( Sammanfattning )

 - Intelligens och Evolution.

 • - Gränsen för tolkningar.

 • - Den flerdimensionella aspekten.

 • - Systemisk teori om intelligens.

 

    

Det har presenterats tidigare nya metoder för att studera intelligens och kognitiva processer. Samtidig ses natur, information och historia som integrerande kunskapsprocesser, för att i framtida utveckling och beslut se vetenskap ur ett strategiskt perspektiv. Strategiskt perspektiv är avgörande för vår intelligenta beteende och för mänsklig överlevnad i en global miljö. Utveckling i bemärkelse av evolution sker endast i dess korrekta mänskliga tolknings inställningar och dess beteende i tidsrymd referensram.

På detta sätt också kan förklaras hypotesen om "Intelligensens treenighet". Eftersom den evolutionära processen i vårt fysiska tillstånd innehåller en transcendens från evolutionens motiverande yttre intelligens (universella faktorer) mot vårt formbara inre. Processer som gör det möjligt för oss att tolka nya dimensioner av den universella miljön.

Det är nödvändigt att förstå att det finns ett direkt förhållande mellan tolkning, historia, evolution, resurser och intelligens i sin naturliga form och har konsekvenser för framtida tillämpningar av vad som förstås om det artificiella systemet visavi det naturliga samt mänsklighetens framtid. 

/ Julio Alberto Rodriguez H.  ------------------------------------

- Gränsen för tolkningar.

När våra  verklighets kognitiva tolkningar underordnades, filtrerades, beställdes, utbildades, manipulerades och / eller konditionerades av uppenbarligen mellangränssnitt (präster, regenter, domare, bankirer, lärare och andra inflytelserika aktörer), tecken och idéer som svarade på en ordning genom auktoritet, skapade utbildning, rättsväsendet,  distribution och produktion, hade redan börjats bygga ett tungt artificiellt system , vilket inte endast ackumulerade fakta utan även flera grundläggande fel. 

Till sist ackumulerades den dominerande felen genom vår interaktion mellan vårt sinne (undermedvetet) och applikationer på och över det naturliga. 

Vi överbelastade den naturliga dimensionen med icke-fruktbara tillämpningar, oftast med fruktansvärda konsekvenser (massiva krig, massiv hungersnöd, överbefolkning, ekologisk utarmning, endemisk korruption ).

Det artificiella systemet initialt enkelt, blev så småningom ett komplext normativt regelverk (delsystem i det artificiella) och blev den första epicentrum för de nya krafter som kompletterande delsystem (tekniska, ekonomiska). Dessa undersystem samordnades för tillväxt av det artificiella systemet och därmed den gradvisa utarmningen av det naturliga systemet.

Den allvarligaste aspekten av denna serie av historiska misstolkningar var ändringen som produceras av den växande ekonomiska mekanismen av det artificiella, som i sin exponentiell tillväxt, blev så att, normativa och tekniska delsystem reducerades, blev mindre delsystem och helt beroende av ett mäktigt ekonomiskt system, ett system som skulle vara prioriteringar i människans existens, med inställning för den enkla rutinarbete i enlighet med massproduktion är "fördel för det ekonomiska".

Det ekonomiska delsystem, orsakade faktiskt en cancerliknande tillväxtprocess i den artificiella systemet på bekostnad av den snabba utarmningen och kolonisering av naturvärlden eller naturliga systemet .

På detta sätt finns det en exponentiell tillväxt av de mekanismer som "monteras" på de levande, vilket utsätter det naturliga systemet i gungning för en alltmer  icke normal och deformerad existens samt förminskning av hoppet på framtid, där:

 • Det finns en interaktion mellan ökningen av olika trauma (inre förorening) och reaktionen på försörjningen vid växande yttre förorening där interaktion människa - kostgjord verklighet är faktum.
 • Det destruktiva beteendet mot livet och dess mångfald (entropisk acceleration) sänder och mottar kontinuerligt utmatning. Det är en interaktion som omfattar alla och påverkar dagligen deras naturliga eller universella miljö.
 • Den rutinmässiga monotonin, ackumulerade disinformationen, stress, tidsbestämd fysisk inneslutning, kontinuerlig bombardemang av transaktioner/reklam (brus) som inte är nödvändiga för livet. De tillåter oss inte att upptäcka det monumentala felet om hur vi ska existera genom våra förvrängda medvetna och omedvetna normerade aktioner.
 • Mänskliga entitet förlorar sin sunt förnuft för livet, förvärvar ett artificiellt sätt att tillgodose olika behov. 
 • Det är möjligt att människan blir en säregen typ av rutin- enhet för att köpa och sälja saker men med foga värde för transcendentala funktioner.
 • Reflekterande mental aktivitet eller introspektion med transcendentala meningar är nästan omöjligt att utvecklas; mentala impulser agerar för varje nuet, allt bör vara omedelbara, vi bombarderas med reklam i snabba pulser, misstänksamhet växer lavinartad och förvirring är enorm.
 • Människan håller på att bli automatiserade enhet av ett gränssnitt som fastställdes som dogm allt på "köpmanstempel".
 • All interaktion mellan liv och människan, blev en globalt permanent casino, där kollektivt alla förvärvar behov av vad erbjuder "frosseri" av artificiella / materialsystemet som enda drivkraft, enda motivationen för mänsklig existens.

En kort och effektiv reflektion visar att det konstgjorda systemet under feltolkning av dess användning, fördärvar och utarmar den naturliga världen och naturligviss människan, allt dessa påstående ur evolutionens perspektiv. 

Framsteg är inte en framsteg i den naturliga världen, och det är inte den vitala och naturliga intelligensen i den onaturliga världen som gäller och växer, det är för den konstgjorda världs reduceraren som vi kan agera och handla. Därför våra Samhälle förhindrar vårt sätt att leva på en fri, bredare, korrekt och medveten tolkning av vår nuvarande verklighet.

Den transcendentala utvecklingen av sinnet och dess kreativa intelligens blir mycket svårt att utvecklas inom den "artificiella placentan" av programmerade kroppar, En värld av konstgjordhet blir utvecklings paradigmatisk  kris.

Det bör förstås här är att inte alla mekanismer eller dynamiken i vad som jag beskriver som artificiellt system kan vara felaktiga eller destruktiva. Det som orsakar felet är de primitiva, falska gränssnittsackumulatorer fyllda med skräp och buller, ansvariga i sin dynamisk process son ger feltolkningar, reducerad information och disinformation.

- Den flerdimensionella aspekten.

Termen visdom, sett från denna alltmer globaliserad "civilisation" i vilken vi lever i, är bara en filosofisk term, "opraktiskt", inte värdig den viktiga och realistiska pragmatism. Visdon eller förnuft behovs inte. Därmed kan inte genomföras en transcendental mental process i varje individ och dess dagliga verklighet i sitt evolutionära perspektiv.

Det måste förstås att historien om mänskliga civilisationer har samlat stora fel/missförstånd i tolkningen om mänskligt beteende och dess praxis. Dessa handlingar deponeras i årtusenden i samhällets instinktiva och undermedvetna minne på våra rutiner, tänkande och handlingar.

Om vi ​​i början i vår evolution leddes "av Gudshanden" (instinkt) eller av vad vi kallar naturen och dess Biohistoria. Biohistoria kan förklara för oss att i den bio- processen, fanns en harmoni på kanten av livets evolutionära intension. I denna "primitiva" dimension är dock förklaringen att "känna sig själv" en initial härledning för konformationen av mänskliga medvetna samhälle i harmoni med den normala tillfredsställelsen av våra primära behov.

Men vid uppvaknande i vårt medvetande fick vi inte en instruktionsbok om hur vi skulle agera på samma harmoniska (biologiskt naturliga) sätt att samexistera i grupper som före vår bevakning av instinktiva omedvetenhet.

Då tredje mellankommande part kom (pseudo- gränssnitt) av vår naturliga miljö och vår inre miljöns medvetande: uppstod då början till vår komplexa  psykohistoria

Gränssnitten i form av religiösa aktörer, myndigheter, råa styrka, kraft byggt ur "ordning", standarder, verktyg och särskilt makthavare i relationen: resurs action- tillfredsställelse skapade artificiella gränser till grundläggande behov. Från denna motsägelse i utvecklingen av en "praktisk" intelligens, blev "logiken" i ordning makt över empatiska intelligens. Allvaret ligger i att inte tillåts utveckling av transcendental intelligens (kreativa) om inte för att dra nytta av att förenkla livet inför "Köpmans Tempels" altare. (1)

Det bör förstås att i detta förslag om treenigheten av intelligent sinne, och dynamiken i den mänskliga tänkande process, finns en konsekvent förklaring av en möjlig och nästa evolutionära språng i människogrupper som kan uppstå, baserat på den integrerade utvecklingen av transcendental intelligens i harmoni med dess intelligens i logiska och empatiska komponenter. Allt i harmonisk relation och enligt aktivitet i naturmiljön som ger livet kurs och möjliggör evolution.

 

- Systemisk teori om intelligens.

Mänsklig historia måste vara beskrivningen av omfattande systemiskt evolutionär process som innebär att vi är en del i den omgivning vi kallar naturen (2) , enligt följande schema:

Kan sägas att alla dessa systemiska stadier av vår verklighet är en kontinuerlig energiprocess i verkligheten där neg- entropi är livs kontinuerligt konfrontation med entropiska lagar. Lagar som utarmar livssfär, i en process som antingen möjliggör evolution eller regression som alternativ.

Framväxten av mänsklig intelligens är inte en ledig/slumpmässig händelse, det är ett projekt av liv eller kosmisk icke-entropi som står inför sin dynamik i aktivitetsbeteende antingen för att interagera i sin förstådda jämvikt eller i sin  disinformerade rymdtids dimension.

Därför är den intelligenta aktiviteten hos varje mänskliga varelse inom sig själv och dess förhållande till miljö är ömsesidigt beroende på deras framtid, och dess evolutionssammanhang.

Inriktning mot den analytiska och specialiserade vetenskap bromsar den systemiska studie och tillvägagångssättet i förhållande mellan element och komplexa helhet i dagens ordning. Till exempel: Den uppsättning levande varelser (biokenos) i sin naturliga miljö (biotop) ) är ett system som organiserar sig själv, men det är inte så att "helheten bestämmer delarna". Ur det systemiska perspektivet är det snarare  interaktionerna mellan parterna  som bestämmer den enskilda helheten för att verka i sin miljö vilket i sin tur ger upphov till parternas beteende.

Livets manifestation och mänsklig mental utveckling kan observeras under linsen av fyra systembiologiska revolutioner:

 • Livets existens som sådan. (fysisk-biologisk)
 • Förekomsten av organismer och system.  (biologisk integration)
 • Förekomsten av ett globalt nätverk av ömsesidighet.  (kommer från naturlig empati)
 • Förekomsten och utvecklingen av intelligens. (transcendental process)

Vad förklaras tydligare är varför slutsatsen att människan har ett relationellt mentalt system i form av TREENIGHET. Där schematisk förklaras hur intelligenta arbete med sina logiska, emotionella och transcendenta relationer, bör harmonisera i en enhetlig dynamik som tillåter mental harmoni tillägnad sin potentiella utveckling. 
 

__________________________

(1) I förhållande till den tolkning som beskriver att vår planet är "Templet".

(2) Naturen är det som finns, religion ser det som Gud, andra som en skapelse av icke mänsklig intelligens.

(*) Tema relateras till avhandling Kognitiva Villkor för Mänsklig hållbar utveckling (2005)

___________________________________

Obs! Det måste förstås att min närvaro som forskare och författare inom ämnesområdena vetenskap, teknik, biohistoria, psykohistoria, kognition, system, teknik och efterhistoria är att forska och arbeta med nya hypoteser. 
Minna fria utredningsförfaranden kan ha ett strategiskt värde i utvecklingen av samhällen och nationer när det gäller och utvecklas transparenta och transcendentala gränssnitt mellan den inre verkligheten, individens intelligens och deras yttre överlevnads möjligheter.

Det som hittills presenterats måste också betraktas som en studie av det naturligt förhållandet till artificiell utveckling. Förutsatt att resultaten av forskningen tydligt visar att mina hypoteser är verkliga lösningar framför de normala vetenskapens katastrofala uttalanden om mänsklighetens framtid.

Göteborg den 02 januari 2019. Uppdaterad 2019-07-15  

- Julio Alberto Rodriguez H. 

 

 Till första sidan: