-- Julio Alberto Rodriguez Heredia                                     -- CV: Sverige, 2018-2021

 

Geostrategi och stater

På nivåer för systemiska och globala studier samt vid forskning om strategier, det är viktigt att formalisera definitioner som leder till den föreställningsvärld om -Geostrategi.-

I det här fallet talar vi om territoriella strategier, alltså de integrerade delar av kunskap som upptar ett eller flera geografiska områden, sociala, ekonomiska och framför allt dess mänskliga territoriell identitet som omvandlas till variabel när man står inför en särskild strategi. Inledningsvis ses strategin som ett ansamlig långsiktiga planer och metoder som implementeras med dess dynamik, där inflytelserika aktörer bestämmer specifika strategier på grund av eller för att ge plats till avgörande målinriktade händelser.

Därför gör jag en förhandsvisning av vad som allmänt definieras som "geostrategi" och ge förslag för en formaliserat tolkning om denna mycket viktiga aktivitet när det appliceras genom inflytelse aktörer i världens beslutfattarsystem.

Definitioner.

Det finns en rutinmässig definition, via nätverk och det är följande:

"Geostrategi är ett fält av geopolitik,  försöker studera politik ur ett geografiskt perspektiv, speciellt militära strategiska frågor som rör geografiska faktorer i ett land med dess geopolitiska mål. Geostrategi, till skillnad från geopolitik förespråkar proaktiva strategier i enlighet med en geopolitisk strategi från en nationalistisk synvinkel. "

De lägger också till: "Akademiker, teoretiker och experter inom geopolitiken håller inte med om en gemensam definition för geostrategi, men de flesta definitioner förenar emellertid strategiska överväganden med geopolitiska faktorer." (Wikipedia)

Ur uppfattning för "Strategisk Forskning" håller jag inte överens med sådana definitioner som varken flyter med paradigmet för den nuvarande tanken i väst eller med de kinesiska klassikerna i "Krigskonst" eller det tyska "Om Kriget ".

Enligt min mening bör Geostrategi definieras som:

- Vetenskapen om strategier, där de territoriella, mänskliga och intelligens faktorerna kombineras för att ge upphov till mål och ett eller flera resultat som avgränsar geografiska aspekter och deras resurser i jämförelse med andra territoriella enheter.

- En logisk formalisering, skulle vara :

- Geografiska korsningen, kombinationen, tvärsnitt, miljön och skillnaderna mellan problem, risker och / eller geografiska möjligheter som ska tillämpas av en strategi när det finns mänskliga konflikter, skillnader eller samförstånd i samband med ekonomiska eller territoriella avtal.

Naturligtvis är vår definition av Geostrategi inte ett element eller en delmängd av "Geopolitik" vars betydelse är förvirrande och mindre formaliserad i väst.

"Politik" definieras som:

1.       1 .

Vetenskap som handlar om regerings antagna politiska program och organisationen av mänskliga samhällen i samband med dess resursadministration, särskilt i form av stater.

2.      2 .

Aktivitet för dem som styr eller strävar efter att styra frågor som påverkar samhället eller ett land ur ett politiskt perspektiv.

Ur ” Strategisk forskning” –politikernas synvinkel är ett icke-formellt verktyg tillämpat på ett samhälle och definieras som:

  • - Metod för möjliga åtgärder, erbjuds som lämpligt för att hantera administration och dess resurser, oftast beroende på någon form av ekonomisk skola och deras motsvarande lagar, som ger ”en viss legitimitet” till den eller de politiska metoder.

Geopolitik i detta fall är inget annat än:

  • - Tillämpligheten av definitionen av politik som anges ovan för ett specifikt geografiskt utrymme och kan därför bli en taktik, men tar nästan aldrig ut uppgifterna i en helhets strategi som innebär den nuvarande och framtida långsiktiga  geografiska anledningen till att vara grunddynamiken i en nation eller stats utveckling och dess framtid.

- Med tanke på ovanstående, det kommer att bli nödvändigt att överväga en  strategi för stats .- Både i formell form som en del av politiska aspekter (godkänd av rösterna) och den andra grundläggande: vetenskapen om strategi som inte är direkt beroende av röster men betonar intelligens och helhetsvision i tids och rumsperspektiv.

Instanser av geopolitik är begränsade, så det är nödvändigt att se dem som sekundära och beroende av ett komplett system av vektorer med olika inriktningar och svag resultant. Däremot med tanke på systemiska, integrerade och vetenskapliga tillvägagångssätt av varje STRATEGI, kan endast strategiska ledare (eller en permanent råd av strateger) inse hur viktigt är applicering av klara strategier för landets välstånd och hållbarhet i framhållande av identitet, produktivitet och samförstånd för dess medlemmar.

Vad skulle då vara - grunden - att starta en geografisk statsstrategi med höga chanser att lyckas med sina mål?

Enligt de viktigaste faktorerna är följande prioriterade:

  • - Intelligens. (Kunskap och integrerad vision av problemet)
  • - Rätt information. (Interna, externa och efterföljande förhållanden)
  • - Resurser. (Eget: självförsörjning, uppnådd: risk)
  • - Människor (Vektorer av stöd eller motstånd i krafterna)
  • - Infrastruktur. (Befolkning, Logistik, Teknik, Ekonomi) 

http://supervivir.org/graf/0geoestraa.jpg

- Krigsstrategier antas vara specialiserade delar av en Stat eller region, men eftersom dessa strategiska aspekter är mindre beståndsdelar av en politisk makt, kommer konflikter att uppstå på grund av ekonomiska direktiv son tvingar politiska åtgärder och inte en process av helhets strategiskt tänkande. En direkt och nästan global konfrontation mellan de länder som definieras som "utvecklade" uppstår i avsaknad av en global samförståndsstrategi.

Politik och dess TOLKNINGAR för territoriella strategier.

Partipolitiska perspektiv och deras administrativa åtgärdsprogram är föremål för begränsade villkor, antingen på grund av deras partistöd eller på grund av deras färjad periodicitet med avseende på ett geo-ekonomiska problem. Av den anledningen kan en Stat vars ledare inte kan förstå detta grundläggande problem ha enorma nackdelar jämfört med andra stater som vet hur man ska interagera och utvecklas via strategierna.

Den som tror att strategier under en geopolitisk syn bör endast uppträda när en stat står inför allvarliga kriser eller risker av territoriell karaktär är redan en bestämd förlorare, ännu mer om de har en systembegränsade ställningstagande i strategiskt geografiska frågor eller helt enkelt saknar strategiskt perspektiv för sitt land.

Strategisk tolkning för territoriella frågor.

Från det ögonblick då gränser och territoriella gränser skapades mellan mänskliga grupper omvandlade dessa till stater som autonoma enheter med identitet; De har i vissa fall uppstått med intelligenta styrmetoder, baserade på strategiska grundvalar för de territoriella grupperingar som ger dem större framgång än de andra staterna utan en permanent strategi eller tillfälliga strategier.

De statliga strategierna måste på grund av deras geografi vara konstanta, inte variabla beroende av en politik eller oavsett det politiska system som definieras som vinnaren eller ansvariga för den påstådda förvärvade kraften regelbundenhet.

De statliga strategierna är basen av överlevnad och oberoende för en stat eller förening av stater som har egna villkor för utveckling och med liknande intressen byggda under en gemensam strategi.

_____________________________________________________ 

 

--- Det måste förstås att min närvaro som författare och forskare om ämnena: Vetenskap, teknologi, biohistoria, psykohistoria, intelligens, system och posthistoria är hypoteser.

Tillvägagångssätt som kan ha ett enormt strategiskt värde vid projektion av olika samhällen och med tanke på transparenta gränssnitt mellan den inre och individuella verkligheten och deras yttre livsrymd. Även bör ses som ett naturligt förhållande mot den artificiella utvecklingen. Förutsatt att resultaten av undersökningen tydligt visar att mina hypoteser kan bli verkliga lösningar framför vetenskapens katastrofala påståenden om mänsklighetens framtid.

Intresserade institutioner kan kontakta mig via e-post: julialbro@gmail.com 

/ Plats: http://supervivir.org  / +46 702202512

 Julio Alberto Rodríguez H. (mars 2019)

 

 

  svenska:

 |  Temas escritos:  | Pagina principal: