Kognition,

Information och

Teknologi

   Sammanfattning

Denna sammanfattning kommer från den fullständiga version av originalet som publicerades på svenska i form av en avhandling inom "SC.M. in Information Systems" och behandlar parametrarna, orsakssamband samt nödvändighet av en vetenskaplig integration som borde existerar mellan kognition, information och teknologi.

Det direkta sambandet mellan information och teknologi framgår av våra sociala strukturer idag. Strukturer som består av maskiner och tekniska system som behandlar information inom en komplex infrastruktur som har blivit global och bestäms av en virtuell ekonomisk, "tillväxt" av mänskliga samhällen. Detta villkor är också uppenbart i alla professionella och faktiska aktiviteter, både på mikro- och makronivå inom den instrumenterade verkligheten vi lever i dagens samhällen.

Datoriserad verkligheten, som är mindre uppenbart för att definiera innebörden, värde och framför allt de djupgående konsekvenser som teknologisk databehandligsystemet kommer att ha på de strategiska aspekter som avgör mänsklig utveckling och den framtida vägen för mänskligheten som evolutionär och kreativ enhet. Integrerade eller grundläggande aspekter i förhållande till alternativen för överlevnad och människans evolutionära -kognitiva möjligheter.

Idag, med tillkomsten och snabb utveckling av processorer som bearbetar information studier av kognitionsvetenskap inte bara fördjupas, men expanderas för att nå inom sitt utbud av forskning, både traditionella vetenskaper, som de som uppnås genom de nya tillämpningarna av informationsteknik; robotik, cybernetik, automatiska beslutssystem, genteknik och en ökning av artificiell intelligens autonomi. Studierna och jämförelserna mellan maskiner och människor i deras handling av att hantera information gör det möjligt att observera hur informationen organiseras och görs selektiv för att ge upphov till kunskap och dess representativa, tolkande och modellerande uppskattningar kring varje observerad verklighet. Process som inte bara gör det möjligt för oss att observera ett nuvarande tillstånd som ska tillämpas men också låta oss analysera de historiska relationerna som kommer från känd information tillsammans med sitt kontextuella flöde, men också att projektera eller modellera en framtid.

Det måste förstås att kognitiv utveckling är samtidigt biologisk, biohistorisk, psykohistorisk, kulturell, interaktiv, evolutionär och transcendental. För att förklara innebörden och känna effekter av att kognition är i daglig mänsklig existens, kan det konstateras, på vilka grunder nivåerna av förändringar har orsakats sedan den mänskliga arten lyckades skapa sina egna spelregler och rutiner för att ställa in värden och etablera sina överlevnadsstrategier.

 Överlevnadsstrategier å ena sidan tillåter domän i någon nisch eller ekologiskt eller biologiskt område, men samtidigt, å andra sidan, uppnås och har destruktiv makt och medel för framtiden, på ett instrumentellt sätt som avgör arten framtid. Överlevnadsmekanismer i människans art baseras i grunden på medvetenhet och kunskap som grundläggande resurser, resurser som, när de förvandlas eller utvecklas, gradvis formade de olika strategierna, både av hela mänskliga arten som deras olika organisationer, enligt den specifika miljö inom vilken de anpassade sitt socialt nät, tolkningssystem och deras lösningar.

Som vi vet, inom det historiska perspektivet var kognition en vetenskap som omfattade filosofins och psykologins studier. Utvecklingen, tolkningen och tillämpningen av dagens vetenskap förklarar tydligt för oss att kognitiv vetenskap finns och utvecklas inom många sektorer av kunskap, eller där informationsfenomenet blir kunskapsfenomenet; 

  • Den nuvarande synpunkten kring kognitiv vetenskap är att definiera den som den vetenskap som studerar; både filosofiska, språkliga och psykologiska
  • aspekter av kunskap och framför all, både naturliga informationssystem  som artificiella informationssystem, 
  • samt den interaktion som kommer från de två informationssystemens (Dynamics of Action) gränssnitt. 
  • Men i synnerhet kommer vetenskap att undersöka konsekvenser av mentala tolkningar av möjlig evolution eller involution av artens i långsiktig process.

Integrerade studier som inbegriper utveckling, evolution, tekniska eller sociala förändringar och krissituationer orsakade av informationssystem kan observeras mer ingående i sin problematiska kärna genom att använda lämpliga kognitiva metoder tillsammans med stöd av verktygen av modern informationsteknik, redan som ett integrationsmedel för gemensam användning och fördjupning.

 Julio Alberto Rodríguez H. (Actualizado, octubre 2018)

Ursprungligt tema i sin helhet:

 

 

 På svenska:  |  Indice del tema:  | Pagina principal: