- Strategisk Forskning:  Biohistoria och naturutveckling < ()  >
   - Naturligt informationssystem.
   

 Inledning.

 

   - Biohistoria; Stiftelsen för att förstå den naturliga utvecklingen

"Känn dig själv från din ursprunglig grund som levande enhet genom dina genetiska struktur, dina friska celler och din komplexa organism, då kommer du att upptäcka att det finns avvikelserna i ditt psykosociala och undermedvetna beteende via din konstruerade verklighet.

"Vid "Strategisk forskning" människans naturhistoria är grundläggande referensram för att observera mänskliga beteende på ett integrerat och friskt synsätt. 

Av denna anledning biohistoria är början för djupare studier.

Vid strategiska studier om historia tas upp historia som grund och som en grundläggande vetenskap. En vetenskap som kan uppfylla aspekter av mänsklig kunskap i tidsrums perspektiv för att förklara både dess naturligt - biologiskt beteende "att vara" och den livsmiljö i en förenad dimension av att vara och befinna sig . Den mänskliga naturhistoria är avgörande viktigt, såsom komponentdelar i utformning av bio- historia, psykohistoria och dess bred beskrivning som ett system i mikro -makro relationer som skulle kunna leda till  ett  återkoppling vid historiskt evolutions perspektiv samt förklara framtidsstudier av individer och mänskliga samhällen.

Om en biolog är utbildat för att se sin specialkunskap som en specialist kunskap om världen utanför, skulle biolog inte förstå sin egen "historisk natur", Biologen är egentligen en historisk biologisk resultat av vad sin naturliga inre blev sammansatt (systemiskt) för att upptäcka själv hur sina tankar utformades efteråt, det vill säga, att kunna se ett " cellmaterial" som blev så avancerade tills det blev livets medvetenhet. Livets systemnivåer, är passagen mellan bio- historia och psykohistoria liksom historien om cellens utveckling var grunden förbi förflutna och nutida universella introspektionen vid enheten människa.

Tolkning om utvecklingen visar att beteendet hos vår art från sig själv (som avancerad cellsystem) till de psykosociala upplevelser är en genialisk förklaring som visar hur cellbeteende hos friska människor är i dagliga liv och hur anomala beteende är i både celler och socialt beteende sjukliga. Systemisk situation son kan ge plats till antingen växande problem eller lösningar i relationen mellan naturomgivning och dess levande delar.

- Koder, celler och evolutionär organisation.

Vårt ursprung är baserad på genetiska koder, cell och organsystem (såsom cellulär organisation), vår livsorsaks förflutna, riktades av "naturlig-kosmologisk intelligens", vilken ger i sin dynamiska evolution,  basen för att vara och hålla oss vid liv, utveckla oss i väntan på ett harmoniskt arbete i ömsesidighet mellan varje levande och dess levande omgivning. 

Allt sker, ögonblick för ögonblick under loppet av det enkla livet i det förflutna och det komplexa idag i våra nuvarande liv i projektion på ett potentiell evolution.

Det "biologiska samhället" (i vilket varje människa är ett nytt enhetligt system) består av miljarder celler, som gav upphov till människan, en ny "överlägsen" systemisk enhet . Och från det ögonblick av vår uppfattning som en levande fysisk form är vi en integrerad sammanhållning (systemisk), som ett lämpligt uttryck för den nya livsnivån ur samma anledning. 

På grund av det biohistoriska process, Det biologiska beteendet bör vara ett grundläggande exempel på hur varje socialt samhällssystem bör fungera. Det måste förstås att på den djupaste nivån är vart och en av oss ett utvecklat biologiskt samhälle, som har arbetat i miljontals år i sin evolutionära anpassning för att uppnå den nuvarande mänskliga individualiteten, den som tänker.

Av detta skäl förklarar vårt biohistoriska tidsrums perspektiv ett reflekterande postulat:

- Vi lever som en komplex cellulär monteringsprodukt "ur köttet av ett planet som fungerar under universella lagar" gav upphov till en evolutionär process under miljontals år. Evolutionsprocess från primitiva celler tills att nå våra komplexa organismer, harmoniskt funktionell och som normalt arbetar i harmoni med omgivning ur biohistorisk perspektiv. Det är detta bioorganiserade exempel som måste visa vår väg för ett hälsosamt och utvecklande beteende av nuvarande och framtida social samexistens med bättre medvetenhet.

 

Att leva tillsammans som komplexa organismer, och enligt naturlagar, visar och varnar oss för att, så som varje cell inte monopoliserar, inte ackumulerar, inte parasiterar,  inte förstör och mindre vilseleda andra celler som arbetar i samverkan och samordning för "den mänskliga enheten" ur en hälsosam livsdynamik, då allt arbete mellan mänskliga enheter i grupp, organisation eller samhälle, måste, för ett hälsosamt resultat i sammanhanget, följa samma biologiska princip inför så kallad kropp och själ i mänsklig utveckling.

Det är enkel att förstå att om det finns onödigt ackumulering av icke levande material, under ansvar för eller i en associerad cellgrupp, uppträder sjukdomar hos individen som har de celler som onödigt ackumulerar eller i värsta fall utformar en cancer som dödar själva organismen.

- Från den biologiska och biohistoriska nivån  all kontinuerlig tillväxt, utan cykliska gränser vid balanserad överlevnad, innebär sjukdom och definitivt en cancer. Process av självmord som kan omfatta en levandeenhet och en hel art.

- Den förmodade "anrikningen" ur ekonomisk eller socialpolitisk synvinkel i kontinuerlig tillväxt är en allvarlig anomali för vilken samhälle som helst, sett från biologisk och fysiologisk synvinkel.

- Det finns inte hierarkier för ackumulation, inga "rätt" eller fördel i det dagligt cellarbete i en avancerad organism, alla celler, från dem som gör upp hår, funktioner i hjärtat eller hjärnans nervceller, tar bara vad som är nödvändig och användbar för sina utmärkta funktioner samt potentiellt utmärkt evolution. Eventuellt överskott skulle kunna orsaka förseningar, omedelbara hälsoproblem, onödig ökning av ackumulerad vikt (fetma) och en gradvis nedbrytning av den levande och komplexa enheten.

Från den biologiska synvinkel all ackumulerande existens av de icke-levande material leder till laster, nedbrytningar, missbildning och avfall, vilket i sin tur innebär en dekadent process och existentiell degenerering. 

Utformad biologiska fel är smittsam för individen som biologisk enhet och för varje jämförbart samhälle eller civilisation, som därefter sänker sig till en expansiv degeneration.

- Av samma skäl, polariseringen mellan överskottet eller brist på normal konsumtion av grundresurser (2000-4000 kilo cal / dag), kommer att leda till social deformering, en minskning av existentiella kapacitet och utveckling för att vara en hälsosam och intelligent enhet eller socialt system . 

Det vill sägas när ett konstgjort system skapar ojämlikhet (ekonomiskt, politiskt), dess resultat ger upphov till social missbildning, dekadens och social katastrof i civilisationer. 

Människans utvecklingen som biologisk enhet mäts genom den miljö som befinner sig. Miljön definierar utveckling enligt biologiska - ekologiska principer. Förstörelsen av den naturliga miljön ändrar och förhindrar rätt till utveckling för det biologiska varandet, särskilt i dess avancerade nivån av frisk psykosocial utveckling.

- Den biologiska resonemangen kan tillämpas på det sociala och individuella interaktion: allt förfalskning, disinformation eller spekulation, skapar mental obalans  och dess konsekvenser är destruktiva, både på det biologiska och det psykosociala planet , eftersom sådan information agerar liksom invaderande bakterier (sjukdom) i själva kroppen och mänskliga sinnet.  Vid onödig ackumulering eller utarmning i individens kropp, i mental aktivitet eller i samhällen ger plats till anomalier son expanderas i vår tidsrums perspektiv.

Krig och sociala konflikter är från en biologisk -bio historisk  synpunkt  en enorm degenerativ anomali, eftersom allt bygger på en destruktiv ackumuleringsdomän och tyvärr sådan polarisering leder till utarmning (entropi) av den globala nisch för livets överlevnad. Både vinnare och förlorare blir faktiskt påverkade av bakåtsträvande och destruktiv kontinuitet. 

Konflikter med massiv dödandet ger upphov till ett accelererade entropi eller med enkla ord, leder till en "skräpvärld" med avfall utan framtid.

- Progressiv, regressiv eller hoppande utveckling.

Människan och levande genom Biohistoria, kan förklaras från synvinkel av den fysiska vetenskapen: 

Livet är den ständiga försök att neutralisera entropi och leda till neg -entropi via sin egen livs uppoffring: reproduktion för evolutionens existentiell dimension.

Från det ögonblick då cellerna lyckas bilda ett mer avancerat livssystem eller för en mindre tung miljö (evolution från vulkanisk lera -> till vatten -> till luften) uppstår en konstant cellulär / bakteriell konfrontation mellan vad det tillåter dess utveckling och vad som förhindrar dess utveckling. Det vill säga historiska livshändelser som kan leda till en gradvis utveckling av ett nytt evolutionärt språng eller dess nedbrytning och förödelse som art.

Relationerna mellan arter och arter med deras miljö beskriver händelser, förändringar och evolution, enligt naturlagar. De händer och har hänt inom perspektiv på tid och rum. Dessa observerade förhållanden och därmed sammanhängande förändringar inom ett komplext nätverk av överlevnad gav och ger plats för det som vi kallar  artens biohistoria , (1) samt bildandet av biosfären gav och ger plats till  planetens biohistoria. (2)

- Den naturliga, systemiska och historiska tolkningen.

Utvecklingen av vår planet, enligt tolkningarna av nuvarande naturvetenskap, är en process som omfattar både icke-biologiska material och de som utgör levande materia:

Inom kontinuerlig utveckling av strukturer och funktioner i  entropins motsatta riktningen, gick bildande av komponenter i ett "system"  till det som hänvisas som biosfären . En makroskopisk processen, från atomer och mest grundläggande molekyler, vilka gav den första betydande språng, då framträder vad som är i tillstånd av att vara levande (celler), diversifiering (arter), deras relationer av ömsesidighet och gradvis komplexitet (organ) både i deras viktiga arbete från cellenheter samt bilda sina organisationer som komplexa system i ständig utveckling i naturens information system. (3).

Vår biologiska historia, är en förklaring av vad och hur evolutionen tolkas till den nuvarande medvetenhets nivå. Allt under överlevnads dynamiska princip emot vad som kan vara regression, kaos och försvinnandet av arter.

Skillnader mellan vad vi definierar som livet och vad som inte är vid liv, gör det möjligt för oss att definiera dessa förändringar som betydelsefulla fundament (vital replikering).

Fig. Oavsett den historiska förlängningen eller dess amplitud som en princip, entropi, förklarar inte det transcendentalt fenomenet av livets existens eller intelligens  med vilken vi tolkar verkligheten idag. Av detta skäl förklaras fenomenet replikering och livets evolution som ett neg -  entropiskt fenomen. (4)

De angivna relationerna mellan balans, ömsesidighet och transcendent användning av resurser innehåller i sin interna dynamik processer som har gjort det möjligt att skilja mellan vad som är liv och vad som inte är liv; enkla och komplexa processer som gav upphov till den grundläggande skillnaden för att nå den stora variationen i existens och mångfald i vägen att hitta evolutions strategier för biologisk existens. 

Överlevnads Strategier som resultat, vilka inte alltid bidrar till livets träd och dess evolutionära progressiva fördelningen, eftersom i många försök även visar de regressiva (parasitära system) som uppstår via störningar, katastrof situationer som ger plats för allvarliga förändringar inom projektets harmoni för livets utveckling. (5)

Livets manifestation kunde observeras under linsen av fyra biologiska historiska revolutioner:

  • Livets existens som sådan. (cell konformation)
  • Förekomsten av organismer och system. (6)
  • Förekomsten av ett globalt nätverk av ömsesidig hållbarhet. (7)
  • Förekomsten och utvecklingen av intelligens.

- Patologiska och cancerframkallande avvikelser.

Som här har angetts om ämnet finns det ett tydligt biologiskt naturligt beteende för att uppnå en hälsosam existens och dess potentiella utveckling. Beteende som innebär att både handlar om biologisk resursanvändning samt utbyte av hälsosam information och erfarenheter både på biologisk nivå och därefter på mental -medveten nivå är nödvändigt. Och det kan ge som en formell exempel hur friska eller  sjuka beteende utformas. (samhällets psykohistoria)

Enligt den här avhandlingsteori om psykohistoria; fel som orsakar sjukdomar, trauman och massiva konflikter mellan människor och människan naturen, kommer från ett antal beteenden som har sitt ursprung för tusentals år sedan, med uppkomsten  av handlaren - köpman och  anslagsmark ursprung som privat egendom med mening att skapa ojämlikheter. Detta var som en abscess, som gav upphov till obalans. Obalans som koncentrerade sig i att utarma naturens levande mot det artificiella systems tillväxt mekanismer .

Är det nödvändigt att påpeka, såväl från beteendet hos våra mindre komponenter; cellerna till den utvecklingen som biohistorisk process till organism på medvetande nivå:

  • - Levande enheter agerar produktiva, renoverar och utvecklas, för att ge upphov till systemiskt mer komplexa organismer ur utveckligs perspektiv.
  • - Det finns livsenheter som fungerar på ett motsatt sätt, det vill säga de är destruktiva, parasiterande, reducerande och regressiva för de avancerade organismer.

På samma sätt kan det på en psykohistorisk nivå visa att beteendet hos komplexa enheter (människor) följer en kurs liknande celluppförande. Med skillnaden att mänskliga individer i våra samhällen inte interagerar som celler i en normal organism, tvärtom samverkar de  (sett från deras samhällen) som en illamående organism i ständig konflikt med varandra, vilket sänker deras samhällen till en traumatiserad värld eller degenererar sig i kontraster i utformning av svarta lådor kallade "civilisationer" vilka hittills har avslutats i kaos. Felaktiga instängda system som påverkade dess naturliga miljö, dess psykohistoriska erfarenheter och dess möjliga efterhistoriska framtid.

Syftet med detta forskning, som nytt och grundläggande är inte att sträcka sig mer än nödvändigt.

Det viktigt av ovanstående tema  är att ge de som förstår denna hypotes, allvaret om vad som händer och uppstår, när ämnet naturhistoria är begränsat till episka händelser och inte motiverar handlingar i genomförandet av nödvändiga förändringar i människans utveckling i sitt tidsrums perspektiv.

- Från biohistoria till psykohistoria.

Sammanfattningsvis kan jag påpeka att:

  • - Vår fysiska / individuell identitet är ett komplext och avancerat system som består av celler, som i sin tur arbetar ur bio historisk begrepp, under mycket lång tids evolution, för att göra möjligt en frisk individ, en som kunde förvärva sin identitet och medvetenhet.  Redan vid denna nya nivå, hade individualiteten till potential uppgift att uppnå en framgångsrik psykohistorisk livsprocess efter liknande biologiska principer (systemisk princip). Det vill säga, följa cellernas grundläggande informationssystem att uppnå nästa steg för "utvecklings resultat" på medvetandets nivå.

  • - I den ständiga utmaningen för livets utveckling med de framgångsrika cellerna finns i deras försörjning klara regressiva element i form av destruktiva bakterier, invaderande virus, parasiter och giftiga ämnen. Dessa som tvingar friska celler och organiserad i avancerad form, använda olika skyddande, defensiva och viktiga medel för att göra hälsan konstant, mot sjukdomen och undvika eventuell död.

  • - Denna exemplifierande celluppgift är inte medveten i sig utan styrs av en högre livskraft. Energi eller kraft att definiera som "vår planetens livsenergi" eller själ: vilka aboriginer med god sunt förnuft, kallade "Moder Jord". Det är därför bör påpekas vikten av biohistoria i dessa undersökningar att lära känna oss själva ur vår hälsosam ursprung. Observera även vårt fysiska, vitala och hälsosamma instinktiva beteende, som inte kontrollerades av oss själva, men det visar oss tydligt hur livets sunda väg startades, från våra minsta komponenter mot dess utveckling i vital konstruktion och överlevnad som en art.

  • - Vid ankomsten till det plan som motsvarar våra mentala förmågor är våra handlingar samt våra medvetna tolkningar i rätt riktning att bygga vår verklighet. Verklighet som  antingen tillåter oss att gå framåt eller bakåt. Då kan vi vid harmonisk utveckling skapa hälsosamma relationer mellan oss och mellan oss och vår naturlig kosmologisk miljö.

- Några slutsatser.

Evolutionens relationer eller involutionen av livet, progressionsprocessen eller biologisk regression är i sin enklaste processer direkt i samband med förekomsten att kunna existera eller bli förstörda och försvinnas från den existensen. Existens som beror på beteende, vare sig det är naturligt energi, religions "anima" eller själ; det som möjliggör förekomsten av de mest primitiva organismerna till  människornas grad av medvetenhet. Vägen att bygga sin historia i harmoni med den "magiska" miljön som tillåter liv och evolution.

Vår kosmiska naturliga, miljö innehåller både destruktiva aspekter men även material till den andra som gör det möjligt  livets hälsa, replikerings process, organisation och evolutionära språng som ger språng till vår mentala förmåga att förstå och utforma kreativa planer utan gränser. 

--------------

Julio Alberto Rodriguez H.

--------------- Göteborg. (Översättning från spanska 2020-02-21)

 

   

 

referenser:
 
- Kognitiva förutsättningar för utveckling. http://supervivir.org/jar/indice0.html
- Naturliga och konstgjorda system. https://supervivir.org/dsr/sistema01.html
- Kunskapssamhällets scheman (1). http://supervivir.org/cgn/conocee.html
- Kunskapssamhället. Planer (2). http://supervivir.org/gpi/conoce01.html
- Vad är ett infologiskt system. http://supervivir.org/cgn/infologico1.html
- Teori om Intelligens treenighet. http://supervivir.org/herra/inteligencias.html

>>>  andra artiklar på svenska:

 

För strategiska undersökningar:

J. Alberto Rodriguez ( Julio Rodher)

 

Ph D. kognitiv vetenskap. MS. SC. Informationssystem. Ing. TI.

-------------------------------------------------- -------------

... Det måste förstås att min närvaro som forskare och författare om ämnena: vetenskap, teknologi, biohistoria, psykohistoria, intelligens, system, kognition, information och posthistoria är att forska, arbeta och publicera nya hypoteser.

Tillvägagångssättet har ett enormt strategiskt värde vid utveckling av samhällen med tanke på transparenta gränssnitt mellan den inre och individuella verkligheten och våra yttre överlevnads livsrum.

Även bör ses detta arbete som studier av ett naturligt förhållande mot den artificiella utvecklingen. (Naturliga system visavi Artificiella system). Förutsatt att resultaten av forskningen kan visa tydligt att mina hypoteser är vägen till verkliga lösningar framför vetenskapens ofta katastrofala påståenden om mänsklighetens framtid.

Jag söker samarbete/arbete i ovannämnda forskningsområde. Meningen: att kunna leda, delta och arbeta med enheter  eller forskningsinstitutioner. Institutioner som på grund av sin strategisk karaktär kan göra det möjligt att lösa flera systemiska problem som plågar mänskligheten.....

J.A.R.H  Gbg, september 2020.

 

 < Andra Artiklar    Huvudsida:   Stöd för Strategiskt arbete >

"Är mänsklig Beteende Ekologiskt? PDF;