- Mänsklig artificialicering eller mänsklig förnuft. - (3)

 

 

- Artificiellt destruktivt system?

Historia, enligt Marx, är historien om människans ständiga ”framsteg och dess medel och produktionsinstrument”. Alla dessa historiska processer går genom klasskampen över ägande av dessa produktionsmedel.

 Ovanstående historisk tolkning bekräftar att alla ekonomiska ideologier (där politik, helt enkel, bör ses som ekonomins manipulerande handen) var dogmatisk desperata för industrialismens tillväxt.

I gamla Rom hade patricierna och riddarna, för deras slavars hemma och jordbruksarbete och var ägare till deras liv. De feodala herrarna förvärvade eller tillägnat landen och sättet att odla dem, de fick underkasta de tjänare som gick till jobbet för livet i domens territorier. I det moderna samhället, där ägare ansvarar för att utnyttja arbetet hos sina anställda, framträder en mer förfinad exploateringsform. Varje nytt exploateringsstadium kunde försvagas och slutligen förstöra tidigare produktions- och exploateringsrelationer, för att ersätta dem med andra mer effektiva beroende framkallande former.

 • Detta nya sociala tillstånd stiger över den feodala, vilket ger upphov till nya klasser och nya förutsättningar för effektivare förtryck.
 • Den expanderar, och tar inte hänsyn till, ekologiska gränser, kulturella egenskaper eller nationella intressen som inte överensstämmer med dess vinstintressen.
 • Ökningen av varor, den accelererande användningen av teknik (industrialisering) expanderar och för dess syften, i dess instrumentering, kommer den att försöka bli global eftersom ekonomins drivkraft måste vara av kontinuerlig tillväxt.

Under detta socialpolitiska och socialt ekonomiska förhållningssätt uppstår flera frågor som ska ses som grundperspektiv:

Är det naturliga egoistiska tillståndet eller människans sociala träning till sina mest primitiva instinkter, som bestämmer att dessa förhållanden och ekonomiska övergrepp har funnits i sina olika former genom historien? Vilken är dess ursprung?

Hur är det möjligt att trots utvecklingen av de olika "civiliserade" sätten att agera, har de ”civilisationer” fortsatt att behålla den dubbla strukturen av egoism och organiserat missbruk, som växer och polariseras genom så kallade ekonomiska beslut? Naturligtvis blev det nödvändigt, ett nytt sätt att se saker, i en "normativ och artificiell ny moral" som skulle ersätta den hängivna tron på en antagen snäll Gud och hans exempel under en snäll straffbar hierarkisk ordning som ursprungligen var planterad.

Tydligen, även om detta faktum inte förklarades av Marx, existerade det och det finns ett katalysatorelement, motiverat av girighet, i detta konstanta förhållande mellan exploaterare och exploaterade, ett mellanliggande element, en slags relationspunkt som syftar till att ge liv och energi till en konstant obalans: ”Handelsmannen från Templet”: köpmannen, bankiren, långivaren eller den som finansierar alla rörelser för att få en ökad inkomst/vinst från de ökande börser (virtuella värde) som ger övervärden på bekostnad av andra delar av det artificiella systemet och speciellt på bekostnad av jordens natur- biologiska resurser. Men framför allt människans rutins villkor. som förändrar Jordensplanet till vad är idag.

Denna nya form av exploatering och mänsklig kompetens expanderar från nivå av mikro relationer till makro relationer och kontroll (globalisering). Fenomen som kan förklaras på ett systemiskt sätt med tillvägagångssättet till världs artificiella system, som expanderar och definitiv, koloniserar den vitala världen. (2)

Det är dock inte ägare av ”produktionens apparat” själv, som syftar till ökad anrikning till polarisering och dekadans genom att behålla sina privilegier och leva efter dem, naturligtvis är en annan drivkraft som orsakar fördjupning av polarisering och dess skillnader: handelsmannen. Det är denna katalyserande bildandet av handlande i ackumulera kraft, som behöver mera, även om det inte finns mera, utav via konflikternas väg.

Motiveringen för normativt samhälle sker via ökad obalansen i relationerna mellan vad som menas med:

 • Länder och städer.
 • Industri och jordbruk.
 • Det transnationella och det nationella.
 • Råmaterial och färdig produkt.
 • Utveckling och underutveckling.
 • Centrum och periferi.

Men speciellt, är minskningen av den naturliga produktiviteten mot "de artificiella erövringarna" som hjälper handelsmannen att utöka sina vinster på bekostnad av jordens biosfärisk utarmning.

Det är inte nation eller stat som vill samla resurser och utnyttja dem, det är globala snäva intressen över regional makt som förgör sig själv inifrån och som civilisation, för att kunna fortsätta att ha resurser i monoton ångest för ackumulering .

Vilka effekter producerar dessa händelser på människor som bor på jorden?

 • Människan blir en råvara.
 • Även de som äger produktionsmedlen blir de egentligen ett ekonomiskt delinstrument, lika desperat som dessa som inte äger någonting.
 • De enskilda individerna är föremål för den fortsatta konkurrensen hos sina medmänniskor tvingade att "effektivisera" sin slavarbete i hemska former av stress och egoism för att inte hamna i utanförskap.
 • De formerna av ekonomiska mekanismer för marknad och fri konkurrens genom att dominera över, ger förekomsten av sjuka samhälle i dess omöjliga onaturliga relationer som bryts och fullbordar mänsklig socialförnedring.

Det är här att en ny form av beroende uttrycks mycket tydligt; det mänskliga subjekt blir instrument både i sin roll som artificiell producent eller konsument.

Det finns inga alternativ för varelser utanför "det sociala svartlåda", det finns inte längre en biohistoria om individens naturliga utveckling, ännu mindre en psykohistoria, oavsett vad hierarkin kan vara. Inte heller finns det en känsla av naturlig utveckling, för intermediära katalysatorer av icke normal ackumulerig för material eller resurser.

Det är inte nödvändigt att kritisera det faktum att Marx betonar två specialiteter i exploateringsprocessen och inte den tredje som lever på bekostnad av båda för att ge upphov till alla ökande grader av spekulation. Och det är just dessa ständiga och skäliga aktörer av alla tvångssociala regimer som bidrar både för civilisationers tillväxt och kollaps, eftersom; slavhandlaren, handlaren eller "handelsmannen" är förfäderna för den ekonomiska apparaten som skulle dominera över människor och är verkliga orsaken till problem för rätt utveckling under evolutionens naturliga princip.

Verksamheten, som integreras i tekno- ekonomiska mekanismer för tillväxt av detta institutionella artificiella system, som regel baseras på:

 • Specialisering, det vill säga arbetsfördelning, som en art av begränsad skicklighet. Fördelarna med specialisering är att en färdig produkt eller en komplett uppgift uppnås på kortare tid och med mindre arbetskraft och kostnader som en enskild aktivitet.
 • Standardisering, för att producera miljontals lika produkter. Standardisering kvarstår inte i produktionen av identiska saker, men tjänster och all mänsklig verksamhet standardiserades.
 • Koncentration, Industrialisering är summan av ett antal material, verktyg, instrument och strukturer som koncentreras i den form av fabriker, banker, skolor, stormarknader, fängelser, sjukhus, Komplex som växer kontinuerligt och tenderar att vara monopol eller hegemonier.
 • Centralisering, Makt är "konsten" att centralisera beslut och från dem distribuera och ge ansvar åt alla som inte har eller har tappat sin del av att kunna bestämma för sig själva.
 • Storhetsvansinne, av institutioner; kärleken till det som är gigantiskt, enormt, det som kan växa kontinuerligt, för att demonstrera för konkurrenterna och för sig själva deras "kapacitet" för framsteg, framgång eller utveckling. Man behöver inte gå in i djupa diskussioner för att se hur stolta medborgarna är när de talar om högsta tornen i deras stad, deras stora dammar, deras långa broar, deras höghastighetståg eller slutligen deras sportförmåga. Storhetskomplexet sträcker sig med kulturell drivkraft till slutet av "krigare"; den som använder krigets högsta teknik över den som inte har den. Detta är grund för social- patologiska komplex.
 • Utnyttjande, som en "naturlig" form av skyldighet till lönearbete eller avgränsningar som upprättats genom en "social kontrakt" eller tydlig mentalt prostitution av människan.

Människan utsätts för ett system av regler, som fastställs i takt med den mekaniska klockan och pengar. Fungerar de i tre huvudsakliga rummen; arbetet, familjen och fritiden, genom denna enhetlighet, som fortfarande kallas mänskliga framsteg, allt annat förlorar sin anledning att vara.

Människan, mer förvirrad än någonsin, söker fortfarande sin önskade frihet. Frihet, som i stället är en mardröm som verkar röra sig bort mot oändligheten, medan vikten av specialiteterna och de intellektuella kvarteren för normer, blockerar sina möjligheter att tänka i framväxande, innovativa och transcendentala form.

Den industriella "homo" visar stolt sina förvärv och hans mekaniska skapelser, hans instrumentella artificiella erövringar, han använder dem, han lever med dem, inom dem och under de regler som etablerar sitt slaveri. Den individuella, avgränsade, instrument baserande på liv, är samtidigt verktyg för att förslava sin skapare.

Friheten har förvärvat formen av att vara bara en abstrakt och filosofisk term.

Demokrati, en tolerans som styrs av ”ekonomins samhällets präster”.

Mänskliga arbetet har omvandlats till en enkel "resurs" av produktion som utsätts för logiken som innebär att det krävs mer arbete till lägsta möjliga kostnad. Allt konsumeras av ett mekaniskt system, vilket i sin tur förbrukar med buller, växlar, hjul och upprepade slag, otroliga mängder energi, och antas ge trygghet och artificiell komfort, man, fortfarande letar efter den perfekta maskinen, maskin som kan och ska ersätta "människans ofullkomlighet" och kan bli ett "låg kostnad" arbete, med ett ord, maskinen som specialiserat sig och med andra tillgängliga maskiner skapar sin ordning som världens öde.

Modernitetens mänskliga eliten, är en elit utan känsla och utan känsla för framtid. Den elit som har grundat sin artificiella konstruktion enligt det tekniska, normerade och ekonomiska systemet kan inte längre beskriva eller kommentera magiska lösningar för material välbefinnande för alla.

Fattigdom blir inte endast materiellt, verkliga rikedom försvinner på grund av alla misstag. Inflytelserika aktörer blivit en desperat, rastlös, girig, självisk, skadlig varelse: ett ekonomiskt djur som i sin blindhet ser inte hur katastrof närmar sig i enorma steg:

Övre fig. Den övre röda linjen indikerar den vilda minskningen av planetens resurser för att uppnå den artificiella ekonomiska tillväxten. Denna process av tillväxt är enbart baserad på förminskning av naturliga resurser och dess förödelse.

Under kraften i ett sådant växande konstgjort system där den ekonomiska blir en hegemonisk religion, globaliseras både en sjuk mänsklig kognitiv miljö och dess yttre miljö tills dessa blir kroniska.

En förorenad kognitiv miljö är en patologisk miljö som påverkar alla systemiska nivåer i våra kulturella och produktiva relationer, både tänkande och rutinspelare interagerar i det sociala systemet omedvetna om verkningsgrad som uppnår brytningspunkten.

Detta innebär och leder till:

 • Kontinuitet hos en förorenad infrastruktur till dess kollaps.
 •  Fyller upp utrymmet som inte är förorenat av den förorenade.
 • Olika grader av social och psykisk alienation, på regional och global nivå.
 • Olika grad av fysisk och biologisk alienation som upptäcks för sent.
 • Den ackumulerade föroreningen uppfyller det kognitiva rummet.
 • Detta patologiska mentala miljöförhållande (mentalt trauma) blir kroniskt.
 • Det kroniska tillståndet leder till systemets kollaps eller katastrof.
 • Historisk; kognitiva delar efter kollaps förorenar nya sociala utformningar.

Dessa symtom på kronisk kognitiv förorening kan leda oss, att fatta självmordsbeslut på nationell eller regional nivå.

Julio Alberto Rodriguez H  (LinkedIn: julio rodher)

------------------------------------------------------------------

Min närvaro som forskare och författare om ämnena: vetenskap, teknologi, biohistoria, psykohistoria, intelligens, system, kognition och posthistoria förklaras genom den forskning och arbete som utformar nya hypoteser och teorier.

Tillvägagångssätt kan ha ett enormt strategiskt värde vid samhällsutveckling med tanke på transparenta gränssnitt mellan den inre och individuella mentala verkligheten och dess yttre som våra överlevnads livsrum.

Även bör ses uppsatser som studier av ett naturligt (universella) förhållande mot den artificiella utvecklingen. Förutsatt att resultaten av denna typ av forskning tydligt visar att mina hypoteser är lösningar framför vetenskapens katastrofala påståenden om mänsklighetens framtid.

-----------------