Strategiska undersökningar. Involution: Mutanternas expansion.

() >
  Mutant eller Maskin i  teknisk singularitet?
 

( En español >>

(Är vi redan mutanter? Posthistorisk hypotes)

– Med teknologernas övertygelse om de tekniska - statistiska framgångar, ansågs naturverklighet som endast materiellt objekt. Materia som får värde genom den mänskliga tekniken. Detta ansågs vara en intelligent mirakel på materialet. På så sätt utvecklades denna felaktiga verklighetsvision.

Samtidigt handelsstrukturen byggda i årtusenden rådde över alla mänskliga aktiviteter, bl.a. med hjälp av de "utvaldas religion".  Dessa tre konstverkets möte blev en villkorlig summa för befästa ett legitimerande artificiellt system.

Emellertid det artificiella systemet brott sig genom alla naturliga tolerans gränser, på så sätt degraderas mänskligheten till en nivån av kroniska rutiner, vilka gav involution och dekadens. Människan förvandlades  till  enheter närmare marknadsmutanter eller medmekanismer för och under programmerade rutiner.

Drömmen om att skapa ett konstgjort liv i stil med Frankensteins fiktion, (medicinteknikens mirakel) önskades bli verklig så  snart den genetiska koden ansågs vara en förklarande helhet som kunde förvandla livet. Vilket, tillagt fiktionen och postulaten om robotar med empati, värda mer än människans känsla kunde utformas; Så, liksom en klassiskt science fiction berättelse (I. Asimov), skulle främja drömmen om en artificiell storhet av vad "oändlighet i Artificiell intelligens" kunde komma bli.

Dessutom det ekonomiskt- teknologiska misstaget hade redan uttryckts för länge sedan; vår förflutna via mänsklig slaveri eller missbruk av mänskligt arbete. Arbete som gjorde människan till ett enkelt redskap. Redskapen blev ett manipulerade instrument i antagna verklighetstolkningar. Allt detta, med drömmar förvande till verkliga projekt under singularitetstäcken. 

Förhoppningar var att maskiner med utvecklande logik, kunde utforma egna bättre känslor och medvetande genom sin digitala logik  och därmed kunde överträffa dess skapare.

Samtidigt tränades år efter år den mänskliga individen, fortfarande låst i sin ekonomiska bundenhet och sin psykopatologiska stress att bli rik eller tvärtom bli dödlig fattig; En trauma i systemets motsägelse oförändrade i arkaiska värderingar: institutioner av makrofagi och nekrofili. Så gradvis reducerades mänskliga tankar till marknadsiver och dess mättande. Allt under den konstgjorda informationen som utformar lydiga medbörjare.

Med denna redan globaliserade konstgjorda relation var det mening att de "intelligenta maskinerna"  skulle leda oss på rätt väg. 

Men i stället är det, ett utvecklingssteg där vår art blev ogiltig förklarade. Tydligen, med maskinernas intelligens skulle homo sapiens klassas som oanvändbar. Då mänskliga "enheter" ansågs vara värdelösa för en annan framtid. Framtid hos de nya och effektiva maskininvånare, kunde ju överleva även under de mest giftiga miljöerna; de var  mutanter.

---

 

Vår artutvecklingen är en utveckling utformade via en naturlig intelligens som gradvis integrerar ömsesidig påverkan på vår art och andra arter beroende på ampassnings -förmåga. Evolution är en dynamisk interaktion mellan miljön och dess levande; den största potentiella adaptiva form i sina livsformer är en följd av en korrekt ledning under naturlagar inför varje utvecklingsprocess.

Mirakel från religion till maskiner.

Det är inte så att maskinerna i den mänskliga förmågan att bygga dem eller veta hur man förbättrar dem skulle vara felaktiga. 

Felet ligger i den användning som "templets köpmän" gav dessa verktyg för att bryta ner alla toleransgränser vid sin älskade tillväxt över det harmoniska förhållandet mellan den naturliga miljön och de objekt som byggdes som stödverktyg. Men inte för att artificiellt överbelasta naturvärlden.

Förhållandet mellan godtrogenhet och drömmar om att utföra mirakel ovanför den förmodade vilda naturen, i kombination med lydnad till en feltolkande religion, följde alltid samma väg: tro till en föränderlig dogm på en mirakulös plan för livets framtiden framför döden. Men alltid under skuggan av en enkel Gud mer synlig än osynlig, liksom en guldkalv.

Och trots det faktum att fram till idag i grym konkurrens i den dagliga konflikten mellan människor alltid ekonomiska, var få löften uppfyllda av en eller flera förmodade överordnade makt; Rättvisans känsla, den verkliga, den harmoniska för individens utveckling hade inte uppnåtts för var och en av våra medmänniskor.

Och i den enorma mängden av gränssnitt som vårt samhälle införde med dess artificiellt förändrande information, de bedrägliga framstegen ackumulerades. Uppenbarligen var mängden fel som begicks större än det goda som lovades, både på vår vitala planet och på vårt dagligt beteende. Strukturerat beteende ner till rötterna av vara tankar.

Tänkandet blev deponerade liksom en barlast i det kollektiva omedvetna.  Det blev en referensram som förenades med automatism, rutin och kontinuerlig fabricerat metainformation i vår existens.

Motsättningar var sådana att intuitionen, tvivel, sunt förnuft eller bevarandeinstinkt, kunde inte berätta oss hur mycket hade blivit fel. Allt blev manifestationer upphävda av de ekonomisk-tekniska riktlinjer under artificiell information. Bedrägligt informationssystem med spekulativa och legitimerade glupska.

Och det är inte så att tekniska system är ansvarig i sin avancerade information för den hägringen. Den hägringen skapades och tillämpas via entropiacceleratorer i det ekonomiska och det normativa informationssystem.

Vi vet att religionens felaktig tolkning med dess utarbetade regelverk har spelat en viktig roll i sitt jobb att skapa privilegierade människor vilka ansågs ha rätt att disciplinera de andra " syndare för att rätta till deras kroniska ondska". Denna tolkning av uttolkarna om det gudomliga i den selektiva skapelsen separerade och skiljde det ena från det andra på ett kroniskt och omänskligt sätt.

Uppträdandet av köpmannen, det vill säga, den som samlat på sig döda förmåner i sin materiella tillväxt, kämpar ett vansinniga rätt med konkurrenter; han/hon blir en "krigare". Alla mot alla i sina frosserier för vinst och mervärde. Med denna olyckliga fenomen uppstår den andra dysfunktionella tolkningen för mänskliga sociala samexistens. Det som förvandlade all civilisation till en enkel daglig rutin; medmänniskor blev och förvandlades till ständiga handlare och samlare. Dvs. människan blev en säljare av sig själv och sålde sitt reducerade liv.

Ingen av de tidigare två grundläggande aspekterna av det nuvarande samhällets liv (marknad och religion) fungerade parallellt och i harmoni med den hittillsvarande formen av biologiskt, fysiologiskt och friskt mentalt beteende som fundamentalt tillstånd. Allt eftersom det grundläggande behovet av en homeostas i fysiologisk och mental i balans hade försvunnit för det existentiella tillståndet i omgivningen .

Verktyg och maskiner hade och har sin nytta förstås, men bara tills de upphör att ha den nyttan. Allt kommer att bero på den homeostasen om balansen i livet parallellt med den naturliga miljön. Det handlar ju om vad är en existens för livsenergi i varelsen mot de byggda "döda sakerna".

Man vet att med de byggda döda sakerna  i sin energiförbrukning kom  brytningspunkten i dess entropiska ökning. Samt den regionala eller globala brytpunkten håll att förgöra jorden. Där människans kunskap och transcendens inte längre har något värde, inte häller någon mening.

Lösning på galenskapen hos "millenniernas handelsmän" är anta att avancerade automatismen kommer överta mänskliga varelsers beteende. 

Det är när mänskligheten blir automatiserade enheter under maskinrutin kontroll, skapas då en kronisk rutinberoende:

  • Att vara lydig mot dess mekanismer och det konstgjorda som omger den.
  • Det är en kontinuerliga utveckling, vilken anpassar sig, gradvis transformerar sig och ger upphov till den första prototypen av en mutant vid involution. (artificiell inrutad)
  • Roboten och mutanten påverkar varandra under trycket av det ekonomisk-normativa systemet i kontinuerlig konkurrens.
  • Det troliga kommer då att vara att den lydiga människan bygger i sin icke normal empati de nya "liknande" medföljare; en mirakulös kombination av programmerade små biologiska delar och högst viktiga maskinkomponenter, det vill säga avlar sina ersättningar.

Från maskinerna till den "intelligenta" konstgjorda rutinen.

Om artificiell intelligens är summan av alla rutiner ackumulerade till oändlighet och med beslutshastigheter som ljusets inom varje mekanism, då är det när teknologer bekräftar detta mirakelfenomen som kommer att visar sig vara: den artificiella superintelligens.

Detta ligger naturligtvis inför sådana maskiners förmåga att lära sig omgivning  via inlärning av kontinuerlig drift på universella fysiska lagar  kända eller okända i kvantifierbara form via matematisk-statistiska värden. På så sätt maskinerna kommer att överträffa sina skapare.

Naturligtvis verkar detta uttalande ha en överväldigande logik men det är en fattig logik och unikt specialiserat under sina numeriska gränser.

Det är också en kall logik, utan känslor eller empatiska skärningar gentemot livsuniversum och den skapare av nya maskinella intelligensen. Även om det skulle antas att en "empatisk logik" kan programmeras i dessa maskiner i en sorts robot- eller mutant etik, kommer naturligtvis att vara en serie av endast logiska känslor (kärleken försvinner. Pragmatism uppstår). 

Emotionell intelligens är det som har definierats i våra "strategiska undersökningar" som en produkt av kontinuerlig interaktion med transcendens och universell synkronicitet, bortom alla fenomen av enbart logisk mekanisk produktion.

Fig. Varje levande varelse har en kontinuerlig interaktion och interrelation med sin miljö. I en artificiell miljö, genom att stänga sig själv i en bekväm sluten- och artificiell krets förlorar en art gradvis sin evolutionära anledning att vara.

Det bör förstås att ur denna synvinkel är det inte så att maskinerna är bra eller dåliga. Allt beror på den verkliga strategiska tolkningen om människan i livets dynamiska termer. Problem kan befinna sig i vår art egen inre verklighet framför den yttre. Och att förstå vår art världs uppfattning vilken måste ligga över alla verktyg. Detta när denna varelse fortfarande är mänsklig och kan reflektera om verkligheten.

Och när man reflekterar verkligheten, trots att man utsätts för en kontinuerlig konstgjord överbyggnad, kan den som utbildas, formas, informeras, påverkas och tränas  i sin artificiell begreppsvärld kan vakna. Den individen kan upptäcka att ens värld, artificiell till struktur och funktion, gradvis har inneslutit honom/henne inom en sorts förorenad konstgjord moderkaka. Inte längre befinner sig vid rätt omgivning för sitt liv;  Då är det och så, att livet och upplevelser har förlorat allt mening.  

Kontrasten mellan det naturliga och det konstgjorda.

Användning av det kostgjorda system kan motiveras eftersom enligt arternas utveckling finns vissa arter som utvecklar ett extern skelett för  bättre skydd i sitt förhållande till en yttre risk i naturliga miljöer. Men denna åtgärd tar inte hänsyn till begränsningarna vid ett slutet och inert system framför dynamiken i en adekvat vital och mental-kognitiv dynamisk anpassning till sin krävande naturliga miljö.

Av denna anledning, i arternas evolution, finns det lösningar av tung inert konstruktion, vilka oftast stoppar en evolution, inte tillåter snabb anpassning och tvärtom bidrar till arternas nedbrytning och försvinnande. Med andra ord en dynamisk strategi i mindre tung energi uppnår snabbare anpassning till förändringar i sin framtid.

Det pragmatiska värdet av LAT- system .

De som kallas här som LAT- systemen (Logisk Avancerad Teknologi) definierar en formalisering av "Artificiell Intelligens"  Ett sådant system kan ge svar med stor säkerhet, hantering av alla konstgjorda fysiska och materiella problem av basresurs karaktär. De problem som fram till nu, i sina misstag av nekrofili och makrofagi har utsatt vår art under enorma brytningsnivåer av resurser i årtusenden genom marknadens tillväxt. Sådan tillväxt har degraderat vår naturliga miljö till en växande producent av sopor, epidemier och global pandemi.

Ett  LAT- system, kan i verklighets namn baseras på logiska information om dynamiken under hållbar naturlig produktion.

Ett dynamiskt system indikerar hur mycket planetens natur producerar utan destruktiv stress och vad är den verkliga baskonsumtionen som krävs för livet i planeten. Detta skulle vara ett aggregat av avancerad teknisk observation. Samordna planetens homeostas och balans mot de nödvändiga, hälsosamma och rättvisa parametrarna för en hållbar biologisk-fysiologisk och social fördelning.

Hållbar rättvisa för arter i framtida generationer, (infologiskt system på det naturliga). För att ett sådant system ska ge oss korrekta svar levereras dem logisk, naturlig av ren oförformad information, ständigt agerande vid interaktion utifrån det naturliga informationssystem.


 Den mänskliga enheten och dess synkronicitet väg.

Om mutanter eller androgyner dominerar planeten i sin singularitet, kommer det inte längre vara nödvändigt att tänka på en naturlig planet, eftersom dessa varelser utformas i en redan förorenad miljö. En konstgjord miljö endast  lämplig för mutanter. Allt inför den potentiella nedgången för "enheten" definierade som "homo sapiens" och ur mutanternas syn, struntar då dessa varelser vad vår arts evolution kan innebära.

---

 Den posthistoriska hypotesen om förändring från "homo sapiens till homo machina" kan förklaras vid studie av hur mänskliga intelligens dynamiskt agerar i sin medvetenhet. framför en maskinell logisk process.

Intelligens uppstår ifrån negativ entropins motiverande kraft i försök till livet under oändligt- universella naturlagarna.

Denna mental interaktion vid medvetandet berör på de beskrivna tre intelligens vektorer, vilka in i sin hälsosamma funktion rör sig vid:

  • Logisk.
  • Empatisk och
  • Transcendental mentalprocess.

Den sist nämnda intelligensvektor; är en "katalysator"  av medvetandets vitala energi. Det ger mening till liv och evolution.

Den naturliga evolutionen uppstår under en process av interagerande synkronicitet och interrelation mellan en lämplig miljö och dess "frö" av livsviktigt uppvaknande i sin framtid genom flödet av det naturliga informationssystem.

 

--- Den naturliga processen i livet vid varje arts överlevnad är att ge och upprätthålla liv där utveckling uppstår. Annars går tillbaka in i involution och sedan försvinner.

---

Obs: En ny definition om ämnet posthistoria: >>

---

Forskning inom Posthistoria.  (Framtidsstudier) 

(Göteborg, 2022-01-19). Med ensamrätt. J.A.R.H

---

Notera.

Det ska  förstås att min närvaro som forskare och författare inom ämnena vetenskap, teknik,  biohistoria , psykohistoria, posthistoria, information, intelligens, system och kognition är avsedd att arbeta med nya hypoteser.

Tillvägagångssätt som kommer att ha ett stort strategiskt värde i utvecklingen av samhällen i syfte att uppnå transparenta gränssnitt mellan den individuella inre verkligheten och livets yttre verklighet och utrymmen för vår överlevnad. Dessa aktiviteter bör också ses som fördjupade studier i sambanden mellan naturliga och artificiella system.

Allt detta, förutsatt att resultaten av respektive uppgifter tydligt kan visa att mina teorier och hypoteser ger och kommer att ge upphov till verkliga lösningar, inför normativ vetenskaps ofta avgränsade anspråk om mänsklighetens framtid. 

Självklart är jag intresserad av att kunna leda, delta och arbeta med enheter eller forskningsinstitutioner som verkligen har en strategisk karaktär. Men jag ser det nästan omöjligt sådan kontakt i denna period då svårigheter överväldigar dem som förmodas fattar strategiska beslut.


För strategiska undersökningar.

 

JA Rodriguez H. (Julio Rodher)

 Ph D. kognitionsvetenskap. / F. SC. Informationssystem./ Ing. TI

-------------------------------------------------- -------------

JARH   Göteborg , 07 januari  2022 .

 <  Övriga artiklar 

   Index:

   Stödd till strategisk forskning  >