- Strategisk Forskning:  Historiska Misstag. < ()  >
   - Avstånd mellan Information och Historia.
   

 Inledning.

Mytologi, kronologi och historia.

 

Från den grekiska mytologin Kronos (Ancient Greek Κρόνος KRONOS,) var rektor för den första generationen av Titans, gudomliga ättlingar Gaia (jorden) och Uranus (himlen) . Krono störtade sin far Uranus och styrde under den mytologiska guldåldern. " (Tidsmekanism).

 Från Genesis, Gamla Testament : "1. I början skapade Gud himlen och jorden." "26. Då sade Gud:" Låt oss göra människan till vår bild och likhet och låta honom härska över havet, över himlen, över boskapen, över hela jorden och över alla krypande ting som kryper på jorden. " (Primitiv bild av kosmos).

Wikipedia : Invasion av  Irak , ägde rum mellan  20 mars  och  1 maj  2003 , utförd av en koalition av länder som leds av USA  tillsammans med  Storbritannien, Spanien  Australien  och  Polen . Andra länder deltog i nästa följandefasen. Invasionen markerade   krigets början i Irak . Enligt presidenten i USA,  George W. Bush , var anledningen till invasionen att " avväpna Irak från massförstörelsevapen . - Vapen som aldrig hittades, eller deras existens bevisades. Även anledning var att "sätta stopp för det stödet från  Saddam Hussein  till terrorism" och uppnå "det irakiska folks frihet". (Reklambild av information).

2011 SIPRI-rapport , vapenindustrin är en av de ekonomiska sektorerna som har

vuxit mest

 de senaste tiderna. 465.770 miljoner dollar är vad de har fått från

försäljningsvolymen 2011,

 en ökning med 14% jämfört med föregående år .

 

Historia är representation av en symbolisk monument. Är totem av rutintänkande om förfluten. Rutiner som innebär att vi observerar intersubjektiv  objekt som en kulturell identifiering av virtuell stabilitet och acceptans. Någonting som hierarkisk nödvändigt eller oundvikligt för maktens legitimering.

Historia son akademisk utbildning är en ganska lockig eller intrasslat konstruktion av  händelser. Händelser som baseras på kronologiska referenser via inflytelserika aktörernas krav. De är reducerade studier om förflutna händelser som begränsar historiens verklig värde som vetenskapligt verktyg.

Det är sant att texten i människans historia är omgiven av myter, legender, dogmer och praktiska berätelser, emellertid många av dessa är avkopplade från fakta i dess verkliga tillstånd utan sammanhang. Aktuell historia är avsaknad av ett tvärvetenskapligt förhållande med verklighet. I tidsrums perspektiv för enhetlighet, historia som vetenskap måste inkludera:

 • naturhistoria,

 • geografisk-social sammanhållning,

 • den biologiska, psykologiska, ekologiska relation och

 • "information utan buller , " som värde i evolutionärt perspektiv att vara vetenskapen om mänskliga händelser.

Det vill säga, behövs ett synsätt om "historisk vetenskap" i relation, stabilitet samt kris vid paradigm bristningar. Detta i syfte att uppnå sin -evolutionära språng.

Tydligen  historien inte föddes som ren vetenskap, men däremot blev historia ett socialt politiskt verktyg i sitt icke-systemiska beteende:

Historia, lämplig berättelse för Newtons fysik .

Historien i sin akademiska definition och nuvarande studier är en uppsättning approximativa kronologiska fakta om tidigare tider. "Fakta" bestämda av ett normativ system, benägen att förklara minnesvärda händelser som är underordnade det ekonomiskt- politiska och hierarkiska värdet i nutiden .

Det vill säga historisk fakta ses under en låtsas kronometer av tidigare och förkortade händelser, som är typiska för människans sociala attityder baserat på deras representativa aktörer. Tillagt dogmer, traditioner och rutiner ackumulerade som sammanhang.

Kan vara möjligt i det här systemet av villkor och framför allt utvecklingen av andra vetenskaper som stödjer denna historiska vetenskap, kan historia bli ett verkligt vetenskaps verktyg ur ett strategisk perspektiv?  Även för sociala och strategiska insatser, forskning, utveckling och studier av mänsklig framtid? 

Naturligtvis svaret är nej , inte enligt nuvarande reducerande normer för hur historia bör studeras. Finns inte tillräckligt utrymme och mindre nödvändiga resurser för sådan studier.

Det är viktigt att förstå att komponent tid är grundläggande dimension i rum, medvetande och evolution. Av samma anledning: De historiska studierna med breda handlingsperspektiv är i grunden viktig för vad i "Strategiska undersökningar" definieras som överlevnads- och utvecklingsbehov hos människan tillsammans med dess vitala och naturkosmologiska miljö.

Därför är det nödvändigt att skapa ett annat kunskapssystem för att definiera arbete, studier och forskning om mänskligt beteende, allt relaterade till ett historiskt och strategiskt integrerat perspektiv .

- Historisk forskning och dess variabler.

Ett nytt sätt att se på historien är att observera det som en komplex uppsättning fakta som kan delas upp och integreras i :

 • - Naturhistoria, Geografisk historia, Biohistoria, Psykohistoria.

 • - Historiska system.

 • - Efterhistoria. (Posthistoria)

 • - Makro- och mikrohistoria.

Aspekter av breda forskningsperspektiv vilka ska observeras både som element och system, interagerar och integrerar i ett nätverk med full insyn av nätverksrelaterade händelser. Fakta som kan förklaras i dess systemiska arbete med text och sammanhang samt i sin introspektiva och reflekterande karaktär i fenomenets historia.

       Fastställandet av historien från sin ursprung som naturhistoria, är den initiala grundval av historiska studier i förhållande till den efterföljande reflexion och introspektion om gränser, kultur och mänskliga samhällen .

De stora frågorna om historien, att förstå civilisationer i det förflutna, är att systemiskt observera dess mikro och makro aspekter. Där mystik, intriger, myt, dogm och verklighet blandas. Kunna observera orsaken hur vårt ursprung påverkade vår nuvarande förståelse om förfluten. Hur vi ordnades i form av boskap, flock eller i hönshushierarkiernas samhälle, med motstridiga makt- och hjärnhärskare.

På samma sätt hur vi likades dansa under grymma och dogmatiska gudar, eller under "ideal" av desperat ackumulering i materialutveckling. Fakta som orsakade och grundade utformning av de gigantiska artificiella strukturer samt den enorma graden av girighet, destruktivitet och nuvarande korruption.

Den lätta beskrivningen av vår historia har fått effekter genom:

 • Felaktiga historiska tolkningar vilka växer i tillämpningar,

 • den enskilde, kollektivet och deras naturliga miljö visavi det artificiella som tolkas samma.

 • Ses inte det senare tidens samhälle alltmer påverkad av artificiella tolkningssystem som dominerar,

 • Ansamlig av händelser som ger plats till förvrängda historiska prognoser och feltolkningar om den naturliga ordningen.

Summan av effekterna i det misstolkade förflutna är oftast inte känt, eftersom resulterade i bristen på reflektion i vår existens och i beteendets förment "medvetna styre" men, med tolkningar som är ur fas med verkligheten.

Anledningen till vi förutspådde apokalypsen eller Guds straff, ses som oundvikligt mänsklig öde, inte som en utmaning att lösa globala problem samt bygga vår framtid med harmoni och hållbarhet, precis via historiska sanningsenliga studier av strategiska karaktär.

I detta avseende frågor om vårt ursprung (jordiska eller utomjordiska), idéer, religioner eller de gigantiska strukturer i form av pyramider, tempel eller obesvarade frågor, fick oss att förenkla vår stagnerande liv och acceptera att utbildas och konditioneras till aktiviteter i en ren material marknad.

Genom att inte förklara och lösa fel och avvikelser i själva människans evolutionsperspektiv har vi inte hittat ett nytt sätt att se historien och sättet för framtida utveckling. 

Det behövdes en metod inför förändring för en gränslös framtid och intellektuell utveckling. Allt detta skulle ha varit möjligt genom psyko-, geografisk historia och historiska strategiska lösningar. (Makro- mikro relation).

Fel i avsaknad av ett brett och flexibelt historiskt paradigm, kunde tillämpas på utvecklingen av mänskliga samhällen, till att observera, i deras brist på observation på globala, kollektiva, nationella och individuella nivåer enligt följande exempel:

1- Sociala konformationer, vars endogena och exogena kultur byggde geografiska enheter baserade på krig eller folkmord, erövring, kolonisering, lidande och utnyttjande av andra kulturer och samhällen, vilka gav plats till  Imperier i sin kejserliga kultur, endemisk och motstridiga vanor att växa, införa skattehierarkier, vertikal kraft, gav plats till smittsam historisk process utvecklade genom tvångsmekanismer. Vikten av dessa misstag matades som del av ett snabbt material tillväxt (frosseri i kraft) men eftersom sjukdomen tillväxt utan gränser, i sin territoriala födelse, uppgång, nedgång och slutet ger upphov till allvarliga kollektiva trauma efter deras fall.  Dessa "kulturer" lämnar ett negativt arv på kommande generationer. Vilka upprepar samma och nya fel. Ansamlig av fel letar därmed efter att bilda nya väldekulturer. (Fakta som inte studeras som grundläggande i nuvarande historia).

2- Utvecklingen av det som nu är aktuellt som, västerländsk civilisation, dogmatisk- vetenskapliga mekanismer, som föddes med bakgrunden av:

 • - Romernas våldsamma förstörelse, som en exemplarisk kraft.

 • - En suddig och normativ tolkning om kristendomen,

 • - Normer för att överensstämma stater baserade på erövringar och territoriella framsteg.

 • - Totalitär domän på marknaden och dess omvandling till tillväxtekonomi.

 • - Obegränsad tillväxt av den konstgjorda på bekostnad av naturresurser.

Det var ett paradigmskifte, i många aspekter, som innehöll delar av arvs element inbäddade i det nya paradigmet av civilisationen. (En geografisk -historisk, psykohistorisk, biohistorisk och naturhistorisk studie saknades för att upptäcka felaktiga tolkningar).

3- Den industriella revolutionen, som "revolutionerar" Europa, var inte en självständig mekanism. Det nya tekniskt industriella systemet drevs av vision och kraft av ett "överlägset" system : det ekonomiska systemet, vilket är tillväxt katalysator utan gränser och med det som i början var marknad i händerna på "kalvets apostlar" till kontrollen av de mekanismer som koloniserar planeten. Det vill säga, att olika kolonisering nivåer ägde rum. Förutom geografiska, är kulturella,  pålägg via ekonomiska visioner att växa och att utplåna planetens naturresurser, liksom människans avgränsade evolutionära sinne:

Det utplånades den psykosociala balansen i varje territorium.  Koloniserade det naturliga för att ersätta det med det artificiella. (Brist på kunskap i geografiska historia, biohistoria, psykohistoria, historiska system och posthistoria).

 • Industriella revolutionens många ansikten ger upphov till kontraster som dehumaniserar de nya samhällena i deras desperata sökning efter den förmodade "välfärd, framsteg och materiell utveckling". Från den icke stoppbara ökningen av artificiellt system utan ett gränssnitt som skyddar den naturliga världen. De nuvarande mänskliga massorna, är en traumatiserad hop utan identitet att vara och blir  fall av kollektiv trauma, som expanderas i termer av globalisering samt utökning av själar utan öde.

4- Krigen och konflikterna, som redan är väl organiserade och av det konstanta teknologiska framsteget. Det ställer krav på artificiell styrka hos vissa över andra (suicidal polarisering). Fakta som har stora konsekvenser över det:

 • - Biohistoriska, det här är tydligt en bioinvasion som förstör den ekologiska och sociala balansen.

 • - Geografisk historisk ockupation och förstörelse av kulturer som var lämpliga för sitt territorium och klimat .

 • - Psykohistoriska, det ger plats till enorma psykosociala och generations trauma på de invaderade befolkning redan utan perspektiv på evolutionär och social identitet.

 • - Från naturhistorien förstörs den harmoniska korrelationen mellan de naturliga förhållandena hos flora, fauna och mänskliga grupper på ett snabbare sätt.

5- Bristen på kunskap i de koloniserande länder, det insågs inte följderna av kolonisering. Det som utvecklat tvångs rutiner under imitation och trauman, ledde till monumentala misstag för beslutande regeringar i praktiskt taget alla länder i den så kallade "periferi" och dess historik. 

Även de så kallade "utvecklade" länder i dess intensiva försök för "framsteg" är sändare av ett "virus" av enorm psykosocial trauma, eller "framkallande cancer" via -Economi för tillväxt utan gränser- med ständiga konflikter (krig 30, 100 år, korståg, världskrig, nazism, fascism, kapitalism, kommunism, diktatur, obskurantism, etc.) visades en medvetslös tolkning om framsteg och idag global syn på utveckling.

6 - De påstådda lösningar om massiva befolknings omlokalisering (flyktningspolitik) som resultat av krig, vid småaktiga intressen, som tros hjälper via social omstrukturering i stället orsakade akuta problemen med kronisk konflikt och inbäddad innehåll. Inte längre är bara kulturella eller religiösa problem i motstridiga riktningar, utan finns konflikter mellan inbyggda omedvetna mentala sjuka rutiner. Det kollektiva omedvetna arvet, ackumuleras i flera generationer, alla utformade i en polariserad värld och i motsats till hopp för förväntade integrering i "värdländer kultur" konsekvenserna blir destruktiva.

7 - Länder med geografiska och varierande klimatskillnader, med flera ekologiska nischer, särskilt de som består av mikroklimat inom sina territoriella gränser,  lider disharmoni i sin ursprungliga befolkning samt en dubbel destruktiv konsekvens i sin geografisk historia, bio- historia och psykohistoria, på grund av den moderna tillämpningen att standardisera, koncentrera, centralisera, specialisera och underkasta sig till "instrumentell makt" i varje livsrum, där mänskliga kulturer tvingas att accelerera "framsteget" i den nya ekonomiska civilisationens virtuell vision.

Feltolkningar om vår verklighet och dess tillämpningar är oräkneliga, eftersom de inte har beaktats i dess omfattande historisk bakgrund.

Avsaknad av en historisk studie om en harmonisk tillvaro mellan människor och deras livsmiljö har lett till enorma kaos och nuvarande krisen. Kriser är praktiskt taget befintliga över hela världen och i synnerhet där den oordnade och oegentlig expansion av territorier, klimat och mikrokulturer, har lett till irreversibel ekologisk katastrof, utarmning av jord, miljöförstöring, psykosocial trauma och särskild en enorm korruption. 

Allt under den antagna ekonomiska utvecklingen av moderna samhällen. 

- De nödvändiga integrationsåtgärderna.

Ett misslyckat socialt system är befintlig när dess komponenter inte längre ger upphov till ordning och lösningar för den etablerade systemfunktionen och att ge identitet och mening till det systemet. 

Om en Stat eller civilisation följer principer om icke- genomförbarhet, talar vi om en misslyckad systemformation. 

I det nuvarande fallet ingår vi i en global civilisationsstruktur med regler, ekonomi och teknik som inkluderar oss i sin globala åtgärds sammanhang, det som genomtränger vårt sätt att tänka, att handla och påverkar vår sätt att leva.

Massiv träning som uppnås genom samma standarmål av befintliga normer och dess ackumulerade konstgjorda dynamik;

Av denna anledning kommer det att vara nödvändigt att identifiera på makrohistorisk och psykohistoriskt perspektiv vad är och var framgångar och vilka var samhällens misslyckanden, vilka tillämpningar var verkliga och vilka handlingar bara representerade onödiga brus eller slutligen förstörelse. 

När de signifikanta och bestämda symptomen på denna organiserade livsstil i sina fel  är synliga och tydligen nära sammanbrott; meningen är att förutsäga världens slut eller, konkret åtgärder som handlar om: processer -> relationer -> konsekvenser .

Ur psykosociala synsätet via utsikter i psykohistoria : Våra studier bekräftar oss att det finns ingen medfödd ondska eller medfödd godhet, kanske trender eller extraordinära undantag i vår sätt att tänka, tolka och agera i utformningen av mänsklighetens historia och därmed summan av historia i samhällen särskilt påverkade av deras "inflytelserika" aktörer. Negativa eller positiva påverkan av aktörer beror på hur vi tolkar verkligheten.

Observationer av en "förlängd ont" är det faktiskt att ett misstag repeteras som summan av generationernas fel, i tolkning produkt av ett förorenat samhälle är svårt att upptäcka trauman och möjliggöra åtgärder.

Att observera tidigare fel eller avsiktligt felaktiga fakta som historia beskriver kan ge information till mentala reflexioner för att i tid medföra information med mindre störningar om en möjligt socialt kollaps eller förändring i närheten av ett bristande paradigm.

Ett faktum som normalt är okänt av "sociala aktörer", är anta att de har det bra i sina modeller av "sociala applikationer" det är för att de är i den stängda paradigmatiska lådan fast integrerade i kollapsen; ett faktum son endast ses utanför det sociala paradigmet.

Ingen förstår att det kan finnas en bättre miljö om de bor permanent i en redan förorenad plats, antingen fysisk som liknar avlopp eller mental, genom kroniska sociala trauma. Det reflekterande mentala ögonblicket framträder endast med full kunskap om hur bör bli en hälsosam miljö och ett fritt sätt att tänka i en harmonisk miljö i riktning av uppnå fri vilja.

- Ruptur och ett nytt civilisationsstadium.

Den korta studien av hur historiska beskrivningar fram till idag utformas, ser att ämnet historia har inte utrymme eller vikt som krävs för att analysera, undersöka och bygga strategiska resultat om tidsrums dimensionen i samband med mänskligt beteende. Därför blir det omöjligt att genomföra introspektiva och reflekterande processer på nivå av nationer, imperier, kollektiva och individuella handlingar samt beteende, tolkningar i rätt begrepp för ett harmonisk konsensus mellan individer genom sina hierarkiskt utformade samhällen.

Felaktiga tolkningar sparas i undermedvetna och kollektiva minnet. Följaktligen har bildandet och fallet av imperier och efterföljande imiterande nationer bygger sin tid genom en repetition av problem i sina fel till de hamnar in i sin respektive kollaps. 

I nuvarande och globala samhälle krissituationer är globala. I situation av kristillstånd, om det finns överlevande, kan dessa offer bli bättre förberedda att förstå orsakerna till det sammanbrottet, om så är fallet, dem kommer att försöka skapa en systemhistorisk förståelse av det läget som kan lyckas att tolka verkligheten under naturliga villkor.

Allt kommer att bero på den korrekta studien av det förflutna och i den rätta framtidsprojektionen.

Utvecklingen av livet, utvecklingen av den mänskliga existensen och evolution av mänsklighetens kognitiva fakulteter är grundläggande för  helhets förståelse av arten och dess naturliga miljö .

Uppdaterad: 2020-09-28. Göteborg.

 

 Julio Alberto Rodríguez H

referenser:
 
- Kognitiva förutsättningar för utveckling. http://supervivir.org/jar/indice0.html
- Naturliga och konstgjorda system. https://supervivir.org/dsr/sistema01.html
- Kunskapssamhällets scheman (1). http://supervivir.org/cgn/conocee.html
- Kunskapssamhället. Planer (2). http://supervivir.org/gpi/conoce01.html
- Vad är ett infologiskt system. http://supervivir.org/cgn/infologico1.html
- Teori om Intelligens trienighet. http://supervivir.org/herra/inteligencias.html

>>>  andra artiklar på svenska:

 

För strategiska undersökningar:

J. Alberto Rodriguez ( Julio Rodher)

Ph D. kognitiv vetenskap. MS. SC. Informationssystem. Ing. TI.

-------------------------------------------------- -------------

... Det måste förstås att min närvaro som forskare och författare om ämnena: vetenskap, teknologi, biohistoria, psykohistoria, intelligens, system, kognition, information och posthistoria är att forska, arbeta och publicera nya hypoteser.

Tillvägagångssättet har ett enormt strategiskt värde vid utveckling av samhällen med tanke på transparenta gränssnitt mellan den inre och individuella verkligheten och våra yttre överlevnads livsrum.

Även bör ses detta arbete som studier av ett naturligt förhållande mot den artificiella utvecklingen. (Naturliga system visavi Artificiella system). Förutsatt att resultaten av forskningen kan visa tydligt att mina hypoteser är vägen till verkliga lösningar framför vetenskapens ofta katastrofala påståenden om mänsklighetens framtid.

Jag söker samarbete/arbete i ovannämnda forskningsområde. Meningen: att kunna leda, delta och arbeta med enheter  eller forskningsinstitutioner. Institutioner som på grund av sin strategisk karaktär kan göra det möjligt att lösa flera systemiska problem som plågar mänskligheten.....

J.A.R.H  Gbg, september 2020.

 

 < Andra Artiklar    Huvudsida:   Stöd för Strategiskt arbete >

"Är mänsklig Beteende Ekologiskt?  PDF;