- Strategisk Forskning:  Sincronicitet och Singularitet < ()  >
   - Intelligens utveckling och synkronicitet.
   

 Inledning.

- Synkronicitet är namn för ett fenomen som diskuteras och har bevisats. Men vetenskapen inkluderar inte definitionen som ett vetenskapligt tillvägagångssätt att bearbeta fakta eftersom detta fenomen är ännu inte helt förståeligt inom rationalismens "fysiska lagar"  som oftast kräver beprövade resultat.

 - Året 1952 presenterade Carl Jung koncept Sinkronicitet,  definierad som samtidigheten mellan två eller flera händelser kopplade genom sinnena, men på ett avslappnat samt icke kontrollerat sätt. Det vill säga att händelserna inte är kausala för andra, snarare  förhållande är beroende av deras innehåll. Sinkronicitet sker när det verkar som om kausaliteten är otänkbar. Men detta betyder inte att nämnda händelser är slumpmässiga utan Jung definierade i stället sinkronicitet som "acausala"  händelser.

Jung drar slutsatsen att det finns en konstant och intim koppling mellan individer och deras miljö (mer omedvetet än medvetet) som i speciella stunder ger upphov till en länk som möjliggör sammanfallande omständigheter. Händelser som kan ses som chans, tur eller till och med magi. 

Wolfgang Pauli definierade synkronitet som ett uttryck för en förenad värld, som sammanfaller med begreppet "Totality and Order" involverat i beskrivning av kvantmekanik enligt David Bohn.

- Med följande tema och enligt det perspektiv som presenteras i min teori om " Trinity of Intelligence ", tänker jag fördjupa aspekten av vad jag har definierat som en del av denna treenighet. Där "Transcendental eller Kreativ Intelligens" är en kontinuerlig intelligent manifestation i vår väg till evolution och då fenomenet synkronicitet såväl som det andra som kallas "serendipity", ingår i den transcendenta dynamiken i vår mental utveckling och har i så fall en tydlig kausal förklaring. 

Utvecklings ömständighet enlig min teori om Intelligens treenighet gör att den delen av vår intelligens för transcendens kan öppnas via sinkronicitet  kunskaps manifestationer och sensationer på en annan nivå av mental energi; förklarade fram till idag som: "magiska stunder".

Julio Alberto Rodríguez H.

 
 • Utvecklingen av mänsklig intelligens och dess evolution
 • Trienigheten som intelligensens integrerad dynamik.
 • Hypotesen som lägger till synkronicitet som orsakssamband.
 • En kausalitet som inte kan förklaras som ett element.
 • Ackumulering av rutiner mot intelligent synkronitet.

 

 • Mänsklig intelligens och dess utveckling.

- Carl Jungs "acausal" fenomen vid namn sicronicity kommer att observeras som en preliminär definition av händelser som inte är definierbara i vårt konceptuella universum i tidsrums uppfattning och som i verkligheten är kausala.

- Vi kan förstå det från vad som har bevisats via relativitet (Einstein) om tid-rymdförhållandet och den fysiska perceptuella definitionen att materia är egentligen sensoriska tolkningar. Då kan betecknas synkronicitet som en mental kapacitet hos människor och uppenbarar sig via evolution under omständigheter eller speciella situationer. Situationer sker när händelserna lämnas utanför  de newtonska rutiner eller dimensionen om vad  definieras som normer inför vetenskapliga kunskaper.

Observera att inom det definierade som livets evolutionära fenomen och dess närvaro finns ett speciellt tillstånd som är direkt relaterat till synkronitet; Evolution sker i en miljö med dynamisk energiprocess där  första vital manifestation (geosfär)  uppebarar sig, som först steg av synkronitet, där sedan utformar "kausalitet".

Termen "intelligens" från potential blir aktiv och förändras under utveckling. Det gäller egentligen "livets motor": som rör sig från en universell energimiljö (Kosmos) till att ge vital gnista innuti den första primitiva cellen på den här planeten som hade fortfarande ett geológisk karaktär.

Det vill sägas, processen går från en rent geologisk kausalitet till en biologisk. Ett språng där termen synkronicitet helt enkelt är en okänd faktor som i sin uppträdande av  samhändelser demostrerar och fastställer en ny nivå av kausalitet.

Därmed  bekräftas att det finns en kosmisk kausalitet som möjliggorde livet från dess geologiskt kausalitet. Livet uppträdandet från geofysiska tillstånd till en trancendental fenomen: Den första enheten (cellen) ses som den första vitala delen av dimensionell "oberoende" över en icke-levande fysisk miljö.

På samma sätt det upptäcks att i processen, är en synkronicitet (kosmos-liv) del av orsakssprånget i energidimensionen. D.v.s. sinkronicitet är dynamiken på jakten att uppnå ett nytt dimensionellt resultat i form av ett negentropiskt fenomen.

Det faktumet att kanalen och överföringen av vad  är liv är som en miljöprodukt i interaktiv förhållande med celler att armoniserar med omgivningen, visar såväl cellernas organiserande av komplexa organismer utveckling i en systemisk-vital organisation på både  kausal och synkronisk aktivitet.  Ett språng i den meningen att vi kan förstå hur utvecklingen pågår.  Det betyder att varje evolutionshopp inte är bara kausal, utan det är samtidigt sinkronicitets aktiva tillstånd och kan betecknas som  transcendentalt .

Transcendental faktum som gradvis ingick i den mänskliga intelligenta kapaciteten.  Det vill säga, innan den transcendenta situationen kom genom tillämpning av den vitala omgivning (Cosmos) uppstår en gnista de vitala evolutionära utvecklingen stegvis till den intellektuella kapaciteten i den utvecklande människan, :

 • Den transcendentala intelligensen gradvis blir i "innehåll" medvetet i sig själv som människan. 

 • Transcendental intelligens som i början manifesterar sig som uppfinningsrikedom,

 • sedan som en kreativ och innovativ förmåga och äntligen börjar uppfatta transcendentala fakta som verkar "mirakler".

Mental transcendens tillhör nya dimensioner av en verklighet som överlappar dem som redan har sett de fyra tidsrums dimensionerna fastställda av nuvarande vetenskap. 

Dessa nya transcendentala fakta i sinnet inkluderar situationer som kvantfysikens fält eller de som är relaterade till relativiteten i våra tolkningar beträffande vad som ses som energi visavi materia eller tomhet och dess impulser av synkronicitet som ovanstående aspekter av mental utveckling av vår art som inneboende del av universum.

 • Varför en trinitarisk förklaring av intelligens?

Inställningen om hur mental utveckling sker har sin vikt i följande argument:

 • De evolutionära eller regressiva processerna hos arter och hos människor har inte upphört, tvärtom är dessa förändringar kontinuerliga i synkroniciteter, (eller a-sinkronicitet) även om de inte alltid är synliga eller bevisbara.
 • Samband mellan levande varelser och deras livsmiljö är kontinuerliga, dynamiska och föremål för förhållanden för harmoni eller konflikt beroende på relation materia- energi som beteendet hos var och en som entitet i sin miljö.
 • Vår planet åldras långsamt på grund av energifenomenet som kallas entropi, men på denna planet som ger liv ger den upphov till våra vitala avkommor, det vill säga ett icke-entropiskt fenomen, som projiceras evolutionärt process i en mening och i synkroniska förhållanden till omgivningen.
 • I sin tur utsätts alla levande varelser för entropisk energi, men som levande enheter replikerar vi (reproducerar) vilket ger upphov till en negentropisk och cyklisk process av kontinuitet och potentiell utveckling eller sker motsatsen; regression.
 • Evolutionens uppfinningsrikedom, är inte ett tillfälligt fenomen,  är kausalt för livet  och dess raison d'être, överensstämmer med och är integrerat i det naturliga systemet på jakten till tillåtna evolution, vilket i vårt fall innebär en högre nivå av självmedvetenhet, det som eftersträvar synkronicitet med universum och den avgörande flerdimensionell kausalitet.

För hundratusentals år sedan var den mest aktiva delen av  vår intelligens var praktisk och deduktiv  i sin  logik (IQ)  gav den upphov till de första verktyg, redskap och former av skydd som byggdes .

Strax efter, är det uppenbart att i bildandet av det biologiska primitiv medvetna paret, fanns det en logisk-emotionell aspekt av samexistens men också en växande empati-känsla i familj och gruppkonformation. När det gäller vår art utvecklades då  den  empatisk, emotionell eller social-empatisk intelligens. (EQ).

I allt ovanstående beträffande mental utveckling, måste förstås det ifrån det  uppvaknandet  av den mänskliga medvetenhet . Gnistan till att förverkliga en utvändig-invändig känsla. Att känna sig själv via medvetenhet var ett evolutionärt  överskridande språng

Medvetande som en tidsrum utvärdering där den vitala enheten som tolkar utsidan gör det genom " sinnets direkta gränssnitt ". Den medvetna ögonblicken var en revolutionär förändring; även om det vid den tiden inte var möjligt att definiera vad sinnena var, och inte heller vad nettovärdet om vad vi för närvarande definierar som kognitiv kapacitet betydde.

Det överraskande är att praktiskt taget alla författare om studier av sinnet och intelligensen har gått förbi den kausala evolutionära faktorn för medveten uppvaknande och att se det mänskliga medvetandet som ursprung för den transcendentala intelligensfaktorn. De inte insåg att detta var en mental process med större energimått, eftersom ur biopsykohistorisk evolution och dess hopp följer det att medveten uppvaknande är ett skifte i transcendentalt mentalt faktum.

Så att vara medveten utgör vad jag har definierat som  transcendentalt sinne eller intelligens, (TQ). Med vilken vi hittar nya svar på fenomenen -verklighet- i vårt yttre visavi inre universum och deras sammanhängande synkronicitet.

- Hypotesen om synkronicitet som evolutions orsakssamband.

För att förklara synkroniciteten är det nödvändigt att förstå vad som är entropi och vad som strider mot entropin: Entropi förklarar till exempel att en människa åldras, sliter och dör till följd av att ens energi slitage är typiskt för entropifenomenet.  Tvärtom En människa är både entropisk och negentropisk, eftersom den innehåller i honom och henne (paret för negentropi) de negentropiska komponenterna som kommer att ge upphov till deras reproduktion, deras vitala utveckling av barndom, ungdom, mental och reproduktiv förmåga samt mognad. Och med det ger upphov till nya möjliga steg och negentropiska hopp som i sin synkronitet definieras det som den vitala evolutionen av  vår art.

Omständigheterna med sicronicitet inträffar i ögonblick eller situationer där förhållandena för anpassning av en levande enhet med miljön tillåter en typ av "gemenskap" med en högre eller nya nivåer av energitillstånd.

Sedan vid tidpunkten för den första trådlösa kommunikationen var det känt att en typ av vågsignal med en specifik amplitud och överföringsfrekvens var nödvändig för att synkronisera mottagning med samma överföringsfrekvensen så att signalen och dess information nådde mottagaren . Tja, den här konstgjorda användningen visar helt enkelt en fysisk princip av universella lagar. Fysiska lagar som redan finns i vår verklighet för att ge upphov till "intelligenta energi". Omvandling som möjliggör och är orsak till vår utveckling. Av samma anledning:

 • Synkroniciteten i det naturliga evolution ges till vilken nivå som helst som energins manifestation när den sändande elementen kan i sin kraft och tack vare förmågan hos ett mottagande system nå specifika nya signaler eller i detta fall transcendentala informationssignaler och möjligheter i energins transformation.
 • Synkroniseringen manifesteras i ett naturligt informationssystem, till exempel; mental medvetenhet om en medveten enhet, som i sin kosmologiska miljö kan få nya intryck, information eller sensationer, förmodligen icke-kausala, som i verkligheten är lika kausal som de kända som kausala, även om dess "legitima" förklaring inte kan förklara det, eftersom dessa tecken ännu inte finns i det sociala flockens konceptuella universum.
 • Det finns flera typer av synkronicitet, till exempel de som beskrivs genom serendipity. I detta fall tillskrivs de som tillfälliga fenomen, men i verkligheten är det situationer med speciell synkronicitet, där det sökta eller undersökta objektet visas, men inte på grund av en kaotisk situation, tvärtom sker det efter medvetna eller omedvetna handlingar av den som söker "inställningen" (syntoni) och uppnår den själv eller genom de oförklarliga händelserna av den "materiella" världen där man vill hitta det som ännu inte förklarats.

 

- En kausalitet som inte bara kan förklaras som en enkild element.

Naturligtvis kreativ och innovativ kapacitet, uppstår inte av en chans. All kreativ och transcendental aktivitet kommer från att uppfatta fakta som tillhör en öppen dimension av den universella verkligheten, där händelserna i definitionen av tidsrums perspektiv övervinns av nya faktorer i en oändlig verklighet vilket i dess synkroniseringsuppgifter öppnar  i sina energi översvämningarna den mentala sinkronicitets inställning där utveckling av ett medvetet prov inte helt är utsatt för livets normativa rutiner och inkapslade uppgifter.

Kausalitet är inom vår närmaste tolkning vad som representerar kosmos, ordning och negentropi, jämfört med vad som är kaos, störning och entropi.

Baserat på detta icke-entropiska sätt att se på vår verklighet är det att utvecklingen av olika energier i vår egen utvecklig kan förstås mindre materiellt. Utvecklingsnivå som uppnådda vid medvetenhet och / eller relativ autonomi mot miljön, är först individuell innan vi inkapslar oss som enheter i global eller socialt kollektiv sätt.

- Ackumulering av rutiner mot intelligent synkronitet.

Precis som de normalt hälsosamma rutinerna (instinkter och fysiologi) är nödvändiga för vår biologiska organismens motoriska autonomi. Livsnivå som kan överleva med sina grundläggande instinkter uppfattar den kreativa och innovativa förmågan till fakta som inte nödvändigtvis är rutinmässiga. Tvärtom, de tillhör en ny dimension av en verklighet som överlappar vad som ses inom vår konceptuella och trygga rutinvärld.

Rutinvärld under medvetenhets stadiet har upprättats av ett kollektiv tränat samhälle som det gränssnittet mellan sanning eller verklighet kvalificerad av präster eller specialister inom vetenskap i det gudomliga representation av en normativ karaktär.

Det bör förstås att ingenting kan definieras definitivt i kunskapen om våra medmän och mindre i den bredd som kunskapen om sina medmän kan nå i behov, motivation eller önskan att uppnå större/högre förståelse om sin miljö eller nå det oändliga av universums verklighet.

Och så är fallet med den nuvarande hypotesen, den kan bekräfta att den mentala och intellektuella räckvidden för var och en av oss beror på sitt eget konceptuella universum, där känslan av kausalitet och synkronitet sammanflätas på ett sådant sätt att man kan ge svar på det mest oväntade eller mirakulösa inom personens räckvidd, jämfört med vad som är vanligt i en sedvanlig eller lugnande värld av rutiner. 

Allt kommer att bero på mitt/ditt transcendentala sätt att se verkligheten från universums mentala "observatorium".

 

 • Ett föreställt exempel: Uppenbarligen uppnår blå vektorer synkronitet för konformationen av en naturlig värld. Och i den naturliga världen finns det en annan serie händelser som gör livets utveckling möjlig. På samma sätt har en människa i vissa mentala tillstånd i synkronicitet med sina kamrater eller med sin miljö tillåter en ny strategi i en eller flera aspekter av svaret på hans existens eller andras i relation med omgivningen.

Referens material:

 

 

 

- Kognitiva förutsättningar för utveckling. http://supervivir.org/jar/indice0.html
- Naturliga och konstgjorda system. https://supervivir.org/dsr/sistema01.html
- Kunskapssamhällets scheman (1). http://supervivir.org/cgn/conocee.html
- Kunskapssamhället. Planer (2). http://supervivir.org/gpi/conoce01.html
- Vad är ett infologiskt system. http://supervivir.org/cgn/infologico1.html
- Teori om Intelligens trienighet. http://supervivir.org/herra/inteligencias.html

>>>  andra artiklar på svenska:

 

För strategiska undersökningar:

 ( Julio Rodher) --- Julio Alberto Rodriguez H.

 Ph D. kognitiv vetenskap. MS. SC. Informationssystem. Ing. TI.

-------------------------------------------------- -------------

... Det måste förstås att min närvaro som forskare och författare om ämnena: vetenskap, teknologi, biohistoria, psykohistoria, intelligens, system, kognition, information och posthistoria är att forska, arbeta och publicera nya hypoteser.

Tillvägagångssättet har ett enormt strategiskt värde vid utveckling av samhällen med tanke på transparenta gränssnitt mellan den inre och individuella verkligheten och våra yttre överlevnads livsrum.

Även bör ses detta arbete som studier av ett naturligt förhållande mot den artificiella utvecklingen. (Naturliga system visavi Artificiella system). Förutsatt att resultaten av forskningen kan visa tydligt att mina hypoteser är vägen till verkliga lösningar framför vetenskapens ofta katastrofala påståenden om mänsklighetens framtid.

Jag söker samarbete/arbete i ovannämnda forskningsområde. Meningen: att kunna leda, delta och arbeta med enheter  eller forskningsinstitutioner. Institutioner som på grund av sin strategisk karaktär kan göra det möjligt att lösa flera systemiska problem som plågar mänskligheten.....

J.A.R.H  Gbg, september 2020.

 

 < Andra Artiklar    Huvudsida:   Stöd för Strategiskt arbete >

"Är mänsklig Beteende Ekologiskt?  PDF;