Vad är strategisk styrning? risis de la Ciencia (3)

 • Det finns ingen strategi i politiken.

 • Prototyper av regeringsprogram.

 • Tolkningar och dess realitet.

 • Fel som orsakar misslyckade stater.

 • Prototyp av regeringssystem.

 
 
  Det finns ingen strategi i politiken.

För att definiera "Strategisk styrning" är det nödvändigt att förstå ursprunget till vad den klassiska strategin var vid tillämpning av krigskonsten samt hur dessa tillämpningar gav upphov till skillnaderna mellan långsiktiga vinnare och förlorare i staternas eller mänskliga organiserade gruppers öde. Därifrån, kan dras slutsatser och de politiska manövrerna som styr vinnare och förlorare.

Vad jag vill säga är att kärnan i den strategiska frågan är inte en specifik politik, som antas bestämma en strategi, men det är tvärtom. Det måste förstås att det är sammanväxling av INTELLIGENS i överlevnadskapaciteten hos stater eller mänskliga grupper vid tillämpning av resurser baserade på integrerade mål och under så lång tids strategiska tankeprocesser som utgör basis för formalisering av en framgångsrik strategisk styrning.

Det bör påpekas ändå att kriget för en framgångsrik styrning är inte nödvändig. Ofta är situationer av konflikt som vunnits eller förlorats motsatta för långsiktiga strategier.

Även måste påpekas att förekomsten av olika partier eller politiska ideologier är ingenting annat än mindre "kraftvektorer i olika riktningar", naturligtvis är ofta dem, motstridiga med varandra. Resultant av politiska kraftinriktningar oundvikligen ger svaga resultat, precis för att de är motstridiga politiska tolkningar under "pseudo- demokratiska val av program i "flerdirektiv och icke-integrerade strategier för ett statligt syfte med strategisk framgång.

Naturligtvis är det nödvändigt att se den andra extremen av situationen; En strategi för att vara ett monopol med mål att koncentrerar alla medel för sin kärnideologi kan vara eller blir en strategi för diktatur eller tvångsmetoder. Situationen som kan ge upphov till katastrofer eller allmän förstörelse.

Av ovanstående anledning kommer jag i detta "Forskningsnätverk"  lägga till termen -styrnings strategi- som;

Den som existerar i det grundläggande tillståndet där, centrala parametrar och mål är dessa som överlevs och utvecklas som fördel för varje människa och deras yttre miljö i ett harmoniskt förhållande mellan "text och sammanhang".
- Det är självklart inte handlar om socialism, det är inte kapitalism eller något nära en oexakt ekonomisk - politisk doktrin eller ekonomisk-politisk tillämpning, vare sig det gäller ackumulering, plundrig eller distribution av material.
- Det är tillämpningen av summan av allt som upptäckts i det mänskliga sinnet och intelligens, dess framgångsrika ansökningar till förmån för livet och dess tolkningar gjorda i livets funktion.

- Det vill säga dess giltiga manifestationer som en intelligent enhet gör för att bevara, underhålla och utveckla livet i sin mångfaldiga manifestation.
- Det är också målsättningarna och reparation av eventuella negativa konsekvenser för att uppnå en harmonisk samexistensmiljö, ett gränssnitt mellan konstgjorda system, som nödvändigtvis kommer att vara i systemisk jämvikt med sin naturmiljö eller deras naturliga evolutionära system.

 Att anta att en politisk makt föreligger för framgång eller förlust är en reducerad tolkning son har inte att göra med strategiska frågor utan taktik med färgad ekonomisk kraft eller politiska åtgärder under ekonomiska press.

Felet att anta att det finns en befintlig demokrati i länder som likas samordna sin ekonomi med tillfälliga mindre sociala kontraster, kommer i brist på noggrannhet i styrnings definitioner, eftersom det i sig själv , båda termerna betyder ingenting utan; Den mellanliggande och manipulerade administration av resurser som tillämpas av vissa för att ojämnt fördela eller samla dem i/för andra.


- Prototyper av regeringsprogram.


Det finns minst fem typer av regeringssystem som enligt följande klassificering motsvarar följande former av åtgärder:
 

 • - Tydliga politiska regeringar med en minimala grad av strategier.
  - Kombinerade styrsystem där politik och strategier interagerar.
  - System av politisk regeringar med permanent och beroende strategiskt team.
  - Långsiktigt strategiskt ledarskap, där politiken etablerar strategier.
  - Strategiskt ledarskap och strategiskt team som möjliggör långsiktiga planer.

   

(1)- I en värld där den biologiska mångfalden och ekologisk potential är så gott som neutraliserad och är förstörda av ensidig, spekulativ ackumulation (pengar, valutaväxlingar, virtuella värden, etc.) blir det tydligt att nästan alla politiska program agerar under ekonomisk kommando och de lovar givetvis "mer pengar" till statens kuponger, till sina fack representanter eller sina företags intressen. Dessa är rent politiska regeringar med en minimal grad av strategi. De politiska systemen beror främst på ekonomiska determinanter med endogena eller oftast exogena ekonomiska driftkrafter men större vikt än landets intresse.

På så sätt

På så sätt är de politiska partiernas färg är en mekanism om hur och vad skall distribuerar som pålägg genom det mäktiga och oändliga hjulet i tillväxtekonomin (en typ av mus i sitt permanenta roterande hjul: och dessa klassas som Tydliga politiska regeringar med en minimal grad av strategier) Och av den anledningen denna typ av styrning är beroende och instängda. Där både främmande faktorer och dess interna variabel, nästan alltid är engagerade i leverans och pris på sina primära och grundläggande resurser samt att acceptera att sina mänskliga resurser är en del av basmaterial i marknaden (t.ex. de flesta utvecklingsländerna).
 

(2)- De kombinerade regeringssystemen där politiken och strategierna samverkar, uppnår en viss distans i sina dubbla beslutssystem, eftersom vissa elementära aspekter i statens säkerhet har varit noggrant skyddade på lång sikt oavsett den politiska förändringen i varje val tillfälle, Det strategiska laget behåller en viss grad av självständighet. (Ex: Chile, hög grad av strategiskt militärt oberoende, i motsats till gungande politiska variabilitet).

 

(3)- När det gäller system av politisk regering med permanent och beroende strategisk ledarskap och team: Dessa är hybrida system och kommer att beror på hur den politiska faktorn använder sin strategisk komponent, kommer detta i sin tur att bero på typen eller graden av strategiskt ledarskap. Enligt den ideologiska orsaken eller orsaken till ledarens strategiska logik.

(Det mest effektiva exemplet på denna typ av styrning, kan exemplifieras med Hitlers Tyskland 1933-1945).

Händelserna, från slutet av första världskriget, förnedringen av den tyska nationen som gick i ekonomisk konkurs gav upphov till en strategisk motström för det germanska landet. De valde Hitler som en akut lösning, Hitlers ledarskap kom mycket nära att besegra alla västländer.
 

(4)- Med det långsiktiga strategiska ledarskapet, där politiken fastställer strategier, kan det verifieras att det i verkligheten inte är det politiska verktyget som skapar strategier, utan den ekonomiska makten över politikerna som placeras son ekonomiska verktyg. Vem kontrollerar politiken är en utvald grupp eller elit av ägare till företag, banker och medel för kontroll av en världs valuta på ett sådant sätt att det uppenbara politiska läget som utgår från den periodiska regeringsmakten inte har en självständig politik och mindre interagerar som en fri politik för att uppfylla sina valmöjligheter. 

I den hårda politiska verkligheten, den partipolitiken, måste anpassas som ett marionettsystem, vilket innebär att styra under det "ekonomiska förtroendet" då helt kontrollerar det statliga  beslutsystem (t.ex. USA, England och praktiskt taget hela väst).

(5) - Strategiska ledarskap och strategiska team med långsiktiga planer, existerar och existerade alternativa variabler, vilka medgav och möjliggjorde ett stort handlingsmöjlighet trots storleken på landet eller staten som interagerar med dess sociala och internationella miljö. 

För den här typ av styrning det är nödvändigt en sammanhållning mellan regeringarna med strategiska parametrar trots de politiska variablerna. Där beaktas deras social-geografiska miljö och värdet på deras mänskliga resurser mer avgörande än materialets värde. (Ex: Sverige under och efter andra världskriget före mordet på Olof Palme. Ryssland, med den nuvarande Putin-regeringen och dess säkerhetslag, Kina med sin långsiktiga hybridplan).

 Tolkningarna och deras realitet.

Det är nödvändigt att förstå de relationer och motsättningar som finns mellan en globaliserad verklighet och graden av självständighet eller självständighet för en stat och dess regering. Det är två olika aspekter som samexisterar eller bidrar till en stat goda eller oroliga existens och dess grad av styrning.
En annan aspekt att tänka på, är graden av endogen mänsklig utveckling inför influenser och filtreringar av exogena faktorer av större kompromisslös kraft, den som försöker skapa beroende, skulder och underutveckling.


Av samma anledning i varje strategisk styrning är det nödvändigt att ha i styrsystemen, där integrerade och djupa strategisk intelligens är nödvändigt i varje beslut; Att inte ge händer och fötter till någon utländsk eller uppfunnen politisk tolkning och tvärtom.

Det är nödvändig att både i texten och i sammanhang att den dynamiska processen för ett land eller en stats överlevnad och utveckling har att göra med dess invånare och dess materiella resurser som oumbärliga delar, för dess verkliga och konkreta utveckling.


För en stat med regering och strategisk styrning är följande systemiska åtgärder nödvändiga:

 • - Intelligens och information utan "buller/störningar" och på alla nivåer av beslut.
  - Självförsörjning och självbestämmande, både individuellt och kollektivt.
  - Hållbarhet både i fråga om grundläggande och artificiella resurser, där mänskliga resurser är grunden och strategiska resurser är interaktionsverktyg.
  - Små städer med harmoni mellan deras existens och deras ekologiska livsmiljöer för långsiktig överlevnad.
  - Kunskapssamhället som en dynamisk, konstant rätt och stöd som en grund av statens befogenheter och grundlagen.
  - Oberoende och självbestämmande är grundläggande aspekter som utvecklar identitet i kultur, harmoni och verklig utveckling.


När det gäller självbestämmande stater, idag nästan alla stater inte har självbestämmande och inte heller självförsörjande: Det finns ett beroende och ömsesidigt beroende som kräver styrning via kommandon från ekonomisk makt. Och därför går den politiska faktorn och korruptionsfaktorn hand i hand, oavsett vilken politisk organisation gäller.

Den mest destruktiva faktorn enligt föreliggande civilisationen är en kontinuerlig och okontrollerad tillväxt av städer eller tätorter och deras artificiella system utan en harmonisk gränssnitt med resurser liv eller evolutions kontinuitet, vilket innebär kronisk förstörelse av naturliga ekologiska utrymme för en verklig hållbarhet i mänsklig överlevnad.


- Orsak för misslyckade stater och dess utveckling.
Idag, de så kallade utvecklade stater och i viss mån misslyckade stater för att de är beroende av kommandon av multinationella intresse som manipulerar staternas självstyrning och omöjliggör  att en stat kan agera som självständig. Av denna anledning kan man tala om relativt eller svagt styre, när man vill formalisera termen styrning och regeringssystem.
Inte heller det skulle kunna hävdas att vi är på väg till skapandet av en världs regering, eftersom en sådan möjlighet skulle motsäga både naturliga principer (mångfald, variation, geografiska nischer eller egna livsmiljöer i livets mål) och i förhållande till utvecklingen av individen av den mentala och evolutionära processen hos människa självständighet samt praktiskt taget självständighet av alla arter.
Å andra sidan, det som kallas sönderfallande stater, nödvändigtvis lyder av orsaker av den ekonomiska polarisering och därifrån till röta eller förstörelse av sina ursprungliga värderingar och sunt förnuft. Det här är orsaker som leder till många stater endemiska korruption med deras politik för ständig uppsläppning för sina ekonomier med lite och inget strategiskt stöd för mänsklig framtid som slutar i katastrofala situationer.

Prototyp för regeringsprogram.


De egenskaper som definierar ett program med strategisk styrning är följande:

- Styrning under hållbar utveckling snarare än ett naturligt ekologiskt problem är ett problem med felaktiga mänskliga tolkning om den naturliga verkligheten. - Potential utveckling bör ses som mänsklig utveckling före materiell ackumulation i inslutna lådar för dess konstgjorda konstruktioner. Brådskande utvecklingsbehovet beror på mänsklig intelligens i sin integrerade och korrekta vision och inte motsatsen.
- Verklighetens miljö är naturen. naturen är mer än summan av alla delar som utgör människan och dess konstgjorda skapelser, oavsett hur avancerad de är, därför är det nödvändigt att utveckla ett säkert gränssnitt i det multipla förhållandet vad gäller: bostadsutrymmet för natur, städer, artefakter, logistik och miljö under harmoniskt förhållande (naturliga vs. artificiella system) med empatiskt samband:
- Utvecklingen av den integrerade intelligensen i varje medborgare måste bli en statlig grund.
- Biologisk-ekologisk användning av naturresurser och självförsörjning.
- Kunna tillämpa gränserna för befolkningskoncentration i mindre städer och öka deras empatiska relationer.
- Användning av teknik för harmonisk process och interaktivt stöd med och för naturen.
- Minskningen av ekonomiskt- politiskt system. Utveckling av ett infologiskt system.
- Etablera ett omfattande kunskapssamhälle i dess rätta meningen och för alla.
- Den gradvis eller omedelbara försvinnandet av hierarkier och ekonomiskt missbruk.
- Omvänd tillämpning av den förmodade rätten att styra: "Vem låtsas vara första, bör vara sist i försöket att få förmåner. " Det är Den som vill styra, måste vara den som är tjänares tjänare.

 Julio Alberto Rodriguez H.

---------------------------------

Obs! användning av "Google translator" (spanska till svenska) i flera av mina artiklar gav plats till feltolkningar och galna fraser. Ovanstående översättning är egen, hoppas att översättningen är tillfredställande för läsaren. ( uppdaterat: 2019-09-04)

 Julio Alberto Rodríguez H. (LinkedIn: julio rodher)

 

   
   
   
 

Red de Investigaciones Estratégicas. (8-12-2017) Julio Alberto Rodríguez H. (Julio Rodher)