- - Strategiska forskningsverktyg -. 3)

 • - Strategiska forskningsverktyg -. 3

  )

  • Skillnad i mål och syften.

  • Varför lämna det nuvarande paradigmet?

  • Forskningen och dess verktyg.

  • De nödvändiga integrationsåtgärderna.

  • Letar efter ett nytt civilisationsstadium.

  • Verkligheten av förändringar och överlevnad.

 

 
 

 

Skillnad i mål och syften.

- De som förstår, tolknings bakgrund och former utanför ett paradigm eller en normerad svart låda där samhällsvetenskapligt beteende ses ur historiskt perspektiv, kan förstå hur en lyckad eller misslyckad dynamik uppstår och kan ses som olika. Det är med dessa nya tolkningar om sanningsvärde för mänskligt tänkande, kommer förklaringar till nästa steg i bestämda syfte. 

I det aktuella ämnet sammanfattas en del av de verktygen som används ur " strategisk forskning"  för att upppfylla flera mål. (J. Rodher) -

Målen för - Strategisk forskning - har tidigare angivits, i formell klarhet som indikerar att

 • Den typ av forskning undersöker och söker efter svar på mänsklig överlevnad och mänsklig utveckling i sitt verkliga, dagliga och framtida perspektiv. Överlevnad som art med hänsyn till dess biogeosfäriska miljö, genom dess kvalitativ överlevnadsdynamik som tillåter liv, utveckling och särskild evolution i dess mångfald och dess frisk miljö.

- Undersökning av personer, organisationer eller beteendemetoder som involverar normer, övervakning, teknik eller spekulation, ses som icke-strategiska element av vikt för den typ av forskning, eftersom dessa är relationer och samband inom det vi kallar för artificiella normativa system eller  begränsade system. System som alltid innehåller ett specifikt utgångsdatum och en summa av ackumulerade rutiner som leder till accelererad entropi (slutna system).

- Mindre, ser denna typ av forskning att politik, ekonomi eller partier kan vara strategiska delar av de principer som innebär livets långsiktiga överlevnad och utvecklings möjligheter, speciellt med hänsyn till vår art överlevnads tillstånd. 

Tvärtom, den senare sociala former av underkastelse och begränsningar (politik och ekonomi) är bromsbelägg för mänsklig förståelse i deras mentala och produktiv framsteg, särskilt om vi antas vara intelligenta individer som söker evolution.

Genom att undersöka händelserna i den mänskliga existensjournalen och dess möjliga positiva perspektiv är behöv av nya vetenskapliga verktyg nödvändig. 

I vårt fall observeras de traditionella vetenskapens uppgifter som belastade system med begränsningar, och därför studeras och ses dagens realiteter på ett flexibelt och transcendentalt nytt sätt. Vår vision är formad enligt följande schema:

 • Strategisk vetenskap : Grunden för en traditionell strategi är konflikt, konkurrens eller ackumulering och krig. Men så kan inte förklaras överlevnad utan genom långsiktig kvalitativ interaktion genom 
 • kognitiva reflexiva tolkningar,
 • systemisk integration
 • och studier av evolutionen i den harmoniska relationen i existensen (individuell och kollektiv) i sina egna miljö som är dynamisk för livet och för att ge livet.

 • Kognitiv- och systemisk vetenskap: Våra tolkningar och dess tillämpningar kan inte uteslutande specialiseras eller skäras av standarder eller normer. 
 • Den systemiska, integrerade och transcendenta visionen gör att vi kan reflektera över effekterna och konsekvenserna av våra handlingar och dess tillämpningar utanför den normerade konceptuella värld. 
 • Av denna anledning används principen om interaktion mellan de tre intelligenserna (författarens teori  vid avhandlingen "Kognitiva förutsättningar för utveckling" Används som prototyp i detta nätverk: Logiska, Emotionella och Transcendentala mentala förmågor).
 •              

 • Systemteori och vetenskap: I det fallet som beskrives här, det handlar inte om den aktuella tillämpningen med avseende på teknisk systemutveckling. Det handlar om  en bredd och integrerande systemundersökning lika mycket för fenomenet "natur" som för de mänskliga (artificiella) tillämpningarna som utvinns från tolkning i begränsade kunskap om lagarna som existerar i den naturliga miljön och omvandlas till verktyg.
 • Där verktyg kan definieras som mekaniska men även normer och spekulation. Det vill säga studien av konstgjorda system innebär norm, teknologi och särskild ekonomi. Vilka på ett felaktigt sätt inkluderas i vad vi ser som ett naturligt system.

 

 • Historisk eller kronologisk vetenskap: Att tänka under historiks "Nätverk" är inte bara utredningen av tidigare fysiska händelser och representativa huvudämnet (Newton fysik). Tvärtom här förenas tidigare observerade aspekter av tidsrymds fenomen (Einstein), vilket innebär att utveckla nya historisk-geografiska tillvägagångssätt som geo- historia, biohistoria, psykohistoria och posthistoria, den sist nämnda som en projektion av vad som kan hända som resultat av tidigare mänskliga handlingar.

 

 • Relationerna "text och sammanhang": De ses inte i detta "Nätverk" endast som en dialektisk process,  utan finns alltid en tredje element: Observatören och tolkningar av det observerade. Det vill säga det finns ingen exakt norm för alla med avseende på varje text - kontext i förhållande till  sammanhang. Det anges att det finns en "färg" av individuell tolkning för varje händelse, samtidigt som det finns kollektiva generaliseringar.

 

 
Varför lämna det nuvarande vetenskapliga paradigmet?

Det är en enkel sak; Det nuvarande civilisatoriska paradigmet är i endemisk kris. Verklighet visar (även för en normal observatör) ett stort grad av destruktivitet, korruption, kollektiv trauma och en globalisering av alla dessa fel som sprider sig utan att hitta möjliga lösningar.

Den som anses hitta lösningar på aktuella problem som justeringar på regionala, geografiska, politiska eller ekonomiska problem ser bara biverkningar eller sektoriella konsekvenser och inte förstår krisens kausala och helhets ursprung.

Det blir nödvändigt för att se problemet i sitt helhetsperspektiv att skapa en integrerad vetenskaplig verksamhet. Verksamhet i integrerande perspektiv för att på så sätt uppnå möjliga och revolutionära lösningar. .

Användning av en ramverk för dynamisk och tankeväckande tolkning av vår globala miljö är avgörande för vår överlevnad. Det som tillåter  individens, samhällets och artens verklig  utveckling .

På samma sätt, är nödvändig att forma nya idéer som möjliggör den sanna kunskaps oberoende för att senare insamla data för en  rätt livskvalitet genom reflexiva mentala tolkningar för var och en, som tänkande individer. 

Endast med  en dynamisk framsteg i  medvetandet  hos en och hos alla människor kan det första steget möjliggörs att hoppa över det nuvarande paradigmet i sin globala och endemiska kris. Det vill sägas: det kommer att bli ett transcendentalt åtgärd.

 

Livets utvecklingen, utvecklingen av mänsklig existens och utvecklingen av mänsklighetens kognitiva fakultet är grundläggande för nästa utvecklings steg .

Det är inte de tekniska eller ekonomiska instrumenten, hur avancerade de än är, eller användningen av någon makt över andra kan tillhandahålla lösningar för människas existens. Dessa "mekanismer", i sin orättvisa obalans (ackumulering / utarmning) , leder oss till nedgång och försvinnande av den "tänkande arten".

Alternativen till krisen och det nuvarande globala kaoset är i princip att lämna iden av konditionerade besättningar full av hierarkisk själviskhet, att bryta all konditionering för att uppnå individuell medvetenhet om verkligheten. 

Det är utveckling av integrerade och fria mentala förmågor, baserat på den integrerade kunskapen som ser den naturliga och vitala miljön i global harmoni mellan livet och dess naturliga mångfald grund som är principen.

Om det är tvärtom, sjunker vi in i den slutliga katastrofen, med acceleration och interaktion av de samhällen som är infekterade med sin polariserade destruktivitet i global räckvidd.

 2018/10/02.

-----------------------------

Uppdaterad 2019-09-05.

 

Obs! användning av "Google translator" (spanska till svenska) i flera av mina artiklar gav plats till feltolkningar och galna fraser. Ovanstående översättning är egen, hoppas att översättningen är tillfredställande för läsaren. ( uppdaterat: 2019-09-04)

-----------------------------

-- Min närvaro som forskare och författare om ämnena: vetenskap, teknologi, biohistoria, psykohistoria, intelligens, system och posthistoria är att forska, arbeta och publicera nya hypoteser.

Tillvägagångssätt kan ha ett enormt strategiskt värde vid utveckling av samhällen med tanke på utformning av transparenta gränssnitt mellan den inre och individuella verkligheten och deras yttre överlevnads livsrum.

Även bör ses det som publiceras, som studier av relation mellan naturligt förhållande mot den artificiella utvecklingen. Förutsatt att resultaten av forskning tydligt visar att mina hypoteser är verkliga lösningar framför vetenskapens katastrofala påståenden om mänsklighetens framtid.

Julio Alberto Rodríguez H.  / (LinkedIn: Julio Rodher)