- Mänsklig artificialicering eller mänsklig förnuft. - (3)

 

 

- Artificiellt destruktivt system?

Historia, enligt Marx, är historien om människans produktiva sysselsättning i ständiga framsteg, arbete, och produktionsinstrument”. Alla dessa historiska processer går genom klasskampen där ägande av dessa produktionsmedel är dess dynamik.

 Ovanstående historisk och ekonomisk tolkning bekräftar att alla ekonomiska ideologier, använder politik som interagerande mekanism som enklare enkla ekonomiska verktyg under industrialismens tillväxt.

I gamla Rom hade patricierna och riddarna hade deras slavars hemma och i jordbruksarbete. De var ägare till slavars liv. De feodala herrarna förvärvade eller tillägnat landen och sättet att odla dem, de fick underkasta de tjänare som gick till jobbet för livet i domens territorier. I det moderna samhället, där ägare ansvarar för att utnyttja arbetet hos sina anställda, framträder en mer förfinad exploateringsform. Varje nytt exploateringsstadium kunde försvagas och slutligen förstöra tidigare produktions- och exploateringsrelationer, för att ersätta dem med andra mer effektiva beroende framkallande former.

Enligt det ekonomiska synsättet:

 • Det nya sociala tillståndet stiger över den feodala, vilket ger upphov till nya klasser och nya förutsättningar för effektivare förtryck.
 • Den expanderar, och tar inte hänsyn till naturens ekologiska gränser, kulturella egenskaper eller nationella intressen som inte överensstämmer med vinst intressen.
 • Ökningen av varor genom accelererande användningen av teknik (industrialisering) expanderar och för dess syften, i dess instrumentering, växer den ekonomiska apparatens virtuella värde, expanderar tills allt blir globalt eftersom ekonomins drivkraft är och måste vara kontinuerlig tillväxt.

Under detta socialpolitiska och socialt ekonomiska förhållningssätt uppstår flera frågor som ska ses som grundperspektiv:

Är det egoistiska tillståndet naturligt?  Eller människans social normativ träning möjliggör ett bakslag en återgång till sina mest primitiva instinkter? 

Vad kan observeras i de polariserande förhållanden av ekonomiska övergrepp är att dem har funnits i olika former genom historien och det skulle vara avgörande utforska dess ursprung.

Hur är det möjligt att trots utvecklingen av de olika "mänskliga civiliserade" sätten att agera, har  ”civilisationer” fortsatt att behålla den dubbla strukturen av egoism och organiserat missbruk, som växer och polariserar mänsklig evolution genom så kallade ekonomiska beslutsystem?

Naturligtvis, är nödvändigt, ett nytt sätt att se alla bakomliggande faktorer som skapade människan tolkning om livet, resurser och medvetenhet. Möjligviss under religionens uppkomst  skapades ett normativ och artificiell bygg moral under reglerad  straffbar hierarkisk ordning genom de första gränssnitt (präster, magiker) som var "tolkare" vilka skapade de hängivna tron på en antagen snäll men straffande Gud och hans exempel som ursprungligen var planterad.

Tydligen, även om detta faktum inte förklarades av Marx, har funnits ett katalysatorelement skapade och motiverade av girighet, i det konstanta ekonomiska förhållandet som polariserade mänskligheten, det fanns ett mellanliggande element, en slags relationspunkt med syfte att ge konstant liv, energi och obalans: ”Handelsman från Templet”: köpmannen, bankiren, långivaren eller dem som finansierar och motiverar ekonomiska rörelsen för att få en ökad inkomst/vinst enligt virtuella värde vilka ger övervärden på bekostnad av andra delar av det enorma artificiella systemet som koloniserar naturen, speciellt på bekostnad av jordens natur- biologiska resurser. Men framför allt människans rutinvillkor förändrar människan tills hon blir en begåvad artificiell kreatur.

Denna nya form av exploatering via så kallade mänsklig kompetens expanderades från nivå av mikro relationer till sociala makro relationer: globalisering. Fenomen som kan förklaras på ett systemiskt sätt: Människan lever i en värld fullt av artificiella objekt ihop samlade som utformade vårt aktuella artificiella system. System som expanderar och definitiv, koloniserar den vitala världen. (2)

Det är dock inte ägare av ”produktionens apparat” själv, som syftar till ökad anrikning till polarisering och dekadans, genom att behålla sina privilegier och leva efter dem, naturligtvis är en annan drivkraft som orsakar fördjupning av polarisering och dess skillnader:

 • handelsmannen. Det är denna katalyserande bildandet av handlande i ackumulera kraft, som behöver mera och mera
 • även om det inte finns mera, utav plundring via konflikternas väg.
 • På detta sätt har människan hamnat i orsak till jordens utarmning
 • och dess effekter som har att göra med klimat förändring, och andra destrutiva fenomenen.

Motiveringen för normativt samhälle sker via den ökad obalansen i relationerna mellan vad som menas med:

 • Länder och städer.
 • Industri och jordbruk.
 • Det transnationella och det nationella.
 • Råmaterial och färdig produkt.
 • Utveckling och underutveckling.
 • Centrum och periferi.

Men speciellt, snabb minskningen av den naturliga produktiviteten mot "de artificiella erövringarna" som hjälper handelsmannen att utöka sina vinster på bekostnad av jordens biosfärisk utarmning.

Det är inte nation eller stat som vill samla resurser och utnyttja dem på ett gigantiskt destruktiv sätt, det är globala snäva intressen som har makt över nationella autonomi. Makt som egentligen förgör sig själv inifrån sina felaktiga tolkningar om rikedom och virtuella resurser, samtidigt placera den mänskliga arten i kontinuerlig och monoton ångest för ackumulering framför individuell utarmning.

Vilka effekter producerar dessa händelser på människor som bor på jorden?

 • Människan blir en desperat råvara.
 • Även de som äger produktionsmedlen blir de egentligen ett ekonomiskt delinstrument, lika desperat som dessa som inte äger någonting.
 • De enskilda individerna är föremål för den fortsatta konkurrensen mellan medmänniskor, tvingade att "effektivisera" genom sofistikerade slavarbete i hemska former av stress, egoism och invigd trauma för att inte hamna i utanförskap.
 • De ekonomiska mekanismer utformad för marknad och fri konkurrens genom att dominera över, ger förekomsten av sjuka samhälle i dess omöjliga onaturliga relationer som bryter toleransnivå på naturens villkor samt fullbordar mänsklig socialförnedring.

En ny form av kroniskt beroende uttrycks mycket tydligt; det mänskliga subjekt blir instrument som delsystem i både i sin roll som artificiell producent eller konsument.

I ett dominerande artificiellt system finns inga alternativ för varelser utanför "det sociala svartlåda", det finns inte längre en biohistoria om individens naturliga utveckling, ännu mindre en psykohistoria, oavsett vad hierarkin kan vara. Inte heller finns det en känsla av naturlig utveckling. Intermediära katalysatorer av icke normal ackumulerig reglerar allt vad gäller material eller resurser.

Det är inte nödvändigt att kritisera det faktum att Marx betonar två specialiteter i exploateringsprocessen och inte den tredje som lever på bekostnad av båda för att ge upphov till kontinuerlig och växande grader av spekulation. Och det är just dessa ständiga och skäliga aktörer av alla tvångssociala regimer som bidrar både för civilisationers tillväxt och kollaps, eftersom; slavhandlaren, handlaren eller "handelsmannen" är förfäderna för den ekonomiska apparaten som skulle dominera över människor och är verkliga orsaken till problem inför rätt utveckling under evolutionens naturliga princip.

Verksamheten, som integreras i tekno- ekonomiska mekanismer för tillväxt av detta institutionella artificiella system, som regel baseras på:

 • Specialisering, det vill säga arbetsfördelning, som en art av begränsad skicklighet. Fördelarna med specialisering är att en färdig produkt eller en komplett uppgift uppnås på kortare tid och med mindre arbetskraft och kostnader som en enskild aktivitet.
 • Standardisering, för att producera miljontals lika produkter. Standardisering kvarstår inte i produktionen av identiska saker, men tjänster och all mänsklig verksamhet standardiserades. På så sätt mänskliga kunskap är rutiner.
 • Koncentration, Industrialisering är summan av ett antal material, verktyg, instrument och strukturer som koncentreras i den form av fabriker, banker, skolor, stormarknader, fängelser, sjukhus, metropoler. Komplex som växer kontinuerligt och tenderar att vara monopol eller hegemonier.
 • Centralisering, Makt är "konsten" att centralisera beslut och från dem distribuera och ge ansvar åt alla i form av rutiner. Individen tappar sin del av att kunna bestämma för sig själva inte endast i centraliserings mekanismer även utanför i sin dagliga liv..
 • Storhetsvansinne, kärleken till det som är gigantiskt, enormt, det som kan växa kontinuerligt, för att demonstrera för konkurrenterna och för sig själva deras "kapacitet" för framsteg, framgång eller utveckling. Man behöver inte gå in i djupa diskussioner för att se hur stolta medborgarna är när de talar om högsta tornen i deras stad, deras stora dammar, deras långa broar, deras höghastighetståg eller deras sportliga förmåga. Storhetskomplexet sträcker sig som kulturell drivkraft som ger plats till "krigare"; genom de som använder krigets högsta teknik över den som inte har den. Detta är grund för det social- patologiska komplexet.
 • Utnyttjande, som en "naturlig" form av skyldighet till lönearbete eller "okunnig" avgränsningar som upprättats via en "social kontrakt" eller utan mask: mänsklig tydlig mentalt prostitution.

Människan utsätts för ett system av regler,  fastställd i takt med den mekaniska klockan och kontrollerad av pengar. Människan fungerar i tre huvudsakliga rummen; arbetet, familjen och fritiden, genom denna enhetlighet, som fortfarande kallas mänskliga framsteg, allt annat förlorar sin anledning att vara.

Människan, mer förvirrad än någonsin, söker fortfarande sin önskade frihet. Frihet, som i stället blir en mardröm. Virtuell och verklig mardröm som rör sig i oändligheten, specialisering i de intellektuella kvarteren för normer ekonomi och teknologi, blockerar sina möjligheter att tänka reflexiv, kreativ, introspektiv och i transcendenta form av tanke processer.

Den industriella "homo" visar stolt sina förvärv och hans mekaniska skapelser, hans instrumentella artificiella erövringar, han använder dem, han lever med dem, inom dem och under regler som etablerar dessa symboler sitt slaveri. Den individuella, avgränsade, instrument baserande på liv, är samtidigt verktyg för att förslava sina skapare.

Friheten har förvärvat formen av att vara en abstrakt och filosofisk term.

Demokrati, en toleransnivå som styrs av ”ekonomiska samhällets präster”.

Mänskliga arbetet har omvandlats till en enkel "resurs". Resurs för  produktion som utsätts utanför logiken; det krävs mer mänsklig arbete till lägsta möjliga kostnad. För att allt konsumeras av ett mekaniskt system, vilket i sin tur förbrukar med buller, växlar, hjul och upprepade slag, otroliga mängder energi. Mekanismer som antas ge trygghet och artificiell komfort. Människan letar fortfarande efter den perfekta maskinen. Maskin som kan och ska ersätta "människans ofullkomlighet" och kan bli ett "låg kostnad" arbetare, med andra ord, maskinen som specialiserat sig och tillsammans med andra tillgängliga maskiner skapar sin egen ordning i världens öde.

Modernitetens mänskliga eliten, är en elit utan känsla för framtid. Den eliten har grundat sina artificiella konstruktioner enligt det tekniska, normerade och ekonomiska systemet kan inte längre beskriva eller kommentera de magiska lösningar för helhets välbefinnande för alla.

Fattigdom blir inte endast materiellt, verkliga rikedom blir virtuell och försvinner på grund av alla misstag.

Inflytelserika aktörer blir desperata, rastlösa, giriga, själviska och gradviss skadliga varelser: Ekonomiska djur som i sin blindhet ser inte hur katastrof närmar sig i enorma steg:

Övre fig. Den övre röda linjen indikerar den vilda minskningen av planetens naturresurser mening är att uppnå den artificiella ekonomiska tillväxten i BNP. Denna process av tillväxt är enbart baserad på förminskning av naturliga resurser och dess förödelse eller utarmning.

Under kraften i ett sådant växande konstgjort system där den ekonomiska blir en hegemonisk religion, globaliseras både en sjuk mänsklig kognitiv miljö och dess yttre miljö tills dessa blir kronisk- destruktiva.

En förorenad kognitiv miljö är en patologisk miljö som påverkar alla systemiska nivåer i våra kulturella och produktiva relationer, både tänkande- och rutinspelare interagerar i det sociala systemet omedvetna om den verkningsgraden som uppnår redan den brytningspunkten innan kollapsen.

Detta innebär och leder till:

 • Kontinuitet hos en förorenad infrastruktur till dess kollaps.
 •  Fyller upp utrymmet som inte är förorenat av den förorenade.
 • Olika grader av social och psykisk alienation, på regional och global nivå.
 • Olika grad av fysisk och biologisk alienation som upptäcks för sent.
 • Den ackumulerade föroreningen uppfyller det kognitiva rummet.
 • Detta patologiska mentala miljöförhållande (mentalt trauma) blir kroniskt.
 • Det kroniska tillståndet (naturen och människan) leder till kollaps och katastrof.
 • Historisk; kognitiva delar efter kollaps förorenar nya sociala utformningar.

Dessa symtom på kronisk kognitiv förorening kan leda oss, att fatta självmordsbeslut på nationell eller regional nivå.

Julio Alberto Rodriguez H  (LinkedIn: julio rodher)

------------------------------------------------------------------

Obs! användning av "Google translator" (spanska till svenska) i flera av mina artiklar gav plats till feltolkningar och galna fraser. Ovanstående översättning är egen, hoppas att översättningen är tillfredställande för läsaren. ( uppdaterat: 2019-09-13)

------------------------------------------------------------------

Min närvaro som forskare och författare i ämnen: vetenskap, teknologi, biohistoria, psykohistoria, intelligens, system, kognition och posthistoria förklaras genom den forskning och arbete som utformar nya hypoteser och teorier.

Tillvägagångssätt kan ha ett enormt strategiskt värde vid samhällsutveckling med tanke på transparenta gränssnitt mellan den inre och individuella mentala verkligheten och dess yttre som våra överlevnads livsrum.

Även bör ses uppsatser som studier av ett naturligt (universellt) förhållande mot den artificiella utvecklingen. Förutsatt att resultaten av denna typ av forskning tydligt visar att mina hypoteser är lösningar framför vetenskapens katastrofala påståenden om mänsklighetens framtid.

-----------------