Naturliga system och Artificiella system

 

 

 • Vad är ett naturligt system?
 • Vad är ett konstgjort system?
 • Destruktiva konstgjorda system.
 • Process av systemisk rättelse.
 • Ett ekologiskt socialt samhälle.

 

Vad är ett naturligt system?

Enligt doktorsavhandlingen "Kognitiva förutsättningar för hållbar utveckling: Ett naturligt system, är en komplex systemiskt uppsättning av observationer och definitioner baserat på flera kognitiva tolkningar.

Tolkningar som eventuellt kan avgränsas av en eller flera vetenskaper i deras ”kausala universum" eller innehålla en eller flera definitioner av geologisk, biologisk och ekologisk karaktär. Dessa ansamlingar av definierade resonemang uttrycker det vi förstår som en världsbild av naturen som utgör ett legitimerat, vetenskapligt och normativt synsätt.

För ovanstående; natur i vår definition, är inte bara vad du ser eller vad du mäter: är vad vår kognitiva förmåga har son resurs för att tolka verkligheten om naturen eller för att observera (perception) det uppnådda närvarande tillståndet i/om naturen, som fysikalisk-kosmiska miljön i förändring samt en miljö som tillåter liv och dess evolution.

I naturen sker utvecklingen;

·         Våra begrepp om vilket natur utvecklas, liknar begrepp där vi har utvecklats i biohistorisk form; det fysiska och det mentala. Eftersom vi förstår att denna "enhet" natur inte är bara den lera som ska modelleras eller ursprungslandet för primitiva celler.

·         Det är också den plats där kunskapsdynamiken uppstår, utvecklas och blir möjlig. Evolution/involution av mänsklig intelligens uppstår i dess tolkningar genom miljön (inre/yttre) och där den intelligensen befinner sig.

·         naturligtvis denna definition av naturen kan hjälpas med termen ”naturliga systemet”, som förklarar människans kognitiva tolkningar som en del av tillståndet och expressionen av intelligens uppenbarar sig som sin kosmologiska naturliga i dess tillstånd där vårt sinne är del av det system som vi tänker tolka.

Våra tolkningar av naturen kan innehålla flera fel, även om de inte alltid är felaktiga. Tolkningar är alltid begränsade eller ofullständiga.

Med definitionen av natur som ett kosmologiskt system accepterar vi, vår begränsade nuvarande tolkning och även vår potentiell framtida tolkning. Det finns alltid möjlighet att tolka och veta det naturliga i dess större essens: Allt detta händer, som en harmonisk växelverkan mellan den mänskliga utvecklingen och naturens utveckling; ett möjligt steg i sina kausalförhållanden att ge livet och tillåta ett evolutionär systemverkan.

Ett naturligt system har en integrerad logik, funktionell och gemensam ömsesidighet.  Är logistisk av ekologisk karaktär . Detta ekologiska system syftar till att forma och balansera ett naturligt överlevnadssystem; Det är ett system av liv och evolution som fungerar i och med den s.k. fysiska miljön på ett: Biosfäriskt och Geofysiskt sätt.

Evolutionen av vår planet med hänsyn till dess natur är en process som omfattar både icke-biologiska material och de som utgör allt levande ämne.

Inom en kontinuerlig utveckling av strukturer och funktioner i motsatt riktning till vad vi betecknar som entropi, bildades komponenterna i ett "system" som idag kallas biosfär . I den långa makroskopiska processen, och från de mest elementära atomer och molekyler, resulterade det i: 

·         Det första transcendentala språnget, som framträder mot vad kallas för liv och villkoret att leva,

·         Dess diversifiering, dess relationer av ömsesidighet och dess gradvisa komplexitet, både i sitt arbete från cellulära enheter, till dem som utgör levande organisationer som naturliga informationssystem formade för dess interaktion för naturliga ändamål.

Förändringarna mellan vad vi definierar som livet och vad som inte lever, gör det möjligt för oss att definiera dessa förändringar som transcendentala snarare än tillfälliga fundament.

De angivna naturliga relationerna innehåller i sin inre dynamik, processer som möjliggjort skillnaden mellan vad som är liv och vad som inte har något liv; enkla och komplexa processer som gav upphov till den grundläggande skillnaden för den stora variationen av existens och mångfald i det evolutionära naturliga tillståndet sam att hitta strategier med varierad biologisk existens.

Livets manifestation och dess natur att vara, kunde observeras under linsen av fyra biologiska revolutioner:

 • Livets existens som sådan. (Replikation)
 • Förekomsten av organismer och system. (Livets organisation)
 • Förekomsten av ett globalt nätverk av ömsesidighet. (Biosfär)
 • Förekomsten och utvecklingen av intelligens. (Medvetandet)

 

Det är intressant att upptäcka att i våra försök att bättre justera våra tolkningar av hur naturlig verklighet är, har associeringsvillkor mellan det allmänna och det specifika uppstådd. Observationen av det som kallas natur i modernitet börjar med de fysiska och matematiska vetenskaperna, vilket leder till att man glömmer vad som var föremål för breda studier och förfrågningar i vetenskapliga helhetssyn och filosofin, som ett integrerat synsätt att se vår verklighet.

I detta mot -möte blir hänvisningen till vad som förstås av naturen eller naturens dynamik verkar annorlunda jämfört med vad som förstås av mänskligt eller kulturellt beteende. Detta möte med positioner är ofta motsägelsefulla när vi observerar motsättningarna som:

 • Natur - Kultur
 • Natur - Historia
 • Natur - Ande
 • Natur - Kunskap

Kontrapositioner sker där idén om naturen framträder som oberoende av mänsklig handling och ger upphov till tolkningar som:

 • Den fysiska vs. mänskliga, som olika eller som ämnets marginal.
 • Det "om" tillståndet av vad som observeras.
 • Det material med vilket människans verk görs.
 • Den fysiska Riken av konsekventa och nödvändiga lagar.
 • Primitivt och vilda element som är omöjligt att vara civiliserad.
 • Representation av en nödvändig och stabil ordning.
 • Observation förstod som en mental konstruktion.

 

Ett perspektiv som avgränsar den praktiska/begränsade verkan av den mänskliga tanken om då och fortfarande idag; "Forma den kultur av intelligent värld" där materialet utan form eller struktur betecknas vara en leverantör av en primitiv överlevnad, om inte träda i handling intelligent mänskligt liv (religionens tolkning, som om detta inte var en del av den naturliga världen ). Enligt denna deterministiska tolkning av den naturliga, så uppträder mänsklig kultur och råder; förmodligen "gudomlig" eller med övernaturliga krafter; det vill säga en andlig princip som är främmande för naturen, och ger kraft att ge och förbättra ordningen genom konformation av uppföranderegler, över individer och över "naturens ofullkomlighet”.

Det är sant, att den senare utvecklingen av vetenskapen inte tar allvarligt perspektivet om att kultur och mänsklig överlägsenhet över naturens ordning är sanna, men denna ideologi tränger igenom (med omedvetna referensramar) och dominerar med sin dogmatiska, pragmatik styrka och visioner, dess handlingsnormer och dess institutioner om den nuvarande dominerande civilisationen som faktiskt bryter ut och förstör det naturliga.

 

 ¿ Vad är ett artificiellt system?

Ett konstgjort system enligt föreliggande tillvägagångssätt (1) är ett fysiskt eller representativt system som interagerar som en beroende variabel i ett socialt system. Som sådan förstår och utvecklar den i grund och botten av grässnitt mellan:

 • ett normativt system,
 • ett tekniskt system,
 • ett ekonomiskt system

Systemet är artificiellt i den mån att det innefattar åtminstone ett par av de funktionella delsystemen som nämns nedan, enligt: ​​(Figur)

Fig. Artificiell tillväxtprocess baserad på tre system: ekonomiskt, normativt och tekniskt, där det ekonomiska systemet fastställer direktiven och är katalysatorn för hela kontinuerliga tillväxten för att bilda ett växande konstgjort system till dess oundvikliga brytningsgränser.

Vikten av en civiliserat tolkning är att ett konstgjort system som dominant och växande vilket koloniserar det naturliga system, detta kan förklaras enligt följande aspekter:

 • Den uppsättning fysiska konstruktioner ger upphov till former av socialt förhållande baserat på användningen av föremål med inneboende normativ avsikt.
 • Dessa föremål enligt regler eller rutiner går vidare till att bli en legitim infrastruktur, vilket leder till en form av en mekanisk/instängt socialt kontrakt mellan individer.
 • Sociala relationer till följd av mystifikation av fenomenet under ekonomiska nyttan av föremål, ger upphov till känslan av "värde" och känslan av "ordning", lagen, hierarki, tro, organisation och utformar system som sociala värden enligt en kontinuerlig märkbar ”materiell- virtuell” värdering som definieras som framsteg.
 • I grundläggande mening kan definieras ”artificiell” som ett objekt med värde, där fysiskt element eller en mental konstruktion är legitimerad, eller som förvärvar genom uppfinningsförmåga, använder virtuellt värde för spekulation; ett värde som skiljer sig från den naturliga ordningen.
 • Konsumtionsprocessen förvärvar därför en mellanliggande funktion (grässnitt) att skicka in eller använda mänsklig motivation ur själviskhets/glupskans perspektiv.
 • Det kan härledas att varje process av tolkningsutveckling av människa, har som referenspunkt i legitimerade idéer samt uppbyggnad av föremålen som verktyg eller symboler, vilka blir grunden för de mänskliga relationer etablerad kring dem under långa historiska perioder, vilket kan kallas ”infrastrukturell realism” och/eller inbunden vetenskap.
 • Den kontinuerliga processen, som ger upphov till den mänskliga avsikt att bygga, reglera och styra, gör det möjligt att förbättra och anpassa verktyg, instrument och arbete, men också; det organiserar och skapar hierarkier i normerade system för mänskligt inlämnande av interaktion som blir alltmer komplexa men, av deterministisk karaktär.
 • Den inrättade legitimitet omvandlas till inneboende föremål av ekonomiskt värde, som deltagare och jämförbara enheter, och mer giltiga än naturligt eller biologiskt arbete av människor i deras biosfäriska miljö: Detta etablerar ideologiska beteenden, normer, applikationer och resultat av lång historisk social räckvidd.
 • På grund av den gradvisa artificiella komplexiteten, blir intensionen och beteenden kring objektet ”artificiellt system” det som är byggda för ”utvecklings syfte”, men är endast summa av rutiner. Människan är och blir ett enkelt beroende objekt, typ " mästare/slav " av en krets av avsiktliga relationer som är förutbestämda i tidens mekaniska klocka, avgränsade av det kostgjorda. Det vill säga blir en del av den normativa, ekonomiska och teknologiska system son grund för den institutionella apparaten.
 • en mytisk och mystifierad, legitimerande och funktionella förhållandet mellan vad som definieras som subjekt mot vad som avses föremål som objekt framställt gradvis blir ett system av generellt beroende förbindelser i kontinuerlig tillväxt, men, med mental-framkallande rutiner att sväljas och etablerad över den naturliga och dess obegränsade utveckling. Det normativa skils inte från dogmatiska grunder.

 

Därför kan det förklaras att:

 • På grund av det traumatiska katalyserade systemet, som accelererar genom den ekonomiska pulsen, dess interagerande instängda normer, verktyg och maskiner blir delsystems mekanismer underkastade till det ekonomiska drivande systemet. Även på så sätt blir alla vetenskap; vetenskaper arbetande åt ekonomisk spekulation, särskilt under den senare delen av den nuvarande historiska perioden.
 • Dessa delsystem inkluderar kontroll över naturliga geografiska områden.
 • Det förbrukar en större mängd material och högvärdes energi som inte längre kan förnyas.
 • Jordbruk fortsätter att existera som en grund för mänsklig överlevnad, men under effektiv utnyttjande av tekniker som kräver maximal produktion, minimipris och i kortaste möjliga tid. Orsak till den kroniska förödelsen och föroreningar av produktiva jordar i vår planet som förlorar sin ekologiska helhet och hållbarhet.
 • Människans beroende av industriell infrastruktur är större än den för människan som levde under förutsättningar för jordbruks infrastruktur.
 • Industriell infrastruktur är i sin tur beroende på "tillväxt strategi" som matas i form av energi, mineraler och speciellt komponenter som levande resurser (arbetskraft, intelligens.) Och så gränskonfrontationer är oundvikliga, under ansvar av den ekonomiska katalysatorn.

Katalysatorn för tillväxten av den artificiella, är inte lika destruktiva under tvång av den tekniska utvecklingen eller effektiviteten av regelsystemet, men är född, mognar och växer utan gränser för sig själv och liknar en cancerframkallande ämne, via det ekonomiska systemet.

 Om enbar ekonomiska centra dikterar teknikens strategier och bestämmelser för mänskliga samhällen, blir kontrast mellan naturligt och artificiellt system oundvikligt destruktiv och ett användbart gränssnitt mellan det naturliga och artificiella systemet blir omöjligt att utforma som ett överlevnadsperspektiv eller strategi.

- Artificiellt destruktivt system.

Historia, enligt Marx, är historien om människans ständiga ”framsteg och dess medel och produktionsinstrument”, och alla dessa historiska processer går genom klasskampen över ägande av dessa produktionsmedel. (entusiasm för det artificiella).

I gamla Rom hade patricierna och riddarna, för deras slavars hemma och jordbruksarbete och var ägare till deras liv. De feodala herrarna förvärvade eller tillägnat landen och sättet att odla dem, de fick underkasta de tjänare som gick till jobbet för livet i domens territorier. I det moderna samhället, där ägare ansvarar för att utnyttja arbetet hos sina anställda, framträder en mer förfinad exploateringsform. Varje nytt exploateringsstadium kunde försvagas och slutligen förstöra tidigare produktions- och exploateringsrelationer, för att ersätta dem med andra mer effektiva beroende framkallande former.

 • Detta nya sociala tillstånd stiger över den feodala, vilket ger upphov till nya klasser och nya förutsättningar för effektivare förtryck.
 • Den expanderar, och tar inte hänsyn till, ekologiska gränser, kulturella egenskaper eller nationella intressen som inte överensstämmer med dess vinstintressen.
 • Ökningen av varor, den accelererande användningen av teknik (industrialisering) expanderar och för dess syften, i dess instrumentering, kommer den att försöka bli global eftersom kapitalens drivkraft är kontinuerlig tillväxt.

Under detta socialpolitiska och sociala ekonomiska förhållningssätt uppstår flera frågor som ska ses som grundperspektiv:

Är det naturliga egoistiska tillståndet eller människans sociala träning till sina mest primitiva instinkter, som bestämmer att dessa förhållanden och ekonomiska övergrepp har funnits i sina olika former genom historien? Vilken är dess ursprung?

Hur är det möjligt att trots utvecklingen av de olika "civiliserade" sätten att agera, har de ”civilisationer” fortsatt att behålla den dubbla strukturen av egoism och organiserat missbruk, som växer och polariseras genom så kallade ekonomiska beslut?

Naturligtvis blev det nödvändigt, ett nytt sätt att se saker, i en "normativ och artificiell ny moral" som skulle ersätta den hängivna tron på en antagen snäll Gud och hans mönster under en snäll straffbar hierarkisk ordning som ursprungligen var planterad.

Tydligen, även om detta faktum inte förklarades av Marx, existerade det och det finns ett katalysatorelement, motiverat av girighet, i detta konstanta förhållande mellan exploaterare och exploaterade, ett mellanliggande element, en slags relationspunkt som syftar till att ge liv och energi till obalans: ”Handelsmannen från Templet”: köpmannen, bankiren, långivaren eller den som finansierar alla rörelser för att få en ökad inkomst/vinst från de ökade börser (virtuella värde) som ger övervärden på bekostnad av andra delar av det artificiella systemet och speciellt på bekostnad av jordens natur- biologiska resurser.

Denna nya form av exploatering och mänsklig kompetens expanderar från nivå av mikro relationer till makro relationer och kontroll (globalisering). Fenomen som kan förklaras på ett systemiskt sätt med tillvägagångssättet till världs artificiella system, som expanderar och koloniserar den vitala världen. (2)

Det är dock inte ägare av ”produktionens apparat” själv, som syftar till ökad anrikning till polarisering och dekadans genom att behålla sina privilegier och leva efter dem, naturligtvis är en annan drivkraft som orsakar fördjupning av dessa skillnader: handelsmannen. Osynligt vid första intryck är tillväxt av ekonomiska system som bryter natur resurser maximala toleransrammar. Det är denna katalyserande bildandet av ackumulera kraft, som behöver mera, även om det inte finns mera, utav via konflikternas väg.

Motiveringen för normativt samhälle sker via ökad obalansen i relationerna mellan vad som menas med:

 • Landet och staden.
 • Industri och jordbruk.
 • Det transnationella och det nationella.
 • Råmaterial och färdig produkt.
 • Utveckling och underutveckling.
 • Centrum och periferi.

Men speciellt minskningen av den naturliga produktiviteten mot "de artificiella erövringarna".

Det är inte nation eller stat som vill samla resurser och utnyttja dem, de är globala snäva intressen över regional makt som förgör sig själv som civilisation, för att kunna fortsätta att ha resurser i monoton ångest för ackumulering .

Vilka effekter producerar allt detta på de allra flesta människor som bor på jorden?

 • Människan blir en råvara. Även den som äger produktionsmedlen blir de ett ekonomiskt instrument. De enskilda individerna är föremål för den fortsatta konkurrensen hos sina medmänniskor tvingade att "effektivisera" i hemska former av stress för att inte hamna i utanförskap.
 • De formerna av ekonomiska mekanismer för marknad och fri konkurrens genom att dominera över, ger förekomsten av alla samhällen i dess omöjliga naturliga relationer som bryts och fullbordar mänskligt utrotning.

Det är här att en ny form av beroende uttrycks mycket tydligt; det mänskliga subjekt blir instrumentet både i sin roll som artificiell producent eller konsument, det finns inga alternativ för dessa varelser, det finns inte längre en biohistoria om individens naturliga utveckling ännu mindre en psykohistoria, oavsett vad hierarkin kan vara. Inte heller finns det en känsla av naturlig utveckling, för intermediära katalysator av icke normala ackumulerig för material eller resurser.

Det är inte nödvändigt att kritisera det faktum att Marx betonar två specialiteter i exploateringsprocessen och inte den tredje som lever på bekostnad av båda för att ge upphov till alla ökande grader av spekulation. Och det är just dessa ständiga och skäliga aktörer av alla tvångssociala regimer som bidrar både till tillväxt och kollaps av civilisationer, eftersom både slavhandlaren, handlaren eller korsaren är förfäderna för den ekonomiska apparaten som skulle dominera över människor som ör verkliga orsaken och problemet med evolution av flera av civilisationens vågor:

 

Verksamheten, som integreras i tekno- ekonomiska mekanismer för tillväxt av detta institutionella artificiella system, som regel baseras på:

 • Specialisering, det vill säga arbetsfördelning, som en art av begränsad skicklighet. Fördelarna med specialisering är att en färdig produkt eller en komplett uppgift uppnås på kortare tid och med mindre arbetskraft och kostnader som en enskild aktivitet.
 • Standardisering, för att producera miljontals lika produkter. Standardisering kvarstår inte i produktionen av identiska saker, men tjänster och all mänsklig verksamhet standardiserades.
 • Koncentration, Industrialisering är summan av ett antal material, verktyg, instrument och strukturer som koncentreras i den form av fabriker, banker, skolor, stormarknader, fängelser, sjukhus, Komplex som växer kontinuerligt och tenderar att vara monopol eller hegemonier.
 • Centralisering, Makt är "konsten" att centralisera beslut och från dem distribuera och ge ansvar åt alla som inte har eller har tappat sin del av att kunna bestämma för sig själva.
 • Storhetsvansinne, av institutioner; kärleken till det som är gigantiskt, enormt, det som kan växa kontinuerligt, för att demonstrera för konkurrenterna och för sig själva deras "kapacitet" för framsteg, framgång eller utveckling. Man behöver inte gå in i djupa diskussioner för att se hur stolta medborgarna är när de talar om högsta tornen i deras stad, deras stora dammar, deras långa broar, deras höghastighetståg eller slutligen deras sportförmåga. Storhetskomplexet sträcker sig med kulturell drivkraft till slutet av "krigare"; den som använder krigets högsta teknik över den som inte har den. Detta är grund för social- patologiska komplex.
 • Utnyttjande, som en "naturlig" form av skyldighet till lönearbete eller avgränsningar som upprättats genom en "social kontrakt" eller tydlig mentalt prostitution av människan.

Människan utsätts för ett system av regler, som fastställs i takt med den mekaniska klockan och de tre huvudsakliga rummen; arbetet, familjen och fritiden, genom denna enhetlighet, som fortfarande kallas mänskliga framsteg, allt annat förlorar sin anledning att vara.

Människan, mer förvirrad än någonsin, söker fortfarande och drömmer om sin önskade frihet. Frihet, som i stället är en mardröm som verkar röra sig bort mot oändligheten, medan vikten av specialiteterna och de intellektuella kvarteren blockerar sina möjligheter att tänka i framväxande, innovativa och transcendentala form.

Den industriella "homo" visar stolt sina förvärv och hans mekaniska skapelser, hans instrumentella artificiella erövringar, han använder dem, han lever med dem, inom dem och under de regler som de etablerar för sitt slaveri. Den individuella, avgränsade, instrument baserande liv, är samtidigt skaparen av verktygen och deras definitiva slav.

Friheten har förvärvat formen av att vara bara en abstrakt och filosofisk term.

Demokrati, en tolerans som styrs av ”ekonomiska samhällets präster”.

Mänskliga arbetet har omvandlats till en enkel "resurs" av produktion som utsätts för logiken som innebär att det krävs mer arbete till lägsta möjliga kostnad. Allt konsumeras av ett mekaniskt system, vilket i sin tur förbrukar med buller, växlar, hjul och upprepade slag, otroliga mängder energi, och det innebär trygghet och artificiell komfort, man, fortfarande letar efter den perfekta maskinen, maskin som kan och ska ersätta "människans ofullkomlighet" och kan bli "låg kostnad" arbete, med ett ord, maskinen som specialiserat sig och med andra tillgängliga maskiner skapar sin ordning som världens öde.

 

Den mänskliga eliten av modernitet eller av den civiliserade världen, är en elit utan känsla eller framtid. Den elit som har grundat sin artificiella konstruktion enligt det tekniska och ekonomiska systemet kan inte längre beskriva eller kommentera magiska lösningar för material välbefinnande för alla.

Fattigdom blir inte endast materiellt, verkliga rikedom försvinner på grund av alla misstag har man blivit en desperat, rastlös, girig, självisk, skadlig varelse: ett ekonomiskt djur som i sin blindhet ser inte hur katastrof närmar sig i enorma steg:

Övre fig. Den övre röda linjen indikerar den vilda minskningen av planetens resurser för att uppnå den artificiella ekonomiska tillväxten. Denna process av tillväxt är enbart baserad på förminskning av naturliga resurser och dess förödelse.

Under kraften i ett sådant växande konstgjort system där den ekonomiska blir en hegemonisk religion, globaliseras en sjuk mänsklig kognitiv miljö tills den blir kronisk. En förorenad kognitiv miljö är en patologisk miljö som påverkar alla systemiska nivåer i våra kulturella och produktiva relationer, både tänkande och rutinspelare, interagerar i det sociala systemet vars verkningsgrad uppnår brytningspunkten.

Detta innebär och leder till:

 • Kontinuitet hos en förorenad infrastruktur till dess kollaps utbrytning.
 •  Fyller upp utrymmet som inte är förorenat av den förorenade.
 • Olika grader av social och psykisk alienation.
 • Olika grad av fysisk och biologisk alienation.
 • Den ackumulerade föroreningen uppfyller det kognitiva rummet.
 • Detta patologiska mentala miljöförhållande blir kroniskt.
 • Det kroniska tillståndet leder till systemets kollaps eller katastrof.
 • Kognitiva delar av kollaps kan förorena ett nytt system eller ny civilisation.

Dessa symtom på kronisk kognitiv förorening kan leda oss att fatta självmordsbeslut på nationell eller statlig nivå, till exempel; att anta att industrialiseringen av biobränslen är ett alternativ och inte en katastrof för vårt vitala medium på en mycket kort historisk tid.

- Systemisk korrigering? Infologiskt Resurssystem.

Först av allt, när vi studerar naturliga och artificiella system, bör vi använda integrerade tankeprocesser, definitioner som dras av på ett integrerat synsätt. Människan har alltid haft ett huvud med förmågan att observera universum som helhet innan hon delar i pusselbitar .

Människan söker det proportionella, logiska, integrerade förhållandet mellan någon detalj av sin miljö och själva miljön och kan inte heller leva i kognitivt reducerade objekt/subjekt relation utan skadliga effekter i sin tolknig av verkligheten som skulle slutgiltigt alieneras. När specialiteternas samhälle drunknade individens sundförnuft inte bara i en social ekonomisk infrastruktur, utan även i en apparat med definitioner, regler och hierarkier i ett långt historiskt perspektiv byggde människan sin andra babbel torn.

 

Ett grundläggande referensram för hur vi tolkar vår verklighet är att genom den verkligheten som vi tolkar har fått alla våra nuvarande kunskaper, kunskaper som begränsad information om vad finns mer än just nu i vår kunskap om ”universums lagar”.

Att närma sig problemet med vad som identifierar ett artificiellt system och därifrån att kunna dra nytta av vad som är tänkt delta parallellt med naturresurser i en universal uppfattning, ur ett friskt perspektiv eller i en ekologisk social utveckling, är nödvändig att utforma ett tekniskt system i form av gränssnitt som skall definieras som ett infologiskt system:

 

Ett infologiskt System, är inte direkt en modell för databashantering, men på samma sätt som ett ekonomiskt system är en förvrängd informationssystem om naturresursläget och dess toleransnivå, i detta fall ett infologiskt system kommer att beskriva den rätta mängden av basresurser i tid och rumsperspektiv samt sin autonoma dynamik i sambad med varje ekologisk nisch och dess hållbarhet. Denna synsätt Kan bli en avgörande modell för en gradviss ersättning av alla ekonomiska teorier och applikationer som är baserade på kontinuerlig tillväxt.

Nuvarande civiliserade tillvägagångssätt, ses som ett överlägset system, fortfarande utformad av ett artificiellt ekonomiskt tillväxtinformationssystem, som ett slukande system, är ett slutet system, dess konstgjorda tillväxt blir destruktiva när upphör att ge mening till livets kontinuitet eftersom det obegränsat icke levande material dominerar den naturliga informationssystem i sin helhet, genom att sönderdela den ekologiska informationsprocessen. På grund av den grundläggande principen för livets kontinuitet, kan tanken att utforma ett infologiskt system om globala och regionala resurser skall kunna reglera inflöde och utflöde av naturresurser under naturliga villkor och avancerade kognitiv tekniska lösningar. (Skulle kunna bli en artificiell intelligens som understödjer ett intelligent grässnitt mellan levande, dess överlevnad och dess evolution och mindre tvärtom).

Nämnda Infologiskt system som distributionsmodell, är cykliskt inte tillväxt manipulerande som det som stödjer det ekonomiska delsystemet: katalysator i det artificiella systemet som ser inte evolution eller kontinuitet av det naturliga systemet som referensram för livet och dess ramverk ur ett biohistoriskt- och psykohistoriskt perspektiv:

 • Livet i tid och rum är en process av ständig utveckling.
 • Naturlig verklighet är för levande är en känd och potentiell okänd.
 • Vital och konstant, under en netto biosfärisk hållbarhet.
 • Det fungerar i harmoni med sin ekologiska miljö.
 • Överensstämmer med ekologiska sociala relationer med hög kognitiv nivå.
 • Det manifesterar sig i betydelsen av att vara och icke vara.

Det sociala utveckling med medvetandes intelligens bli mer naturlig och evolutionär än artificiell utveckling under tillväxt parametrar även om förekomsten av artificiell intelligens så småningom skulle uppfattas som övermänsklig. Nämnda maskinella intelligens skulle fungera i parallell med förekomsten av naturliga resurser och dess icke påtvingade produktivitet, ännu mindre på basis av icke verkliga antagna virtuella värde med vilken kan köpas planeter men inte livets kontinuitet.

 

Till ett ekologiskt -tekniskt samhälle.

 

 

Det kan sägas att de transcendentala nivåerna, på utvecklingen av livet och på mänsklig intelligens härstammar från vår planet och dess universala lagar inte från en annan separat universum där den gudomliga himmelen finns. På något sätt, med Neg- entropin, uppstår en ny och avancerad informationsorder eller signalkod som ger upphov till vad vi är som "replikanter", och i tids- rums anda evolutionsprodukter för livet.

Denna fantastiska process av "naturlig intelligens" slutar inte sin sysselsättning, framträder i nya ögonblick, även i sin egenskap av transcendental individuell intelligent manifestation och medvetenhet. Hopp av differentiering i frigörelse och komplexitet uppstår och är bevis av natur miljön och dess grader av möjligheter.

Det är värt att ta hänsyn till hur de tekniska modellerna, hur dynamiska kan vara, om vi i det här fallet observerar de som etablerats med hjälp av datorer, kommer de alltid att fastställa deterministiska förhållanden, även i förslaget att de fungerar som program att lära sig och låta experten göra det slutgiltiga beslutet om tolkning av en viss modell, modell som kan uttryckas bredvid beteendet hos ett socialt system, inte kommer att följa realtidsförhållandena eller icke-deterministiska aspekter som bidrar till ge upphov till den naturliga dynamiken som studeras.

Den tekniska förklaringen av ett begränsat och formellt informationssystem: infologiskt, är relativt och är därför en momentlös lösning som förklarar naturliga informationssystem, så nära till sin verkliga dynamik. Det är då möjligt att bekräfta att värdet av en empirisk information beror på atmosfären av information och kommunikation som uppnås om det yttre faktumet (och där den kognitiva atmosfären bildas) formell, sann och användbar från den information som förvärvats eller extraherades från det öppna naturliga systemet .

På samma sätt får all naturlig informationsprodukt av en tydlig, uppriktig och tillförlitlig uppskattning, är produkt av den mänskliga kognitiva observationen, ett högt värde som information, i den mån att denna information blir data när man flyttar till en ny nivå av systemisk observation och genom att ansluta sig i en slags ekologisk informationsvärld, producerar det färre fel i sin övergripande åtgärd för att ge upphov till en integrerad kunskap om verkligheten och dess resurser.

Det är just med hjälp av värdet av empirisk information det blir möjligt att förstå det ursprunglig relation om produktivitet och resurser, nätet och det transcendenta värdet av en naturlig information i sin ekologiska kosmologi.

Värdet av information av naturliga innehåll är summan av all empirisk information, som läggs till den icke empiriska men kvalitativt approximativa uppskattningen av den naturliga världen vi tolkar, den som gav upphov till vårt liv nödvändiga materiella behov och vår manifestation av intelligens i sitt icke traumatiserade skick .

Till skillnad från något givet ekonomiskt värde, vilket alltid medför en motsvarande och proportionell grad av tillsatt entropisk spekulation; värdet av en empirisk, naturlig och ekologisk information (Infologiskt System) går i den motsatta riktningen till den entropiska principen på så sätt dess framväxande värde är neg - entropiskt. I detta fall är det infologiskt systemet, ett system med specifika regulatoriska värden av empirisk karaktär, dess sannolika strategi för kvantitativ och kvalitativ information som system inte påverkar och inte överbelastas av ett artificiellt system, tvärtom, genom att ersätta det ekonomiska systemet I sin helhet möjliggör det ett medel för jämvikt mellan den naturliga miljön och dess levande komponenter, där detta system verkar genom det reglerande grässnittet av det teknologiska systemet.

Eftersom utvärderingen och funktionerna hos ett infologiskt värde skiljer sig från utvärderingarna eller syftet med ett ekonomiskt ackumulerande värde vilket alltid bygger på ett relativ eller spekulativt värde, förvärvar det infologiska systemet fakulteterna för empirisk regulator för livets utveckling, inklusive inuti in i den "artificiell placenta" där den moderna människan lever, det som vi definierat som samhällets i dess konstgjorda infrastruktur.

Ett empiriskt infologiskt värde kan bestämma ungefär naturtillgångarnas flöde, deras produktion, deras underhåll och en adekvat konsumtion av dem. På samma sätt är det möjligt att etablera ett flöde av industriell eller teknisk produktion samt att definiera och sätta i bruk adekvata normer som ger hållbarhet till systemet och därifrån till dess regionala eller globala miljö.

Naturligtvis är ett empiriskt infologiskt värde, det som utgör grunden för det infologiska systemet, ett av de medel som bidrar till observationen och tillnärmning till ett netto ekologiskt värde, det vill säga av konstant naturliga resurser återhämtning. De övriga verktygen för ekologisk validitet är kvalitativa eller approximativa och har att göra med den utvärdering som kommer att upprättas och ge upphov till värdena för en netto ekologisk kognition.

Värdena för studier mot en netto ekologisk kognition i parallellt med naturens netto ekologiskt resultat har givetvis många kunskapsområden som funktion av integrationen.

En direkt och omedelbar referens för sektorn av de kvantitativa värdena för en studie av nätets ekologiska värden börjar med studier av de ursprungliga ekologiska värdena och värdena för netto ekologisk kognition. Det vill säga en historisk och antropologisk studie är nödvändig för de kulturer som ligger närmast det naturliga och deras förmåga att ge upphov till hållbarheten i deras levnadsmiljö, en studie av deras praktiska former av produktiv hållbarhet och deras hållbarhetskultur.

Ett sätt att lösa kognitiv miljö på stranden av harmonisk naturlig utveckling är att, det finns ingen abstrakt eller verklig betong mur som kan bestämma mentala gränser. Detta är den fundamentala skillnaden jämfört med kognitiva atmosfärer tillverkat för att vara föremål för ekonomiska, regulatoriska och tekniska egenskaper hos en destruktiv artificiellt system, som tvingar att bryta eller neutralisera individens potentiella kreativitet och ännu mindre förorenar normal mänsklig kognitiv utveckling.

Eftersom naturen, liksom varje fysiskt föremål som utsätts för termodynamikens lagar, kan tolerans och gränser för brott, typiskt för materialets motstånd, passera detta för att brytas ned under olika nivåer av större störning, destruktiva lidande för livet som i övrigt vanligtvis definieras som även förorening för en kognitiv atmosfär, den föreslagna definitionen, gör att en naturlig atmosfär interagerar både utifrån och inifrån av vad kallas för levande organismer.

I mitt förslag om utveckling som skisseras med definitioner Livets integral träd, jag baserar principen på Maslows behovs pyramid, men i detta fall, mänsklig behov bör ses inverterad och proportionell till dess verkliga utveckling och har påpekats att:

 • Fysiska behov: Människans fysiska behov är faktiskt mycket litet, i form av en proportionell åtgärd av adekvat mat till klimatet, människans geografiska område, ansträngning och biologiska metabolismen, dessa kan tillgodoses över hela världen med mycket mindre än vad idag produceras den i form av grundresurser. (2000 till 3500 K. Kalorier per dag)
 • Problemet med bostad och säkerhet kan förändras radikalt om samhällen inte längre försvåras av det ekonomiska systemet för bostadsmarknad och konkurrens, och om detta system av polarisering och förödelse ersattes av ett empiriskt informationssystem som tilldelas bostad som en basresurs.
 • Överbefolkningskris och länder med minskad befolkning är resultat av de ekonomiska ojämnheter orsakad av marknaden och dess tryck på människan psykosociala situation. Befolkningsplanering kan inte normeras på kommando, utan genom människans individuella förståelse av regionen eller nationens empatiska behov.
 • Gott hälsotillstånd är produktivitets katalysator och grundläggande behov för en psykosocial jämvikt och samordning.
 • Emotionella behov: Empati, social medvetenhet, konsensus, vänskap, solidaritet individualitetsmognad, emotionell frihet kan utvecklas obegränsad, allt beror på hur basiska behov för varje individuella ”enhet” har varit tillgodo.
 • Själsliga, kreativa, transcendent behov: Det är här som kan talas om verklig och möjlig mänsklig evolution vad gäller mentala välbefinnande. Det skulle inte finnas några gränser för att uppnå sådan evolution, eftersom finns det inte kostnadsgränser tvärtom kan skapa nytänd dynamik i samhällets kreativa möjligheter.

Mänsklig utveckling under evolutionära perspektiv:

 

Ett empiriskt informationssystem är helt enkelt uttrycket för informationsflödet och ungefär korrekt kunskap om existensen av resurser, medel, levande varelser och deras behov.

Utveckling, vare sig det hållbara karaktär eller om det definieras som en integrerad utveckling, tillämpas och på de åtaganden aktiviteten hos dessa människor i bidrag av den nya mindre konstgjorda och mer kreativa systemet tillåter regleras av allt korrekt information och mindre spekulativa, det korrekta förhållandet mellan vad som är, vad som produceras, vad som behövs och om möjligt, det ger också en viss grad av tillväxt eller en minskning -anpassningssystem hållbarhet tillämpas i flödet av dess naturliga fysiska resurser .

Detta är det första steget mot nästa utvecklingsnivå, den grundläggande som måste ta hänsyn till människors fullständiga känslomässiga, psykologiska, sociala och kognitiva behov.

Intresset för det infologiska utvecklingssystemet , baserat på värdena på informationen och den ekologiska kognitiva utvärderingen, i stället för ett ekonomiskt system, skulle riktas speciellt för att uppnå ett kunskapssamhälle som utbyte av samhället ekonomisk industri genom att uppnå full tillfredsställelse både för de mänskliga fysiologiska behoven och för de andra mänskliga behoven, som enligt vår modell av "utvecklingsträdet" skulle prioritera resultaten eller "frukterna" mot en mer utvecklad nivå, och dess resultat enligt den specifika utvecklingen som uppnåtts i sin helhet:

 • Emotionell / social.
 • Psykologisk / social
 • Kognitiv / framväxande

 

Integrerad utveckling innebär inte bara människans integrerade utveckling, det är den integrerade utvecklingen av den naturliga miljön och alla människor under taket av ett medvetet ansvar för sina handlingar i den naturliga miljön där de lever.

Referenser som är nödvändiga för en ekologisk validitet uppstår inte från en mörk teoris skuggor, denna validitet har varit närvarande i vårt närmaste förflutna; världens biohistoria. Den ekologiska validiteten kan ses som empiriskt som möjligt, både i dess ursprungliga och netto och transcendenta värden. Men för korrekt observation och särskilt för genomförandet av de åtgärder som motsvarar de nödvändiga förändringarna måste du först rensa upp i mitten kognitiv miljö tillägnad sådana förändringar.

Av det ovanstående kan man dra slutsatsen att kognitiv atmosfären runt oss har en större betydelse i vårt beteende och våra handlingar, att den fysiska atmosfären, som om förorenat, var det och är ursprungligen för åtgärder och program vår förorenade kognitiva atmosfär.

 

Om vi ​​ska tala om en vetenskap om Information Vägen till omfattande kunskap, måste vi konstatera att det inte bara är tvärvetenskapligt men deras utsikter måste förena alla logiska aspekter som gör det möjligt för ett nettovärde av information från potentiellt ständigt söker högre grad av information till integration mellan det ekologiska och kognitiva tillståndet. I en process av kunskap som kan observera och flytta igenom nivåerna, meta, makro och mikro och förstå dynamiken i alla dessa förändringar och deras relationer.

Detta så kallade nettovärde av information, när det är en funktion av de olika nivåerna av kognitiv bedömning som fastställs i detta arbete, måste gå inom kraven för utvärdering och ekologisk observation. Det betyder att varje form av information som extraheras från kosmologi eller naturens kaos, medför många element som kan ge referenser om vårt planets ursprungliga ekologiska värde i sin nuvarande evolutionskondition, det vill säga vad kunde ha varit detta värld i sin biosfär idag under en naturlig utvecklingsprocess utan att det finns ett artificiellt invaderingssystem. Ett nettovärde av information är också kärnan i en medveten och ständig revision mot den kognitiva återkomsten i sin uppgift att arbeta för ett nettoekologiskt värde.

 

----------------------------

Det måste förstås att min närvaro som forskare och författare om ämnena: vetenskap, teknologi, biohistoria, psykohistoria, intelligens, system och posthistoria är att forska och arbeta med nya hypoteser.

Tillvägagångssätt som kan ha ett enormt strategiskt värde vid utveckling av samhällen med tanke på transparenta gränssnitt mellan den inre och individuella verkligheten och deras yttre överlevnads livsrum. Även bör ses hypoteser som studier av ett naturligt förhållande mot den artificiella utvecklingen. Förutsatt att resultaten av forskning tydligt visar att mina hypoteser är verkliga lösningar framför vetenskapens katastrofala påståenden om mänsklighetens framtid.

Julio Alberto Rodriguez H.

-----------------------------------------------

Julio Alberto Rodríguez H (CV):

(reviderade: 2018-11-12)

- Referenser

 • Rodriguez, JA (2005) Kognitiva förutsättningar för hållbar utveckling. GU. Göteborg. Sverige.
 • Rodriguez, JA (2006) Kunskapssamhället: Scheman och (1), (2), (3)
 • Rodriguez, JA (2006) Strategier för en ny världsplan och (1), (2), (3)
 • Rodriguez, JA (2001) Kognitions- och informationssystem. GU Göteborg. Sverige.
 • Rodriguez, JA (2001) Kognition, Information och Teknologi. GU Göteborg.
 • Rodriguez, JA (2006) Överlevande kunskapssamhälle. Göteborg, Sverige
 • Várela, Francisco J .; & Maturana, Humberto R. (1973). Maskiner och levande varelser: En teori om biologisk organisation. Santiago de Chile: Universitetsredaktionellt. 
 • Luhmann, Niklas R. (1997). Organisation och beslut, autopoies och kommunikativ förståelse. Barcelona: Antropos. 
 • Niklas Luhmann. (1998). Sociala system, Barcelona: Antropos,