- Strategisk Forskning:  Psykohistoria och medvetenhet. < ()  >
   -  På väg till full medvetenhet.
   

 Inledning.

 

 

"Vi är tidsresenärer, men vi känner oss främmande inför våra verkliga uppfattningar. Uppfattningar påverkades genom flera gränssnitt som utformades genom generationer under normerade system. Normerade system, där vår egen perception förlorade friheten att vara.

Vi tolkar vårt förflutna och vår verklighet genom regler och förordningar via inflytelserika aktörer och dess hierarkiska och normerade grässnitt.

Personligen vi utvecklar mycket lite av vår egen medvetenhet, speciellt om hur vi kan göra vår arbete för framtiden, det som är en kall för livet.  Vi antar en framtid som ansamlingar av rutiner och vi verkar samtidigt avskräckade eftersom vi hindras från att utforma våra liv på ett fritt och harmoniskt sätt. Vi har ännu inte lyckats se framtiden med en djup känsla av mening och löften som skulle kunna förverkligas. "

Traditionella definitioner av psykohistoria.

Den första akademiska användningen av begreppet psykohistoria, framgår av en bok av  Erik Erikson. En studie i psykoanalys och historia (Young Man Luther. 1958)  enastående psykolog i evolutionär psykologi , där författaren definierar psykohistoria som en disciplin som undersöker effekterna av människans tolkningar på historien.

Listan över de viktigaste psykologerna om det specifika område skulle inkludera Alice Miller  och  Julian Jaynes , även om de knappast skulle ha klassificerats som psykohistoriker.

Lloyd deMause  har varit den främsta pionjären i psykohistorien. DeMause och andra påpekar att psykohistoria är ett visst vetenskapligt område med säregna och specifika metoder, mål och teorier och som sådant skiljs det från  historia  och  antropologi .

Men några historiker, socialforskare och antropologer har hävdat i sina egna discipliner at det är möjligt att hitta beskrivningar av psykologiska motivationer till historiska fakta och att psykohistoria inte är ett självständigt fält.

Det är viktig notera, att den som ger strategiskt värde för termen psykohistoria är den klassiska science fiction författaren Isaac Asimov i sin saga ' Foundation ', en av de mest kända verk samt bästa arbetet och prestationen i science fiction. I serien, Asimov uppfann en slags historisk vetenskap som kallas " psykohistoria , "ämnet som analyserar mänskligt beteende framåt till framtiden.

Psykohistoria och strategisk forskning

Ovanstående definitioner om psykohistoria inte stöder de principer och definitioner som är resultat av studier och tillämpningar inom strategisk forskning som behandlas här.

Inom  "Strategisk forskning" definieras Psykohistoria som en integrerande mänsklig historia, i text och sammanhang.

För att uppnå detta, används ett nytt och djupt sätt att undersöka tids- och rumsperspektiv . Sedan, för att beskriva de minnesvärda händelserna från det förflutna utforskas beteendet, social system, mänsklig geografi och människans artificiella system: verktyg, byggnader, industri, städer och dess normerande processer. Inbyggda rutiner som inte alltid är medvetna handlingar och mindre att reflektera information i tids och rumsperspektiv. Dvs. man observerar  helhets fakta i det förflutna, för att vi vet att historia är en integrerade ansamling av idéer, handlingar, misstag och konsekvenser i sin historiska handlingsperspektiv.

Ur en formaliserad synpunkt psykohistoria är vid Strategisk forskning:

 • - Den analytiska och integrerad beskrivning, introspektion och reflektion av individuella och kollektiva mänskligt beteende i deras försök att gruppera och organisera, tids- och rumshandlande. Historia skall vara ett operativt försök att överleva, gång på gång i sina respektive territoriella områden där influenser och konstruktiva eller destruktiva beteenden, mentala händelser överensstämmer eller inte, i dess kulturella och evolutionära process påverkan.
 • - Enligt denna definition anses Psykohistoria vara en ny och bred historisk vision om människans beteende och uppgift. Strukturerad vision att utveckla och nå som ett formellt avdrag att ge framtida projektion.

Det enorma nyttan av den definierade psykohistoria, möjliggör utredningar och fördjupar det historiska arbetet. Det är inte längre bara berättelsen om minnesvärda händelser; är en analys av orsaker, sammanhang, effekter, relationer och konsekvenserna av historiska perioder i mänskligt handlande.

Historia som Fakta gör att projektet skapar "vektorer för framtiden". En avancerade nivå att utveckla det som Asimov antag som studier av tidigare beteende i sin genomtänkt strategi för framtida inriktningar: Historisk delsystem om framtid som här definieras som Posthistoria

Precis som geohistoria och biohistoria utgör grunden för den historiska och existentiella beskrivningen av liv och mänskliga arter i deras grundläggande livsbeteende, är psykohistoria en beskrivning av den historiska utveckling av mänskligt beteende. Beteende i sin tidigare förekomst i tid i sina rums aktiviteter.

Från djupet av denna psykohistorieforskning kommer det att vara möjligt att bygga en förebyggande eller "kurativ" tillämpning för framtida prognoser. Och att lära sig att modellera framtiden för något samhälle eller mänsklig civilisation. I en viss utsträckning är en verklig framsteg för mänsklig medvetenhet och dess miljö som ger livet.

Psykohistoria: Myter, religion, vetenskap och spekulation.

I den historiska uppvaknandet av det mänskliga medvetandet (50000-15000 f.Kr.), var människans första stegen skakad av de första medvetna handlingar, (tillverkning av verktyg) vilka snabb blev undertryckta av religionen hierarkiska system och användandet av rädsla.

Religion och handel har en stor vikt i det rutinmässiga tänkandet om makt. Makt att överta hos de ena mot de andra. Alla civilisationer och nuvarande samhällen has blivit påverkade i sin undermedvetna genom hierarkiska handlingar.

Dogmer rådde och varje sätt att tänka och agera annorlunda en normer blev bestraffad. Absurda normerade religionstolkningar ledde till slaveri, hierarkier, repressiva institutioner (kontroll av resurser och vapen). Grunden för all vår förmodade förnuft att samverka i våra mellanmänskliga och sociala relationer åtgärdades ofta genom bedrägeriernas standard.

Det är nödvändigt att påpeka att detta vårt tidens tänkande och agerande var inriktat på att öka systemiska fel, eftersom det system som gränssnitt regerade manipulerande och tolkades av slutna tankesystem, full av myter och dogmer för att ålägga dem på andra. Antagna fakta, som förde stor mänsklig olycka. Felaktiga fakta som ackumulerades i kollektiva / enskilda och generations omedvetna delar av kollektivets minne, Händelserna i minne som samlades in i vårt beteende som art under millennier.

Den historiska mänsklighetens förflutna i sitt uppvaknande av medvetandet, föll under förtryckt utsatt för dumma dogmatiska handlingar och en sjuk hierarki som vissa utnyttjade över andra.

Det är också sant att inte alla religioner eller hierarkiska system tvingade människor att bli slavar till grymma gudar, eller skapa fängelser för våra själar och vår växande kreativitet. Det fanns vissa inflytelserika aktörer som lämnade meddelanden om mental-andlig befrielse för att komma ur dagens undertryckta / traumatiserade mänskliga och kollektiva minne.

Exempel om tolkning av dessa meddelanden av religiösa befriare: ( apokryfiska och officiella  kristendomens evangelierna , som utesluter det gamla och skrämmande judiska testamentet )

 • Älska och respektera din kosmiska, naturliga miljö, inte med förpliktelse, men beroende på  din framtida existens, upplevelser, utveckling som en art, före ditt eventuella evolutionära språng.

 • Älska din nästa som du älskar dig själv (E.Q. intelligens), du ska först känna essensen av dig själv, som en medveten enhet i konstant reflektion för att upptäcka din innersta motivation för andra.

 •  Döda beskattningar eller reglering av primitiva förtryckare, i deras magra virtuella värde medför endast död material (till kejsaren vad kejsaren representerar), men upplev den sanna kosmiska värdet på din egen utveckling i ditt eget inre, som att vara fri i en värld som har inga gränser.

 • - Det transcendentala värdet av allt skapande finns överallt och är befintlig i varje människa väsen: finns i dess potential att bli upptäckt i själens kraft, desto större uppvaknande, när människan beror på "hur hon planterande i god jord" (Liknelsen om utsädet).

 • - I barns oskuld finns överlägsenhet att uppnå makt för framtidens människa. (Låt barnen komma till mig). Vem avviker eller förstör den potentiella vägen för visdom och tro på barns oskuld, är en förstörare för sin egen framtid (själ) och deras existentiella tillstånd som "rovdjur", "tomt säck" (eller saknad av själ) .

- Med psykohistoriens definition och tillvägagångssätt är det möjligt att observera och analysera alla aspekter som ledde till traumatiserade eller sjuka samhällen i vårt förflutna, att rekonstruera nutiden och bygga framtiden med en generös och harmonisk syn på verkligheten är det som skulle vara  främsta uppgift .

Förvrängd syn på verkligheten blev ett arv genom förflutna regler och dogmer, det som byggde fängslade tankar och förtrycksnationer;

Människan är för närvarande ett konditionerat "levande enhet" i denna planet, interagerar i sin omedvetna automatism. Detta fenomen är "bortförande" eller mental reduktion av var och en, blev en resultat av en mörk tid i dess kontinuerlig och repetitivt, automatiserade handlande.

Idag lever vi i längtan, inte längre direkt drivna av religion. Längtan att köpa och sälja vad som helst, oftast kan vara kroppar och sinnen som dagens varor. Det normala natur värde blev virtuella värde på papper. Mineraler eller några liter olja är värt mer än mänskliga liv för de människor som lever i denna förvirrade planet. Planet som hade arbetat miljontals år för att utveckla medvetenhet.

Vår historia, som inte tag hänsyn till fysiska och psykiska konsekvenser under en lång tid, var ett fenomen som inte observerade utvecklingen av psykiska sjukdomar. Sjukdomar som inleddes med hjälp av felaktiga gränssnitt om naturens sanna verklighet. Deformationerna av det förflutna är kausala effekter för fel och laster. De förhindrar att nå ljuset av ett nytt evolutionärt språng.

Fakta som nämns ovan är inte skrivna av den gemensamma historien, men ja, här skrivs det i psykohistoria. Med psykohistoria kan upptäckas  sjukt beteende. Det positiva är att beteende kan förändras vid interaktionen mellan den naturliga miljön och den sanna kunskapen om varje människa tillstånd under generationer av reflekterande och introspektiva handlingar.

Vad gäller vetenskapen, oavsett om det var korrekt eller felaktigt normerad, blev det så småningom dogmatiskt genom att bli ett privilegium av "utvalda" eller genom att bli ett komplicerat ekonomiskt babbeltorn men dyslexi av förståelse (specialiteter som inte överensstämmer med ett funktionellt system ).

Vetenskapen blev oftast en komponent för att legitimera det artificiella systemet  med hjälp av encyklopedisk resonemang, som verkade mer som psalmer än som sanningar som kan frigöra.

Det var på så sätt att religions, vetenskapens och de "tempelhandlarens" defekta tolkningar förvandlade varandras kunskaper till en fälla, gav kraft till baskonflikter för alla andra och därmed mänsklig självförstörelse som ett växande globalt kakofoni, generation efter generation, civilisation efter civilisation:

Katalysatorns gränssnitt för fel information.

Kognitiva förmåga avser förmågan att uppnå förståelse, det vill säga människans förmåga att förstå miljön och vad en själv gör i den miljön.

Kognitiv förmåga och vilja  avser förmåga att agera i enlighet med sin förståelse, det vill säga den förmåga att kontrollera eller tolka handlingar som reflekterar verkligheten. Men om dessa funktioner har ändrats genom felaktiga eller traumatiska upplevelser, då dessa leder till felaktiga metoder och därifrån destruktiva eller självdestruktiva metoder. Metoder son ger plats till oberäkneliga, alienerade eller "besatta" interaktioner. Eller värre, omvandlar människan till en automat eller Zombie.

Vår utveckling som tänkande varelser var betingad av ett artificiellt system, för att införa kontrollerade tänkande processer. Skapades många gränssnitt. (ekonomi, vetenskap, kungarik, regeringar, lagar, administration, politik), innan vi kunde lära oss att reflektera över oss själva och upptäcka harmoni inför våra handlingar.  ( saknad av att känna sig själv).

Grunden för våra egna fel började i konformationen av ett dynamiskt gränssnitt, uppfunna och byggda utanför oss, för att ersätta vår naturlig perception och på så sätt kunna bestämma över oss själva så småningom lede oss till ett artificiella handlande, som  interagerar kontinuerligt på oss.

Det bör förstås att, när man vaknar i att vara medveten vid medvetenhets födelsen vi ser oss som ett avspeglad tänkande varelse framför miljön utan ett extra "gränssnitt": det fanns inget gränssnitt utanför vår perception som ett filter mellan mänsklig uppfattning och all observerade fenomen; 

--- intensiva känslor dominerade vid den tiden i varje människa som upptäckte sig själv, det fanns förhållanden som behaga henne och andra som missnöjde henne; situationer som gjorde henne glad eller skrämde henne.

Tänk på dig själv och över tiden som betyder kreativa handlingar i form av: verktygen, bygga skydd, skapa användbara objekt, om det finns ett gränssnitt som unikt och passiv: den skapats av varje individ eller av rätt och praktisk information som varje en  ger den andra för sin överlevnad utan massiv förvrängning av information.

 • --- Det är troligt att primitiva religioner inte var avsedda att förslava, men, var att respektera de naturliga krafter som interagerade med uppvaknandet av mänsklig medvetenhet och kunskap.

 • --- Men under ett allvarligt historiskt ögonblick hände där något eller någon, som påtvingade införandet av normerade lagar, dessa son interagerar som gränssnittet på Gud, det kunde då bestämma allt och uppnår obegränsad makt. Dessa nya gränssnitt hade sin vilja och programmerade framtid som en ordnad nödvändighet att resten skall följa ordet blint.

Naturligtvis är det nödvändigt att förstå vad ett gränssnitt är för att se allvaret i den situation där mänskligheten befinner sig.

Enligt ordböcker som finns på Internet definieras ett gränssnitt som:

1.    DATORENS GRÄNSSNITT: Enhet som kan omvandla signalerna som alstras av ett medium till signaler som kan förstås av en annan.

2.    TEKNISK SPRÅK:  Zon för kommunikation eller handling av ett system över en annan.

Det är inte mycket som förklarar ovanstående definitioner och mindre vad som ska förstås om vad gränssnittet är.

Ur strategisk synvinkel är varje gränssnitt ett system med mellanliggande element (stängda) där två olika informations- eller kommunikationssystem tolkar varandra. " Intervention som tillåter båda systemen att ta emot information avgränsad och konditionerad av gränssnittet enligt deras respektive och egen struktur av metadata, "uppfattning", förståelse, sammanhang eller datakod.

 Några exempel:

- En präst, är ett gränssnitt mellan Gud och någon troende. Troende är baserad på övertygelse om prästens budskap, inte om budskapet av en förmodad Gud (sanningsvärde okänd).

- En politiker, är gränssnittet mellan statsmakten (som också är en gränssnitt) och påstådda anhängare av en politik. Följare värderar politikernas löfte, men inte riktigt vet något om vad som är sant i det politiska sanningsvärde och mindre på följande gränssnitt i "maktens" tillstånd.

Ett sätt att använda masskommunikation, är att tolka händelsernas gränssnitts som informerar eller, bombarderas över på individen, men individen har inte upplevt sådana händelser, inte heller kan det vara säker på att sådana informationsingrepp skulle ha någon giltighet eller det skulle vara sann i sitt ursprung.

Perspektiv i evolution eller regression.

Vi har inte kunnat hittills reflektera vår förflutna när det förflutna var den direkta gemenskapen av att vara människan i gränssnitt med naturen för tusentals år sedan där:

 • - Upplevelser och uppfattningar var vårt eget levande gränssnitt, 
 • - Vår kommunikation och handling med naturen var oftast genom direkt perception,
 • - Vi kunde uppfatta, känna, observera och informera oss om den naturliga miljön. 
 • - Vi lärde oss av den miljön och dess interaktion direkt av oss själva.

När ett artificiellt gränssnitt förvränger information, det direkta förhållandet natur- direkt perception blir omöjligt.

Ett "skattegränssnitt" (mervärdets gränssnitt) uppstår, som ett filter av "konstgjord" konstruktion (religion, myter, linjer -normativ vetenskap, disciplinär utbildning). Sådan gränssnitt  närvärdera vår frihet och dessa system genomför sina egna, begränsande och nästan alltid repressiva tolkningar av verkligheten, de som måste accepteras via krav.

Idag, även om vi vet att vi är en produkt av en komplex fysisk-biologisk harmoni (cellulärt samarbete); en naturlig grundprincip att finnas som levande och friska enheter; Den harmoni och fysiska dynamiken är skild från vår konflikt belastad tvångsmedvetenhet som stoppar vår mental utvecklig mott dess transcendentala och kreativa former.

 • - Om våra första medvetna uppgifter var att utveckla verktyg ( objekt ) verktyg redan gav enorma fördelar med att kunna överleva som art. Religionens agerande som en osynlig kraft skapar en ojämn match mellan dynamiken i den naturliga miljön och den tolkning om tron på osynliga makter i varje ämne i överlevnadsåtgärder: Religion skapar en virtuell miljö (gränssnitt) med okända krafter som ställer sin dogmatiska sanning .Det är från denna "sanning" som kommer höljet av hönshusets beväpnat, hierarkiskt system. System som ackumulerar materialet för några och på de andra fångar livet. Från detta redan förorenade idékonglomerat är kunskap begränsad samt oftast dogmatisk förvrängd. Kontroll gränssnitt med vikt som bromsar möjlighet till en kraftfull utveckling av personlig och social fri vilja.

Baserat på vår forskning och studier om vilka artificiella system som är emot naturliga system har vi förklarat två typer av gränssnitt.

 • 1.- Om naturmiljön är ett öppet system för liv och utveckling, är detta vårt direkta och kausal gränssnitt med vår uppfattning, känslor och kunskap. Under vilken är möjligt att utforma ett artificiellt system med ett gränssnitt på naturliga villkor.
 • 2. Däremot, det artificiella systemet är ett stort antal filter eller gränssnitt som definierar, förvränger, förminskar, ersätter det naturliga systemet med slutna system eller standard -norm, ekonomi och teknik. Då ett sådant system slutar alltid med sitt eget kollaps.

- Födelse, bom, förfall och kaos.

Är felaktig anta att en strategi på tids- rumsperspektiv kan tillämpas framgångsrik som socialt system samt i olika civilisationsutformning  grundad på  livsstrategi. I början kan bli ett antaget mål, men liksom en svart låda egentligen repeteras som gamla visor med flera alternativa materiella resurser att ackumulera som viktiga värderat objekt.

Skillnaden mellan livets process vid födelsen, utveckling, tillväxt, stagnation, förfall och försvinnandet, är att livet i sin naturlig icke sjuklig omgivning ger plats till nya liv plus sin potential för evolution.

Vad vi kallar för liv, visar sin autonom sunt förnuft, men inte samma sak gäller artificiella koloniseringar av naturresurser via samhällssystem eller civilisationer med basis på obegränsad materiell tillväxt för att säkra sitt växande artificiella system.

Faktum är mer komplicerad och det måste vi naturligtvis utgå med definitionen av den  konstanta existensen av icke-entropi (liv, evolution: högre energi) gentemot entropi som "förlamar" energi.

Och det är i processerna med icke-entropi som de levande varelserna svarar på varandra med empati, det vill säga genom att reproducera oss själva och utöka medvetandes tillstånd som ger upphov till nya generationer av vad vi uppvaknar i livet som en ny evolution i dimension av mer förståelse och om vad vi kommer att bli.

När det i  av levande varelser existensen börjar dominera entropi finns det ett slags destruktivt gränssnitt för dessa medvetna varelser som vet vad kan hända efteråt, de verkar acceptera det regressiva slutet som ett nödvändigt åtgärd. Det verkar att på detta sätt som ett samhällssystem accepterar dess självutplåning. 

I sin tur kan en levande varelse i sina överlevnadsstrategier utveckla defensiva, intelligenta och reflekterande former av energiomvandling. Detta avdrag är inte science fiction, är verkligheten. En individuell fri vilja är överlägsen än en som är "filtrerad" : Den fri vilja kan och har övertigelse att bevara och förbättra relationen med energi på "högre" nivån. Vi lär oss beteenden och utvecklar oss genom naturen i dess fysikalisk-kosmologiska principer (mental kreativitet).

Därför är det så kallade moraliska och etiska beteendet inte en religiös, juridisk eller administrativ infört beteende.

Skrämmande repressiva system är oftast ett misslyckat gränssnitt som opportunistiskt förorenar och fördriver mening till styrkan i utvecklingen i varje mänsklig inre bestånd i motsatts till sitt försök att vakna och utveckla sin hälsosamma och befriande helhetsupplevelse.

Idag är världen full med informationsbrus, bildat av massfiltrerade tolkningar. Artificiella gränssnitt är oändliga. Den vitala ytan på planeten och varje mänskligt liv är avhumaniserat och blev normerad i rutiner.

det hade varit väsentligt för varenda en av oss att återvända till den inre känslan av insikt. Att söka i den innersta själen eller inre väsen den nödvändiga svaren. Svaren som uppstår som förklaring för liv och evolution. Evolution byggd på ständig reflektion över den naturliga miljöns kloka. En samband som möjliggör en hälsosam vital dynamik genom en pendel av analys och reflexiv integration av vår psykohistoria.

 

- Från psykohistoria till posthistoria.

Att börja, som artkonstruktör och utforma olika gränssnitt, var början för många  artificiellt konstruerade objekt i form av verktyg, hus eller att producera egna basresurser. Dessa var passiva "filter av mänsklig tolkning".

 Allvarliga och kroniska fel uppstår när interpersonella - och grupprelationer blir kontrollerade av flera artificiella grässnitt:

 • Religionen, acceptans av en yttre utomjordisk makt som säger oss hur vår liv skall underordnas. (dogmer)

 • Handel, acceptans av att alltid skall finnas en mellanhand som äger resurser eller bestämmer värde på resurser för att besluta hur värde skall fördelas ur perspektiv av mervärde. (konstruktion av hierarki och makt över jordens resurser).

 • Information som makt genom utökad brus.

 Betydelse av ovanstående gränssnitt förhindrade allvarlig en sund mental utveckling i mänskliga grupper och i deras sätt att tolka verkligheten. Sambandet mellan daglig och långsiktig aktivitet gav upphov till:

 • - Hierarkiska och kontrollerade besättningskonfigurationer,
 • - Relationerna med obegränsad ackumulering mot obegränsad förödelse,
 • - Den verkliga försvinnandet av fri vilja och dess redskap för reflektion,
 • - Byggandet av "virtuella värden" som är lika destruktiva som massförstörelsevapen.
 • - Förekomsten av permanenta verklighetsmanipulatorer, vars parasitära närvaro gav upphov till brist på både den fysiska och den mentala världen.

Via de tidigare misstag och ackumulerade rutiner som liknade "fjärrkontroll" över våra erfarenheter förblev vi som djur i en djurpark. Där välståndet kunde jämföras genom kampen för en lyx djurpark mot en ynklig djurpark. Ett värde och symbol för framsteg, men ändå, upplever vi en zoo alltmer automatiserat och dehumaniserad, lika bedrövlig för tänkande varelser vare sig de lyckas bli instängda i sin lyxiga park eller den fattiga parken.

Naturligtvis inte alla människor hamnar i denna typ av fysiskt och särskilt mentalt fängelse. Skillnaden är att vissa lyckas vakna, andra har fortfarande möjlighet för uppvaknande under inverkan av varje reflekterande sinne. Denna process för frihet inifrån "mänskliga själen", kan vara svår uppgift för många, men om en gnista av möjlig förändring finns i dessa varelser, kommer alla att ha sina respektive tillfälle att förstå framtidens potential och inre frihet.

Det är klar och ur våra studieperspektiv, som inte stöds av traditionell vetenskap; Kan  definieras här minst tre evolutionära eller regressiva framtida arter som är på väg att utformas, från dagens humana arter till framtiden (posthistoriska studier):

 • 1. Parasitus hominem , ättling eller resultat ur artificiell fortplantningssyfte via den destruktiva gränssnitt ur generationens långsiktiga perspektiv - deras överlevnads möjligheter är praktiskt taget noll, eftersom de har bidragit till en acceleration av entropi (utarmning) av planeten och degenerering av deras biogenetiska tillstånd - deras sinne och deras deformerade efterkommande.
 • 2. Humanum passivum , beror allt på deras tekniska konstruktioner och skapade en typ av "artificiell placenta" för sin överlevnad. den här typ av mäsklig varelse under sin utvecklade "handikapp" kommer till en gradvis mental och fysisk försvagning. Även kommer att bli en imitation av en larv eller en element i försämrad vitalitet, dåligt förbered att överleva och reproducera.
 • 3.- Humanum reflexivun, från insidan av sig själv, som kommer den utvecklade varelse att försöka en harmonisk gemenskap mellan jaget och dess naturliga miljö. Miljö som efter ett hårt arbete kommer att återföras till sin essens av evolutionär natur för överlevaren och hans avkomma.

Ur synvinkel för "Strategisk forskning" inte avvisas existens och utveckling av artificiella system. Däremot ses som en mindre del i utvecklingen av mänsklig kreativitet, under villkor som etableras genom en tidligt grässnitt mellan det naturliga systemet i dess toleransgränser för det kostgjorda system: Grundmiljö som kan bli unik för att bestämma livets kontinuitet.

 Inte heller avvisas existens och utveckling av ett artificiellt system som medför utvecklingen av mänsklig kreativitet, och kännedom av de gränser som harmoniserar det artificiella i naturen så att inte finns risk för att denna konstgjorda systemet kommer att kolonisera det naturliga systemet.

 • Möjlig gradvis omvandling av artificiellt system på jakt efter en lämplig gränssnitt med den naturliga miljön eller naturliga systemet.

-------------------------------

... Det måste förstås att min närvaro som forskare och författare om ämnena: vetenskap, teknologi, biohistoria, psykohistoria, intelligens, system, kognition, information och posthistoria är att forska, arbeta och publicera nya hypoteser.

Tillvägagångssättet har ett enormt strategiskt värde vid utveckling av samhällen med tanke på transparenta gränssnitt mellan den inre och individuella verkligheten och våra yttre överlevnads livsrum.

Även bör ses detta arbete som studier av ett naturligt förhållande mot den artificiella utvecklingen. (Naturliga system visavi Artificiella system). Förutsatt att resultaten av forskningen kan visa tydligt att mina hypoteser är vägen till verkliga lösningar framför vetenskapens ofta katastrofala påståenden om mänsklighetens framtid.

Jag söker samarbete/arbete i ovannämnda forskningsområde. Meningen: att kunna leda, delta och arbeta med enheter  eller forskningsinstitutioner. Institutioner som på grund av sin strategisk karaktär kan göra det möjligt att lösa flera systemiska problem som plågar mänskligheten.....

  Gbg, september 2020.

-------

Julio Alberto Rodriguez H.  (LinkedIn: julio rodher)

 

referenser:
 
- Kognitiva förutsättningar för utveckling. http://supervivir.org/jar/indice0.html
- Naturliga och konstgjorda system. https://supervivir.org/dsr/sistema01.html
- Kunskapssamhällets scheman (1). http://supervivir.org/cgn/conocee.html
- Kunskapssamhället. Planer (2). http://supervivir.org/gpi/conoce01.html
- Vad är ett infologiskt system. http://supervivir.org/cgn/infologico1.html
- Teori om Intelligens treenighet. http://supervivir.org/herra/inteligencias.html

>>>  andra artiklar på svenska:

 

För strategiska undersökningar:

J. Alberto Rodriguez ( Julio Rodher)

Ph D. kognitiv vetenskap. MS. SC. Informationssystem. Ing. TI.

-------------------------------------------------- -------------

 

 < Andra Artiklar    Huvudsida:   Stöd för Strategiskt arbete >

"Är mänsklig Beteende Ekologiskt?  PDF;