Naturliga system och Artificiella system.

 

 

 • Vad är ett naturligt system?
 • Vad är ett konstgjort system?

 

Vad är ett naturligt system?

Enligt doktorsavhandlingen "Kognitiva förutsättningar för hållbar utveckling: Ett naturligt system, är en komplex systemiskt uppsättning av observationer och definitioner baserat på flera kognitiva tolkningar.

Tolkningar som eventuellt kan avgränsas av en eller flera vetenskaper i deras ”kausala universum" eller innehålla en eller flera definitioner av geologisk, biologisk och ekologisk karaktär. Dessa ansamlingar av definierade resonemang uttrycker det vi förstår som en världsbild av naturen som utgör ett legitimerat, vetenskapligt och normativt synsätt.

För ovanstående; natur i vår definition, är inte bara vad du ser eller vad du mäter: är vad vår kognitiva förmåga har som resurs för att tolka verkligheten om vad naturen är eller för att observera (perception) det uppnådda närvarande tillståndet i/om naturen, som fysikalisk-kosmiska miljön i förändring samt en miljö som tillåter liv och dess evolution.

I naturen sker evolution;

·         Våra begrepp om vilket natur utvecklas liknar begrepp om hur vi har utvecklats i biohistorisk dimension; det fysiska och den gradvis mentala. Eftersom vi förstår att denna "enhet" natur inte är bara den lera som ska modelleras eller ursprungslandet för primitiva celler.

·         Det är också den plats där kunskapsdynamiken uppstår, utvecklas och blir möjlig. Evolution/involution av mänsklig intelligens uppstår i dess tolkningar genom känd och okänd miljö (inre/yttre)  där intelligensen är och befinner sig.

·         naturligtvis denna definition av naturen kan systemisk observeras med termen ”naturliga systemet”, som förklarar människans kognitiva tolkningar som en del av tillståndet "natur". Expressionen av intelligens uppenbarar sig som del av sin kosmologiska naturliga dynamik i dess tillstånd där vårt sinne är delsystem som vi tänker och tolkar.

Våra tolkningar av naturen kan innehålla flera fel, även om de inte alltid är felaktiga. Tolkningar är alltid begränsade eller ofullständiga eftersom vi är en del av oändlighetens kosmologiska natur.

Med definitionen av natur som ett kosmologiskt system accepterar vi, vår begränsade nuvarande tolkning och även vår potentiella framtida tolkning. Det finns alltid möjlighet att tolka och veta om det naturliga i dess större essens: Allt detta händer, som en harmonisk växelverkan mellan den mänskliga utvecklingen och naturens utveckling; ett möjligt steg i sina kausalförhållanden att ge livet och tillåta ett evolutionär systemverkan.

Ett naturligt system har en integrerad logisk, funktionell och gemensam ömsesidighet.  Är logistisk och strategi av sin ekologiska karaktär . Detta ekologiska system syftar till att forma och balansera ett naturligt överlevnadssystem; Det är ett system av liv och evolution som fungerar i den s.k. fysiska miljön, på ett Biosfäriskt, biohistoriskt och Geofysiskt sätt.

Evolutionen av vår planet med hänsyn till dess natur är en process som omfattar både icke-biologiska material och de som utgör allt levande ämne.

Inom en kontinuerlig utveckling av strukturer och funktioner i motsatt riktning till vad vi betecknar som entropi, bildades komponenterna i ett "system" som idag kallas biosfär . I den långa makroskopiska tidsrums processen, och från de mest elementära atomer och molekyler, resulterade de i: 

·         Det första transcendentala språnget, som framträder mot vad kallar vi för liv och villkoret för att leva,

·         Dess diversifiering, dess relationer av ömsesidighet och dess gradvisa komplexitet, både i sitt arbete från cellulära enheter, till dem som utgör levande organisationer som naturliga informationssystem formade för dess interaktion för naturliga och evolutionära ändamål.

 • Förändringarna mellan vad vi definierar som livet och vad som inte lever, gör det möjligt för oss att definiera dessa förändringar som transcendentala snarare än tillfälliga fundament.

 

De angivna naturliga relationerna innehåller i sin inre dynamik, processer som möjliggjort att definiera skillnaden mellan vad som är liv och vad som inte har något liv; enkla och komplexa processer som gav upphov till den grundläggande skillnaden för den stora variationen av existens och mångfald i det evolutionära naturliga tillståndet sam att hitta strategier med varierad biologisk existens.

Livets manifestation och dess natur att vara, kunde observeras under linsen av fyra biologiska revolutioner:

 • Livets existens som sådan. (Replikation, reproduktion)
 • Förekomsten av organismer och system. (Livets organisation)
 • Förekomsten av ett globalt nätverk av ömsesidighet. (Biosfär)
 • Förekomsten och utvecklingen av intelligens. (Medvetandet)

 

Det är intressant att upptäcka att i våra försök att bättre justera våra tolkningar om hur naturlig verklighet är, har associeringsvillkor mellan det allmänna och det specifika som uppstådd. Observationen av det som kallas natur i modernitet börjar med de fysiska och matematiska vetenskaperna, vilket leder till att man glömmer vad som var föremål för breda studier och förfrågningar i vetenskapliga helhetssyn och filosofin, som ett integrerat synsätt att se vår verklighet.

I detta mot -möte blir hänvisningen till vad som förstås om naturen framför naturens dynamik, verkar motsägelsefull jämfört med vad som förstås av mänskligt eller kulturellt beteende. Detta möte med positioner är ofta felaktiga när vi observerar motsättningarna som:

 • Natur - Kultur
 • Natur - Historia
 • Natur - Ande
 • Natur - Kunskap

Kontrapositioner sker där idén om naturen framträder som oberoende av mänsklig ursprung och handling samt ger upphov till tolkningar som:

 • Den fysiska visavi det mänskliga, som olika eller som ämnets marginal.
 • Det "om" tillståndet av vad som observeras.
 • Det material med vilket människans verk görs.
 • Den fysiska Riken av konsekventa och nödvändiga lagar.
 • Primitivt och vilda element som är omöjligt att vara civiliserad.
 • Representation av en nödvändig och stabil ordning.
 • Observation begränsad till en tillfällig mental konstruktion.

 

Olika perspektiv som avgränsar den verkan av den mänskliga tanken fortfarande idag; Allt beroende på hur " kultur av intelligent värld formas" där materialet utan form eller struktur betecknas vara enkel leverantör för primitiv överlevnad, om inte skulle träda i handling intelligent mänskligt liv (religionens tolkning, som skapar skillnader mellan den naturliga den heliga världen).

Enligt denna deterministiska tolkning av den naturliga, uppträder mänsklig kultur och råder; förmodligen "gudomlig" eller civiliserad tillstånd. Tolkning som medför övernaturliga krafter; det vill säga, skulle finnas en andlig princip som är främmande för naturen, och ger kraft att förbättra ordningen genom konformation av uppföranderegler, normer, strukturer och ledarskap över individens och över "naturens ofullkomlighet”.

 

Det är sant, att den senare utvecklingen av vetenskapen inte tar allvarligt på perspektivet om att kultur och mänsklig överlägsenhet på naturens ordning är sanna, men denna ideologi tränger igenom (med omedvetna och normerade referensramar) och dominerar med sin dogmatiska, pragmatiska styrka, skapar dess handlingsnormer och dess institutioner om den nuvarande dominerande civilisationen som faktiskt bryter ut och förstör det naturliga systemets egen kosmisk dynamik.

 

 Vad är ett artificiellt system?

Ett konstgjort system enligt föreliggande proposition och tillvägagångssätt (1) är ett fysiskt eller representativt system som interagerar som en beroende variabel i ett socialt system. Som sådan samordnar och utvecklar i grund och botten interaktion och grässnitt mellan:

 • ett normativt system,
 • ett tekniskt system,
 • ett ekonomiskt system

Systemet är artificiellt i den mån att det innefattar åtminstone ett par av de funktionella delsystemen som nämns nedan, enligt: ​​(Figur)

Fig. Artificiell tillväxtprocess baserad på tre systemiska enheter: ekonomiska, normativa och tekniska, där det ekonomiska systemet fastställer direktiven och är katalysatorn för hela kontinuerliga tillväxten att bilda ett växande konstgjort system till dess oundvikliga brytningsgränser (kollaps) för de artificiella byggda samhälle.

Vikten av en civiliserat tolkning är, att ett konstgjort system som dominant och växande oundviklig koloniserar det naturliga system, detta kan förklaras enligt följande aspekter:

 • Den uppsättning fysiska konstruktioner ger upphov till former av socialt förhållande baserat på användningen av föremål med inneboende normativ avsikt.
 • Dessa föremål enligt regler eller rutiner går vidare till att bli en legitim infrastruktur, vilket leder till former av  mekaniska instängda sociala kontrakt mellan individer.
 • Sociala relationer till följd av mystifikation av fenomenet under ekonomiska nyttan om föremål, ger upphov till känslan av "värde" och känslan av "ordning", lagen, hierarki, tro, organisation. Artificiellt system som utformar system med social validitet enligt en kontinuerlig märkbar ”materiell- virtuell” värdering som definieras som framsteg.
 • I grundläggande mening kan definieras ”artificiell” som ett objekt med värde, där fysiskt element eller en mental konstruktion är legitimerad, eller som förvärvar genom uppfinningsförmåga, och som nödvändig använder virtuellt värde för spekulation; ett värde som skiljer sig från den naturliga ordningen som livsvärde.
 • Konsumtionsprocessen förvärvar därför en mellanliggande funktion (grässnitt) att skickar in eller använder mänsklig motivation ur själviskhets/glupskans perspektiv.
 • Det kan härledas till att varje process av mänsklig tolkningsutveckling, har som referenspunkt  legitimerade idéer med foga relation med naturliga villkor samt uppbyggnad av föremålen, som verktyg eller symboler. Föremål som blir grunden för de mänskliga relationer etablerad kring "objektsvärde och allt detta under långa historiska perioder, vilket kallas för ”infrastrukturell realism” och/eller normativa inbundna vetenskaper.
 • Den kontinuerliga processen, som ger upphov till den mänskliga avsikten att bygga, reglera och styra, gör det möjligt att förbättra och anpassa verktyg, instrument och arbete, men också; det organiserar och skapar hierarkier i normerade system för mänskligt inlämnande av egen interaktion till "social interaktion" som blir alltmer komplexa men är av deterministisk karaktär.
 • Den inrättade legitimitet omvandlas till inneboende föremål av ekonomiskt värde, som deltagare och jämförbara enheter blir mer giltiga än under naturlig tillstånds relationer. Det legitimitet tar inte hänsyn till mänskligt biologiskt arbete i deras biosfäriska miljö: Detta etablerar ideologiska beteenden, normer, applikationer och resultat av en lång historisk social räckvidd (som förblir tvinnad minne i den kollektiva omedvetna).
 • På grund av den gradvisa artificiella komplexiteten, blir intensionen och beteenden kring objektet ”artificiellt system” det som är byggda för ”utvecklings syfte”, men i sig är allt dessa endast en summa av rutiner. Människan är och blir ett enkelt beroende objekt, typ " mästare/slav " av en krets av avsiktliga relationer som är förutbestämda i tidens mekaniska klocka, avgränsade av det kostgjorda. Det vill säga blir en del av den normativa, ekonomiska och teknologiska system son grund för den institutionella apparaten.
 • en mytisk och mystifierad, legitimerande och funktionella förhållandet mellan vad som definieras som subjekt mot vad som avses som objekt föremål framställt gradvis och bli ett system av  beroende förbindelser i kontinuerlig tillväxt, men, med de mental-framkallande rutiner son skall sväljas kontinuerligt. Rutiner som är etablerade över det naturliga tillståndet och dess möjlighet till obegränsade utveckling.  Det vill sägas att det normativa i det artificiella skils inte från dogmatiska grunder.

 

Därför kan förklaras att artificiella system:

 • Att den traumatiska och katalyserande dynamiken, accelererad genom den tillväxt inriktade ekonomiska pulsen blir regressiv för mäsklig utvecklig om inte finns en reglerade grässnitt av tillräckligt strategisk  styrka som ska neutralisera effekterna.
 • De interagerande instängda normer, verktyg och maskiner, ampassande mekanismer är underkastade till det ekonomiska drivande systemet. Där även vetenskap dras ur sanningssyfte, Då mänsklig kunskap förblir vetenskap arbetande åt ekonomisk spekulation och framsteg blir artificiella.
 • Dessa delsystem inkluderar kontroll över naturliga geografiska områden.
 • Det förbrukar en större mängd material och högvärdes energi som inte längre kan förnyas.
 • Jordbruk fortsätter att existera som en grund för mänsklig överlevnad, men under effektiv utnyttjande av tekniker som kräver maximal produktion, minimipris och i kortaste möjliga tid. Orsak till den kroniska förödelsen och föroreningar av produktiva jordar i vår planet. Planet som förlorar sin ekologiska helhet, hälsa, hållbarhet och framtid.
 • Människans beroende av industriell-ekonomik infrastruktur är större än den för människan som levde under förutsättningar för jordbruks infrastruktur.
 • Industriell infrastruktur är i sin tur beroende på "tillväxt strategi" som matas i form av energi, mineraler och speciellt komponenter som levande resurser (arbetskraft, intelligens.) Och så gränskonfrontationer är oundvikliga, under påverkan av det ekonomiska system.

Tillväxten i det artificiella systemet, är inte så destruktiva under den tekniska utvecklingen eller effektiviteten av regelsystemet, utan under tvång av det ekonomiska systemet som födds, mognar och växer utan gränser, och ur ett biohistoriskt perspektiv liknar en cancerframkallande ämne.

 Om enbar ekonomiska centra dikterar teknikens strategier och bestämmelser över de normerade mänskliga samhällen, blir kontrast mellan naturligt och artificiellt system oundvikligt destruktiv.

Då ett användbart gränssnitt mellan det naturliga och artificiella systemet skulle utformas ett harmoniserande system skulle blir möjligt för att utforma interaktion som  överlevnadsperspektiv och livsstrategi.

---------------

Fortsättning som handlar om:

 • Destruktiva konstgjorda system.
 • Process av systemisk rättelse.
 • Ett ekologiskt socialt samhälle, presenteras senare, efter rättelse och uppdatering.

 

 

Julio Alberto Rodriguez H. (LinkedIn: julio rodher)

Uppdaterad: 2019-09-06.

-----------------------------

Obs! användning av "Google translator" (spanska till svenska) i flera av mina artiklar gav plats till feltolkningar och galna fraser. Ovanstående översättning är egen, hoppas att översättningen är tillfredställande för läsaren. ( uppdaterat: 2019-09-06)

-----------------------------

 • Min närvaro som forskare och författare om ämnena: vetenskap, teknologi, biohistoria, psykohistoria, intelligens, system, kognition och posthistoria förklaras genom den forskning och arbete som utformar nya hypoteser och teorier.

  Tillvägagångssätt som kan ha ett enormt strategiskt värde vid samhällsutveckling med tanke på transparenta gränssnitt mellan den inre och individuella mentala verkligheten och dess yttre som sin överlevnads livsrum.

  Även bör ses uppsatser som studier av ett naturligt (universella) förhållande mot den artificiella utvecklingen. Förutsatt att resultaten av denna typ av forskning tydligt visar att mina hypoteser är verkliga lösningar framför vetenskapens katastrofala påståenden om mänsklighetens framtid

   Utvecklingen, Integrerat perspektiv:
 • Kunskapssamhälle, nytt system:
 • | Hem: | dokument: | Nuvarande: | Forskningsstödd: