Teori om Krig och konflikter

 

·        Ursprung och konflikter.

·        Historisk vision av krig.

·        Nationer och internationalisering.

·        Globalt perspektiv, konsekvenser.

·        Naturlig verklighet och självmord.

 

 

(Sammanfattning i arbetsprocess för Strategisk forskning)  / I PDF format, här -->

Traditionell inställning:

Krig i sin tekniska bemärkelse är den  sociala konflikten  där två eller flera relativt massiva mänskliga grupper - huvudsakligen stammar, samhällen eller nationer - konfronterar varandra  våldsamt , helst genom användning av  vapen  av alla slag, med ett resultat av  död  - kollektiv förgörelse och  materiella skador.

Krig är den  allvarligaste typen av  socio- politisk konflikt mellan två eller flera mänskliga grupper. Det är kanske den äldsta av de  internationella relationerna  och sedan i början av  civilisationer  organiserade konfrontation av mänskliga grupper beväpnade med syfte att kontrollera naturliga eller mänskliga resurser ur territorialprincipen .

Krig orsakas av många orsaker, bland vilka ofta upprätthålla eller föränderliga relationer av  effekt , lösa tvister  ekonomisk ,  ideologisk ,  territoriell , etc. I  statsvetenskap  och  internationella relationer ,  kriget är ett politisk instrument, som betjänar en  stat  eller annan organisation för politiska syften, eftersom det annars skulle det innebära en mer oorganiserat men lika våldsam: Ex. den  banditlandvägen eller  pirat aggression  till sjöss.  (Från wikipedia)

·              Enligt  Richard Holmes är krig en universell erfarenhet som delas av alla länder och alla kulturer. 5

·              Enligt  Sun Tzu är krig den största statskonflikten, grunden för liv och död,  Tao  för överlevnad och utrotning. Därför är det absolut nödvändigt att studera det djupt ». 6

·              Annars skulle det mest snabba sättet att utöva det vara att undvika det så att det inte behövdes nås. (Kinesisk strategi)

·              Enligt  Karl von Clausewitz är krig "fortsättning av politik på annat sätt". 7 

·              Krig är berättigat på grund av en mänsklig rovdjurinstinkt eller överlevnad.

------------------------------------ Kort sammanfattning om:

Teori om krig och konflikter.

- Ursprung och konflikter.

Under flera tusentals år har funnits vad vi definieras som krig och krigshandlingar. Emellertid ett felaktig tolkningsvärde om vad kriget är har tillämpats, särskild om dess ursprung, orsaker och dess tydliga karaktär som entropi accelerator.

Det borde förstås och reflektera över det faktum att all aggressionsverksamhet och fortsättningssteg i konflikter och krig, orsakas av en stagnation i den primitiva instinkt -kontroll och / eller inlämning av resurser. Där skall definieras resurser genom att:

  • Invadera geografiska - territoriella område.
  • inlämna eller kontrollera  levande,
  • speciellt kontroll över människor,
  • uppsluka realiserade eller potentiella produktivitet.

Det faktum att de är varelser av samma art som utsätts för de våldsamma och "triumferande" effekterna av krig som utförs av andra, kan aldrig vara berättigade som den enda orsaken till instinktiva impulser. Tvärtom uppstår krig som ett planerade dysfunktion med synen, intensionen och trycket av ett ekonomiskt system i behov tillväxt av dess växande kraft.

Från tiden till den mycket primitiva köpman, som i sina framgångar utvecklade förhållandet till och med slaveri och dess brutala rättigheter genom utformning av ekonomisk-religiösa ideologier, hierarki och varor. Där alla utbytes aktiviteter var ideologiskt konditionerade genom den historiska bakgrunden i samband med manipulering och ackumulering av "materiella varor" uppnådda via våld.

Om monoteistisk religion användes som den första driftkraft för "tro" -vid konflikter, var detta i verklighet en handling av stor strategisk marknadslust.

Den historiska minne från tidigare tider, de som var kvar i det kollektiva omedvetna (tro, kultur, traditioner) i länderna och folken befäste  ojämlikheten som hade byggts under den ekonomisk-religiösa ordningen och därmed, början av ett kontinuerligt och oupphörligt krig mellan människor, tillsammans med de laterala och omedelbara skadorna på livet på planeten i sin växande effekt.

Det bör också förstås att den så kallade "politik" och dess tillämpningar bara har varit mellanliggande mekanismer för fördelningen av resurser som redan definierats tidligt enligt apparaterna i det dominerande ekonomiska systemet .

Politik är helt enkelt "morot eller piska" av ett ekonomiskt system; aldrig motsatsen. All politik är den ekonomiska makten mindre verktyg i sina diktatoriska eller demokratiska former. Allt för de överlägsna ändamålen av något system i dess ekonomiska tillämpningar. Att definiera politiskt som ett kapitalistiskt eller socialistiskt system ur strategiskt sysätt är endast en mask för en konkurrenskraftig ackumulering.

Varje politisk ideologi är begränsad till effekterna av fördelningen bestämd av kraften i den ekonomiska. Det vill säga all politik följer ett överordnat system för att tillgodose endast administrativa beslut. Politik under ideologiska antaganden har ingen beslutsmöjlighet under den fullständiga ekonomiska konditionen som belönar kontinuerliga tillväxtrutiner, men särskilt försvårar människans kreativa och transcendentala sinne.

Det faktum att folk pratar om ideologiska, religiösa, politiska, upproriska, flagg- eller etniska krig är ingenting annat än allvarliga begreppsmässiga fel och felaktiga uppgifter i den begränsade tolkningen av det underliggande temat som upptar alla krig: den ekonomiska frågan . Det vill säga den äldsta katalysatorn av krigen med syftet att återvända människan till sin primitiva instinktiva nivå av girighet och rädsla. 

Ekonomin är egentligen, det samma katalysator som gav upphov till den så kallade "prostitutionen hos människan", (1) i enlighet av inköp/försäljning av den fysiska, den emotionella och i synnerhet den mentala domänen som ger upphov till tempelhandeln mentalitet. (värderingar, idéer).

- Historisk vision av krig.

Det finns tre grundläggande historiska pelare som gav och ger upphov till krig, baserade på intervention och kontroll över resurser:

  • De ideologiska och hierarkiska missförhållandena hos vissa monoteistiska religioner.
  • Köpmannen och hans bestialiska känsla skapade ur det "respekterade" mervärdet "och vetenskap för tillväxt och ackumuleringsekonomi.
  • Felaktiga institutionalisering av kontroll- och inlämningsapparaten.

Gamla historien berättar om geografiska områden där förflyttades vissa nomadstammar,  vilka skapade en religiös rangordningen samt, genom denna ideologi hade upptäckts "förmåner" av försäljningen (som gav plats till värde vinst). Därav är korrekt att påstå att det uppstår en förbindelse mellan den första monoteistiska religion rangideologi baserad på materiell äganderätt, historien av hierarkin och hur bestämdes förekomsten av en ekonomisk maktutövning.

Senare befästes ideologin, när den ekonomiska och religiösa "legitimitet" förbindandes för stödmottagarna (genom inflytelserika aktörer) och på så sätt indela olika mänskliga grupper genom att applicera fördel på några eller straff för andra i den legitima "ordning".

Lite i taget uppstår tanken på att det fanns naturliga privilegier "de som valts av Gud", och därför tanken på överlägsenhet hos vissa över andra. Denna ideologi var att forma roten, stammen och dess förgiftade frukter. Frukter av pyramidala systemet mellan nationer samt bildandet av ett polariserat system och system med respektive amplifiering och internationalisering av konflikter och krig.

- Nationer och internationalisering.

När felaktiga användandet av "legitima" information och dess allt mer komplicerade "statshemligheterna" konfronteras med sanningens ljus, observeras försvårande fakta som var eller är resultatet av reducerade tolkningar om verkligheten och i synnerhet den förutbestämda förfalskningen av historiska fakta om motivationen till varje konflikt och krig.

Det bör särskilt noteras de krig som ledde till massiv dödandet, som världskrigen eller dess moderna utveckling med de nya manipulerade i hemlighet och medvetna beslut. Krig som metod i en allt mer globaliserad ekonomisk makt. Krig som har lett till de konstruerade konflikter eller ekonomisk folkmord. Blir en ekonomiska medel för manipulation, vilket leder till förödande, oregelbundna, korrupta, asymmetriska och tills sist självmords åtgärder, där den fullständiga förstörelsen av värderingar, strukturer, resurser och organisation bidrar till fullo att total underkuva folk och nationer.

.. Andra stegets erövring är naturligtvis vinna mentalt över krigets förlorare, genom att erbjuda dyra rekonstruktionsförslag som ett bidrag eller lån, vilka minskar  (för både vinnare och förlorare) deras värde som människor till en nivå av något som liknar en kackerlacka.

Dessa destruktiva former av missbruk, är produkter av mental konditionering som tillämpas på  populationerna och det gör att den kontinuerliga och globala krig är ett faktum. 

Det måste påpekas att de aktuella värderingar var inte inneboende i den mänskliga medvetenhetens ursprungliga natur. Människans hälsosamma biologiska perspektiv och inre sunt förnuft försvann gradvis med den ekonomiska tillväxten inskruvade i folkets undermedvetna.

Om på ena sidan allmän globaliseringen och globaliseringen av ekonomin kräver en total centralisering och dominion över jordens och livets resurser, uppstår samtidigt en gradvis och slutligen global idiotisering av människan, både på de "kulturellt" dominerande och på de andra kulturellt dominerade. Alla blir beroende av en enkel rutin:

köpa, sälja ...

Och köpa och sälja sig själv (som innebär fysisk, emotionell, mental degradering) som en del av kraven på det ekonomiska systemets förenklande dynamik.

  Ekonomin blir det artificiella systemets katalysatorsystem. Ett artificiellt system som behandlas och  hanteras i sin helhet genom den ekonomiska maktapparaten och dess ökande dynamiken som är ett direkt hot mot basresursernas existens, ruinering och förstörelsen av planeten, men särskild blir en katastrofalt demontering av livslust och missbruket på mänskliga värderingar.

Den växande ekonomiska systemet efterfrågan på liv och resurser på denna planet, förutom att kolonisera och utarma det naturliga systemet leder det fram till självmord. Detta växande ekonomiskt konstgjorda sätt, "skär artären" av livets och livsvitalitet, utplanar empati och stoppar mänsklig evolution, inte bara för dem som utsätts för systemet, ännu mer systemet bestraffar de som är ansvariga för ett sådant eländigt system ("ekonomins prästerna") vid tiden för sammanfallen av deras avvikande civilisatoriska skapelser.

Inför denna apokalyptiska vision om att konsumera och konsumeras (integral glupska) tills det förmodligen medvetna livet försvinner totalt kan vi spekulera på tre alternativa tolkningar:

  • De som skapade och satt upp den här historiska klyftan, hade i tusentals år som sitt mål att skapa en övermakt för vissa på bekostnad av resten på denna planet, men i sin entusiasm upptäckte inte dessa att det selektiva folkmordet också omfattade dem. Det blev en dubbelsidig affär. Förstörelsen som ett resultat av sådant retrograd beteende påverkade både planeten som helhet och dess invånare.

·              Byggarna av systemet med total ekonomisk dominans över resurserna ( vars religiös symbolik är att uppoffra levande för att genom döds- ceremonin utvinna uppenbara vinster) hade en dogmatisk plan att överge planeten redan uttömd eller förstörd, för att gå någonstans projiceras i fantasi eller "lovat".

  • Det skulle finnas en återuppbyggnadsplan i mycket lägre energinivåer att dra ur denna planet, där "erövrarna" skulle emellertid leva i en miljö som liknar vår utarmad satellit: Månen.

- Det globala perspektivet och dess konsekvenser.

Även om denna sammanfattning berättar om en nära global katastrof och verkar vara en science fiction berättelse, det skiljer inte denna från den paradigmatiska visionen av dagens vetenskap som i dess specialiteter liknar en "Babeltorn".

Det ekonomiska systemets överhöghet, som sätter människor som råttor på ett roterande hjul i kontinuerlig acceleration, dränerar planetens vitala energi. Denna påtvingade aktivitet minskar människan förnuft och landar i en desperat korruption, korruptionen som infiltrerar alla våra aktiviteter.

Du kan vara utmärkande läkare, domare, tekniker eller lärare. alla beror på sin lön, också den institution som ger dig din lön. Den institution som betalar dig beror på företrädare för det ekonomiska systemets symbolik. till exempel banker. En bank kan straffas eller stängas eftersom det beror på internationella eller globala "valutor" och dess effektiva åtgärder för distribution eller bestraffning på sina "kunder". En bank kan också straffa ett helt nationellt eller internationellt politiskt system.

Om du är rik eller du är fattig, kommer du att betala lika för dina hemska fel i ackumulering och misslyckande att klara av den fruktansvärda felaktigheten i tolkningen om vår liv vid hantering av resurser för tusentals år sedan ..

Varje institution har anpassat sig till sina ekonomiska rådgivares skrik, de borde inte, eller kan de aldrig någonsin förlora, de måste tjäna på bekostnad av vem som helst. Det spelar ingen roll om det är ett sjukhus, ett universitet, ett forskningscenter eller ett låneföretag: Förluster leder till försvinnande; med undantag för de som kontrollerar flödet av virtuella värdepapper som dominerar och bedrar hela existensen av det förmodligen fria människa.

- Mellan den naturliga verkligheten och kollektivmordet.

Naturligtvis är det inte en imitator av "Kafka" som manifesterar den här hypotesen eller teorin om krig, men det är ganska möjligt att Kafkas mardrömmar hänvisade till den mänskliga närmaste framtid.

Framtid som förvandlas till något disponibel utanför livet. Disponibel i alla avseenden utanför naturliga villkor, allt genom ett fel (förmedlat eller ej) som begått tusentals år sedan och blir nu en daglig verksamhet och tvångsmässig aktivitet, eftersom det måste förstås att varje daglig ekonomisk överhöghetens handlingar och rutin är handlingar för ett ständigt konkurrerandet krig av en över de andra.

Den naturliga verkligheten stoppade oss inte i sitt evolutionsarbete för att begränsa oss till det rövande instinkt eller våldet, tvärtom gav den oss och lät oss bli medvetna -intelligenta. Intelligens är ett verktyg som med hjälp av den kunskap som uppnåddes kan göra att vi löser alla problem och utmaningar med livsuppehälle, utveckling och evolution långt ifrån dogmerna och parametrarna som bildas av vad vi nu kallar "ekonomiska vetenskaper".

Men förstärkningen av detta beroendeproblem uppstod med människans kroniska rutin, det vill säga det som ursprungligen var en dogm för att blint acceptera en grym gudsdesign, det konditionerade oss till förmån för samma "tempelhandlarna" och dess instrument om mystik Gud redan inbakad och riktat till ekonomin med stöd av de normativa och tekniska systemen:

Genom den ekonomiska inbäddade i våra själen, vi blev en del av "varelserna" förmodligen med filtrerade medvetna men bättre utbildade än Pavlovs hundar. Dessa varelser med sina trauma, stadigt söker en större del av materialet som drivs av den onaturliga tillväxtkatalysatorn.

En kultur blev beroende av den "osynliga överlägsen" skapade av "präster" . En vördnads kultur av en Gud som straffar "frestelser". Men det är ju frestelser som  köpmän byggde inbakad med religion. Köpmannen erbjöd alltid frestelser och  reklam om dess behov, vilka utvecklade en "kultur" i form av girighet, egoism, falskhet, avvikelser som gav plats till kontinuerliga krig varje dag, konflikt som blev en cancer under generationer av misslyckade civilisationer. 

För det måste förstås att den dagliga inköp/försäljningen är  konflikternas ackumulatorn i sig och källa till en enorm missbruk av information; i sin tillväxt av vinst eller förlust. Det överväldigande plåga föder och bär alltid i hennes livmoder, blodig och global öppet krig som  under det senaste århundradet refereras som "politisk-militära konflikten för att återställa" demokrati "eller för att undvika risker för tillvaron av massiv beväpning i vissa stater.

I dessa händelser av nuvarande globalt förtvivlan och konstant krig finns det inte mycket hopp om en bättre mänsklig värld och mindre för vår planets framtid.

Det finns inga alternativa definition av konflikter som inte är innersta inne  ekonomiska. Allt ersättningsalternativ i namnet på en rättvis demokratisk, fri medborgarskapspolitik, respekt för mänskliga rättigheter eller rättsordning är verktyg och motiveringar för det uppenbara regelverket som det dagligen verkar ha i det ekonomiska systemet intressesfär.

---------------------------------------

- " För dina frukter kommer du att bli ihågkommen " ...

------------------------------

--- Det måste förstås att min närvaro som författare och forskare om ämnena: Vetenskap, teknologi, biohistoria, psykohistoria, intelligens, system och posthistoria är att forska och arbeta med nya hypoteser.

Tillvägagångssätt som kan ha ett enormt strategiskt värde vid projektion av olika samhällen och med tanke på transparenta gränssnitt mellan den inre och individuella verkligheten och deras yttre livsrymd. Även bör ses som ett naturligt förhållande mot den artificiella utvecklingen. Förutsatt att resultaten av mina undersökningar tydligt visar att mina hypoteser kan bli verkliga lösningar framför vetenskapens katastrofala påståenden om mänsklighetens framtid.

Intresserade institutioner kan kontakta mig via e-post: julialbro@gmail.com 

/ Platshttp://supervivir.org  / +46 702202512

 Julio Alberto Rodríguez H. (LinkedIn: julio rodher) (mars 2019)

Referencias:

-  J.A. Rodriguez. Que es un sistema infologico? (Vad är ett infologiskt system?)

- Carl von Clausewitz, De la Guerra.

- Sun Tzu, El arte de la Guerra.

- J. A. Rodriguez: Condiciones Cognitivas para el desarrollo.."

- Doctrinas religiosas Judias y Cristianas.

---------------------------

-  Julio Alberto Rodriguez H.    / Ph.D. Kognitiv vetenskap / Mg. komplexa informationssystem /

Kort sammanfattning av ämnet under studien: "Teorin och globala konsekvenser av kriget"

  

 

 På svenska:  |  Indice del tema: 

 | Pagina principal: