Strategiska utredningar: om djup identitets intelligens. () >
  Del 1. Av folkens identitet.
 

 En español: >>>

 • Inre själ och harmoni med miljön.
 • - Identiteten och nationens känsla.
 • - Mellan förflutna och framtiden: Överlevnad.
 • - En beskrivning i slutsatser.

 

---

Inre själ och harmoni med miljön.

 I min studie och teori om den uttryckta intelligensens mentala dynamik har jag definierat att vår intellektuella förmåga fungerar och utvecklas som en dynamisk funktion i förhållandet mellan tre vektorer:

 • Emotionell
 • Logisk och
 • Transcendental.

 

Denna utveckling och intellektuella manifestation står i ständigt interaktion med den naturliga miljön eller i den byggda konstgjordheten. 

En slags historia om minnet av det individuella och kollektiva livet formas med ackumulerad nuvarande och framtida projektion i människans själ. Det är en individuell och kollektiv levd verklighet. Det är ögonblicket av omedelbar handling med miljön, vare sig det är naturligt eller socialt konstruerat, det som lagras i olika mentala lager i vår hjärna.

Om historien om en nation visar traumatiska förhållande eller laddats med felaktig beslut, är den historien vikten som dess medborgare bär på ryggen som komponentenheter. Med andra ord har förhållandet mellan att drabbas av ett individuellt trauma och det som ackumuleras i nationell karaktär har alltid en djup relation och markeras som spår på den kollektiva andan.

Från den uppriktiga förståelsen av var och en i uppfattning av ett traumatiskt förflutet och att deras beroende beror på eller är svårt att frigöras, registreras allt. Och i den stora våg av problem, orsakad av deras miljö eller deras beteende, kan man komma ut ur det komplexa duvahålet som orsakas av något undertryckande system som medvetet eller omedvetet anpassades via det normativa, ekonomiska och tekniska sammanhanget. Då kan upptäckas i så fall det som var dåligt tolkad, dåligt konstruerad och dåligt tillämpad.

Identiteten och nationens känsla.

 • Naturligt harmoni?
 • Byggnadens värld?
 • Framstegs mirakel eller motsatsen?

 

Vad skiljer och förenar individer på grund av eller skyldighet för sociala relationer i deras respektive geografiska enhet?

Kan man säga att; För att ett samhälle ska existera måste det finnas klara normer, regler och lagar om samexistens?

Genom en metod för dogmatisk anpassning upprättades en ordning för cirka 9 till 10 tusen år sedan, men utan några evolutionära framsteg i individuell utveckling. Tvärtom blev styrsystemen efektiv automatiserade och globaliserade för att disciplinera alla.

Med andra ord ackumulerades en prefabricerad struktur på tusentals år. Och uppenbarligen accepterar nästan alla ett sådant postulat i tillämpningen av formulär och stängda maskinsystem i permanent riktad drift, förmodligen för att uppnå framsteg och social stabilitet.

Det är just med detta postulat av normativ tillämpning som känns på ett transcendentalt sätt, att något har varit felaktig i årtusenden. Det finns en dåligt begravd rot i konformationen av mänskliga grupper; de som lever som nötkreatur i inducerade system för ständig inlärning, där reglerna blir allt mer "effektiva" i sina tillämpning men inte i den mening eller värde för att uppnå att vara djupt inuti goda medborgare i sin varaktighet, inte som en följd av institutionens rutiner eller att vara "sociala varelser" annars tvärtom straffas dem av någon normapparat.

Men det känns ur ett emotionellt och transcendent perspektiv, ett intelligent permanent reaktion, en reflekterande manifest inifrån själen som reflekterar i oss:

Är det möjligt att vi en dag kan vara en -jag- med moral och etik i ett harmoniskt och individuellt jag? Den som har sitt eget hälsosamma samvete i miljön och kan agera med uppriktighet och harmoni med andra utan främande gränssnytt och med den naturliga miljön som interagerar med var och en? En miljö som samtidigt kan förlora sin toxicitet eller sluta bli förgiftad då inte längre finns individuella impulser från de mest destruktiva instinkterna.

Det måste förstås att det finns ett permanent och interaktivt förhållande mellan det som existerar som innehåll i miljöns verklighet och upplevelserna och samexistensen i den djupaste konformationen av en person som en deltagande enhet i manifestationen av liv och medvetande.

- En förorenad miljö kommer att förorena en existens. En förorenad existens kan spridas som en pandemi över ett visst geografiskt område.

Därför tvivlar jag inte på att det finns nationer som på något sätt är mer eller mindre traumatiserade eller förorenade, och därför kommer deras komponenter att bli mer eller mindre skadade, vilket skulle innebära ett index för att mäta graden av skada som orsakats i dess levnadsmiljö.

Och detta faktum är inte ett politiskt uttalande eller en social teori.

Tendensen att leva bra skulle vara när identiteten mellan en specifik nation och dess deltagande varelser har uppnått en harmoni som inte byggts av småaktiga externa effekter.

Det är när det naturliga beteendet är anpassat i förhållande till den giftfria miljön i dess dagliga samlevnadsaktivitet som inte längre är etablerad av den döda artificialiteten produkt av skapat slutna system. 

Vid konformation av relativt mindre sjuka samlevnad blir det möjligt att avge sin grad av transcendental harmoni med dess "antikroppar" bildade för att bidra till andra gruppers läkning.

Interaktivitet med fysiska eller mentala "infektioner" och traumor kan upptäckas med högre grad av individuell eller kollektiv harmoni.

Mellan förflutna och framtiden: Överlevnad.

 • En dold psykosocial faktor.
 • Interaktivitet bör vara reflexiv.
 • Den enskilda själens död.

 

Samhället är konstruerat som en mekanism. Vår begränsad uppfattning om naturens kosmos för att uppnå en harmonisk och utvecklande identitet gör svår för oss att hitta rätt den harmoniserande väg.  Det är inte regeringen, den nuvarande lagstiftningen eller de ekonomiska eller tekniska färdigheterna som avgör en icke-traumatiserad identitet, men dess fel gör det. Det är det individuella medvetna kriteriet som i sitt avancerade lärande om naturlagar ger upphov till en hel harmonisk, empatisk identitet med mental transcendens. En som kan utvecklas och ta friska rötter i bördig jord; 

Om krig, konflikter, rädslor och våldssystem mättar alla människors liv dagligen, beror det på att roten till det "sociala systemet" har sitt ursprung i de misstag som gjorts genom mänsklighetens tusentals historia.

- En beskrivning i slutsatser.

En av de grundläggande komponenterna i studien om återgången till förnuft är i processen för mental transcendens där mänskligt medvetande och dess reflekterande uttryck finns i den rena enkelheten av gott liv och förstår dess intelligenta harmoni med den naturliga miljön. Miljön, vilken steg för steg kommer att sluta vara förorenad.

Jag syftar inte på enkelheten att veta, utan på det uppriktiga mötet mellan intelligensen i den naturliga miljön och magin i mänsklig intelligens i dess transcendens i forskning om den ljudlösa rena informationen om verkligheten, vad som läker den och vad som leder den till frihet.

---

Fig. Identiteten hos individer och en nation i harmoni är som ett ekosystem i ett dynamiskt förhållande av styrka och hållbarhet, det beror inte på yttre gränssnitt eller våld eller konstgjord konstruktion för att duva det systemet internt.

För att tolka den kristna frasen specifikt: "Till Cesar vad som tillhör Cesar och till Gud vad är Guds. " Jag skulle tillägga:" Till normen vad som är för normen, till själen och dess fria ande, det som är av själen och dess anda i evolutionen ".

---

- Del 2:

---

JARH

Göteborg, 2021-03-20

LinkedIn: Julio Rodher

---

 <  Andra artiklar 

   Huvudsida:

   Inför strategiskt arbete  >


 

- Min närvaro som forskare och författare inom ämnena vetenskap, teknik, biohistoria, psykohistoria, information, intelligens, system och kognition är avsedd att arbeta med nya integrerade hypoteser och teorier.

Metoden önskas komma att ha strategiskt värde i samhällsutvecklingen i syfte att uppnå transparenta gränssnitt mellan den individuella inre verkligheten och livets yttre verklighet som en utrymme för vår överlevnad. Nämnda aktivitet bör också ses som fördjupade studier i sambandet mellan naturliga och konstgjorda system.

Allt detta, förutsatt att resultaten av respektive uppgifter tydligt kan visa att mina teorier och hypoteser kommer att leda till verkliga lösningar i närmaste frantid, inför de normala vetenskapens ofta snäva påståenden om mänsklighetens framtid. 

Naturligtvis är jag intresserad att kunna leda, delta och arbeta med enheter eller forskningsinstitutioner som verkligen har strategiskt karaktär. Men jag ser detta som nästan omöjligt uppgift under den här perioden då svårigheter överväger dem som förmodligen fattar strategiska beslut men, på grund av sina egna regler förblir fasta i sina omöjliga uppdrag.  / J.A.R.H