-- J. Alberto Rodriguez Heredia / Arbetserfarenhet / CV: Sverige, 2018-2021

 

 

VEM ÄR JAG.

Född i  BOLIVIA, i en tankevärld av förvirrande identiteter, kulturella och etniska blandningar där varje en måste utveckla sitt eget perspektiv. Hårdheten, utveckling och styrkan i dessa kontraster var grunden, orsaken och motivationen till vad jag är och vad jag gör idag.

Senare blev jag märkt och utformad genom vad skulle kallas för intensiva erfarenheter i CHILE.

Det stora utrymmet för kunskap och forskning på akademisk och rationell nivå fick jag i Kungariket SVERIGE.

Den djupa nyfikenheten att förstå orsaker, relation, samverkan, interaktionseffekter och systemiska konsekvenser, är jag skyldig till den hybrida livsinlärningen i flera kulturella och geografiska områden. Erfarenheter och tolkningar som bygger min yrkesmässiga inställning idag och inför framtiden.

  Jag definierar min aktuell identitet internationellt, men jag måste erkänna att i nu läget är livet i Sverige integrerade i min själ och i rummet om vad som var och vad Sverige är idag.

_____________________________________________________

ALLMÄN ERFARENHET

Grunderna:

Det är inte organisationer, tillverkningsprocedurer eller företag som gav mig djup kunskap och erfarenheter. De är nationer, anpassning, kultur, utveckling, kris, omfattande lösning av individuella problem, grupp konsensus, komplexa beslut, intresseorganisationer, inflytelserika aktörer, teknologiska lösningar och olika geopolitiska tolkningar, alla sammanfogade. Allt dessa, fick mig att fördjupa i nya idéer, forska och bearbeta teorier och nya svar för mina nuvarande kunskaper och erfarenhet.

Länder, som gav mig markanta erfarenheter:

 • Bolivia, oordning, kaos, instabilitet, känslor, kontraster, utveckling av emotionell intelligens, studie av dogmer, traditioner och hierarki. Primär observation av hur mänsklig feltolkningar skapar tekniska, normativa och sociala problem och dess orsaker utformas växande och blir rutiner.
 • Chile, baserat på tre netto upplevelser av politisk, produktiv och strategisk karaktär: kontraster mellan Allende och Pinochet regerings perioder. Berikad av netto observation på mänskliga beteenden, deras tekniska handlingar, politiska, dogmatiska och icke formella övertygelser och deras sociala system.
 • Spanien, konstant återgång till att förstå ursprunget av identitet, misstolkning av framgång, utformning av sociala grupper vs. mänskliga hjordar samt tecken på empati, erkännande, närhet eller avsaknad identitet.
 • Sverige, Återgången till västerländska pragmatiska syn. Den tekniska färdigheten och den kronologiska och rutinmässiga livsordningen. Summan av breda teoretiska och akademiska erfarenheter.

Eget intresse: mellan förmåga till specialiserad kunskap och integrerade kunskaper jag har valt att ägna mitt intresse åt integrerade aspekter och samverkan mellan discipliner. Detta utesluter inte elementära aspekter av ett system, det vill säga att kunna utveckla en strategisk vision om vad verkligheten är.

_______________________________________________________________________________

Upplevelser inom företagsområde:

Sverige: 1975- 1981

Tidiga år: Liseberg, Volvo Car, bilmekanikers tjänst, gaffeltruck förare i Göteborgs Stuveriet, lärare i Studiecirklar, språk lärare.

Sverige: 1982 - 2010

Arbetserfarenheter:

 • Tekniker och forskningsingenjör på datorteknik vid Chalmers universitet (CTH).
 • Forskning och IT-utveckling inom tillämpad miljövetenskap.
 • IT-stöd i temaämnen vid Göteborgs universitet.
 • Anställd på doktorandtjänst, doktorsexamen inom tillämpad kognitiv vetenskap.
 • Lärare i datavetenskap vid Högskolan i Halmstad.
 • Ansvarig för IT-plattformsprojektet vid Göteborgs universitet.

Chile: 1970-1974

 • Antofagastas fiskeriföretag, personal ombord.
 • Motorola Dotterbolag: Efter ett fullständigt IQ/EQ test fick jag tillträde till prototypteknikavdelningen.
 • Övriga positioner i samma företag, försäljningsrevision, kvalitetsnormer och kontroll.
 • Under Allendes regering: Planering och produktivsamordning i bolaget.

Bolivia: Periodviss: Skapande av ett projekt och försök att fullfölja program för "Nätverk för Strategiska Studier". Med tanke på de enorma svårigheter att tillgodose de offentliga administrativa oklara normer och ständigt förändrade regler samt bristen på stödinfrastruktur, detta intressanta projekt kunde inte fortsätta.

- Uppnådde jag emellertid mycket stor erfarenhet med avseende på tolkning om den aktuella historiska, geografiska, kulturella och tekniska begränsningar som en Stat/nation under utveckling har i form av multietniskt och motsägelsefulla intressekonflikter.

_______________________________________________________

Nuvarande arbetsintresse: 2018- 2022

Mina intresse, motivation och erfarenhet förvärvades vid upplevelser, praktiska erfarenheter, utredning och studier/forskning av komplexa beteenden. Tolkning om olika tekniska - sociala läge samt mänskliga artificiella tillämpningar och konsekvenser. Detta innebär att mina kunskaper har uppnått en strategisk vision om verkligheten.

Mitt arbetsintresse täcker forskning, utredning och utveckling, speciellt om dessa områden mina publikationer uttrycker i form av praktiska propositioner och hypoteser. Därmed önskar jag ansvara eller delta i varierande forskningsprojekt av ömsesidigt intresse.

Om det finns något sådant erbjudande i samförstånd med de institutionerna som kan finansiera dessa syften kommer jag gärna att kontakta institutionen eller någon av intressenter.

I synnerhet skulle jag vilja fortsätta att vara bosatt i Göteborg, eftersom många av verksamheterna inom kommunikation för forskning sker för närvarande via nätverk, oavsett var byggnaden för institutioner ligger.

- Om det finns regeringar, viktiga institutionsenheter eller forskningscentra som anser att mina bidrag är eller kan vara intressanta eller lämpliga, kommer jag att vara villig att på ett tidigare möte och diskussion om ämnet bidra till ett avtal.

- Eftersom området för mina strategiska studier tar aktuella vetenskaper som forskningsobjekt måste förstås att ramverket för min konceptuella värld om nuvarande vetenskap är både inom och utanför normparadigmet och dess andra "artificiella befästelser". Befästelser som anses vara korrekta eller legitima för ett administrativt system. Detta betyder eller innebär att Intressenter om mitt arbete bör ta hänsyn till dessa omständigheter och veta vad mina arbetsinsatser handlar och kommer att handla om.

________________________________________________________

SPRÅK (max 7+)

 • Spanska  +++++++
 • Svenska  +++++++
 • Italienska ++++
 • Portugisiska +++
 • Norska. ++
 • Engelska ++

_____________________________________________________

REFERENSER:

ONU: ACNUR. – Bolivia: period: H. Banzer till E. Morales. - Chile: period S. Allende till A. Pinochet. – Sverige:, O. Palme, I. Carlsson. - Spanien: Regioner.

_____________________________________________________

AKADEMISKA MERITER

 •  Postdoktoral forskning (2010 - 2020). Relation mellan Intelligenta naturliga - och konstgjorda system. Historien om naturliga/artificiella beteende. Makro- och mikronivåstrategier. Makroproblem av mänsklig överlevnad. Komplexa Intelligenta System.
 • Doktorsexamen i Kognitionsvetenskap (2000-2005) Examensarbete vid Göteborgs universitet efter tvärvetenskaplig studie, (480 +240 studiepoäng enligt EU-utvärdering) av universitetsutbildning: System, Teknik, Samhällen och Hållbarhet.
 • Ms. Tvärdisciplin. (1999-2001) Kombinerad summa av uppgifter och teorier om förhållande mellan discipliner som inkluderar teknik, ekologi, tillämpad miljö, internationella relationer, ekonomins historia, systemteori, datavetenskap, utveckling och kognitiv vetenskap. 
 • Magister: Systemvetenskap/info-system. (1993-1995) Program för universitetsstudier vid Göteborgs universitet som kombinerar systemvetenskap och naturens systemteori, kompletterad med informationsteknik. (270 studiepoäng i Sverige).
 • Bachelor of Social Sciences - IT. (1990-1993) Program och kombinerade studier av samhällsvetenskap och datavetenskap, som motsvarar en kandidatexamen och genomförs vid Göteborgs universitet. Totalt 210 studiepoäng i Sverige.
 • Teknik inom elektroteknik och kommunikation (TIC) (1988-1990) Program för studier inom elektronik och telekommunikationsteknik, godkänd vid Göteborgs Tekniska Institut (GTI) och med praktik som forskaringenjör i CTH. (Tekniska Universitetet Chalmers).

------/ 2015-2021. Ansvarar för "Strategiskt forskningsnätverk". - Dess mål: studier, utveckling och forskning om intelligenta naturliga visa avi konstgjorda system. Forskning i att lösa komplexa och strategiska problem. Geo- strategier för samhällen eller regionernas överlevnadsvillkor i en hållbar/social miljö.

_____________________________________________________

- Intelligensens Treenighet?

- Artificiell Intelligens i balansgång.

- Naturliga System, Artificiella System.

- Vetenskapens normer eller misstag?

- Praktisk, eller gudomligt strategi?

- Informationssystem och historia:

- Historia och vägen till vetenskap:

- Psykohistoria och medvetenhet:

- Nya forskningsverktyg, en belastning?

- Strategisk Styrning eller Politik?

- Teori om Krig och konflikter

- Strategisk Styrning eller Politik?

- Geostrategi eller geopolitik?

- Teori om krig och konflikter:

 

_______________________________________________

 

Kurser och korta program:

Identificación

Condición

Área

País

Preuniversitario

Aprobado

Ingeniería

Bolivia.

Examen de Ingreso

Aprobado

Ingeniería

Bolivia.

Examen, primer año.

Aprobado

Medicina

Bolivia.

Comunicación social

Aprobado

Administración

Chile

Planificación Industrial

Aprobado

Técnica

Chile.

Técnica automotriz

Aprobado

Técnica

Suecia

Electrónica aplicada

Aprobado

Técnica

Suecia

Diseño Electrónico

Aprobado

Técnica

Suecia

Sistemas en UNIX

Aprobado

Técnica

Suecia

Estudio sobre Europa

Aprobado

Interdisciplinar

Suecia

__________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Intresserade institutioner kan kontakta mig via e-post: julialbro@gmail.com  eller

Tel:  0046 702202512 / Plats: http://supervivir.org

 

 Julio Alberto Rodríguez H. (Actualizado, 2019-03-08)    ----> I PDF format:

 

 

  svenska:

 |  Temas escritos:  | Pagina principal: