känsla av naturlig utveckling, för intermediära katalysatorer av icke normala ackumulerig för material eller resurser.

Det är inte nödvändigt att kritisera det faktum att Marx betonar två specialiteter i exploateringsprocessen och inte den tredje som lever på bekostnad av båda för att ge upphov till alla ökande grader av spekulation. Och det är just dessa ständiga och skäliga aktörer av alla tvångssociala regimer som bidrar både för civilisationers tillväxt och kollaps, eftersom; slavhandlaren, handlaren eller "handelsmannen" är förfäderna för den ekonomiska apparaten som skulle dominera över människor och är verkliga orsaken till problem för rätt utveckling under evolutionens naturliga princip.

 

Verksamheten, som integreras i tekno- ekonomiska mekanismer för tillväxt av detta institutionella artificiella system, som regel baseras på:

 • Specialisering, det vill säga arbetsfördelning, som en art av begränsad skicklighet. Fördelarna med specialisering är att en färdig produkt eller en komplett uppgift uppnås på kortare tid och med mindre arbetskraft och kostnader som en enskild aktivitet.
 • Standardisering, för att producera miljontals lika produkter. Standardisering kvarstår inte i produktionen av identiska saker, men tjänster och all mänsklig verksamhet standardiserades.
 • Koncentration, Industrialisering är summan av ett antal material, verktyg, instrument och strukturer som koncentreras i den form av fabriker, banker, skolor, stormarknader, fängelser, sjukhus, Komplex som växer kontinuerligt och tenderar att vara monopol eller hegemonier.
 • Centralisering, Makt är "konsten" att centralisera beslut och från dem distribuera och ge ansvar åt alla som inte har eller har tappat sin del av att kunna bestämma för sig själva.
 • Storhetsvansinne, av institutioner; kärleken till det som är gigantiskt, enormt, det som kan växa kontinuerligt, för att demonstrera för konkurrenterna och för sig själva deras "kapacitet" för framsteg, framgång eller utveckling. Man behöver inte gå in i djupa diskussioner för att se hur stolta medborgarna är när de talar om högsta tornen i deras stad, deras stora dammar, deras långa broar, deras höghastighetståg eller slutligen deras sportförmåga. Storhetskomplexet sträcker sig med kulturell drivkraft till slutet av "krigare"; den som använder krigets högsta teknik över den som inte har den. Detta är grund för social- patologiska komplex.
 • Utnyttjande, som en "naturlig" form av skyldighet till lönearbete eller avgränsningar som upprättats genom en "social kontrakt" eller tydlig mentalt prostitution av människan.

Människan utsätts för ett system av regler, som fastställs i takt med den mekaniska klockan och de tre huvudsakliga rummen; arbetet, familjen och fritiden, genom denna enhetlighet, som fortfarande kallas mänskliga framsteg, allt annat förlorar sin anledning att vara.

Människan, mer förvirrad än någonsin, söker fortfarande och drömmer om sin önskade frihet. Frihet, som i stället är en mardröm som verkar röra sig bort mot oändligheten, medan vikten av specialiteterna och de intellektuella kvarteren blockerar sina möjligheter att tänka i framväxande, innovativa och transcendentala form.

Den industriella "homo" visar stolt sina förvärv och hans mekaniska skapelser, hans instrumentella artificiella erövringar, han använder dem, han lever med dem, inom dem och under de regler som de etablerar för sitt slaveri. Den individuella, avgränsade, instrument baserande liv, är samtidigt skaparen av verktygen och deras definitiva slav.

Friheten har förvärvat formen av att vara bara en abstrakt och filosofisk term.

Demokrati, en tolerans som styrs av ”ekonomiska samhällets präster”.

Mänskliga arbetet har omvandlats till en enkel "resurs" av produktion som utsätts för logiken som innebär att det krävs mer arbete till lägsta möjliga kostnad. Allt konsumeras av ett mekaniskt system, vilket i sin tur förbrukar med buller, växlar, hjul och upprepade slag, otroliga mängder energi, och det innebär trygghet och artificiell komfort, man, fortfarande letar efter den perfekta maskinen, maskin som kan och ska ersätta "människans ofullkomlighet" och kan bli "låg kostnad" arbete, med ett ord, maskinen som specialiserat sig och med andra tillgängliga maskiner skapar sin ordning som världens öde.

 

Den mänskliga eliten av modernitet eller av den civiliserade världen, är en elit utan känsla eller framtid. Den elit som har grundat sin artificiella konstruktion enligt det tekniska och ekonomiska systemet kan inte längre beskriva eller kommentera magiska lösningar för material välbefinnande för alla.

Fattigdom blir inte endast materiellt, verkliga rikedom försvinner på grund av alla misstag har man blivit en desperat, rastlös, girig, självisk, skadlig varelse: ett ekonomiskt djur som i sin blindhet ser inte hur katastrof närmar sig i enorma steg:

Övre fig. Den övre röda linjen indikerar den vilda minskningen av planetens resurser för att uppnå den artificiella ekonomiska tillväxten. Denna process av tillväxt är enbart baserad på förminskning av naturliga resurser och dess förödelse.

Under kraften i ett sådant växande konstgjort system där den ekonomiska blir en hegemonisk religion, globaliseras en sjuk mänsklig kognitiv miljö tills den blir kronisk. En förorenad kognitiv miljö är en patologisk miljö som påverkar alla systemiska nivåer i våra kulturella och produktiva relationer, både tänkande och rutinspelare, interagerar i det sociala systemet vars verkningsgrad uppnår brytningspunkten.

Detta innebär och leder till:

 • Kontinuitet hos en förorenad infrastruktur till dess kollaps utbrytning.
 •  Fyller upp utrymmet som inte är förorenat av den förorenade.
 • Olika grader av social och psykisk alienation.
 • Olika grad av fysisk och biologisk alienation.
 • Den ackumulerade föroreningen uppfyller det kognitiva rummet.
 • Detta patologiska mentala miljöförhållande blir kroniskt.
 • Det kroniska tillståndet leder till systemets kollaps eller katastrof.
 • Kognitiva delar av kollaps kan förorena ett nytt system eller ny civilisation.

Dessa symtom på kronisk kognitiv förorening kan leda oss att fatta självmordsbeslut på nationell eller statlig nivå, till exempel; att anta att industrialiseringen av biobränslen är ett alternativ och inte en katastrof för vårt vitala medium på en mycket kort historisk tid.

 

Julio Alberto Rodriguez H. (LinkedIn: julio odher)

Uppdaterad: 2019-07-15.

 

 • Min närvaro som forskare och författare om ämnena: vetenskap, teknologi, biohistoria, psykohistoria, intelligens, system, kognition och posthistoria förklaras genom den forskning och arbete som utformar nya hypoteser och teorier.

  Tillvägagångssätt som kan ha ett enormt strategiskt värde vid samhällsutveckling med tanke på transparenta gränssnitt mellan den inre och individuella mentala verkligheten och dess yttre som sin överlevnads livsrum.

  Även bör ses uppsatser som studier av ett naturligt (universella) förhållande mot den artificiella utvecklingen. Förutsatt att resultaten av denna typ av forskning tydligt visar att mina hypoteser är verkliga lösningar framför vetenskapens katastrofala påståenden om mänsklighetens framtid

   Utvecklingen, Integrerat perspektiv:
 • Kunskapssamhälle, nytt system:
 • | Hem: | dokument: | Nuvarande: |