- Strategisk Forskning:  Vad är strategisk Intelligens? < ()  >
   Är strategi, Gudsstrategi?
   
 
 • Är strategin Guds?
 • Vad motiverar strategin?
 • Strategisk forskning
 • Knuten som samlar repen.
 • Från mystik till verklighet.
 • -------------------------------------

- Är strategin Guds?

 • Det är inte känt exakt om religionerna i allmänhet byggde sin Gud, som en kontrollstrategi, eller människan är en strategi för en av dessa gudar.
 • Naturligtvis  konst, vetenskap och tillämpningar genom strategier har sitt ursprung och syftar till att bestämma mänskliga uppgifter, mål i förväg och specificera resultat så att effekten och förändringarna görs avgörande utifrån den eller de strategierna, så mycket som möjligt som förväntas av strategen eller strategerna.

Var det judarnas Gud en strateg?

I så fall var det meningen att detta ”skapelse” var att ge upphov till den nuvarande tids- och rymdstrategin på oss, som i så fall har bildat en nära katastrof på jorden. Katastrof som i sanning inte liknar det åtminstone antagna syftet av den gåvan som gavs av "den gudomliga ordningen"?

Eller kanske den gudomliga i det här fallet var ett mörkt plan, som från den antagna ordningen på den tid skulle leda till störst möjliga oordning bland sina "leksaker", i synnerhet de varelser självbetecknade - som intelligenta -. De som själva skrev beskrivningen om "Genesis" och Gud i sina motsägelsefulla förmågor?

Det är underförstått att det finns olika religiösa tolkningar om universums skapare eller skaparna och dess mångfacetterat syften enligt olika religioner. Samt om dessa gudomliga syften är avsedda att vara livets destruktiva, konstruktiva eller summan av båda är oklar.

Kort sagt, vill jag inte med denna fråga, höja något anti-religiösa eller pro-religiösa uppsats. vad som måste förstås är;

 • att allt som sägs och vad som är skrivet, eller vad som görs genom våra erfarenheter är en produkt av mänsklig tolkning om sig själv och dess miljö, annars skulle det vara en "alienerad" tolkning.
 • Vad som uppfattas och vad som tolkas med avseende på ordningen och den natur-, kosmologiska och sociala miljön, Är därför av mänskligt ursprung eller åtminstone av en ”humanoid” natur.

Vad motiverar varje strategi?

Strategiska åtgärder härrör från det faktum att inte alla mänskliga mentala förmågor tänker strategiskt; det vill säga i dess djup eller bredd som krävs för att ge plats till ett strategiskt mål. I så fall skulle långsiktiga strategier enligt den nuvarande definitionen skulle bli en erfaren del av introspektion, djup eftertanke, fri kreativitet och transcendental tankeprocess med en hög dynamisk kapacitet i varje persons egen mental förmåga.

I referensram för verksamheten inom vad  är - Strategisk Forskning  som vetenskap finns konstruerade tolkningar av den naturliga verkligheten, och från dessa tolkningar kan strategier uppstå. Det vill säga ett djupt och omfattande sätt att undersöka och bestämma intelligenta åtgärder mot mål och riktlinjer med tydligt syfte och beslut beror på vår egen utveckling i förståelse av naturlagar. En jämförelse mellan lägre och högre plan där det är underförstått att det finns:

 • - Hög grad av integrerande intelligens om makro - mikro relationer,
 • - Hög Nivå på sanningsvärde enligt information och
 • - tillgängliga medel eller resurser som avgör resultatet av en specifik strategi.

- Strategisk forskning.

All strategisk forskning behöver en uppsättning medel eller verktyg för att, genom användningen av adekvat intelligens, sanningsenlig information och resurser, starta den specifika handlingsplanen och på så sätt strategins utredning/plan kan bestämmas, detta för att ge effektiv resultat i en dedikerad strategi.

Av angivna skäl är följande viktiga:

 • - Kognitiv integration och studier om människans beteende.
 • - Teorier, tillämpningar om systemvetenskap. (naturlig, artificiell)
 • - Tidsrums studier om evolution och reflektion om mål. (arketyper)
 • - Tolkningar om religion, dogmer, legender, myter och mysterier.
 • - De naturligt biologiska förhållandena som informationssystem.

Medel för mänsklig kunskap, som observeras med stor omsorg att utföra i benämning – Strategisk Forskning -, utredningar som tas till en strategisk nivå och leder till teoretiska och praktiska beslutsprocesser.

 

- Knuten som samlar alla repen.

Det finns grundläggande principer för strategiskt arbete, det som gör möjligt för objekt att se och förena utspridda aspekter genom specialisternas handlingar eller av de utarbetade dogmerna som förvränger historiens gång. En av dem är studier av sanningsvärde på historia som en multipel disciplin, inkluderar tidsrums synsätt för mänsklig handling.

Den andra grunden är tillvägagångssättet för mänsklig intelligens som en interaktion på tre nivåer av intelligent mental handling:

 • - Logisk, analytisk eller pragmatisk intelligens.              (IQ)
 • - Emotionell intelligens, empatisk eller proaktiv.          (EQ)
 • - Kreativ intelligens, systemiskt eller transcendental. (TQ)

Den tredje grunden som används, enligt min mening är definition av system , som inledningsvis skulle bestå av en som naturlig karaktär och en andra av konstgjord karaktär, den senare så länge vet man att det är en begränsad imitation av principerna i den natur- kosmologiska relationer.

- Från mystik till verklighet.

Utan att tänka på det mystiska om Guds existens, änglar eller djävlar, vår existens inte beror på de förmodade äldre order av de människor som i "Gud" namn,  skapade hierarkier, kungar eller härskande regler, lagar, påbud, våld, inrättades juridiska normer, krig, domare, herrar och slavar, etc.

- Ur en praktisk synvinkel: Den överlägsna strategi av de medvetna arter är att överleva. Det är inte en nationell, regional, ras eller privilegiums strategi är en strategi för alla arter i sin överlevnads mångfald och i sina försök att förstå dess potentiella utveckling, både för sig själv och för sin omgivning. Mål ur holistiskt och naturligt miljö perspektiv. "

Vilket innebär nödvändigtvis det harmoniska förhållandet mellan varje individs överlevnads möjlighet med överlevnaden av vår naturliga eller bioekologiska omgivning,  en basimplementering till förhållandet "text och sammanhang". Princip som gör att arten kan överleva. Därför måste förstås att det finns en gemensam dynamik och integrerad syn i detta förhållande. Det gäller att ge upphov till en samexistens av  individuell-biologisk-social-ekologisk jämvikt. Och allt ovan kommer att bero på vårt intelligenta svar att uppnå individuell visavi social utveckling och förståelse.

- Det är inte att hitta Gudspartikel eller utforma "Guds Intelligenta maskiner" som bör motivera en förändring i en stor strategi för mänskligheten, men att förstå och upptäcka miljön i vår meta- information om vår levande, växande planet i samförstånd med vårt beteende som avgörande. Hittills våra tolkningar har varit dålig- konstruerade eller tränad felaktiga sedan tusentals år.

För att upptäcka de fakta om stagnation eller degradering av vår potentiella utveckling behöver vi en djup och brådskande strategisk forskning. 

Förhoppningsvis kan vi ännu utföra och förändra det osäkra livets och jordens tillstånd vid historiska ögonblick som skulle kunna ändras till bättre och säkrare utvecklings framtid..

Julio Rodher

-------------------------------------------  För strategiska undersökningar:

Ph D. kognitiv vetenskap. MS. SC. Informationssystem. Ing. TI.

-------------------------------------------------- -------------

... Det måste förstås att min närvaro som forskare och författare om ämnena: vetenskap, teknologi, biohistoria, psykohistoria, intelligens, system, kognition, information och posthistoria är att forska, arbeta och publicera nya hypoteser.

Tillvägagångssättet har ett enormt strategiskt värde vid utveckling av samhällen med tanke på transparenta gränssnitt mellan den inre och individuella verkligheten och våra yttre överlevnads livsrum.

Även bör ses detta arbete som studier av ett naturligt förhållande mot den artificiella utvecklingen. (Naturliga system visavi Artificiella system). Förutsatt att resultaten av forskningen kan visa tydligt att mina hypoteser är vägen till verkliga lösningar framför vetenskapens ofta katastrofala påståenden om mänsklighetens framtid.

Jag söker samarbete/arbete i ovannämnda forskningsområde: för att kunna leda, delta och arbeta med enheter  eller forskningsinstitutioner. Institutioner som på grund av sin strategisk karaktär gör det möjligt att lösa flera systemiska problem som plågar mänskligheten.....

J.A.R.H  Gbg, september 2020.

 

 << Andra Artiklar      Huvudsida:             Stöd för Saken >>

"Är mänsklig Beteende Ekologiskt?  PDF;