Teori om Krig och konflikter

 

·        Ursprung och konflikter.

·        Historisk vision av krig.

·        Nationer och internationalisering.

·        Globalt perspektiv, konsekvenser.

·        Naturlig verklighet och självmord.

 

 

(Sammanfattning)  /                                                         I PDF format --->

Traditionell inställning:

Krig i sin tekniska bemärkelse är den  sociala konflikten  där två eller flera relativt massiva mänskliga grupper - huvudsakligen stammar, samhällen eller nationer - konfronterar varandra  våldsamt , helst genom användning av  vapen  av alla slag, med ett resultat av  död  - kollektiv förgörelse och  materiella skador.

Krig är den  allvarligaste typen av  socio- politisk konflikt mellan två eller flera mänskliga grupper. Det är kanske den äldsta av de internationella relationerna som sedan i början av  civilisationer blev organiserade konfrontation av beväpnade grupper med syfte att kontrollera naturliga eller mänskliga resurser ur territorialprincipen .

Krig anses ha många orsaker, bland vilka ofta innebär upprätthålla eller förändra relationer eller effekt , lösa tvister  ekonomisk ,  ideologisk ,  territoriell, etc.  I  statsvetenskap  och  internationella relationer ,  kriget är ett politisk instrument, som betjänar en  stat  eller annan organisation för politiska syften, eftersom det annars skulle det innebära en mer oorganiserat men lika våldsam: Ex. den  banditlandvägen eller  pirat aggression  till sjöss."  (Från wikipedia)

·              Enligt  Richard Holmes är krig en universell erfarenhet som delas av alla länder och alla kulturer. 5

·              Enligt  Sun Tzu är krig den största statskonflikten, grunden för liv och död,  Tao  för överlevnad och utrotning. Därför är det absolut nödvändigt att studera det djupt ». 6 Annars skulle det mest snabba sättet att utöva det vara att undvika det så att det inte behövdes nås. (Kinesisk strategi)

·              Enligt  Karl von Clausewitz är krig "fortsättning av politik på annat sätt". 7 

·              Krig är berättigat på grund av en mänsklig rovdjurinstinkt eller överlevnad.

------------------------------------ Kort sammanfattning om:

Teori om krig och konflikter.

- Ursprung och konflikter.

Under flera tusentals år har funnits vad vi definieras som krig och krigshandlingar.  Ett felaktig tolkningsvärde om vad kriget är har emellertid tillämpats, särskild om dess ursprung, orsaker och dess tydliga karaktär som entropi accelerator.

Det borde förstås och reflektera över det faktum att all aggressionsverksamhet och fortsättningssteg i konflikter och krig, orsakas av en mental stagnation i den primitiva instinkten om kontroll av resurser. Där  kontroll av resurser definieras som

  • Invasion av geografiska - territoriella område.
  • inlämning visavi kontroll över  levande,
  • speciellt kontroll över människor,
  • ta över realiserade eller potentiella produktivitet.

Det faktum att det är varelser av samma art som utsätts för de våldsamma och "triumferande" effekterna av krig som utförs, kan aldrig vara berättigade som den enda orsaken till instinktiva impulser. Tvärtom uppstår krig som en planerade dysfunktion med synen, intensionen och trycket av ett ekonomiskt system i tillväxtbehov i konkurrans med andra i dess växande effekt.

Från tiden där den primitiva köpmannen i sina "framgångar" utvecklade förhållandet till uppbyggnaden av slaveri och brutala rättigheter genom utformning av ekonomisk-religiösa ideologier samt hierarki och kontroll av varor.  Alla utbytes aktiviteter blev ideologiskt konditionerade i den historiska utvecklingen och bakgrund via manipulering och ackumulering av "materiella varor" uppnådda med våld.

Om monoteistisk religion användes som den första driftkraft för "tro" -vid konflikter, var detta i verklighet en handling av stor strategisk marknadslust.

Den historiska minne från tidigare tider, de som var kvar i det kollektiva omedvetna (tro, kultur, traditioner) gjorde att  länderna och folken befäste ojämlikheter byggda under den ekonomisk-religiösa samordningen. Därmed, startades ett kontinuerligt och oupphörligt krig mellan människor. Krig med allvarliga konsekvenser och laterala skadorna på livet och planetens naturlig ordning samt sin växande artificiella missförhållande och effekt.

Det bör också förstås att den så kallade "politik" och dess tillämpningar bara har varit mellanliggande verktyg i fördelningen av resurser som redan definierats tidligt "hur" enligt  det dominerande ekonomiska systemet. Det betyder att Carl Von Clausewitz tolkande fel politikens verkliga funktionen. Politik är helt enkelt "morot eller piska" av ett ekonomiskt system; aldrig motsatsen. 

All politik är den ekonomiska makten mindre verktyg i sina diktatoriska eller demokratiska former. Allt för de överlägsna ändamålen av något system konstruerade i ekonomiska tillämpningar och syfte.

Att definiera politiskt som ett kapitalistiskt eller socialistiskt system ur strategiskt sysätt är endast en mask för processen: konkurrenskraftig ackumulering visavi utarmning i områden som hade enorm betydelse ur natur - ekologisk princip för överlevnad.

Varje politisk ideologi är begränsad till effekterna av fördelningen bestämd av kraften i den ekonomiska. Det vill säga all politik följer ett överordnat system för att tillgodose endast administrativa beslut. Politik under ideologiska antaganden har ingen beslutsmöjlighet under den fullständiga ekonomiska konditionen för konflikt som belönar kontinuerliga tillväxtrutiner, men särskilt försvårar människans kreativa och transcendentala sinne.

Det faktum att folk pratar om ideologiska, religiösa, politiska, upproriska, flagg- eller etniska krig är ingenting annat än allvarliga begreppsmässiga fel och felaktiga uppgifter i den begränsade tolkningen av det underliggande temat som upptar alla krig: den ekonomiska frågan . Det vill säga den äldsta katalysatorn av krigen med syftet att återvända människan till sina primitiva instinktiva nivåer av girighet och rädsla. 

Ekonomin är egentligen, det samma katalysator som gav upphov till den så kallade "prostitutionen hos människan", (1) i enlighet av inköp/försäljning av den fysiska, den emotionella och i synnerhet den mentala domänen som ger upphov till tempelhandeln mentalitet. (regressiva värderingar, idéer).

- Historisk vision av krig.

Det finns tre grundläggande historiska pelare som ger upphov till krig, alltid baserade på intervention och kontroll över resurser:

  • De ideologiska och hierarkiska missförhållandena i tolkning hos vissa monoteistiska religioner.
  • Köpmannen och hans bestialiska känsla skapade ur det "respekterade" mervärdet "och vetenskap för tillväxt och ackumuleringsekonomi.
  • Felaktiga institutionalisering av kontroll- och inlämningsapparaten och dess legitimerade användning av våld.

Gamla historien berättar om geografiska områden där förflyttades vissa nomadstammar,  vilka skapade en religiös rangordningen samt, genom denna ideologi upptäcktes  köp och försäljnings "förmåner" (som gav plats till värde vinst). Därav är korrekt att påstå att det uppstår en förbindelse mellan den första monoteistiska religion rangideologi baserad på materiell äganderätt, historien av hierarkin och hur bestämdes därmed förekomsten av en ekonomisk maktutövning över vissa mot andra via legitimering och artificiell strukturering av grupper, Stater och organisationer.

Senare befästes ideologin, när den ekonomiska och religiösa "legitimitet" blev norm (genom inflytelserika aktörer) och på så sätt indelades olika mänskliga grupper med rätt eller icke rätt till resurser kontrollerade via de externa mekanismer. Det accepterades som "normal" att applicera fördel för några eller nackdel för andra, samt straff i överträdelse för den legitima "rangordning".

Lite i taget uppstår tanken att det fanns naturliga privilegier "de som valts av Gud", och därför tanken på överlägsenhet hos vissa över andra. Denna ideologi var att forma roten, stammen och dess förgiftade frukter. Frukter av det pyramidala systemet mellan nationer samt bildandet av ett polariserat system med respektive amplifiering och internationalisering av konflikter och krig.

- Nationer och internationalisering.

När felaktiga användandet av "legitima" information och dess allt mer komplicerade "statshemligheterna" konfronteras med sanningens ljus, observeras försvårande fakta som var eller är resultatet av reducerade tolkningar om verkligheten och i synnerhet den förutbestämda förfalskningen av historiska fakta om motivationen till varje konflikt och krig.

Det bör särskilt noteras de krig som ledde till massiv dödandet, som världskrigen eller dess moderna utveckling med de nya manipulerade krig i hemlighet och medvetna beslut för orsaka krig. Krig som metod i en allt mer globaliserad ekonomisk makt. Krig som har lett till de konstruerade konflikter eller ekonomisk folkmord.  På så sätt blir krig en ekonomiska medel för makt manipulation, vilket leder till förödande, oregelbundna, korrupta, asymmetriska och tills sist självmords tillstånd, där den fullständiga förstörelsen av värderingar, strukturer, resurser och organisation bidrar till fullo i total folk och nationer underkastelse .

.. Andra stegets erövring är naturligtvis vinna strukturell över krigets förlorare, genom att erbjuda dyra rekonstruktionsförslag som ett bidrag eller lån, vilka minskar  (för både vinnare och förlorare) deras värde som människor till en primitiv moralisk nivå; något som liknar "kackerlackas instinktiva livsstrategi".

Dessa destruktiva former av missbruk, är produkter av mental konditionering som tillämpas på  populationerna. Det möjliggör att det kontinuerliga och globala kriget är ett regressivt faktum med repris. 

Det måste påpekas att de aktuella värderingar var inte inneboende i den mänskliga medvetenhetens ursprungliga natur. Människans hälsosamma biologiska perspektiv och inre sunt förnuft försvann gradvis med den ekonomiska tillväxten inskruvade i folkets undermedvetna dagligen.

Om på ena sidan allmän globaliseringen och globaliseringen av ekonomin kräver en total centralisering och dominion över jordens och livsresurser, uppstår samtidigt en gradvis och slutligen global idiotisering av människan, både på de "kulturellt" dominerande och på de andra kulturellt dominerade via de globala ekonomiska rutiner. Alla blir beroende av en enkel rutin: - köpa, sälja ...

Och köpa och sälja sig själv (som innebär fysisk, emotionell, mental degradering) som en del av kraven på det ekonomiska systemets i sin förenklande dynamik.

  Ekonomin blir det artificiella systemets katalysatorsystem. Ett artificiellt system som behandlas och  hanteras i sin helhet genom den ekonomiska maktapparaten och dess ökande dynamiken är ett direkt hot mot basresursernas existens, ruinering och förstörelsen av planeten, men särskild blir en katastrofalt demontering av livslust och missbruket på mänskliga värderingar.

Den växande ekonomiska systemet efterfrågan på liv och resurser på denna planet, förutom att kolonisera och utarma det naturliga systemet leder det fram till ökande kollektiv självmord.

Detta växande ekonomiskt konstgjorda sätt, "skär artären" av livets och utplanar livsvitalitet, empatin och stoppar mänsklig evolution, inte bara för dem som utsätts för systemet, ännu mer systemet i sina efekter bestraffar de som är ansvariga för ett sådant eländigt system ("ekonomins prästerna") vid tiden där deras avvikande civilisatoriska skapelser uppnår sitt total förfall.

Inför denna apokalyptiska vision om att konsumera och konsumeras (integral glupska) tills moment 22 där, förmodligen livet försvinner i sin medvetna del  kan vi spekulera tre alternativa tolkningar:

  • De som skapade och satt upp den här historiska klyftan, hade i tusentals år som sitt mål att skapa en övermakt för vissa på bekostnad av resten på levande på denna planet, men i sin entusiasm upptäcktes inte att det selektiva folkmordet också omfattade alla. Det blev en dubbelsidig affär. Förstörelsen som ett resultat av sådant retrograd beteende påverkade både planeten som helhet och dess invånare.
  • Byggarna av systemet med total ekonomisk dominans över resurserna ( vars religiös symbolik är att uppoffra levande för att genom döds- ceremonin utvinna uppenbara vinster) hade en dogmatisk plan att överge planeten redan uttömd eller förstörd, för att gå någonstans projiceras i fantasi eller "lovat".
  • Det skulle möjliggöras en återuppbyggnadsplan i mycket lägre energinivåer att dra ur denna planetens möjligheten till liv, där "erövrarna" ensamma skulle emellertid leva i en miljö som liknar vår utarmad satellit: Månen.

- Det globala perspektivet och dess konsekvenser.

Även om denna sammanfattning berättar om en nära global katastrof och verkar vara en science fiction berättelse, det skiljer inte denna från den paradigmatiska visionen som dagens vetenskap har i dess specialiteter i sin form vilka liknar en "Babeltorn" förvirring.

Det ekonomiska systemets överhöghet, som sätter människor som råttor på ett roterande hjul i kontinuerlig acceleration, dränerar planetens vitala energi och gör att den medvetna arten underkastas att livnära sig med en cancerframkallade ämne. Denna påtvingade aktivitet minskar människan förnuft och landar i en desperat allmän korruption. Korruptionen som infiltrerar alla våra aktiviteter.

Vi kan vara utmärkta läkare, domare, tekniker eller lärare, men alla är beroende på sin lön, också den institution som ger dig din lön. Den institution som betalar dig beror på företrädare för det ekonomiska systemets symbolik. till exempel banker. En bank kan straffas eller stängas eftersom det beror på internationella eller globala "valutor" och dess effektiva åtgärder för distribution eller bestraffning på sina "kunder". En bank kan också straffa ett helt nationellt eller internationellt politiskt system.

Om du är rik eller du är fattig, kommer du att betala lika mycket för dina hemska fel i ackumulering och misslyckande av att klara den fruktansvärda felaktigheten i tolkningen om vår liv vid hantering av resurser. Resurser utplånade via acceleration av köp och sälj mekanismer införda för tusentals år sedan ..

Varje institution har anpassat sig till sina ekonomiska rådgivares skrik, de kan aldrig någonsin förlora, de måste tjäna på bekostnad av vem som helst. Det spelar ingen roll om det är ett sjukhus, ett universitet, ett forskningscenter eller ett låneföretag: Förluster leder till försvinnande; med det unika undantaget: de som kontrollerar flödet av virtuella värdepapper (entropi) som dominerar och bedrar hela existensen av den förmoda fria och intelligenta människan.

- Mellan den naturliga verkligheten och kollektivmordet.

Naturligtvis är det inte en imitator av "Kafka" som manifesterar den här hypotesen eller teorin om krig, men det är ganska möjligt att Kafkas mardrömmar hänvisade till den mänskliga mentala hälsan i närmaste tiden.

Framtid som förvandlar oss till något ampassad och disponibel utanför livet. Disponibel i alla avseenden utanför naturliga villkor. Allt som händer är genom felaktiga tolkningar (förmedlat eller ej) som begåtts tusentals år sedan. Fel som blir nu en daglig verksamhet i tvångsmässiga aktiviteter, eftersom det måste förstås att varje daglig ekonomisk handling och rutin är handlingar för ett ständigt konkurrerandet krig mellan människor  i sina sälj -köps mani som binder alla i samma rutiner.

Den naturliga verkligheten stoppar oss inte i sitt evolutionsarbete. Att begränsa oss till det rövar instinkt eller våldet för att uppnå resurser blev vår eget ansvar. Naturlig-kosmologiska villkor gav oss och lät oss bli medvetna -intelligenta för att få resurser. Intelligens är ett verktyg som med hjälp av kunskap som uppnås utanför felaktiga gränssnitt kan göra att vi löser alla problem och utmaningar med livsuppehälle, utveckling och evolution långt ifrån dogmerna och parametrarna som bildades av vad vi nu kallar för "ekonomiska vetenskaper".

Med förstärkningen av detta beroendeproblem om ackumulering uppstod människans kroniska rutin, det vill säga det som ursprungligen var en dogm för att blint acceptera via en grym gudsdesign. Den konditionerande dogmen sålde oss till förmån till "tempelhandlarna" makt och dess instrument om  Guds mystik redan inbakad och riktat till ekonomin (Gudskalven för utvalda) med stöd av de normativa och tekniska systemen:

Genom ekonomin inbäddade i våra själen, vi blev en del av "varelserna" med filtrerade medvetenhet men med huvudsyfte att bli bättre tränad än Pavlovs hundar. Vi blev varelser med kontinuerlig trauma, stadigt sökande efter en större del av  material "status". Den blev huvuddrivkraften via den onaturliga tillväxtkatalysatorn.

Kulturen blev beroende av den "osynliga överlägsen" gudskalven skapade av "präster" i vissa religioner. En vördnadskultur av en Gud som straffar "frestelser". Men det är ju frestelser som  köpmän byggde inbakad med religion. Köpmannen erbjöd alltid frestelser och  reklam om allmän behov, vilka utvecklade "kulturen" i form av girighet, egoism, falskhet, avvikelser som gav plats till kontinuerliga krig varje dag, konflikt som blev en cancer under generationer av misslyckade civilisationer. 

För det måste förstås att de dagliga inköp/försäljning rutiner är  konflikternas kontinuerlig krigsackumulatorn, är i sig källa till en enorm missbruk av information (som annars skulle bli för mänsklig evolution) i sin tillväxt av vinst eller förlust. 

Det överväldigande girighetsplåga föder och bär alltid i hennes livmoder, blodig och global öppet krig som under det senaste århundradet refereras som "politisk-militära" konflikten för att återställa demokrati eller för att undvika risker för tillvaron av massiv beväpning i vissa stater.

I dessa händelser av nuvarande globalt förtvivlan och konstant krig finns det inte mycket hopp om en bättre mänsklig värld och mindre för vår planets framtid.

Det finns inga alternativa definition av konflikter som inte är innersta inne  ekonomiska. 

Allt ersättningsalternativ i namnet på en rättvis demokratisk, fri medborgarskapspolitik, respekt för mänskliga rättigheter eller rättsordning är verktyg för det uppenbara regelverket som det dagligen verkar i det ekonomiska systemet intressesfär.

---------------------------------------

- " För dina frukter kommer du att bli ihågkommen " ...

------------------------------

--- Det måste förstås att min närvaro som författare och forskare om ämnena: Vetenskap, teknologi, biohistoria, psykohistoria, intelligens, system och posthistoria är att forska och arbeta med nya hypoteser.

Tillvägagångssätt som kan ha ett enormt strategiskt värde vid projektion av olika samhällen och med tanke på transparenta gränssnitt mellan den inre och individuella verkligheten och deras yttre livsrymd. Även bör ses som ett naturligt förhållande mot den artificiella utvecklingen. Förutsatt att resultaten av mina undersökningar tydligt visar att mina hypoteser kan bli verkliga lösningar framför vetenskapens katastrofala påståenden om mänsklighetens framtid.

Intresserade institutioner kan kontakta mig via e-post: julialbro@gmail.com 

/ Platshttp://supervivir.org  / +46 702202512

 

Obs! användning av "Google translator" (spanska till svenska) i andra av mina artiklar gav plats till feltolkningar och galna fraser. Ovanstående översättning är egen, hoppas att översättningen är tillfredställande. ( uppdaterat: 2019-08-29)

 Julio Alberto Rodríguez H. (LinkedIn: julio rodher) (augusti 2019)

Referencias:

-  J.A. Rodriguez. Que es un sistema infologico? (Vad är ett infologiskt system?)

- J.A. Rodriguez Que es un sistema posthistórico? ( vad är ett posthistoriskt system?)

- Carl von Clausewitz, De la Guerra. (Om kriget)

- Sun Tzu, El arte de la Guerra. (Krigets konst)

- J. A. Rodriguez: Condiciones Cognitivas para el desarrollo.." (kognitiva villkor för utveckling)

- Doctrinas religiosas Judias y Cristianas. ( judiska och kristna religioner och dess doktrin)

---------------------------

-  Julio Alberto Rodriguez H.    / Ph.D. Kognitiv vetenskap / Mg. komplexa informationssystem /

Kort sammanfattning av ämnet under studien: "Teorin och globala konsekvenser av kriget"

  

 

 På svenska:  |  Indice del tema: 

 | Pagina principal: